Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Statuten en Algemeen Reglement

 

STATUTEN EN ALGEMEEN REGLEMENT KONINKLIJKE BINNENVAART NEDERLAND

De inhoud van de statuten en het algemeen reglement van  Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. KBN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie.

STATUTEN

Artikel 1

Naam, zetel en verenigingsjaar

 1. De vereniging draagt de naam: Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN).
 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam
 3. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 2

Doel

 1. KBN heeft ten doel het behartigen van de belangen van de Nederlandse ondernemingen, alsmede in Nederland kantoorhoudende of anderszins werkzame buitenlandse ondernemingen, die werkzaam zijn in de nationale en internationale binnenscheepvaart.
 2. KBN tracht haar doel te bereiken door:
  1. de belangen van de leden bij de overheid en andere instanties van publieke of particuliere aard voor te staan en deze instanties van voorlichting te dienen;
  2. de taak te verrichten, welke haar bij of krachtens wet of verordening wordt opgelegd;
  3. ten behoeve van leden die KBN daartoe groepsgewijs mandaat verleend hebben collectieve arbeidsvoorwaardenonderhandelingen met werknemersorganisaties te voeren en deze leden te vertegenwoordigen bij het aangaan van arbeidsvoorwaardenregelingen;
  4. het verlenen van diensten aan de leden, waaronder collectieve diensten zoals het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en/of collectieve beroeps- en schadeverzekeringen;
  5. voorlichting te verstrekken en inlichtingen te verzamelen omtrent datgene, wat voor leden van belang is en leden van advies te dienen;
  6. onderlinge samenwerking en overleg tussen leden met betrekking tot gemeenschappelijke belangen en/of problemen te bevorderen;
  7. de totstandkoming van een gemeenschappelijk standpunt van leden ten aanzien van daarvoor in aanmerking komende onderwerpen te bevorderen en dit standpunt waar en wanneer dat noodzakelijk of gewenst wordt geacht naar voren te brengen;
  8. het organiseren van promotieactiviteiten;
  9. het aangaan van nationale en internationale samenwerkingsverbanden met andere ondernemersorganisaties;
  10. het initiëren en bevorderen van activiteiten waarmee het belang van de bedrijfstak binnenscheepvaart of een deel daarvan wordt gediend;
  11. het aanwenden van zodanige andere wettige middelen als aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
 3. KBN kan in het kader van haar doelstelling ten behoeve van leden rechten bedingen.
 4. Met betrekking tot de vaststelling van arbeidsvoorwaarden kan KBN verplichtingen aangaan waaraan leden gebonden zijn.
 5. KBN respecteert ieders levensbeschouwelijke en religieuze opvattingen.
 6. KBN beoogt niet het behalen van winst.
 7. KBN is niet bevoegd tot transportoverneming en onthoudt zich van het afsluiten van contracten met verladers en in het algemeen van het voor eigen rekening en risico aangaan van verplichtingen op het gebied van het vervoer.

 

Artikel 3

Leden

 1. Tot het lidmaatschap van KBN kunnen worden toegelaten natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid die als onderneming één of meer voor het verrichten van vervoer over of werkzaamheden op de binnenwateren uitgeruste vaartuigen exploiteren en/of zulk vervoer organiseren.
 2. Leden die vennoot zijn in een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid worden in die hoedanigheid lid. Zijn twee of meer vennoten van een vennootschap als bedoeld in de vorige volzin lid van KBN dan worden zij, voor wat betreft de rechten en verplichtingen die zijn verbonden aan het lidmaatschap, aangemerkt als één lid.
 3. Een verzoek tot toelating als lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur. Het bestuur besluit over toelating van nieuwe leden en hun indeling in één of meer ledengroepen als bedoeld in artikel 10 van deze statuten.

 

Artikel 4

Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van KBN eindigt:
  1. indien het lid een natuurlijke persoon is, door zijn overlijden; indien het lid een rechtspersoon is, doordat die rechtspersoon ophoudt te bestaan;
  2. door schriftelijke opzegging bij het kantoor van KBN door het lid;
  3. door opzegging namens KBN;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging namens KBN geschiedt door het bestuur. Dit kan geschieden wanneer een lid surseance van betaling heeft verkregen dan wel failliet is verklaard, heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen of zijn verplichtingen jegens KBN niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van KBN niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Behoudens het bepaalde in het vierde en het zevende lid kan opzegging van het lidmaatschap uitsluitend geschieden per 1 januari of per 1 juli met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
 4. Het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd indien van KBN of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een (1) maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is dan niet op hem van toepassing. Deze bevoegdheid van het lid geldt niet voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een (1) maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van KBN in een andere rechtsvorm of tot juridische fusie of splitsing.
 5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Het betreffende lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Van een besluit tot ontzetting of tot opzegging van het lidmaatschap door KBN staat het lid binnen vier (4) weken na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande echter dat het geschorste lid toegang heeft tot de algemene vergadering waarin het besluit wordt behandeld, en bevoegd is daarover het woord te voeren
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van de eerste helft van een verenigingsjaar eindigt blijft de contributie voor de gehele eerste helft van het jaar verschuldigd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van de tweede helft van een verenigingsjaar eindigt blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 7. Een lid dat bij de oprichting van KBN niet voldeed aan de aan de vereisten voor het lidmaatschap, kan het lidmaatschap worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken ingaande op de eerste dag van de maand na het verstrijken van de opzegtermijn. Het bestuur doet het desbetreffende lid alsdan een aanbod zich met KBN te associëren overeenkomstig het bepaalde in het Algemeen Reglement.

