KBN ontwikkelt toekomstperspectief voor digitalisering

23 maart 2023

De wereld om ons heen verandert in een snel tempo. Digitale innovaties zijn inmiddels niet meer weg te denken in de moderne manier van werken en communiceren, zowel aan boord als met partijen rondom ons heen. De ontwikkelingen staan echter niet stil. Automatisch varen, het uitwisselen van gegevens via een federatief datastelsel en het digitaal versturen van informatie over de lading richting handhavende overheden zijn slechts enkele voorbeelden van thema’s die de komende jaren op onze sector af gaan komen. Dat maakt het des te urgenter om nu een duidelijke visie, beleid en agenda te hebben op dit onderwerp.

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) heeft deze urgentie gezien en heeft een toekomstperspectief geschreven om richting te geven aan deze ambities. Het nemen van regie bij de ontwikkelingen (niet over maar mét de binnenvaart), het innemen van duidelijke standpunten over onder andere dataeigenaarschap en -security maar ook kennisontwikkeling voor leden behoren tot de speerpunten uit dit toekomstperspectief.

In de binnenvaart komen veel verschillende vormen van digitaal dataverkeer, systemen en apps bij elkaar. Om structuur en overzicht te brengen in de soorten dataverkeer waar een binnenvaartondernemer mee te maken heeft, richt het toekomstperspectief van KBN zich daarom op een aantal specifieke procesclusters waarop bepaalde knooppunten data wordt gedeeld tussen een binnenvaartondernemer en andere organisaties ten behoeve van een optimale reis van een binnenvaartondernemer. Dit sluit ook naadloos aan bij de visie van KBN op digitalisering.

De visie van KBN op digitalisering luidt: “De binnenvaartsector wordt duurzaam en integraal gepositioneerd binnen de digitale transitie van logistiek en mobiliteit. We werken toe naar gestandaardiseerde en geharmoniseerde oplossingen voor zowel lading, schip als (slimme) infrastructuur. Er is een Europese scope, nationale oplossingen binnen Nederland zijn bij voorkeur aangehaakt op Europese processen en afspraken”.

De specifieke procesclusters waar KBN op inzet zijn:

  • Scheepsbesturing
  • Maritieme diensten en faciliteiten
  • Vaarwegprocessen
  • Zee- en binnenhavenprocessen
  • Logistieke processen en
  • Omgevings- en administratieve processen.

 

Voor deze verschillende clusters zullen actieprogramma’s opgesteld gaan worden om per onderwerp bewustwording bij leden en stakeholders te creëren, samenwerkingen aan te gaan met andere organisaties, kennisontwikkeling te vergroten en te delen en aansluiting te vinden voor mogelijke financiering bij programma’s van de overheid, zoals het Nationaal Groeifonds of Digitale Infrastructuur Logistiek.
 

Start digitaliseringcommissie en samenwerking Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
KBN start daarnaast met het oprichten van een digitaliseringcommissie. Een commissie die samen wordt gesteld  uit leden van KBN om vormen prioriteit te geven aan de verdere invulling van digitalisering binnen de verschillende processen.

Samen met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) hebben we al een voorschot genomen en hebben we al samen een actieprogramma ontwikkeld voor de zee- en binnenhavenprocessen, waar ingezet wordt op thema’s inning havengelden, wacht- en ligplaatsmanagement, assetmanagement en veiligheid, toezicht en handhaving. De binnenhavens en binnenvaart kunnen niet zonder elkaar om en rond de havenprocessen. Samen richting uitzetten en instrumenten ontwikkelen is daarin een hele logische keuze. 

Het toekomst perspectief van KBN is een startpunt waarmee de komende jaren de binnenvaart regie neemt op eigen data! KBN zal u blijven informeren over digitalisering en u meenemen in de verschillende actieprogramma’s.

Gerelateerd items