KBN Nieuwsbrief 2024 - 12

28 maart 2024

*|MC_PREVIEW_TEXT|*

28 maart 2024 - Nr. 12

Nieuws & Updates

 1. Blik op Integraal Riviermanagement
 2. Julianakanaal: overleg met minister Harbers en directeur-generaal Wijnen
 3. Bewustzijnscampagne aanvaringen kunstwerken
 4. Nautisch technische berichten
  1. Voorzichtig met de ligplaatsen
  2. Auto afzetten op sluizen in de Bovenrijn: een frustrerende situatie
  3. Zero-emissiezones in Nijmegen
  4. Onderhoud aan Stuwcomplex Lith
 5. Zilvermeeuw investeert in duurzame vloot
 6. Terugkijken Digitale workshop: Arbowet
 7. Market Insight rapport 2024
 8. Delen van overzicht scheepsgegevens
 9. Gezocht: enthousiaste financieel administratieve medewerker
 10. Interessante leestips
 11. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Email - info
Website - KBN
 

Zienswijze COV

Blik op Integraal Riviermanagement

Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) waar de Koninklijke Binnenvaart Nederland onderdeel van uitmaakt heeft een zienswijze ingediend met betrekking tot het 'Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement'. Hierin wordt het belang van de binnenvaart benadrukt, de uitdagingen van hoog- en laagwater besproken en de waarde van het programma erkent.

De verengingen dringen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan op het maken van concrete beleidskeuzes en prioriteit te geven voor uitvoering van de voorgestelde maatregelen, via deze link kunt u meer informatie hierover vinden.

Onze beleidsadviseur Geert Snoeij heeft een aantal weken geleden over dit onderwerp een column geschreven, die is hier te lezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Snoeij.

Naar boven

 

Drooglegging 

Julianakanaal: overleg met minister Harbers en directeur-generaal Wijnen

Vandaag heeft Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), vertegenwoordigd door Leny van Toorenburg, deelgenomen aan gesprekken met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, en vervolgens met de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, Martin Wijnen, over het Julianakanaal.

Er heeft een indringend gesprek plaatsgevonden tussen de minister en de bij de afsluiting van het Julianakanaal betrokken partijen. Hierbij is expliciet gesproken over de zorgen voor het droogzetten van het kanaal. De minister heeft aangegeven dat hij alles op alles zet om de beschikbaarheid van de omvaarroutes zoveel mogelijk te garanderen. Hiervoor wordt vooraf een risicoanalyse uitgevoerd om potentiële knelpunten in kaart te brengen en de benodigde maatregelen te treffen. Rijkswaterstaat en de betrokken aannemer gaan onderzoeken hoe de uitvoeringsperiode zo kort mogelijk kan worden gehouden.
 
In het gesprek gaf de minister tevens aan bereid te zijn in overleg met de betrokken sectoren nader te kijken naar de huidige nadeelcompensatieregeling. Er is afgesproken om ook in het vervolg met elkaar om de tafel te blijven zitten. Dit om de volgende stappen zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te kunnen nemen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg.

Naar boven

 

Informatieblad Wijzer Wachtoverdracht

Bewustzijnscampagne aanvaringen kunstwerken

In KBN-nieuwsbrief nummer 9 hebben we al aandacht besteed aan een mogelijk opgaande trend ten aanzien van het aantal aanvaringen met kunstwerken. Recent hebben enkele partijen, waaronder het Platform Zero Incidents (PZI), de handen ineen geslagen om een Informatieblad Wijzer Wachtoverdracht te ontwikkelen met de bedoeling om het bewustzijn voor dit soort type incidenten te verhogen.

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat het overdragen van de wacht risico’s met zich meebrengt. Gedacht kan hier worden aan bemanningswisselingen (waaronder ook aflossers) en overdracht van de ene roerganger naar de ander. Veiligheidskritische informatie kan verloren gaan in deze wachtoverdracht met mogelijk ernstige consequenties tot gevolg. Voor een aantal zaken willen we nog extra aandacht vragen.

Aflossers, nieuw personeel
Onbekendheid met de werking van de instrumenten in het stuurhuis en/of de vaareigenschappen van het schip spelen een belangrijke rol bij het tot stand komen van incidenten. Het is daarom van belang dat aflossers en nieuw personeel goed bekend worden gemaakt met het schip. Neem hier de tijd voor om latere ellende te voorkomen!

