CDNI - Scheepsafvalstoffenverdrag

Tijdens de exploitatie van binnenvaartschepen ontstaat onvermijdelijk afval, dat moet dan ook een bijzonder aandachtspunt zijn voor binnenvaartoperators. Het beheer en de verwijdering van het afval moeten aan strikte regels voldoen, die het gebruik van geëigende infrastructurele voorzieningen op nationaal niveau voorschrijven.

CDNI-verdrag

Op 1 november 2009 is het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart van 9 september 1996 (CDNI) in werking getreden. Het CDNI is door zes landen aangenomen: Luxemburg, Zwitserland, Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Het Verdrag is van toepassing op de hele Rijn en op alle binnenvaarwegen in Duitsland, Nederland en België, op de internationale Moezel in Luxemburg en in Frankrijk. Het Verdrag is in het nationale recht van elke staat omgezet om van kracht te kunnen zijn op het hele netwerk dat door het Verdrag wordt bestreken.

 • Klik hier voor meer informatie over het CDNI-verdrag

Afvalsoorten

Het CDNI maakt een indeling van het afval in drie hoofdcategorieën:

Ontgassen

Het onderwerp ontgassen wordt veelvuldig in de media besproken. Het aangepaste Scheepsafvalstoffenbesluit (Deel B), oftewel de ratificatie van het CDNI verdrag in de Nederlandse wetgeving, zal naar verwachting medio 2020 in Nederland klaar zijn. De verwachting is dat dat eind 2020, de ratificatie in de overige CCR lidstaten zal hebben plaatsgevonden. Nederland zal vervolgens overgaan tot implementatie. Er is een Taskforce opgericht om de invoering van het nationale ontgassingsverbod soepel te laten verlopen. Het CBRB neemt deel aan deze Taskforce. Deze Taskforce houdt zich bezig met de infrastructuur, toezicht en handhaving van het ontgassen.

Documenten

Op de website van het CDNI zijn alle documenten terug te vinden die van belang zijn voor het beheer en de verwijdering van het afval, zoals het model voor olie-afgifteboekje.

Vertegenwoordiging

Vanuit het IWT Platform is het CBRB actief betrokken bij het CDNI verdrag. Er moet iets gedaan worden met ons afval, allereerst verminderen en ook de vervuiler laten betalen. Als een bedrijf veel investeert in milieumaatregelen en hetzelfde blijft betalen voor afval als het bedrijf dat daar niets aan doet, dan is er iets niet helemaal eerlijk. Dit wil het CBRB veranderen, er is de nodige oppositie tegen deze plannen. We komen er uiteindelijk wel waar we willen wezen, maar het gaat langzaam.

 

 

Verduurzaming binnenvaart

Milieu en verduurzaming is belangrijk voor de binnenvaart en wordt steeds belangrijker, waarschijnlijk nog belangrijker dan de meeste mensen al denken. Vervoer is een gegeven is en dat dat op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier moet gebeuren. Belangrijke vragen daarbij zijn: Hoe moet de binnenvaart in de toekomst opereren? Wat kan de binnenvaart betekenen voor het goederen- en passagiersvervoer? Hoe hebben we het gedaan, hoe doen we het, hoe moeten we het gaan doen? Kan het beter? Anders?

Green Deal

Op 11 juni 2019 is de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens getekend. Het doel van deze Green Deal is de zeevaart, binnenvaart en havens te verduurzamen. Met als grootste doel een emissieloze en klimaatneutrale binnenvaart in 2050.  Klik hier om meer te lezen over deze Green Deal Zeevaart.

Milieu

In de binnenvaart moeten we gebruik gaan maken van motoren die minder milieuschadelijke emissies uitstoten (Stage V). Het ziet er naar uit dat die binnenkort op de markt zullen komen. De regelgeving voor de certificering van deze motoren loopt nog achter en dat zal moeten veranderen. Ook de kosten van nieuwe motoren zijn nog onbekend. Duurder zal het in ieder geval wel worden. Gemariniseerde EURO VI motoren zijn een goede mogelijkheid voor kleinere vermogens. Naar Stage V omgebouwde NRE motoren tot 560 KW kunnen ook toegelaten worden. Nageschakelde technieken voor bestaande motoren moeten zonder belemmeringen op de markt kunnen komen. Prettige bijkomstigheid is dat deze motoren minder brandstof gebruiken en daarmee ook minder CO2 uitstoten.

Klimaat

Substantiële vermindering van CO2 uitstoot is mogelijk. Wij kunnen schoon varen en veel minder CO2 uitstoot genereren. Met betrekking tot de noodzakelijke CO2 vermindering zijn er een aantal mogelijkheden die benut kunnen worden, zoals gebruik van biobrandstoffen.

 

Mogelijkheden

Realiseerbaar?

Bijmenging van biobrandstof tot 40% voor de binnenvaart beschikbaar is en dat ook blijft reduceert de binnenvaart de CO2 uitstoot met diezelfde 40%;

Direct realiseerbaar

Logistiek optimaliseren;
schepen efficiënt benutten

Theoretisch direct realiseerbaar, praktische bezwaren in sector

Vaargedrag optimaliseren; ‘just in time’ ‘slow steaming’.

Direct realiseerbaar

Schepen en scheepsvormen aanpassen

Op termijn realiseerbaar

Gebruik van waterstof of mierenzuur

Op termijn realiseerbaar

Voortstuwing door waterstof of mierenzuur

Veelbelovend, maar de eerstkomende jaren nog niet reëel mogelijk.