Artikel 5

Algemene verplichtingen van de leden

 1. De leden zijn verplicht de statuten, reglementen, bindende overeenkomsten en besluiten van KBN na te leven en zich jegens KBN en jegens elkaar te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie die de algemene vergadering zal vaststellen met in achtneming van hetgeen hieromtrent in het algemeen reglement mocht zijn bepaald.
 3. De leden zijn verplicht er voor te zorgen dat hun scheeps- en ondernemingsgegevens, adressen en andere contactgegevens steeds up to date bekend zijn aan het kantoor van KBN.


Artikel 6

Bestuurssamenstelling en benoeming van bestuursleden

 1. Lid van het bestuur kan slechts zijn een natuurlijk persoon. Met uitzondering van de voorzitter en vertegenwoordigers van een ledengroep in het bestuur, kunnen tot bestuurders slechts worden benoemd personen die:
  1. lid zijn van KBN of
  2. bestuurder, vennoot of werknemer zijn van een rechtspersoon die lid is van KBN. In het bestuur kan maximaal één bestuurder, vennoot of vertegenwoordiger van eenzelfde lid van KBN zitting hebben.
 1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd op bindende voordracht van het bestuur.
 2. Elke ledengroep als bedoeld in artikel 10 lid 1 en artikel 11 lid 1 wordt in het bestuur vertegenwoordigd door één bestuurder. De voorzitter van een ledengroep wordt door het bestuur aan de eerstvolgende algemene vergadering voorgedragen als vertegenwoordiger van de desbetreffende ledengroep in het bestuur, tenzij de ledengroepvergadering wenst dat een ander als zodanig wordt voorgedragen.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 3 kan het bestuur ter versterking van zijn samenstelling personen voordragen die beschikken over naar zijn oordeel benodigde kennis en deskundigheid.
 4. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd.


Artikel 7

Einde van het bestuurslidmaatschap

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
 2. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
 3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. De aftredende is terstond herbenoembaar. In beginsel worden bestuursleden niet meer dan twee maal voor herbenoeming voorgedragen aan de algemene vergadering. Zolang de vacature niet is vervuld blijft de aftredende in functie.
 4. Door het bestuur wordt een zodanig rooster van aftreden vastgesteld dat jaarlijks ongeveer een kwart van de zittende bestuursleden aftreedt.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van KBN van het bestuurslid dan wel van de rechtspersoon waaraan hij als bestuurder, vennoot of werknemer is verbonden, voor zover deze hoedanigheid voor diens benoeming was vereist op grond van artikel 6 lid 1 van deze statuten;
  2. door het bedanken door het bestuurslid;
  3. door het eindigen van de bevoegdheid om een lid of een ledengroep van KBN te vertegenwoordigen. Het lid of de ledengroep zal van het einde van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van zijn bestuurder, vennoot of werknemer terstond mededeling doen aan KBN.


Artikel 8

Taken en bevoegdheden van het bestuur

 1. Het bestuur is belast met het besturen van KBN; het bepaalt de strategie en stelt de kaders vast voor het beleid van KBN. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle algemene en specifieke verenigingsactiviteiten van KBN. Onverlet de collectieve en persoonlijke verantwoordelijkheid van alle bestuurders voor het beleid van KBN kan het bestuur uit zijn midden portefeuillehouders benoemen. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de werkwijze en besluitvorming van het bestuur.
 2. Het bestuur stelt een algemeen reglement en eventueel andere reglementen vast. Met uitzondering van het reglement bedoeld in het eerste lid, worden reglementen ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
 4. In geval van ontstentenis of belet van een (1) of meer bestuurders zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder met het bestuur van KBN belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van KBN belast.