Onderzoek
Wist u dat er relatief veel incidenten plaatsvinden in het eerste uur na het starten van de werkdag/shift? In een door PZI, een initiatief van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), uitgevoerd onderzoek naar brug-/stuurhuisaanvaringen bleek dat in 37% van de gevallen de roerganger minder dan een uur in de stuurhuis zat. De werkdag/shift was nog maar net begonnen en het stuurhuis was al beschadigd of vernield. Het kan erop duiden dat de informatieoverdracht niet goed heeft plaatsgevonden of dat het eerste bakje koffie z’n werk nog niet gedaan had.

Informatieblad en andere informatie
Het informatieblad kunt u vinden via deze link. Daarnaast heeft PZI vorige jaar een bewustzijnscampagne gevoerd rondom het voorkomen van stuurhuis-/brugaanvaringen, de informatie, waaronder een hele duidelijke animatie, kunt u vinden via deze link.

Inzet KBN
KBN zal zich inblijven zetten voor het verhogen van het veiligheidsbewustzijn, maar ook voor bijvoorbeeld het verbeteren van de zichtbaarheid van kunstwerken en de informatievoorziening rondom waterstanden en doorvaarthoogtes.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van der Linde.

Naar boven

 
 

Nautisch Technische berichten

Voorzichtig met de ligplaatsen

Koninklijke Binnenvaart Nederland heeft van de Duitse vaarwegbeheerder (WSV) het verzoek gekregen om voorzichtig met de ligplaatsen om te gaan. Dit verzoek kwam naar aanleiding van een aantal plaatsen die beschadigd zijn in Mannheim en Bingen.

Het gaat om de plaatsen in Mannheim en Bingen die in 2018, 2020 en 2022 zijn opengesteld. De plaatsen zijn erg gewenst en worden goed benut. Helaas is er de laatste tijd vaak schade aan de ligplaatsen, bijvoorbeeld bij de trappen. De schade heeft geleid tot beperkingen in gebruik. Om de schade op te lossen is WSV op zoek naar de verantwoordelijke zodat dit zo snel mogelijk kan worden afgehandeld en gerepareerd.

Auto afzetten op sluizen in de Bovenrijn: een frustrerende situatie

KBN heeft een gesprek gehad over het afzetten van auto's op de sluizen in de Bovenrijn. Sinds 2015 is dit mogelijk op sluis Rhinau, maar KBN wilt dat dit bij alle sluizen mogelijk is, of minstens naar elke tweede sluis. Helaas lijkt alleen sluis Gerstheim hiervoor geschikt te zijn.

Dit is frustrerend gezien het feit dat personeel alleen verwisseld kunnen worden door de auto aan of van boord te kunnen zetten. Daarnaast is het sowieso al erg vervelend dat bemanning van het schip dan niet van boord kan gaan. KBN heeft flink benadrukt dat binnenvaartondernemers ervaren chauffeurs zijn en dat de veiligheid niet in het geding wordt gebracht. Het lijkt erop dat alleen sluis Gerstheim deze uitbreiding zal krijgen, en zelfs daar zal het nog even duren voor het gerealiseerd is.

Het proces zal waarschijnlijk alleen zonder hindernissen verlopen bij opvaart vanwege de locatie van het bediengebouw op de sluis. Voor afvaart zullen extra regels gelden, zoals het afkoppelen van koppelverbanden. KBN zal blijven pleiten voor meer mogelijkheden bij andere sluizen.

Zero-emissiezones in Nijmegen

De Zero-emissiezones in Nijmegen veroorzaakten aan het begin van deze week enige onrust. Er was bezorgdheid dat dit ook gevolgen zou hebben voor het afzetten en ophalen van auto's aan de Waalkade, wat begrijpelijk is. Gelukkig blijkt dit niet het geval te zijn. Echter, de cruisevaart zal wel worden beïnvloed door deze zones. Hieronder vindt u meer informatie over dit onderwerp. Onze secretaris van de ledengroep Personenvervoer is op de hoogte en bekijkt waar ruimte is om aan de behoeften van deze leden te voldoen.

In 2014 werd een Greendeal Zero Emission Stadslogistiek ondertekend met de Rijksoverheid, en het Klimaatakkoord stelt dat de grootste Nederlandse steden in 2025 zero-emissiezones voor stadslogistiek (ZES) moeten hebben. Gemeenten hebben deze ambitie vastgelegd in documenten en uitvoeringsprogramma's.

Nijmegen heeft drie stadswijken aangewezen als zero-emissiezones: Stadscentrum/Benedenstad, Hof van Holland en Heyendaal. Het verkeersbesluit dat in het najaar van 2024 wordt vastgesteld, heeft veel interesse gewekt in de binnenvaartgemeenschap vanwege de impact op de Waalkade. In de afgelopen zes weken konden zienswijzen worden ingediend, waarvan enkele afkomstig waren uit de binnenvaartsector.

