KBN in actie voor gezamenlijke oplossing veilige en betrouwbare brandstof

14 maart 2023

De Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche (NOVE) en Stichting Vignet Olie Scheepvaart (VOS) vinden dat er één Europese dieselspecificatie moeten komen. Ook hebben zij inmiddels vanaf 15 februari 2023 (zonder overleg met de onderzoekspartijen) de VOS specificatie voor de binnenvaart, op alle punten gelijkgetrokken met die van het wegvervoer (EN590). Dit is gebeurd zonder het onafhankelijke onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), naar veilige bijmenging van biobrandstoffen voor de binnenvaart, af te wachten. 

Koninklijke Binnenvaart Nederland vindt dit onacceptabel omdat de EN590 specificatie (inclusief de maximale 7% FAME-bijmenging) niet voldoet aan de veilige kwalificaties van biobrandstof voor de binnenvaart. Volgens experts en de sector is dit echter wél gewenst. KBN vindt het afwachten van het onafhankelijk onderzoek noodzakelijk. Al eerder heeft de NOVE met een beroep op ‘bunkertoerisme’, de invoer van een bijmengverplichting uit weten te stellen.
Vergroening door (veilige) bijmenging is al sinds 2019 in de Green Deal Binnenvaart opgenomen. In de periode tot 2030 kunnen wij als binnenvaartsector alleen verduurzamings- en vergroeningsstappen zetten, wanneer we met de gehele vloot minder uitstoot genereren. Biobrandstof d.m.v. bijmenging van FAME en/of HVO is hiervoor onder andere een vereiste. Als meest energie-efficiënte modaliteit kunnen we alleen koploper blijven, door te her-motoriseren en/of een veilige biobrandstof toe te juichen. 

In 2021 heeft KBN (toen nog BLN-Schuttevaer en het CBRB) het ministerie van IenW verzocht verder onderzoek te doen naar het bijmengen van biobrandstoffen. Aanleiding waren de problemen bij gebruik van sommige brandstoffen. KBN heeft destijds een meldpunt biobrandstoffen in het leven geroepen, om storingen en uitvallen te onderzoeken en analyses uit te voeren op geleverde brandstof en verstopte filters.  
Het daaropvolgende onderzoek van TNO/EICB en de NEN leverde onvoldoende duidelijkheid op, of verplichte bijmenging van biobrandstoffen zonder risico’s voor de veiligheid op het water kon worden ingevoerd. Dit onderzoek wordt nu door een onafhankelijke partij uitgevoerd.

De huidige normen voor de verschillende componenten en samenstelling van biobrandstof zijn volgens KBN te ruim. Het is van belang om zo snel mogelijk de kwaliteit van biobrandstof vast te stellen die voor de hele binnenvaart bruikbaar is, daarbij met garantie dat die ook daadwerkelijk geleverd wordt. Daarnaast zullen zaken als kwaliteitscontrole in de keten, informatievoorziening, kosten en daarmee transparantie in de prijsvorming, op zorgvuldige wijze moeten worden opgelost.

Al langer dan een jaar zijn verschillende partijen waaronder NOVE/St. VOS, IVR, MVO, VeMoBin (voorheen VNPI), ASV en KBN onder regie van het IenW in gesprek over de veilige bijmenging van biobrandstoffen. Ondanks alle mogelijkheden en oplossingen die worden geboden zijn deze nog niet door de brandstofleveranciers omarmd.  

Het voorstel van NOVE/VOS om de VOS-specificatie zonder overleg gelijk te trekken met het wegvervoer staat het zoeken naar een veilige brandstof en daarmee de toekomstige vergroeningsdoelstellingen van de binnenvaart ernstig in de weg. Doordat Stichting VOS afgelopen week de nieuwe VOS-ULS 2023 eenzijdig van kracht heeft gemaakt, wordt er onvoldoende rekening gehouden met de storingen en motoruitvallen die we hebben gezien in onze sector.

KBN blijft zich inzetten voor bijmenging van biobrandstoffen, zonder risico’s voor de veiligheid op het water en het halen van de gestelde vergroeningsdoelstellingen van onze sector. KBN roept daarom alle partijen die onder regie van het ministerie aan de oplossing van dit vraagstuk werken op, om geen eenzijdige stappen te nemen en gezamenlijk naar een oplossing te werken.

Gerelateerd items