KBN Nieuwsbrief 2024 - 3

25 januari 2024

*|MC_PREVIEW_TEXT|*

25 januari 2024 - Nr. 3

Nieuws & Updates

 1. Inspectie ILT - naleving van de regels voor vaar- en rusttijden en bemanningssterkte
 2. KBN vraagt bij Kamerleden aandacht voor binnenvaart bij de begrotingsbehandeling en het Infrastructuurprogramma
 3. Nieuwe editie ‘Samen Voortvarend'
 4. Loontabel januari 2024 nu beschikbaar
 5. Rijkswaterstaat deelt onderzoek van MARIN over veilig gebruik van trackpilots
 6. Update nieuwe pensioenregeling
 7. KBN-spreekuur technische voorschriften - 5 februari 2024 om 11.00
 8. Aanvraag subsidie voor elektrificatie schepen
 9. Rijkswaterstaat test laserstraal bij stuw Lith op de Maas
 10. Nautisch, technische en infrastructuur berichten
 11. Terugkoppeling Najaarszitting CVP - CDNI
 12. Onderzoek naar veiligheidseffecten van radarhinder door windturbines langs de vaarweg
 13. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Email - info
Website - KBN
 

Arbeidstijdenwet en Binnenvaartwet

Inspectie ILT - naleving van de regels voor vaar- en rusttijden en bemanningssterkte

De afgelopen week zijn diverse berichten in de media verschenen over het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de naleving van de Arbeidstijdenwet en Binnenvaartwet bij 115 bedrijven. 

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) heeft al aangegeven dat het zorgwekkend is dat geen enkel geïnspecteerd bedrijf volledig aan de gestelde regels voldeed. Wel is het de vraag of alle tekortkomingen resulteren in onveiligheid van de sector. Het niet juist invullen van het vaartijdenboek door het ontbreken van een nummer, kilometeraanduiding of juiste naam zorgt niet voor onveilige situaties. Het niet voldoen aan de arbeids- en rusttijden wel. 

Het tekort aan personeel zal een reden kunnen zijn van het overschrijden van rusttijden. Bovendien spelen vertragingen onderweg door personeelsgebrek, achterstallig onderhoud aan sluizen en bruggen, een gebrek aan ligplaatsen, complexe regelgeving en de druk om op tijd bij losplaatsen te arriveren een rol in deze problematiek.

Oproep
Als reactie op de ILT resultaten heeft KBN eerder een oproep richting leden gedaan: bedrijven die een inspectie hebben ondergaan, worden vriendelijk verzocht de uitkomsten met KBN te delen. Deze informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

Een inventarisatie van deze uitkomsten wordt meegenomen in het gesprek wat KBN begin februari heeft met ILT over de resultaten van inspecties. KBN heeft de voorkeur om in nauw overleg met ILT stappen te zetten, met als uiteindelijke doel de branche te versterken en te zorgen voor een duurzame toekomst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Begroting

KBN vraagt bij Kamerleden aandacht voor binnenvaart bij de begrotingsbehandeling en het Infrastructuurprogramma

Afgelopen dinsdagavond vond de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) plaats in de Tweede Kamer. KBN was hierbij aanwezig. Voorafgaand aan de debatten in de Tweede Kamer heeft KBN bij de Kamerleden aandacht gevraagd voor de betrouwbaarheid van het vaarwegennet en de zich opstapelende veelal onduidelijke maatregelen rond de vergroening.

Nederland beschikt over en prachtig vaarwegennet. Maar toch vinden er elk jaar veel onverwachte storingen plaats of leveren verouderde sluizen jaar in jaar uit vertraging op. Dit kan komen doordat ze misschien niet op klimaatveranderingen zijn ingericht of gewoon slecht onderhouden zijn. Al die stremmingen zorgen dat de goederen niet op tijd bij de industrie en klanten kunnen worden afgeleverd. De uitval door ongepland onderhoud is vervijfvoudigd, en er is een sterke daling van het geplande onderhoud. Omgerekend kost het de binnenvaart minimaal 71 miljoen per jaar. Kortom: er moet snel iets gebeuren.

Onderhoud
KBN is blij dat er, ondanks de stikstofbeperkingen voor de bouw, dit jaar veel geld gaat naar onderhoud. Maar er is nog een reden waarom er soms tijdelijke sluitingen zijn bij de infrastructuur, namelijk personeelstekort. Dit is niet meegenomen in het onderhoud programma, KBN betreurt dit. Vooral in de moderne tijd waarin er veel digitale technieken beschikbaar zijn.