Vanaf begin april worden deze reacties behandeld, waarbij die van de binnenvaart worden gebundeld. Vanaf 1 januari 2025 zullen bedrijfsvoertuigen die niet aan de emissienormen voldoen, zoals leveranciersbusjes en voertuigen van reparatiebedrijven, de zones niet meer in mogen. Dit kan ook gevolgen hebben voor bedrijven die technisch werk aan boord van schepen uitvoeren.

Voor eigenaren of schippers van schepen aangemeerd in zero-emissiezones, zoals aan de Waalkade, is het belangrijk te weten dat leveranciers en installateurs in de toekomst aan lokale verkeersbesluiten moeten voldoen. De ingediende zienswijzen kunnen leiden tot onderzoek naar ontheffingsmogelijkheden, waarvan de antwoorden meer duidelijkheid zullen bieden.

Voertuigen voor personenvervoer vallen niet onder de regeling, dus voor vrijwel alle auto's die aan de Waalkade aan en van boord van schepen worden gezet, zullen er geen veranderingen zijn.

Onderhoud aan Stuwcomplex Lith

Op 2 april 2024 start Rijkswaterstaat met het vervangen van besturingssystemen bij stuwcomplex Lith, gevolgd door herstelwerkzaamheden aan de zuidopening van de stuw. Dit is nodig om het complex operationeel te houden. Tijdens het onderhoud zal het scheepvaartverkeer geen hinder ondervinden.

Wat staat er op de planning?
Rijkswaterstaat vervangt de besturingssystemen en het bedieningssysteem, wat naar schatting twee tot drie weken duurt. De aannemerscombinatie Mourik – Swarco voert deze werkzaamheden uit.

Later in het voorjaar vinden herstelwerkzaamheden plaats aan de zuidopening, met inspecties en onderzoeken die tot in het najaar duren. Tijdens het onderhoud zal het scheepvaartverkeer normaal kunnen blijven gebruikmaken van de sluizen.

Meer informatie nodig?
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland werkt aan het onderhouden van vaarwegen in Noord-Brabant. Lees hier voor meer informatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg.

Naar boven

 

Samen Voortvarend

Zilvermeeuw investeert in duurzame vloot

Sinds 1961 is rederij de Zilvermeeuw lid van inmiddels Koninklijke binnenvaart Nederland. De rederij, met een oorsprong uit 1906, heeft inmiddels zeven eventschepen varen en blijft investeren in een duurzame vloot. Onlangs voerde zij de Z9, die volledig elektrisch vaart, toe aan de vloot. Een mooie opvolger van de Z8, die dieselelektrisch vaart.

“De Z8 is dieselelektrisch, daarentegen kan de Z9 volledig elektrisch varen. Het schip heeft drie standen; volledig elektrisch varen, alleen op de generator draaien of de generatoren helemaal optoeren om zo veel mogelijk energie te genereren om de accu’s op te laden.”

Meer weten over dit duurzame schip? We interviewden Adriaan Schuller, die samen met zijn broer, Leon Schuller, eigenaar is van dit bedrijf. Lees hier het artikel.

 
 

Terugkijken

Digitale workshop: Arbowet

De arbeidsomstandighedenwetgeving (kort: Arbowet) is een moeilijk te doorgronden wet voor de kleine en middelgrote organisaties. De teksten zijn lastig te begrijpen en het is niet altijd duidelijk hoe er aan bepaalde verplichtingen voldaan kan worden. Dat geldt voor alle sectoren, maar zeker ook voor de binnenvaart.

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) heeft daarom een digitale workshop georganiseerd om haar leden uitleg te geven over deze wetgeving. Er zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen en er werden door de aanwezige vragen gesteld over hoe de Arbowet van toepassing is op de eigen organisatie. De onderwerpen die behandeld zijn tijdens deze workshop:
 • Een arbeidsongeval, wat komt er op me af?
 • Wat zijn de grootste veiligheidsrisico’s in de binnenvaart?
 • Waarom vinden arbeidsongevallen plaats?
 • Verplichtingen werkgever, werknemer en zelfstandigen
 • Aan de slag met veiligheid, hoe maak ik het leuk?
 • Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E).
De digitale workshop, met de titel: Veilig werken of risico’s indekken?, vond plaats op 20 maart en is via onderstaande video terug te kijken.
 