Artikel 9

Besluitvorming in het bestuur

 1. Het bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen. Een bestuurder kan zijn stem met betrekking tot een geagendeerd voorstel door een schriftelijk daartoe gemachtigde medebestuurder laten uitbrengen. Een bestuurder kan niet voor meer dan één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
 2. Het bestuur kan in een vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien ten minste een gewone meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 3. Besluiten van het bestuur dienen tot stand te komen als vrucht van onderling overleg. Met betrekking tot onderwerpen waarover in twee of meer ledengroepen tegengestelde opvattingen leven, overleggen de vertegenwoordigers van de betreffende ledengroepen in het bestuur op instigatie van, en zo nodig onder leiding van de bestuursvoorzitter alvorens een standpunt door het bestuur wordt ingenomen.
 4. Het bestuur kan door middel van een telefonische of videoconferentie vergaderen mits elke deelnemer aan de vergadering hoorbaar is voor de andere deelnemers.
 5. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van KBN neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Artikel 10

Ledengroepen

 1. Ter bevordering van de realisatie van de doelstelling van KBN, van een goede interne ledenconsultatie en van een evenwichtige belangenvertegenwoordiging in het bestuur wordt bij reglement vastgesteld welke ledengroepen als afdeling van KBN worden erkend en welke ondernemingsactiviteiten door een lid moeten worden uitgeoefend om in een ledengroep te worden ingedeeld. Elke wijziging van deze vaststelling vereist instemming van de daarbij betrokken ledengroepen.
 2. De wijze waarop de indeling van leden in ledengroepen plaatsvindt en de organisatie van de ledengroepen worden bij reglement geregeld.
 3. De ledengroepen hebben tot taak:
  1. over de specifieke belangen van hun leden te beraadslagen en hun adviezen, opvattingen, conclusies en standpunten aan het bestuur en aan het kantoor van KBN kenbaar te maken, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij de belangenbehartiging in algemene zin;
  2. ten behoeve van hun leden specifieke verenigingsactiviteiten te organiseren in aanvulling op de algemene verenigingsactiviteiten van KBN.
 4. De ledengroepen maken deel uit van de organisatie van KBN. De ledengroepen hebben, met uitzondering van de ledengroepen bedoeld in artikel 11, geen rechtspersoonlijkheid.

 

Artikel 11

SVS en CBOB

 1. KBN erkent twee ledengroepen met rechtspersoonlijkheid, te weten:
  1. de SchippersVereniging Schuttevaer (SVS); en
  2. de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB), die als afdelingen deel uitmaken van de organisatie van KBN.
 1. SVS heeft als taak kennis en informatie te vergaren en de leden, ledengroepen en organen van KBN te adviseren over de nautische belangen van gebruikers van het vaarwegennet en de daarbij behorende infrastructuur, in het bijzonder:

-       de (natte) infrastructuur in de zeehavens, op en aan de vaarwegen en in binnenhavens;

-       de aanleg, de aanpassing en het onderhoud aan de vaarwegen, havens en kunstwerken;

-       de nautisch-technische zaken die betrekking hebben op het scheepvaartverkeer en de natte infrastructuur;

-       de ICT-zaken die betrekking hebben op het scheepvaartverkeer en de natte infrastructuur;

-       de ligplaatsen, de havens en de inrichting daarvan, de voorzieningen en de havengelden;

-       de ruimtelijke ordening op en rond vaarwegen en havens; en

-       de wetgeving en reglementering ter zake van nautisch-technische zaken met betrekking tot de binnenvaart.

In overleg met de directeur voert SVS de verenigingsactiviteiten van KBN die op de behartiging van deze belangen gericht zijn uit.

 1. CBOB heeft als taak protestants-christelijke schippers te ondersteunen op het gebied van:

-       ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken, gebaseerd op protestants-christelijke beginselen; en

-       beleid en beleidsvorming omtrent de relatie religie, ethiek en christenondernemerschap.

In overleg met de directeur voert CBOB specifieke activiteiten op dit gebied uit, zoals:

-       het geven of doen geven van zoveel mogelijk bekendheid aan zijn doel;

-       het geven of doen geven van voorlichting en advies aan zijn leden;

-      het bevorderen van zondagsrust, het verlenen van wederzijds hulpbetoon, het betrachten van rechtvaardigheid en het tegengaan van misbruik van Gods Naam;

-      het bevorderen van Christelijk onderwijs en huisvesting van schipperskinderen.

 1. Het bestuur van SVS en het bestuur van CBOB zien erop toe dat de leden van hun vereniging ook lid zijn van KBN.
 2. Bij reglement worden nadere voorwaarden bepaald waaraan de statuten en reglementen van SVS en CBOB moeten voldoen. De organen van SVS en CBOB zien erop toe dat hun statuten en reglementen te allen tijde voldoen aan deze voorwaarden.