Meer vervoer over water
KBN, en gelukkig ook de minister, wilt dat er meer over water wordt vervoerd. Dit heeft namelijk veel voordelen. Dit is nóg een reden waarom het zo belangrijk is dat de infrastructuur in orde is. Want voor verladers is betrouwbaarheid en tijdige levering essentieel. Het belang van meer vervoer over het water maakt ook de investeringen in infrastructuur rendabeler. De minister zet hier op in door met een subsidie verladers over de streep te trekken en om meer vervoer van containers en bulk over water te stimuleren. Maar er valt wel nog veel te halen op kleinere vaarwegen en in het hele binnenlandse vervoer.

Klimaatneutraal
Een andere uitdaging voor de binnenvaart is om klimaatneutraal te worden en de CO2-uitstoot op korte termijn te verminderen. Voor bestaande kleine schepen is er weinig nieuwe technologie beschikbaar en de kosten zijn hoog. Daarnaast heerst er grote verwarring onder ondernemers door de vele regelgevingen en aankondigingen van klimaatmaatregelen. KBN is teleurgesteld dat er sinds de aankondiging in december 2022 door de minister om de toekomstvisie voor de binnenvaart met de sector te bespreken, nog geen gesprek heeft plaatsgevonden. KBN zal er bij de minister op aandringen om dit zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Schaberg

Naar boven

 

Nieuwe editie ‘Samen Voortvarend’

Met blijdschap deelt Koninklijke Binnenvaart Nederland het nieuwe nummer van het 'Samen Voortvarend' magazine. In deze editie praten we over verschillende interessante zaken in de binnenvaart, zoals modal shift, het Julianakanaal, het Binnenvaarthuis en nieuwe duurzaamheidstechnieken.

Daarnaast hebben we veel mooie interviews mogen afnemen. Zo blikt Paul Goris terug op zijn tijd als voorzitter bij KBN, kijkt Ad Koppejan juist vooruit op de komende tijd als voorzitter en praten we met Elizabeth Post, de voorzitter van de Logistieke Alliantie. Ook spreken we met Martin Selles en Jeroen Weijts over hun ervaringen om je op latere leeftijd nog te laten omscholen tot schipper.

De rubriek 'Leden aan het Woord' is nieuw: we spreken met Rederij de Zilvermeeuw, die als sinds 1961 lid is, en de directeur van Veerdienst Bergambacht over de nieuwe veerstoep en het verenplatform. Daarnaast hebben we een gesprek met lid Jean-Pierre Dubbelman, aflosser in de binnenvaart en tevens regiocoördinator Noord- en West-Brabant bij KBN.

Tot slot kijken we terug op een mooi 2023 en belichten we welke punten KBN heeft aangepakt. U kunt dit alles lezen in de nieuwe editie. Een exemplaar is al naar onze leden en belanghebbenden gestuurd. 

Bekijk magazine online
Heeft u deze nog niet ontvangen en kunt u niet wachten met lezen? Dan kunt u hier het magazine digitaal lezen.
 

Arbeidsvoorwaarden

Loontabel januari 2024 nu beschikbaar

Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland hebben afgesproken de voorbeeld loontabel voor de binnenvaart per half jaar te indexeren. 

Indexatie
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand oktober 2023 bekendgemaakt. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2015=100) is in de periode van april 2023 tot oktober 2023 gestegen van 125,12 naar 126,42; in procenten bedraagt deze stijging 1,039%.

Een stijging van deze index wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 januari 2024.

Echter, de negatieve CPI index (-2,99%) in juli 2023 wordt door deze stijging niet volledig gecompenseerd (-2,99%+1,039% = -1,951%), waardoor geen verhoging van de tabel van toepassing is.

Wettelijk minimum uurloon
Met ingang van 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimum uurloon ingevoerd, waar voorheen wettelijk vastgesteld maand-, week- en dagloon van toepassing waren. In de loontabel wordt met het vastgesteld minimumuurloon de week- en maandlonen berekend. Hierbij wordt uitgegaan van een 40-urige werkweek.

Functiejaren
Door de verhoging van het wettelijk minimum uurloon vervalt ook de functiejaren tabel bij matroos en volmatroos. Dit kan worden berekend door het wettelijk minimum uurloon te verhogen met € 1,16 per functiejaar.
Dat betekent dat een matroos van 19 jaar met 2 functiejaren op een uurloon van € 7,96 plus 2 x € 1,16 = € 10,28 uit komt. 

