Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB

In de CBRB nieuwsbrief nr 24 – 4 juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI) van 2012. Dit verdrag is sinds 1 juli 2019 van kracht. Het CLNI-verdrag van 2012 is tot stand gekomen na jarenlange intensieve onderhandelingen. IVR heeft, mede namens het CBRB, aan de onderhandelingen deelgenomen en zich met succes ingezet voor het behoud van de beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart, met name op het gebied van het personenvervoer, dat in toenemende mate onder druk stond. Het CBRB is hier ook intensief betrokken bij geweest als lid van de juridische commissie van IVR.

Consultatie op de verhoging van de aansprakelijkheidslimieten in het personenvervoer
In het CLNI-verdrag van 2012 zijn de algemene beperkingslimieten verhoogd met 50 % o.a. door de inflatiecorrectie van de afgelopen decennia. Teven zijn de limieten voor claims bij letsel in het personenvervoer fors verhoogd (van 137.000 naar 400.000 rekeneenheden per reiziger). Daarnaast wordt de aansprakelijkheidslimiet voor vertraging van een reiziger en verlies, beschadiging of vertraging van diens bagage bij vervoer over binnenwateren verhoogd van € 1.000,– tot € 1.500,–

Publicatie van Besluit in het Staatblad
Op 21 oktober jl. heeft het Staatblad 2020-386 het Besluit van 29 september 2020 tot wijziging van ex artikel 983 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek gepubliceerd waarin de consultatie van IVR, CBRB en andere partijen is opgenomen. De verwachting is dat de verhoging van de aansprakelijkheidslimieten in het personenvervoer hooguit zal leiden tot een geringe stijging van de verzekeringspremies.