 

Artikel 12

Kantoor

 1. KBN houdt een kantoor in stand, dat onder leiding staat van een directeur.
 2. Het kantoor beheert het secretariaat en ondersteunt het bestuur en de ledengroepen, commissies en werkgroepen van KBN. Het kantoor organiseert de verenigingsactiviteiten van KBN, verzorgt de ledenadministratie, de financiële administratie en de diensten van KBN.
 3. Het kantoor verricht onderzoek, vergaart en beheert kennis en informatie betreffende de domeinen die voor het doel van KBN van belang zijn en verzorgt de voorbereiding van besluitvorming en de uitvoering van het beleid van KBN.
 4. Het kantoor draagt zorg voor de interne en externe communicatie van KBN en de voorlichting en informatievoorziening van de leden.

Artikel 13

Vertegenwoordiging van KBN

 1. Het bestuur vertegenwoordigt KBN in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan drie gezamenlijk handelende bestuursleden, alsmede aan de voorzitter gezamenlijk handelend met een ander bestuurslid.
 2. Het bestuur kan aan de directeur of aan een of meer andere, al dan niet in dienst van KBN zijnde personen procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen.
 3. Het bestuur kan in overleg met de directeur aan ledengroepen, commissies en werkgroepen schriftelijk mandaat verlenen om KBN te vertegenwoordigen in de domeinen waarin zij werkzaam zijn.

Artikel 14

Ter beschikking stellen van functies

 1. Indien een bestuurslid één of meerdere functies vervult als afgevaardigde of op voordracht van KBN, dan wel functies die anderszins verband houden met en/of gevolg zijn van het bestuurslidmaatschap, dient hij/zij deze functie(s) terstond ter beschikking te stellen wanneer het bestuurslidmaatschap eindigt.
 2. Indien een bestuurder, vennoot of werknemer van een lid één of meerdere functies vervult als afgevaardigde of op voordracht van KBN, dan wel functies die anderszins verband houden met en/of het gevolg zijn van zijn/haar bevoegdheid om het lid te vertegenwoordigen, dient hij/zij deze functie(s) terstond ter beschikking te stellen, wanneer zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheid dan wel het lidmaatschap van het betreffende lid eindigt.
 3. Indien de directeur of een medewerker van KBN één of meerdere functies vervult als afgevaardigde of op voordracht van KBN, dan wel functies die anderszins verband houden met en/of het gevolg zijn van het dienstverband met KBN, dient hij/zij deze functie(s) terstond ter beschikking te stellen wanneer het dienstverband eindigt.

Artikel 15

Bijeenroeping van de algemene vergadering

 1. Jaarlijks worden tenminste twee algemene vergaderingen gehouden: één binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering, waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd en één waarin de plannen en de begroting voor het komende verenigingsjaar worden gepresenteerd. Overigens wordt een algemene vergadering bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht. Het bestuur bepaalt de datum en de locatie van een algemene vergadering.
 2. De oproeping geschiedt schriftelijk. De termijn van de oproeping bedraagt tenminste dertig dagen.
 3. Bij de oproeping worden de te behandelen voorstellen gevoegd en te bespreken onderwerpen vermeld.
 4. Op schriftelijk verzoek van tenminste een/derde van de in functie zijnde bestuursleden of van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen is het bestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan dertig dagen.
 5. Indien aan het verzoek binnen vijftien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan, door oproeping overeenkomstig het vorige lid. Bij ontstentenis van de voorzitter zal de directeur op die vergadering aanwezig zijn en als voorzitter fungeren.
 6. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van KBN. Over de toegang van anderen beslist het bestuur.

Artikel 16

Besluitvorming in de algemene vergadering

 1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de algemene vergadering door een ander lid van het bestuur geleid.
 2. In de algemene vergadering heeft ieder lid één stem.
 3. Een lid kan zijn stem in de algemene vergadering door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen, met dien verstande dat niemand als gevolmachtigde van meer dan twee andere leden kan optreden.
 4. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gemaakt, die na goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter en de directeur worden vastgesteld en ondertekend.
 5. Indien een algemene vergadering op grond van het bepaalde in artikel 15 lid 4 door het bestuur, dan wel op grond van het bepaalde in artikel 15 lid 5 door verzoekers wordt bijeengeroepen kunnen zij een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
 6. Het door de voorzitter van een algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid er van betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 7. Voor zover de wet en de statuten niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 8. Een besluit tot vaststelling van contributies wordt genomen met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 9. Een besluit dat ertoe strekt dat KBN niet meer als zelfstandige organisatie voortgaat, waaronder begrepen een besluit tot samenwerking met andere organisaties dat zulks tot gevolg heeft, is alleen mogelijk op voorstel van het bestuur. Het bepaalde in artikel 18 lid 2 is daarop van overeenkomstige toepassing.
 10. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of de vergadering anders beslist.
 11. Indien de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 12. Het bestuur kan bepalen dat een lid of zijn vertegenwoordiger tevens bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover mogelijk, het stemrecht uit te oefenen. Het bestuur stelt de voorwaarden voor elektronische deelname aan de vergadering als bedoeld in de vorige volzin vast en maakt deze bij de oproeping bekend. Deze voorwaarden bevatten in ieder geval de wijze waarop de vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger:
  1. via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd;
  2. rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering;
  3. voor zover mogelijk, het stemrecht kan uitoefenen