 

Te realiseren doelen en benodigde acties

Klimaatemissies

 • Gebruik non-food biobrandstof uitrollen. Hoge urgentie voor uitrol op Europees niveau.
 • Gedragsbeïnvloeding om CO2 uitstoot te verminderen.
 • Logistieke oplossingen om de CO2 uitstoot te verminderen.
 • Technische oplossingen (bijvoorbeeld scheepsvorm) om CO2 uitstoot te verminderen
 • Infrastructuur om waterstof als brandstof te implementeren uitrollen.
 • Pilot voor gebruik waterstof in binnenvaart starten.

 

Milieu-emissies

 • Belemmeringen in regelgeving voor bestaande motoren om aan de Stage V norm te voldoen wegnemen (hoge urgentie!).
 • Belemmeringen in regelgeving voor nieuwe motoren (met name de certificering) om aan de Stage V norm te voldoen wegnemen (hoge urgentie!).
 • Financiering van investeringen in Stage V motoren tegen aantrekkelijke voorwaarden.
 • Incentives verlenen om versnelling in het voldoen aan de Stage V norm te bevorderen.
 • Financiering van investeringen in bestaande motoren die aan de Stage V norm voldoen tegen aantrekkelijke voorwaarden.

 

Doelstellingen lange termijn

 • Milieu: in 2030 50%, in 2040 80% van de schepen voldoen aan Stage V niveau.
 • Klimaat: in 2030 tenminste 40% vermindering van de CO2 uitstoot realiseren.
 • In 2035 moet de uitstoot van milieuschadelijke emissies met 70% gereduceerd zijn.
 • In 2040 moet de uitstoot van voor het klimaat schadelijke emissies met 70% gereduceerd zijn.
 • In 2050 emissieloos vervoeren.

 

Green Deal - Klimaatakkoord

Op dinsdag 11 juni 2019 is de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens ondertekend. Deze Green Deal geeft invulling aan het Nederlandse klimaatbeleid om onder meer de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. Het doel van de Green Deal is de zeevaart, binnenvaart en havens te verduurzamen. Met als grootste doel een emissieloze en klimaatneutrale binnenvaart in 2050. 

Samenwerking 

Deze Green Deal is tot stand gekomen na een intensieve onderhandelingsperiode. Hierbij is nauw samengewerkt tussen de binnenvaartbranche-organisaties: CBRB , Koninklijke BLN Schuttevaer (BLN) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB). De Green Deal is de eerste grote stap richting een groene binnenvaart.

Binnenvaart: schoonste modaliteit, nu en in de toekomst

De ambitie van de binnenvaart is om de schoonste modaliteit te blijven; voor nu en in de toekomst. Het gaat hierbij zowel om CO2-reductie alsook reductie van emissies. De belangrijkste afspraken in de Green Deal zijn:

 • Reductie van CO2 met 35-50 % tot 2035. Dit zal met name worden bereikt door het bijmengen van duurzame biobrandstof. Een klimaatneutrale en emissievrije binnenvaart in 2050. Dit dient te worden bereikt door inzet van schonere motoren, nieuwe technieken en het aanpassen van bestaande motoren;
 • Gelijkwaardigheid van motoren en acceptatie van nabehandelde motoren die voldoen aan de eisen voor een schone motor. De milieuprestaties krijgen een label op basis waarvan een bijdrage uit het verduurzamingsfonds en financiering door banken wordt afgesproken.
 • Afschaffing van regionale milieu-eisen zoals de CCR2-verordening in Rotterdam. Een integrale aanpak zoals de Green Deal heeft immers een grotere impact dan een lokale regeling;
 • Een betere afhandeling van de binnenvaart, o.a. door inzet van integrale IT-systemen en het  oplossen van de congestie bij de container-terminals;  
 • In Europees verband wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IW) een verduurzamingsfonds uitgewerkt voor schonere motoren. Hiermee wordt ook de ontwikkeling van nieuwe technieken gestimuleerd. Voor de komende 2 jaren maakt het Kabinet € 15 miljoen vrij om in Nederland al inzet van schonere motoren te stimuleren voor de zgn. ‘onrendabele top’;

Havens: stimuleren en faciliteren schone scheepvaart

Ook de Nederlandse binnenhavens committeren zich aan de doelstellingen van de Green Deal.  Hiermee wordt schone scheepvaart gefaciliteerd. De havens streven naar een uniform systeem van gedifferentieerde tarieven en kortingen op het binnenhavengeld. Daarnaast is afgesproken met Ministerie van IW en met het Ministerie van Financiën dat de energiebelasting op de gebruikte elektriciteit voor walstroom door de scheepvaart wordt afgeschaft. 

Modal Shift

Daarnaast committeren alle partijen zich aan een versterkte inzet en middelen voor modal shift van weg naar binnenvaart en rail. Hierin zullen verladers, overheid, binnenvaart en andere branche-organisaties samen optrekken.

Meer informatie

 • Voor meer informatie over Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens kunt u kijken op de website van greendeals.nl
 • Download hier de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

 

V.l.n.r: Robert Kasteel (directeur CBRB), Peter Schaberg (BLN), Paul Goris (Voorzitter CBRB), Dominic Schrijer (Voorzitter BLN Schuttevaer) en Eric Janse de Jonge (Voorzitter NVB) geven aan enorm verheugd te zijn met deze Green Deal: “Dit is een goede en robuuste eerste stap op het pad naar vergroening. Het is nu belangrijk dat alle partijen zich houden aan de afspraken.”