KBN Nieuwsbrief 2024 - 8

29 februari 2024

*|MC_PREVIEW_TEXT|*

29 februari 2024 - Nr. 8

Nieuws & Updates

 1. Terugkoppeling strategisch brancheoverleg met Inspectie Leefomgeving en Transport
 2. Ontgassingsverbod
 3. KBN-spreekuur 4 maart over afvalstoffen in brede zin
 4. Beleidsadviseur op pad
 5. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
 6. WhatsApp community
 7. Interessante links
 8. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Email - info
Website - KBN
 

Stand van zaken

Terugkoppeling strategisch brancheoverleg met Inspectie Leefomgeving en Transport

Afgelopen week vond een strategisch brancheoverleg met ILT plaats. Deelnemers waren, behalve Koninklijke Binnenvaart Nederland, vertegenwoordigers van andere brancheorganisaties, ILT en de beleidsafdeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Binnenvaartcertificering
Het stelsel van certificering van binnenschepen is uitgebreid besproken. Al eerder hadden wij u geïnformeerd over de stand van zaken rond de schorsing van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) (zie onder meer dit artikel en dit artikel). De schorsing van het NBKB is weliswaar opgeheven, maar de zorgen zijn onverminderd groot: is er voldoende capaciteit voor inspecties en certificering van alle schepen, inclusief de schepen van wie het certificaat de afgelopen maanden eenmalig is verlengd voor een half jaar? ILT is zich zeer bewust van enerzijds haar verantwoordelijkheid en anderzijds de nijpende situatie, en bereidt maatregelen voor om er voor te zorgen dat er voor de korte termijn in elk geval voldoende keuringscapaciteit blijft. ILT geeft te kennen in geval van nood zélf de inspectie en certificering ter hand te zullen nemen.

Naar aanleiding van de problemen rondom de certificering zijn ook de volgende punten naar voren gekomen:
 • Zou het systeem van certificering niet duurzamer en robuuster zou moeten worden ingericht dan nu het geval is? In verschillende rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en in eigen publicaties van de ILT is immers vastgesteld dat er, naast tekortkomingen bij de keuringen, ook problemen zijn bij het Tweedelijns Toezicht (dus het toezicht dat de overheid houdt op de door hen aangewezen keuringsbureaus).
 • Het huidige systeem van inspecties en certificering is zeer kwetsbaar, zoals ook is gebleken door de schorsing van NBKB. De hele sector is afhankelijk van slechts drie keuringsbureaus. Voor bepaalde soorten keuringen zijn slechts enkele partijen beschikbaar. Dit moet anders.
 • Er is zorg over het gebrek aan kennis bij ILT.
 • Er zou gekeken moeten worden naar de mogelijkheid om de opdracht aan keuringsinstanties te verbreden zodat zij zich meer kunnen richten op kennisontwikkeling, preventie en onderzoek. De opdracht aan keuringsinstanties is nu immers zeer beperkt en gaat alleen over de controle op het naleven van de relevante ES-TRIN voorschriften. Die voorschriften in het ES-TRIN zijn louter technisch van aard (“hoe lang is de brandslang?”) en erg beperkt als het gaat over de manier waarop er gekeurd moet worden.

Veiligheid in de binnenvaart
Half december heeft de ILT een factsheet met bevindingen van inspecties uit 2021 en 2022 gepubliceerd. De onderzoeksresultaten zijn nogmaals toegelicht. In de media zijn berichten verschenen over de onmogelijkheid om te voldoen aan bepaalde voorschriften (vakjes in het vaartijdenboek die te klein zijn om gegevens in te vullen). ILT heeft benadrukt dat bij de handhavingsactie nadrukkelijk rekening is gehouden met dergelijke onmogelijkheden.