 

Artikel 17

Rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van KBN zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Een door het bestuur te benoemen registeraccountant onderzoekt de jaarrekening van KBN en brengt verslag van zijn bevindingen uit aan het bestuur en in de vorm van een managementrapportage aan de directeur.
 3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:48 lid 1 BW legt het bestuur in de algemene vergadering rekening en verantwoording af. Tezamen met de jaarstukken, bestaande uit de balans, de staat van baten en lasten en daarbij behorende toelichtingen, wordt aan de algemene vergadering een accountantsverklaring overgelegd.
 4. Aan de algemene vergadering wordt door het bestuur per boekjaar een begroting van de inkomsten en uitgaven ter goedkeuring voorgelegd.

Artikel 18

Statutenwijziging, fusie, splitsing

 1. In de statuten van KBN kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit op voorstel van het bestuur genomen door een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar statutenwijziging zal worden voorgesteld.
 2. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van twee/derde van de stemmen tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien niet een zodanig aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is wordt niet eerder dan twee, doch niet later dan vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste twee weken voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgenomen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden toezenden alsmede een plaats bekend maken, waar zij de tekst van het voorstel voor de leden ter inzage leggen tot en met de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 5. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een besluit tot juridische fusie en een besluit tot juridische splitsing.

Artikel 19

Ontbinding

 1. KBN kan op voorstel van het bestuur worden ontbonden door een besluit van een speciaal tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 18 lid 2 is daarop van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij het besluit tot ontbinding worden vereffenaars benoemd en wordt beslist omtrent een bestemming van de na vereffening overblijvende bezittingen.
 3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van KBN overeenstemmen.
 4. KBN blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Aan haar naam wordt toegevoegd: "in liquidatie".
 5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van KBN inschrijving geschiedt in het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren berusten onder een daartoe door de vereffenaars aangewezen bewaarder.

 

ALGEMEEN REGLEMENT

 

Artikel 1

Toelating van leden en geassocieerden

 1. Het lidmaatschap van KBN wordt aangevraagd door indiening van een aanmeldingsformulier bij het kantoor van KBN. In het formulier worden de scheeps- en ondernemingsgegevens, -activiteiten, adressen en andere contactgegevens van de onderneming vermeld, alsmede de op basis van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement gewenste indeling in een ledengroep als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de statuten.
 2. Binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag wordt de beslissing van het bestuur van KBN daarop en de indeling overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van dit reglement schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager.

  Op aanvragen van het lidmaatschap van SVS en/of CBOB wordt beslist door de besturen van SVS en/of CBOB.
 1. Ondernemingen die zelf geen ondernemingsactiviteiten als bedoeld in artikel 3 van de statuten verrichten kunnen zich met KBN associëren door middel van een daartoe met KBN gesloten overeenkomst. De aanvraag daartoe kan worden ingediend bij het kantoor van KBN.

 

Artikel 2

Indeling van leden in ledengroepen

 1. KBN erkent de volgende ledengroepen als afdelingen zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 van de statuten:

-      Ledengroep Containeroperators: leden die (lijn)diensten aanbieden voor het vervoer van containers;

-      Ledengroep Containervaart: leden die één of meer voor het vervoer van containers bestemde vaartuigen exploiteren;

-      Ledengroep Logistieke Dienstverleners Droge Lading: leden die als aanbieder van logistieke diensten actief zijn in het vervoer van droge lading in bulk en/of stukgoederen;

-      Ledengroep Kleine Drogeladingschepen: leden die één of meer voor het vervoer van droge lading bestemde schepen met een lengte van minder dan 86 m exploiteren;

-      Ledengroep Grote Drogeladingschepen: leden die één of meer voor het vervoer van droge lading bestemde schepen met een lengte van meer dan 86 m exploiteren;

-      Ledengroep Tankvaart: leden die als aanbieder van logistieke diensten actief zijn in het vervoer van vloeibare lading en/of één of meer voor het vervoer van vloeibare lading bestemde vaartuigen exploiteren;

-      Ledengroep Duwvaart: leden die actief zijn in het vervoer met duwbakken en duwboten;

-      Ledengroep Sleep- en Bijzondere Transporten: leden die actief zijn in het vervoer of werkzaamheden met sleep/duwboten, pontons, dekschuiten en/of drijvende bokken;

-      Ledengroep Duw- en Sleepvaart: leden die één of meer duwbakken en/of schepen in eigendom hebben en vrachtvervoer en opslag te water aanbieden;

-      Ledengroep Zand- en Grindvaart: leden die één of meer voor het vervoer van zand en grind bestemde vaartuigen exploiteren;

-      Ledengroep Personenvervoer: leden die één of meer voor het vervoer van personen bestemde vaartuigen exploiteren.

