Privacybeleid

Indien persoonsgegevens door Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) worden verwerkt, wordt dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) uitgevoerd.

De leden en relaties van KBN zijn grotendeels personen ondernemingen, bedrijven of organisaties. Indien deze personen geïdentificeerd kunnen worden, is de AVG van toepassing op de verwerking door KBN. De door KBN verwerkte persoonsgegevens zijn beperkt tot het hoogst noodzakelijke, te weten:

 • bedrijfsnaam;
 • naam van de (contact)persoon;
 • het (bedrijfs)adres;
 • telefoonnummer(s);
 • emailadres(sen);
 • bij facturering het BTW- en bankrekeningnummer.

KBN behandelt iedere verwerking van persoonsgegevens conform de AVG. Dat houdt in dat in voorkomende gevallen aan leden en relaties gevraagd zal worden of zij toestemmen in de verwerking door KBN voordat gegevens daadwerkelijk verwerkt worden. Op verzoek van betrokkene(n) zullen verwerkte gegevens verwijderd worden.

Inzage in de verwerkte gegevens door betrokkenen is op aanvraag mogelijk.
De verwerkte gegevens worden vastgelegd zodat controle op de verwerking mogelijk is.

De verwerkte gegevens worden veilig opgeslagen, worden niet overgedragen en zijn niet door derden in te zien of anderszins te gebruiken.

De gegevens worden vastgelegd voor zover het noodzakelijk is. Zodra dit niet meer het geval is worden de gegevens verwijderd.

KBN verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van leden en relaties teneinde de onderstaande doeleinden te bereiken:

 • het behartigen van de belangen van leden bij overheden, overige organisaties en derden;
 • leden vertegenwoordigen bij het aangaan van arbeidsvoorwaardenregelingen;
 • collectieve arbeidsovereenkomsten afsluiten;
 • leden informeren en voorlichten over onderwerpen die voor hen van belang zijn;
 • leden adviseren;
 • onderlinge samenwerking en overleg tussen leden bevorderen;
 • het behartigen van de belangen van Nederlandse ondernemingen in de binnenvaart.

Indien er door derden gegevens worden verwerkt sluit het KBN een verwerkersovereenkomst met deze derden. In deze verwerkersovereenkomst wordt opgenomen dat de AVG wordt nagekomen.