Download hier de loontabel januari 2024
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Veiligheid

Rijkswaterstaat deelt onderzoek van MARIN over veilig gebruik van trackpilots

In de afgelopen jaren is het gebruik van trackpilots sterk toegenomen, wat de taken van schippers aanzienlijk heeft veranderd. Dit brengt echter ook risico’s met zich mee, zoals blijkt uit een rapport van 2022. Op basis daarvan heeft Rijkswaterstaat het Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) gevraagd richtlijnen op te stellen voor de vormgeving en het gebruik van trackpilots om de veiligheid op de vaarweg te verbeteren. Dit rapport is gedeeld op 20 december 2023.

Tijdens een bijeenkomst op 16 januari in Antwerpen hebben drie fabrikanten van trackpilots aangegeven dat ze streven naar het instellen van een industriestandaard. Het doel van deze standaard is het bevorderen van veilig gebruik van trackpilots in de binnenvaart. De betrokken partijen hebben ervoor gekozen om actief vooruit te lopen op regelgeving. Ook leveranciers die niet zijn aangesloten worden aangemoedigd om de industriestandaard over te nemen, wat naar verwachting zal gebeuren na de komende zomer. Deze standaard is gebaseerd op de 'best practices' die voortkomen uit het onderzoek van MARIN.

Platform Zero Incidents
Op de website van Platform Zero Incidents is ook al een document te vinden over ‘best practices’ met betrekking tot het gebruik van trackpilots. Dit document zal worden verbeterd op basis van de bevindingen van MARIN. Het rapport van MARIN is hier te lezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van der Linde

Naar boven

 

Arbeidsvoorwaarden

Update nieuwe pensioenregeling

Na de gesprekken die zijn gevoerd met mogelijke nieuwe pensioenuitvoerders is eind september bekend gemaakt dat Aegon Cappital wordt gezien als voorkeurspartner voor een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2025.

Aegon Cappital, Nautilus en KBN hebben zich gebogen over de definitieve inhoud van deze voorkeursregeling, die zoveel mogelijk aansluit bij de huidige regeling. Omdat deze regeling ook meteen voldoet aan de nieuwe Pensioenwet is het niet mogelijk om de huidige voorwaarden in de nieuwe regeling mee te nemen. Volgens de nieuwe wetgeving bouwt de werknemer een eigen spaarpot op, waarmee later een pensioenuitkering wordt ingekocht. Aan de andere kant wordt niet meer een deel van deze spaarpot bestemd voor een nabestaanden of arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit dient apart verzekerd te worden en ook dit is meegenomen in de voorkeursregeling.

Hoe nu verder?
Het afsluiten van een nieuwe pensioenregeling is niet eenvoudig. Aegon Cappital heeft een website gemaakt, waar werkgevers meer informatie kunnen terugvinden over de inhoud en kosten van de regeling. Daarnaast is voor het afsluiten van een nieuwe pensioenregeling een adviestraject met een pensioenadviseur aan te raden. Met een aantal grotere adviseurs in de branche is samenwerking gezocht. Deze adviseurs zijn via een link op de site van Aegon Cappital te benaderen. Uiteraard is het ook mogelijk om een eigen adviseur te benaderen. De kosten en inhoud van het adviestraject kunnen per adviseur verschillen.

Moet ik een nieuwe pensioenregeling afsluiten?
Als er nu aan werknemers een pensioen wordt aangeboden, is dit een arbeidsvoorwaarde. Een werkgever kan niet zonder toestemming van de werknemer arbeidsvoorwaarden veranderen, ook niet als de verplichting van het pensioenfonds vervalt. Dat betekent dat u deze arbeidsvoorwaarde zult moeten voorzetten.

Het mogelijk maken van pensioenopbouw is een belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Het pensioen is een uitkering naast de opgebouwde AOW. Omdat de werkgever de pensioenpremie inhoudt van het bruto loon van de medewerker gaat het sparen vrijwel ‘ongemerkt’. In de nieuwe pensioenregeling is duidelijk wat kosten en opbrengsten zijn. De hoogte van de opbrengst is mede aan de werknemer om te bepalen door het kiezen van een risicoprofiel of zelfs zelf te beleggen.