 1. De indeling van een lid in een ledengroep als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de statuten geschiedt in overleg op een zodanige wijze als met het oog op de taak van de ledengroep doelmatig wordt geacht.
  Indien de ondernemingsactiviteiten van een lid binnen de omschrijving van een ledengroep vallen wordt het lid in die ledengroep ingedeeld.
  Indien afzonderlijke ondernemingsactiviteiten van een lid naast elkaar met afzonderlijke vaartuigen worden uitgeoefend en vallen binnen de omschrijvingen van afzonderlijke ledengroepen wordt het lid in alle betreffende ledengroepen ingedeeld.
  Indien de ondernemingsactiviteiten van een lid vallen binnen de omschrijvingen van meer dan één ledengroep en afwisselend met dezelfde vaartuigen worden uitgeoefend wordt het lid in de ledengroep van zijn hoofdactiviteit ingedeeld en kan het lid op verzoek tevens in de ledengroep van zijn andere ondernemingsactiviteiten ingedeeld worden.
 2. Leden die in beperkte mate beschikken over, dan wel zich wensen te oriënteren op ondernemingsactiviteiten die vallen binnen de omschrijving van een andere ledengroep kunnen met toestemming van het ledengroepbestuur als toehoorder deelnemen aan de verenigingsactiviteiten van die ledengroep.
 3. Naast hun indeling in een ledengroep als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de statuten kunnen leden lid worden van SVS en CBOB.

 

Artikel 3

Ledengroepbesturen

 1. Indien een ledengroep uit haar midden naast een voorzitter of andere vertegenwoordiger in het bestuur nog andere bestuurders benoemt vormen deze tezamen met de voorzitter of andere vertegenwoordiger een ledengroepbestuur.
 2. Een ledengroepbestuur wordt benoemd door de ledengroepvergadering uit de leden van de ledengroep. De voorzitter van een ledengroepbestuur wordt in functie benoemd. De ledengroepvergadering kan de leden van het ledengroepbestuur te allen tijde ontslaan of schorsen.
 3. Elk lid van een ledengroepbestuur treedt uiterlijk vier jaar na zijn/haar benoeming af. Zolang de vacature niet is vervuld blijft de aftredende in functie. De aftredende is terstond herbenoembaar. In beginsel worden de leden van een ledengroepbestuur niet meer dan twee maal herbenoemd.
 4. Een ledengroepbestuur is belast met de algemene leiding van de ledengroep. De voorzitter leidt vergaderingen van de ledengroep en van het ledengroepbestuur.
 5. Bij SVS en CBOB gelden de statutaire en reglementaire bepalingen met betrekking tot het bestuur van de vereniging in plaats van de bepalingen van dit artikel.


Artikel 4

Ledengroepvergaderingen

 1. Ledengroepvergaderingen worden door het ledengroepbestuur belegd wanneer het zulks nodig of nuttig oordeelt. Jaarlijks wordt ten minste één ledengroepvergadering gehouden.
 2. Ledengroepvergaderingen zijn voor alle leden van de betreffende ledengroep toegankelijk. Uitsluitend leden van de betreffende ledengroep hebben stemrecht in deze vergaderingen.
 3. Het ledengroepbestuur legt in de ledengroepvergaderingen rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid.
 4. De ledengroepvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de ledengroep. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt een ander lid van het ledengroepbestuur als voorzitter op.
 5. Met betrekking tot besluitvorming in de ledengroepvergaderingen is het bepaalde in artikel 16 van de statuten ten aanzien van besluitvorming in de algemene vergadering van overeenkomstige toepassing.
 6. Bij SVS en CBOB gelden de statutaire en reglementaire bepalingen met betrekking tot ledenvergaderingen van de vereniging in plaats van de bepalingen van dit artikel.

