KBN verheugd met verbod op varend ontgassen per 1 juli 2024

17 mei 2023

Minister Harbers heeft vandaag de Tweede Kamer middels een kamerbrief laten weten dat het verbod op varend ontgassen in werking zal treden vanaf 1 juli 2024. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is verheugd dat er nu duidelijkheid is over een concrete datum voor het ontgassingsverbod in Nederland.

De minister heeft de kamerbrief geschreven naar aanleiding van het Bestuurlijk Overleg over varend ontgassen op 9 mei 2023 waaraan KBN in de stuurgroep heeft deelgenomen.

In de brief staat dat het verbod op ontgassen inmiddels is opgenomen in het Nederlandse Scheepsafvalstoffenbesluit en klaarligt om inwerking te treden door middel van een Koninklijk Besluit. Voorwaarde voor inwerkingtreding is dat alle zes Verdragstaten de verdragswijziging hebben geratificeerd KBN heeft steeds opgeroepen tot het afkondigen van een nationaal verbod, ongeacht het verloop van de resterende ratificatieprocessen.

Een duidelijke stip aan de horizon zorgt naar de mening van KBN voor een vliegwieleffect voor de totstandkoming van de benodigde infrastructuur en zal een groot deel van de ontgassingen stoppen door dedicated en compatibel varen.

Het Bestuurlijk Overleg van 9 februari en daaropvolgend constructieve overleg op 9 mei 2023, hebben ervoor gezorgd dat concrete afspraken en stappen voorwaarts zijn gemaakt. Er is besloten om het aangepaste Scheepsafvalstoffenbesluit – met daarin het binnen het CDNI afgesproken ontgassingsverbod – in werking te laten treden op 1 juli 2024 of zoveel eerder in het geval de laatste Verdragsstaat de ratificatie heeft afgerond.

Hoewel KBN het liefst een gelijktijdige invoering voor alle fases (1,2 en 3) van het CDNI-verdrag zou hebben gezien, is KBN natuurlijk alsnog verheugd met de huidige uitkomst van de gelijktijdige invoering van fase 1 en 2 en de duidelijkheid over een concrete datum voor het ontgassingsverbod in Nederland.

Dit is mede tot stand gekomen door de inspanningen van o.a. de stuurgroep varend ontgassen, waar KBN onderdeel van is, en de inzet van de verschillende stakeholders en betrokken medewerkers van het ministerie. Nu Frankrijk en Zwitserland vrijwel zeker dit jaar het CDNI-verdrag zullen tekenen, betekent dit dat het ontgassingsverbod per 1 juli 2024 in werking gesteld zal worden.  

De minister noemde het dossier varend ontgassen in het Bestuurlijk Overleg, één van de taaiste dossiers in Den Haag, maar ziet voor Nederland graag een koplopersrol weggelegd in Europa.

De stuurgroep varend ontgassen zal op korte termijn bij elkaar komen om de belangrijkste mijlpalen te identificeren voor de roadmap die de partijen voor de zomer met elkaar willen besluiten voor het verdere vervolg dit onderwerp.

Dedicated en/of compatibel varen
In aansluiting op deze voorgenomen besluiten, is KBN nog steeds van mening dat varend ontgassen voor meerdere producten in de praktijk vaak onnodig is. Ladingen zouden vaker compatibel vervoerd kunnen worden of in geval van grotere hoeveelheden van bepaalde stoffen, is dedicated transport een mogelijkheid. Wij zijn er na gesprekken met een aantal van onze leden van overtuigd dat hier nu al substantiële veiligheids- en milieuwinst mee te bereiken is, ook voor stoffen uit fase 2 en 3. Met enkele grote petrochemische verladers en de leden is KBN in gesprek om hier daadwerkelijk nu al werk van te maken. 

Positie Koninklijke Binnenvaart Nederland
KBN maakt zich mede gelet op de veiligheid van bemanningen, omwonenden en het milieu, al vele jaren sterk voor het compleet uitbannen van het varend ontgassen. De maatschappelijke verontwaardiging neemt terecht toe en vereist van alle betrokkenen een maximale inspanning om het vrij emitteren van schadelijke stoffen naar de buitenlucht, snel tot het verleden te laten behoren.

We zijn dan ook verheugd met de uitkomst van het Bestuurlijk Overleg en stappen voorwaarts in dit dossier”.

KBN blijft zich inzetten voor een volledig ontgassingsverbod en vertegenwoordigd hiermee het standpunt van haar leden met ca. 850 tankvaartschepen, en vertegenwoordigd hiermee ca. 70% van de tankvaartvloot in West-Europa.

De Kamerbrief is hier te lezen: Stand van zaken varend ontgassen | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Het persbericht is hier te lezen: Verbod op varend ontgassen uiterlijk 1 juli 2024 van kracht | Nieuws IenW

Gerelateerd items