Verder overleg met ILT
Naast dit strategische brancheoverleg, waarvoor naast KBN ook andere brancheorganisaties uitgenodigd zijn, heeft KBN ook elk kwartaal een bilateraal overleg met ILT, waar diverse relevante onderwerpen één op één met ILT zullen worden besproken. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt en Maurits van der Linde.

Naar boven

 

CDNI-verdrag

Ontgassingsverbod

2024 is het jaar dat de eerste fases van het ontgasverbod zullen ingaan. Nederland gaat zelfs voorop met een verbod op tabel I per 1 juli en met een snel volgend verbod op tabel II. Deze informatie is al gedeeld met ledengroep Tankvaart.

Aanleiding
De reden voor het ontgasverbod is dat na het lossen van gevaarlijke stoffen er zogenaamde restdampen in het tankschip achterblijven. Deze dampen mogen, op enkele uitzonderingen na, naar de buitenlucht ontgast worden. Dit is schadelijk voor mens en milieu. Het verbod op ontgassen wordt gefaseerd ingevoerd.

Nederlandse situatie
Nederland loopt vooruit op de inwerkingtreding van het herziene CDNI-verdrag door een versneld ontgasverbod op stoffen uit Tabel I per 1 juli 2024 af te kondigen. Een ontgasverbod op stoffen uit Tabel II zal snel daarop volgen, de verwachting is tussen juli en september 2024. Er worden door de overheid momenteel investeringen gedaan, waaronder een dekkend e-noses netwerk en uitbreiding van de handhavingscapaciteit, om een effectief handhavingssysteem op te zetten.

Ontgassingsinstallaties
Met het verbod op ontgassen neemt het belang van de beschikbaarheid van ontgassingsinstallaties toe. Er wordt op dit moment gewerkt aan het inrichten van een infrastructuur van mobiele ontgassingsinstallaties. Juridische complexiteit en investeringsbereidheid maken dat deze infrastructuur waarschijnlijk niet voldoende beschikbaar zal zijn op het moment dat het ontgassingsverbod in gaat. Er zijn wel alternatieven voor tankschepen, zie brief.

Kosten
Volgens artikel 8 van het CDNI-verdrag draagt de verlader de kosten van het ontgassen van het schip. Inclusief de kosten van het omvaren naar een aangewezen ontgassingsinstallatielocatie en de tijd die erdoor wordt ingenomen. De verlader is ook verplicht om de vervoerder een ontvangstinstallie toe te wijzen, waar het schip na het lossen ontgast moet worden.

Digitaal vragenuur
Tot slot, nog een verwijzing naar het digitale vragenuurtje met de ILT ten aanzien van het thema ontgassen op 4 maart 2024, 13.00 uur-14.00 uur, mocht u zich nog niet aangemeld hebben, dan kunt u dat doen door een bericht te sturen naar Maurits van der Linde.

Wilt u meer informatie over het ontgasverbod? Lees dan de brief

Voor eventuele vragen naar aanleiding van dit document kunt u contact opnemen met Ton Wingelaar

Naar boven

 

Stel uw vragen!

KBN-spreekuur 4 maart over afvalstoffen in brede zin

Aankomende maandag, 4 maart, vindt een nieuw digitaal spreekuur plaats. In dit uur kunnen vragen gesteld worden over afvalstoffen als overkoepelend thema. De afgelopen spreekuren zijn als waardevol ervaren en KBN merkt dat dit een goede en laagdrempelige manier is om te praten over soms complexe thema's. 

Het derde spreekuur zal gehouden worden met de beleidsadviseurs Ton Wingelaar en Frank Reijerse, die uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Het zal in het spreekuur gaan over CDNI: afvalstoffen in brede zin. Heeft u op dit moment geen vragen, maar heeft u wel interesse in datgeen wat besproken wordt? Dan bent u welkom om het spreekuur bij te wonen, wel wordt dan van u gevraagd om camera en geluid uit te zetten. 