Artikel 5

Statuten en reglementen van SVS en CBOB
De statuten en reglementen van SVS en CBOB mogen niet onverenigbaar zijn met de statuten en reglementen van KBN en moeten voldoen aan de navolgende voorwaarden om hun functioneren als ledengroep van KBN en de integratie van hun verenigingsactiviteiten met die van KBN te borgen:

 1. De statutaire doelomschrijving bepaalt dat de vereniging ten doel heeft te functioneren als afdeling/ledengroep van KBN. De doelomschrijving is voor het overige inhoudelijk gelijk aan de taakomschrijving in artikel 11 van de statuten van KBN. De doelomschrijving sluit uit dat verenigingsactiviteiten worden nagestreefd die op grond van dit reglement behoren tot de werkterreinen van andere ledengroepen. Indien en voor zover de reikwijdte van de betreffende taak de taken van andere ledengroepen overlapt, voorzien de statuten of reglementen erin dat in overleg wordt getreden met de betreffende ledengroepen opdat dat de belangen en standpunten van die ledengroepen worden gerespecteerd.
 2. De statuten bepalen dat de statuten, reglementen en besluiten van de organen van KBN zullen worden gerespecteerd door de organen van de vereniging.
 3. De statuten kennen leden die voldoen aan de voorwaarden om tot het lidmaatschap van KBN te worden toegelaten en bepalen dat die leden lid moeten zijn en blijven van KBN.
 4. De uitoefening van bevoegdheden van de organen van de vereniging, zoals het vaststellen en wijzigen van statuten en reglementen, het vaststellen van beleid en de begroting, het vaststellen van contributies van de leden, het vertegenwoordigen van de vereniging en het vaststellen van de jaarrekening van de vereniging wordt afgestemd met het bestuur van KBN voor zover het bestuur van KBN dat nodig acht in verband met zijn eindverantwoordelijkheid voor alle verenigingsactiviteiten van KBN.

Artikel 6

Fondsen ten behoeve van ledengroepen

 1. Het bestuur kan bepalen dat ter bekostiging van de specifieke verenigingsactiviteiten van een ledengroep een fonds wordt gevormd uit specifieke baten, waaronder een op voorstel van de ledengroepvergadering door de algemene vergadering vastgestelde jaarlijkse bijdrage van de leden van de ledengroep. Deze jaarlijkse bijdrage maakt in dat geval deel uit van de door de betreffende leden aan KBN verschuldigde contributie.
 2. Het ledengroepbestuur bepaalt welke verenigingsactiviteiten uit het fonds worden bekostigd. Indien en voor zover de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van KBN dit vereist worden de betreffende activiteiten in overleg met de directeur ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.

Artikel 7

Budgettering

 1. Mede om te voldoen aan het bepaalde in artikel 17 lid 4 van de statuten stelt het bestuur op voorstel van de directeur voor elk verenigingsjaar een begroting van de inkomsten en uitgaven van KBN op. Binnen de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen de algemene inkomsten en uitgaven van KBN en de specifieke inkomsten en specifieke uitgaven ten behoeve van de ledengroepen.
 2. In het kader van de begroting stelt het bestuur jaarlijks een budget vast voor de uitgaven van elke ledengroep die verbonden zijn aan haar functioneren als afdeling van KBN. Begrote uitgaven die dit budget te boven gaan worden aangemerkt als kosten van specifieke activiteiten, die uit het fonds dan wel door specifieke inkomsten ten behoeve van de ledengroep moeten worden gedekt.

Artikel 8

Commissies

 1. Bij bestuursbesluit kunnen commissies worden ingesteld en opgeheven. Het bestuur bepaalt de taken van de commissies en kan aan de commissies mandaat verlenen. Het bestuur kan bepalen dat het voorzitterschap van een commissie door een bestuurslid wordt bekleed.
 2. Bij benoeming en ontslag van de leden van een commissie houdt het bestuur rekening met een doelmatige vertegenwoordiging van de ledengroepen. Van de commissieleden wordt verwacht dat zij voldoende ruggespraak houden met de ledengroep die zij vertegenwoordigen.
 3. De commissies doen over hun werkzaamheden regelmatig verslag aan het bestuur.

Voor zover hun mandaat dat vereist worden rapportages van de commissies in overleg met de directeur ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.

Artikel 9

Werkgroepen

 1. De ledengroepen kunnen tijdelijke of permanente werkgroepen instellen die onderzoek verrichten, adviseren of zich anderszins bezighouden met werkzaamheden van KBN in een bepaald domein.
 2. Alle leden van KBN die beschikken over deskundigheid met betrekking tot het domein van een werkgroep kunnen aan de werkzaamheden van de betreffende werkgroep deelnemen. Ook personen die geen lid van de betreffende ledengroep zijn kunnen aan de werkzaamheden van een werkgroep deelnemen.

