Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag waarbij de koning de Troonrede hield en de Miljoenennota en de Rijksbegroting aangeboden is aan de Tweede Kamer. Er was aandacht voor de economie, veiligheid, criminaliteit, infrastructuur, de coronacrisis en het klimaat. Ook zijn er verschillende bedragen gereserveerd voor infrastructuur en klimaat, die voor de binnenvaart van belang kunnen zijn.

Helaas laat dit kabinet nieuw beleid over aan het volgende kabinet, zoals het oplossen van het stikstofprobleem; een majeure transitie. Wij doen vast een schot voor de boeg voor het nieuwe kabinet. “De binnenvaart kan een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaat- en emissiedoelen, maar dan moeten wel de juiste omstandigheden en financiële basis gecreëerd worden”, aldus Paul Goris, voorzitter van het CBRB.

Vergroening
In lijn met het programma van de Europese Commissie zetten wij in op het vergroten van het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten. Binnenvaart is de schoonste en groenste modaliteit, en daarom moet er in de toekomst meer goederenvervoer over de binnenwateren vervoerd worden. Er moet worden ingezet op een robuust en fijnmazig logistiek netwerk met voldoende overslagpunten en bundeling van ladingstromen waardoor een groter deel van het goederenvervoer met schone schepen. Waarbij het voor- en natransport met schone vrachtwagens kan plaatsvinden. Dit zal samen met het verladende bedrijfsleven, rail- en wegtransport gerealiseerd moeten worden waardoor de Europese en nationale modal-shift doelstelling kan worden bereikt.

Echter om de groenste modaliteit te blijven moet de binnenvaart geholpen worden schoner te worden door nationale en Europese vergroeningsfondsen. Belemmeringen voor innovaties in schone aandrijvingen voor de binnenvaart moeten worden weggenomen. Innovatie in de ontwikkeling van nieuwe scheepsontwerpen en – motoren moeten worden gestimuleerd. De overheid zal ook zorg moeten gaan dragen voor een samenhangend landelijk beleid op het gebied van milieuzones, en per gemeente afwijkende maatregelen zoals de CCR2 beperking in Rotterdam oplossen.

Infrastructuur
Om een grote rol te spelen in de modal-shift van weg naar water, moet de binnenvaart een betrouwbare modaliteit zijn en blijven. Ook op het gebied van binnenvaart – infrastructuur. We roepen daarom samen met de partners van Centraal Overleg Vaarwegen op om te blijven investeren in een robuuste vaarweginfrastructuur en serieus werk te maken van het wegwerken van onderhoudsachterstanden bij sluizen en bruggen, zodat vlot en veilig scheepvaartverkeer mogelijk is en daarmee ‘groene groei’ van de economie gestimuleerd wordt.

Het is ook van groot belang voor de betrouwbaarheid van het goederenvervoer in de binnenvaart dat de containercongestieproblematiek in de Rotterdamse haven wordt geëlimineerd door te investeren in de lopende programma’s die bezig zijn dit probleem aan te pakken. We zetten sterk in op het tot stand komen van een overflowhub waarbij we de betrouwbaarheid van de totale supply chain met alle ketenpartners kunnen verbeteren.

Daarnaast moet de aanpak van gegevensuitwisseling in de gehele goederenvervoerketen worden  vereenvoudigd door vergaande digitalisering. Verdere standaardisatie en integratie van lokale, regionale, nationale en internationale systemen voor verdere integratie in de logistieke keten conform de Europese programma’s.

“In de aankomende kabinetsperiode willen wij dat er voor de binnenvaart 2 miljard euro voor het achterstallig onderhoud van de binnenwateren wordt gereserveerd. Voor de overige punten is dit nog eens 1 miljard euro. Het CBRB zet zich in om deze punten in het aankomende regeerakkoord te krijgen”, zegt Paul Goris.

Coronapandemie – Ledengroep Personenvervoer
In de troonrede van afgelopen dinsdag werd gezegd: “Achter ons ligt een periode die voor een belangrijk deel in het teken stond van het coronavirus. Voor ons ligt een jaar waarin we mogen hopen op een verdere terugkeer naar meer normale verhoudingen.” Voor enkele sectoren ligt deze coronaperiode nog zeker niet achter ons. Dit geldt ook voor onze Ledengroep Personenvervoer. Op kort termijn blijven wij ons bij het huidige kabinet inzetten voor deze ledengroep die zwaar getroffen is en blijft door de coronamaatregelen van de overheid. Volgende week is er een debat in de Tweede Kamer over de steunmaatregelen, wij houden dit debat nauwlettend in de gaten.

Paul Goris
Voorzitter CBRB


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.