Details over deelname
maandag 4 maart
11.00 uur tot 12.00 uur
Klik hier voor deelname

Uw bijdrage
Heeft u andere onderwerpen die u graag wilt bespreken? Laat het ons weten via communicatie@binnenvaart.nl. We horen graag van u!
 

Straatsburg

Beleidsadviseur op pad

Deze week is Henriëtte Schreuders, onze beleidsadviseur Sociaal, in Straatsburg om daar te vergaderen bij CESNI. CESNI is ingesteld met het doel technische standaarden aan te nemen op uiteenlopende gebieden, vooral met betrekking tot schepen, bemanningen en informatietechnologieën.
Afgelopen week is er uitvoerig gesproken over nieuwe bemanningsregels voor EU, die worden gebaseerd op het huidige Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP). Daarnaast is er gediscussieerd over bemanningstabellen, aanvullingen en uitzonderingen op de huidige regelingen.

Naar boven

 

Samen Voortvarend

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

In ons magazine 'Samen Voortvarend' hebben we gesproken met Elisabeth Post, de voorzitter van TLN, die vorig jaar het stokje heeft overgenomen van Steven Lak als voorzitter van de Logistieke Alliantie (LA). KBN, zelf ook aangesloten bij de LA, was erg benieuwd naar haar persoonlijke overwegingen, maar ook naar de toekomst en uitdagingen van de LA.

"Transport en logistiek zijn geen doelen op zich; ze dienen de samenleving. Dit is alleen te bereiken met een goed functionerende logistiek. Ik ben van mening dat we meer moeten samenwerken en onze krachten moeten bundelen."

Volgens Elisabeth Post is verduurzaming een van de grootste uitdagingen voor de logistieke keten. "Dit is namelijk iets wat we zelf moeten bewerkstelligen. Hoewel we zelf de investering moeten doen, is het belangrijk om als Logistieke Alliantie gezamenlijk te lobbyen voor de juiste randvoorwaarden die deze verduurzaming ondersteunen."
Meer lezen over Elisabeth Post en de Logistieke Alliantie? Lees dan het interview.

Naar boven

 

Communicatie

WhatsApp Community - meld u aan!

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) gebruikt nu twee maanden een WhatsApp community voor de leden, waarbij van de mogelijkheid gebruikt gemaakt kan worden om snel en direct te communiceren met leden. Dit gebeurt op momenten waarin KBN niet gebruik kan maken van reguliere communicatie-uitingen of niet gewacht kan worden op de verzending van de reguliere communicatie-uitingen. 

Sinds 1 januari 2024 is de Community in gebruik, ter vervanging van de oude BLN-app. Berichten in de community gaan over nautische en technische zaken, stremmingen, PJK prijzen en andere spoedberichten. KBN begrijpt dat een overvloed aan berichten belastend kan zijn, maar verzekerd u dat de Community met zorg beheerd wordt. Alle berichten zullen alleen door KBN worden verstuurd en er kan in de groep niet gereageerd worden.

Hoe neemt u deel aan de Community?
Om toegang te krijgen tot de WhatsApp Community voor leden, wordt gevraagd u in te schrijven via onderstaande button. Na uw aanmelding zullen uw gegevens gecontroleerd worden en u krijgt dan toegangslink voor de WhatsApp Community. 
 
Klik hier om je aan te melden voor de WhatsApp Community
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de communicatie-afdeling.

Naar boven

Interessante leestips

 

AGENDA

 • 5 en 6 maart - CESNI/PT Technische voorschriften Straatsburg
 • 7 maart - RVG werkgroep - innovaties/ontheffingen en hardheidsclausule
 • 11 maart - Visievorming waterstofdragers met ministeries van IenW en EZK
 • 13 maart - Nautisch Technische Commissie vergadering\
 • 14 maart - Vergadering ledengroep Personenvervoer
 • 25 maart - CESNI/PT/DT werkgroep technische overgangsbepalingen ES-TRIN

Naar boven

Gerelateerd items