Daarnaast wordt in de regeling een verzekering afgesloten voor nabestaanden en premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid. Vaak worden deze aspecten van het pensioen vergeten, maar zijn zeker belangrijk. Mocht een medewerker arbeidsongeschikt worden of zelfs overlijden is ook daarvoor iets geregeld. Waar dit voorheen onderdeel was van de pensioenregeling is dat nu een aparte risicoverzekering, die zeker niet vergeten mag worden.
Voor meer informatie over het pensioen, de regeling zoals afgesproken en adviseurs kunt u terecht op de website van Aegon Cappital.

Naar boven

 

Maandag 5 februari 2024 - 11.00 uur

KBN-spreekuur technische voorschriften

Als organisatie zijn we enerzijds spreekbuis en vertegenwoordiger namens de branche, maar uiteraard minstens zo belangrijk is onze rol als vraagbaak voor onze leden om hun te kunnen ondersteunen in hun ondernemerschap en bedrijfsvoering. Voor vragen over allerhande zaken zijn wij via de reguliere kanalen aanspreekbaar, maar daar willen wij op proef een extra, laagdrempelig platform aan toevoegen met de implementatie van een zogezegd “spreekuurtje”. Er zijn soms gecompliceerde dossiers, waarvan de details, consequenties en/of mogelijkheden voor een specifieke ondernemer onduidelijk zijn. Voor meer gerichte antwoorden op uw vragen en die van uw collega ondernemers, willen we op basis van een thema tweewekelijks een digitaal spreekuurtje met (interne) deskundigen inlassen. We gaan dit een aantal keer op proef draaien om te toetsen of dit voor de leden in een specifieke behoefte voorziet. Het thema en de link van de specifieke bijeenkomst worden één tot twee weken voorafgaand aan het spreekuurtje vrijblijvend via de nieuwsbrief gedeeld.
 
Thema 1: Technische eisen
Technische voorschriften voor binnenschepen zijn omvangrijk en complex. Deze regelgeving wordt iedere twee jaar aangepast om ontwikkelingen en innovaties in de binnenvaart te faciliteren. Voor bestaande schepen kan dit echter in potentie lastig uitvoerbaar zijn en hoge kosten met zich meebrengen. Uiteindelijk moeten alle schepen voldoen aan de nieuwste voorschriften om een minimaal veiligheidsniveau te waarborgen en gelijk speelveld te creëren. Voor bestaande binnenvaartschepen zijn overgangsbepalingen nodig bij nieuwe of aangepaste voorschriften. Scheepseigenaren kunnen gebruik maken van een hardheidsclausule wanneer overgangsbepalingen/aanpassingen niet uitvoerbaar zijn of dat deze tot onevenredig hoge kosten leiden.
 
Heeft u bijvoorbeeld vragen over bepaalde technische voorschriften en hoe deze voor u van toepassing/relevant zijn? Of heeft u hulp nodig bij het opstellen en aanvragen van de clausule? Sluit aan voor antwoorden op deze en aanverwante vragen tijdens ons eerste KBN-spreekuur!

Informatie deelname
Datum: maandag 5 februari 2024
Tijd: 11.00 uur tot 12.00 uur
Klik hier voor de deelname link 

Bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen aan deze sessie, maar heeft u wel een vraag over dit thema, deel uw vraag per mail met Leendert Korvink
 

Vergroening

Aanvraag subsidie voor elektrificatie schepen

Om de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof door de binnenvaart terug te dringen, kan de minister op aanvraag subsidie verstrekken voor activiteiten die tot doel hebben een binnenschip volledig elektrisch te kunnen laten varen. Deze tijdelijke subsidieregeling is vanaf 4 december 2023 ingegaan en zal lopen tot 2027. Enkele voorbeelden waarvoor subsidie kan worden verleend is bijvoorbeeld de aanschaf en de installatie van een elektrische voortstuwingsinstallatie en de bijbehorende onderdelen.

De aanvraag voor deze subsidieregeling kan worden ingediend door een digitaal formulier in te vullen. Deze is te vinden op de website van de uitvoeringsorganisatie: Expertise- en innovatiecentrum Binnenvaart (vorig jaar EICB, nu IN-CITE), die ook vanuit het Binnenvaarthuis in Zwijndrecht werkt. In totaal kan er per schip 40% subsidie tot maximaal € 400.000,- worden aangevraagd. Voor industriële onderzoeksprojecten geldt een aanvullende subsidie van maximaal € 75.000,- per aanvraag. Tot 31 december 2025 is hiervoor 15.1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Een aanvraag voor een subsidie kan worden ingediend in de volgende perioden:

 • Heden tot en met 28 februari 2014 12.00 uur;
 • 1 mei 2024, 9.00 uur tot en met 30 juni 2014, 12.00 uur;
 • 1 september 2024 , 9.00 uur tot en met 15 oktober 2014, 12.00 uur.

