Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

“Omzien naar elkaar. Vooruitkijken naar de toekomst”, zo luidt de titel van het coalitieakkoord voor de periode 2021-2025. Het CBRB heeft dit akkoord met grote belangstelling gelezen. Twee belangrijke elementen uit dit akkoord verdienen nadere aandacht: Duurzaamheid en Infrastructuur. “We pleiten voor een vooruitstrevend én realistisch transitie pad naar een emissievrije binnenvaartsector, plus een actieve Modal Shift naar de binnenvaart met een congestie-vrije haven”, aldus Paul Goris, voorzitter van het CBRB.

Verder vindt het CBRB dat de noodzaak van een robuust en goed onderhouden vaarwegennetwerk niet genoeg kan worden benadrukt. De Nederlandse binnenvaart, met de grootste en de modernste binnenvaartvloot van Europa kan een flinke bijdrage leveren aan uitdagingen op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. We vertrouwen er daarom op dat de regering de bottlenecks zal wegnemen om de enige weg waar nog echt ruimte is, de waterweg, vrij te maken voor groene groei.

Klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland
De regeringspartijen willen Nederland klaar maken voor de toekomst – klimaatneutraal, fossielvrij en circulair – met een schone energievoorziening en groene industriepolitiek. Een aparte minister voor Klimaat en Energie zal regie voeren over het beleid. Na vaststelling van het “Fit for 55”-pakket door de Europese Unie wordt het klimaatbeleid herijkt aan de hand van de verwachte effecten op CO2-uitstoot en de betaalbaarheid voor huishoudens en het MKB.

Aandacht voor MKB
Er komt een klimaat- en transitiefonds met aandacht voor MKB, waarvoor de komende tien jaar 35 miljard euro beschikbaar is. Het kabinet wil het MKB helpen met verduurzamen, onder meer door te zorgen voor inzicht in en advies over de stappen die het MKB kan zetten en het stimuleren van verduurzaming en versimpelen de regelingen voor ondernemers. Toekomstig klimaatbeleid zal worden getoetst op de effecten op het MKB.

Uitstoot mobiliteitssector moet omlaag
De regeringspartijen willen de uitstoot in de mobiliteitssector fors omlaag brengen. In het coalitieakkoord is te lezen dat dit onder meer bereikt kan worden door een verdere uitbreiding van walstroomvoorzieningen voor de scheepvaart en een stimulans van bijmenging van duurzame brandstoffen.

CBRB: Vooruitstrevend én realistisch transitie pad naar emissievrije binnenvaartsector en een actieve Modal Shift naar binnenvaart met een congestie-vrije haven.
Het CBRB is zich ervan bewust dat ook voor de binnenvaart de uitstoot van CO₂ en het gebruik van fossiele brandstoffen omlaag moet. De energietransitie is een existentiële uitdaging voor binnenvaart. Het CBRB pleit voor een juiste fasering, die aansluit bij een vooruitstrevend én realistisch transitie pad naar een naar een emissiearme of zelfs emissievrije binnenvaartsector. Bij de bepaling van het hiervoor benodigde instrumentarium voor de binnenvaart zijn onder meer van belang: technologische ontwikkelingen, subsidie- en financieringsmechanismen én de concurrentiepositie van de binnenvaart. Het CBRB hoopt dat met de beschikbaar te stellen middelen grote stappen kunnen worden gezet om ervoor te zorgen dat het vervoer van producten, grondstoffen en materialen per binnenvaart in de toekomst klimaatneutraal kan plaatsvinden. Het CBRB pleit ook voor een actieve Modal Shift naar binnenvaart én een congestie-vrije haven. Positief is dat het kabinet met een aanpak komt om het MKB te ondersteunen in de verduurzamingsopgave. Het overgrote deel van de binnenvaartbedrijven behoort tot het MKB.

Impuls infrastructuur
Het kabinet wil inzetten in op een goede bereikbaarheid van het hele land. De transport- en logistiek sector is van economisch belang voor Nederland. Er is dan ook solide infrastructuur nodig. De ambitie van de regeringspartijen is een goed onderhouden infrastructuur van hoge kwaliteit. Hiervoor zijn blijvende investeringen in infrastructuur en bijbehorende knelpunten essentieel. De regeringspartijen trekken structureel 1,25 miljard euro uit voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud en renoveren en vervangen ervan in de toekomst. De regeringspartijen willen inzetten op goede verbindingen voor de binnenvaart door bediening van sluizen, bruggen en wegverkeer beter op elkaar af te stemmen en te zorgen voor goede ligplaatsen.

CBRB: Noodzaak robuust en goed onderhouden vaarwegennetwerk
Structurele investeringen in de infrastructuur en het vaarwegennetwerk is niet alleen een hele belangrijke maar vooral noodzakelijke stap. Steeds meer bedrijven ondervinden schade door vertragingen vanwege gebrekkige en versleten infrastructuur. Met het structurele bedrag kunnen de achterstanden worden weggewerkt. Vervoer over water is door de lage CO2 uitstoot per ton/km, een klimaatgunstige manier om grote hoeveelheden lading binnen Nederland en Europa te transporteren. Het kan een flinke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Het kabinet doet er verstandig aan om in te zetten op intensivering van goederenvervoer over water en het wegnemen van de grootste infrastructurele knelpunten door structureel te investeren in (het onderhoud van) vaarwegen. Investeren in de natte infrastructuur in crisistijd heeft bovendien een sterk aanjagende functie voor de nationale economie. De Nederlandse binnenvaart, met de grootste en de modernste binnenvaartvloot van Europa kan een flinke bijdrage leveren aan uitdagingen op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. We vertrouwen er daarom op dat de regering de bottlenecks zal wegnemen om de enige weg waar nog echt ruimte is, de waterweg, vrij te maken voor groene groei.

Klik hier voor het coalitieakkoord


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.