Podcast
KBN zal zich blijven inzetten om de Arbowet onder de aandacht te brengen bij de leden. Zo is KBN beheerder van de Arbocatalogus en de erkende branche-RI&E. Later dit jaar zullen meer activiteiten rondom het thema arbeidsveiligheid georganiseerd worden. Rondom het thema veiligheid zijn er ook 2 podcastafleveringen gepubliceerd, deze kunt u terugluisteren via de volgende links:

#02: Stuurhuis te hoog, brug te laag
In 2004 overkwam het Ton, die met zijn stuurhuis tegen de Sterkrader Strassenbrücke voer. In de laatste minuut voordat hij het aan zag komen, probeerde hij nog vol achteruit te slaan, maar tevergeefs. Een enorm kabaal volgde: het geluid dat klonk als het legen van een glasbak, blijft hem nog altijd bij. Veel tijd om bij te komen heb je op zo’n moment niet voegt Ton eraan toe, in die omstandigheid moet het schip nog naar de kant.

#01: Man overboord
Antonia en haar man schrikken zich rot als ze plots opgeroepen worden door een tegenliggend schip, met de boodschap dat hun matroos te water is geraakt. Tijdens het boenen van de luiken is hij uitgegleden en overboord gevallen. Maurits en Antonia blikken terug op het incident, waarbij iedereen met de schrik vrij kwam en de matroos ongedeerd uit het water is gevist.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van der Linde.

Naar boven

 

Centrale Commissie voor de Rijnvaart

Market Insight rapport 2024

Het nieuwe bulletin over de Europese binnenvaart, dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in samenwerking met de Europese Commissie wordt uitgebracht, is beschikbaar. Voorafgaand aan de publicatie geeft KBN informatie en commentaar aan de CCR wat meegenomen worden in dit rapport.

De Market Insight van april 2024 geeft informatie over:
 • De structuur van de passagiers- en vrachtmarkt
 • Economische & werkgelegenheidstrends
 • Overzicht van de Europese arbeidsmarkt voor binnenvaarttransport
 • Een analyse per land van arbeidsmarkten in de Europese binnenvaartsector
U kunt hier het rapport lezen, let op: het rapport is in het Engels.
Voor een gedrukte versie van de publicatie kunt u overigens ook contact opnemen met de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

Naar boven

 

Wet open overheid

Delen van overzicht scheepsgegevens

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft een verzoek ontvangen op basis van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek vraagt om een overzicht van scheepsgegevens. De RDI is van plan om deze gegevens te verstrekken, met uitzondering van informatie over particulieren, eenmanszaken, het Ministerie van Defensie en de politie.

Het overzicht dat openbaar gemaakt zal worden, bevat informatie zoals de radioroepnaam, eventueel het ENI- of scheepsnummer, scheepsnaam, visserijnummer, MMSI, ATIS-nummer, lengte en breedte van het schip, brandmerk en de functie (beroeps- of pleziervaart) van de gehele Nederlandse vloot op het binnenwater. Deze gegevens zullen op de website van de Rijksoverheid worden gepubliceerd.

Individuen of organisaties die bezwaren hebben tegen de voorgenomen openbaarmaking, kunnen dit binnen twee weken na publicatie in de Staatscourant schriftelijk en gemotiveerd aangeven, per e-mail of per post.

Wilt u bezwaar maken? U kunt hier informatie vinden over hoe u dat kan doen. 
 

Vacature

Gezocht: enthousiaste financieel administratieve medewerker

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), is op zoek naar een enthousiaste financieel-administratieve medewerker met affiniteit op het gebied van databeheer.

Als financieel-administratief medewerker word je onze collega op de afdeling financiën. De functie is omvangrijk en gevarieerd te noemen: naast werkzaamheden voor onze leden administratie, houd je je ook bezig met databeheer en ondersteunende (financieel) administratieve taken. Vanuit jouw functie heb je contacten met alle geledingen binnen de organisatie als ook met onze leden.

Dus kent u misschien iemand die op zoek is naar een soortgelijke functie? In deze link staat meer informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilonka Westdijk.

Naar boven

 

Interessante leestips

 

AGENDA

 • 28 maart - Bestuursvergadering KBN
 • 29 maart - Goede Vrijdag - KBN gesloten
 • 1 april - Tweede Paasdag - KBN gesloten
 • 11 april - CESNI Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart
 • 14 mei - CESNI/QP/QM Tijdelijke werkgroep voor kwaliteitsmanagement
 • 15-17 mei - IVR Congres 2024
 • 22 mei - CESNI/QP/Crew Tijdelijke werkgroep voor bemanningsvoorschriften
 • 23 mei - CESNI/QP Werkgroep voor beroepskwalificaties
 • 28-30 mei - Maritime Industry
 • 15 juni - CBOB Algemene Vergadering
 • 18-19 juni - CESNI/PT Werkgroep voor technische voorschriften voor binnenschepen
 • 21 juni - Algemene Vergadering KBN

Naar boven

Gerelateerd items