KBN steunt initiatief
KBN steunt dit initiatief om de emissies van de binnenvaart te reduceren. Daarbij is de elektrificatie een van de kansrijke initiatieven. Elektrische aandrijvingen zijn niet geschikt zijn voor alle type schepen en toepassingen maar beslist interessant voor ondernemers die op vaste trajecten varen en langlopende vervoerscontracten willen afsluiten voor emissieloos vervoer van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.

Meer informatie over de regeling? Bekijk dan de website van EICB: Subsidieregeling Elektrificatie Binnenvaartschepen | EICB.nl

Het aanvraagformulier en andere documenten over deze regeling vindt u hier: Subsidieregeling Elektrificatie Binnenvaartschepen | EICB.nl

Naar boven

 

Veiligheid

Rijkswaterstaat test laserstraal bij stuw Lith op de Maas

Rijkswaterstaat (RWS) houdt een proef met een zogeheten laserbarrière op de Maas. Bij stuw Lith in de Maas wordt tijdens mist en in de donkere uren van de dag een laserstraal over de vaarweg geprojecteerd. Deze horizontale straal laat een barrière zien aan de scheepvaart en maakt duidelijk welke route de schipper moet nemen.

Deze oplossing kan helpen om de passage van de stuw- en sluiscomplexen op de Maas nog veiliger te maken. Juist omdat de lichttechniek in het donker goed zichtbaar is, helpt het vooral de schippers die minder bekend zijn op de Maas om bij mist of slecht zicht de goede route te kiezen.

Laser als aanvulling op fysieke markering
RWS maakt gebruik van verschillende fysieke vaarwegmarkeringen die aangeven waar een schipper wel of niet mag varen. Denk daarbij aan boeien, bakens en ballenlijnen. RWS markeert bijvoorbeeld waar een vaarroute ophoudt of afbuigt (omdat er bijvoorbeeld een stuw achter ligt). De laserstraal is een aanvulling op de bestaande vaarwegmarkering.

Met deze test wil RWS ervaren of en hoe laserstralen kunnen helpen als extra attentiewaarde bij scheepvaartmarkering/-geleiding. De lasertechniek zou mogelijk in de toekomst ook op andere vaarwegen of bij vaargeulen in bijvoorbeeld een meer uitkomst kunnen bieden.

Schippers delen bevindingen
Schippers zijn gevraagd hun bevindingen tijdens de test met RWS te delen. De test is geslaagd als de laserbarrière ervoor zorgt dat de verplichte route via de sluis nog duidelijker wordt voor de schipper op zijn route en het de veilige passage van het stuw- en sluiscomplex vergroot. De laserproef duurt van maandag 22 januari tot 1 maart.

Voor meer informatie en uw bevindingen kunt u kijken op deze website.

Naar boven

 
 

Nautisch-Technisch berichten

Verkeersbegeleiding Rotterdams havengebied

Het Rotterdams havengebied organiseert een sessie over de verkeersbegeleiding in Rotterdam. Wilt u daarover meedenken, meldt u dan aan om dat te doen op 21 maart van 09.00 tot 16.30 uur. Klik hier om aan te melden. 


Modernisering van de sluizen op de Boven Schelde

In onze nieuwsbrief van vorige week was er de mogelijkheid om uw mening te geven over de renovatie en de nieuwbouw van de sluizen Asper, Oudenaarde en Kerkhove via een link naar een vragen formulier. Daar hebben een aantal schippers gehoor aan gegeven, waarvoor dank namens de Vlaamse Waterweg. U kunt het vragen formulier nog tot 
31 januari a.s. invullen.
Graag herhalen wij daarom dit verzoek nogmaals. Er zijn twee formulieren, één voor bedrijven en één voor schippers.

Sluis Panheel weer in bedrijf

Waarschijnlijk zal de nieuwe sluis Panheel vrijdagochtend om 08.00 uur weer operationeel zijn. Tussen 08.00 uur en 16.00 uur wordt er geschut met de hulp van stewards op de sluis. Op zaterdag en zondag zal er niet geschut worden.
 

Uitstel werkzaamheden Van Brienenoordbrug

Sinds 2022 zijn er plannen gemaakt voor het vernieuwen van de Van Brienenoordbrug, de werkzaamheden zouden begin 2024 van start gaan. Helaas is door Rijkswaterstaat besloten de werkzaamheden niet door te laten gaan. De bouwkosten zijn namelijk in de afgelopen jaren flink gestegen en aannemers zijn voorzichtiger geworden met het aannemen van risico's.

Rijkswaterstaat werkt aan een nieuwe aanpak met minder risico's en bereidt een nieuwe aanbesteding voor, die in de zomer van 2024 wordt verwacht. Dit betekent wel dat het vernieuwen van de brug naar schatting vier jaar vertraging op loopt. Ondertussen blijft de brug veilig, maar storingen kunnen vaker voorkomen. Rijkswaterstaat begrijpt de impact en probeert overlast te beperken en stakeholders op de hoogte te houden.

Sluis Bosscherveld naar verwachting nog 2 weken gestremd

Sluis Bosscherveld is momenteel gestremd. Ook wordt er verwacht dat de stremming nog minimaal twee weken gaat duren. Een reden hiervoor is de levertijd.

Verder zegt Rijkswaterstaat het volgende: “Eerder was de sluis gestremd vanwege de beschadigde overlaat bij Bosscherveld. Een dag nadat er afspraken waren gemaakt over het weer gebruiken van de sluis raakte de sluis in een storing. 5 reeds wachtende schepen zijn vanaf woensdag 17 januari via noodbediening geschut. De oorzaak is bekend en onderdelen hiervoor zijn deels besteld en worden deels gereviseerd.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Verzameling, afgifte en inname van afval in de binnenvaart

Terugkoppeling Najaarszitting CVP - CDNI

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft op 19 december 2023 een aantal onderwerpen behandeld die verband houden met de verzameling, afgifte en inname van afval in de binnenvaart.

De belangrijkste conclusies zijn de volgende:
 • de verwijderingsbijdrage wordt op dezelfde hoogte gehandhaafd
 • SPE-CDNI 3.0 - geldigheid (nieuwe) analoge QR-code verlengd van 6 naar 12 maanden
 • Stand van zaken ratificatie ontgassingsverbod.
Lees meer over deze terugkoppeling van CDNI

Naar boven

 

MARIN

Onderzoek naar veiligheidseffecten van radarhinder door windturbines langs de vaarweg

MARIN voert momenteel, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat, onderzoek uit naar de impact van radarhinder door windturbines langs vaarwegen op de scheepvaartveiligheid. In het voorjaar van 2023 is reeds een enquête gehouden onder binnenvaartondernemers.

In de volgende fase van het onderzoek zoekt MARIN vijftien tot twintig binnenvaartschippers om als experts te participeren in de beoordeling van wanneer, hoe en in welke mate radarbeelden door windturbines concrete hinder veroorzaken. Hiervoor worden specifieke voorbeelden en verzamelde radarbeeld-opnamen gebruikt. MARIN streeft ernaar om op twee dagen workshops te organiseren op de volgende data:

 • Dinsdag 6 februari 2024, 10:00 uur
 • Vrijdag 9 februari 2024, 10:00 uur
 • Dinsdag 13 februari 2024, 10:00 uur
 • Vrijdag 16 februari 2024, 10:00 uur
 • Dinsdag 20 februari 2024, 10:00 uur
 • Vrijdag 1 maart 2024, 10:00 uur
Deelname
Indien u wilt deelnemen aan een workshop in Wageningen voor de duur van één dagdeel, kunt u contact opnemen met Martijn Schipper van MARIN via m.schipper@marin.nl of telefonisch op nummer 06-38 99 57 30. Bij aanmelding gelieve aan te geven op welke dag(en) u beschikbaar bent. 

Naar boven

 
 

AGENDA

 • 22 t/m 26 januari - ADN Safety Committee
 • 27 januari - Afdelingsvergadering SVS ZON
 • 29 januari t/m 2 februari - Werkgroep Comité Politiereglement CCR
 • 9 februari - Bestuursvergadering KBN
 • 15 februari - FERM Port Cyber Café: A.I.
 • 25 februari - CESNI/QP/QM Werkgroep voor kwaliteitsmanagement
 • 28 en 29 februari - CESNI/QP/Crew Werkgroep voor bemanningsvoorschriften

Naar boven

Gerelateerd items