Artikel 10

Taken en mandaten van commissies en werkgroepen

 1. De Commissie Nautische, Technische en Infrastructurele Zaken heeft tot taak het bestuur te adviseren over de vaststelling van het beleid van KBN met betrekking tot de nautische belangen van gebruikers van het vaarwegennet en de daarbij behorende infrastructuur en de nautische aspecten aspecten in het algemeen.
 2. De Commissie Sociaal en Onderwijs heeft tot taak het bestuur te adviseren over de vaststelling van het beleid van KBN met betrekking tot de belangen van werkgevers en de sociale aspecten in het algemeen.
  De Sociale Commissie stuurt in overleg met de directeur de delegatie die namens KBN onderhandelt over overeenkomsten met de werknemersorganisaties aan.
 3. De Commissie Milieu, Vergroening en Duurzaamheid heeft tot taak het bestuur te adviseren over de vaststelling van het beleid van KBN met betrekking tot klimaat en milieu en de verduurzaming/vergroening van de binnenvaart in het algemeen.
 4. De Commissie Veiligheid en Gevaarlijke Stoffen heeft tot taak het bestuur te adviseren over de vaststelling van het beleid van KBN met betrekking tot veiligheid en gevaarlijke stoffen en over veiligheid en gevaarlijke stoffen in het algemeen.

Artikel 11

Directie

 1. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. De directeur maakt geen deel uit van het bestuur.
 2. De directeur woont als adviseur alle vergaderingen van het bestuur bij, tenzij in bijzondere gevallen daaromtrent anders door het bestuur wordt besloten. Hij/zij verschaft uit eigen beweging of desgevraagd alle inlichtingen en gegevens aan het bestuur, die het voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden nodig heeft. Het bestuur beraadslaagt regelmatig met de directeur over de belangen van KBN en het verloop van haar activiteiten.
 3. De directeur geeft leiding aan de uitvoering van het beleid en de dagelijkse zaken van KBN. Hij/zij voert zijn/haar taak uit met inachtneming van de statuten en reglementen, de goedgekeurde begroting van inkomsten en uitgaven, de door het bestuur bepaalde strategie en kaderstelling en andere door het bestuur genomen besluiten.

Artikel 12

Taken en bevoegdheden van de directeur

 1. De directeur draagt er zorg voor dat het kantoor van KBN adequaat is ingericht (in termen van personeel, informatievoorziening, organisatie, automatisering en huisvesting) om de werkzaamheden bedoeld in artikel 12 van de statuten uit te voeren.
 2. De directeur draagt er zorg voor dat de werkzaamheden van het kantoor zich op redelijke en proportionele wijze verhouden tot de totale contributies van de leden van ledengroepen.
 3. De directeur is verantwoordelijk voor de regie over het gebruik van diverse mediakanalen, waaronder de website van KBN.
 4. De directeur is verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van alle verenigingsactiviteiten en het voorbereiden van het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting van KBN.


Artikel 13

Contributie

 1. Het bestuur legt jaarlijks aan de algemene vergadering tezamen met de begroting een voorstel voor betreffende de contributies van de leden. In de onderbouwing van dit voorstel wordt uitgegaan van een sluitende begroting en rekening gehouden met de vermogenspositie van KBN en de economische risico’s die op KBN van invloed zijn.
 2. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen korting op de contributie te verlenen en om de contributie te matigen in gevallen waarin onverkorte toepassing van een contributieregeling tot onbillijkheden leidt.
 3. De door een lid aan KBN verschuldigde jaarlijkse contributie kan bestaan uit een vast bedrag (basisbedrag), een bedrag berekend op basis van de ondernemingsactiviteiten van het lid, een bijdrage aan een ten behoeve van een ledengroep in stand gehouden fonds en een bedrag betreffende de kosten van bepaalde verenigingsactiviteiten, evenementen of diensten. Over de contributie wordt BTW in rekening gebracht.
 4. Indien een contributiebedrag wordt bepaald op basis van de vaartuigen van een lid geldt als peildatum 1 juli van het jaar voorafgaand aan het verenigingsjaar.

                Tot de vaartuigen van een lid worden gerekend vaartuigen:

 1. waarvan het lid geheel of gedeeltelijk juridisch of economisch eigenaar is;
 2. waarin het lid anderszins een financieel belang heeft;
 3. die gedurende tenminste een jaar voor rekening en risico van het lid gebruikt worden;
 4. die op grond van hun uiterlijke kenmerken geacht kunnen worden tot de vloot van het lid te behoren.

Tot de vaartuigen van een lid worden niet gerekend vaartuigen van een ander lid en vaartuigen die in het buitenland zijn geregistreerd en waarvoor aan een andere organisatie die lid is van de Europese Binnenvaart Unie of de Europese Schippers Organisatie contributie wordt betaald.

Op verzoek van leden die deel uitmaken van een concern kan de contributie worden vastgesteld op basis van hun gezamenlijke vaartuigen.

Artikel 14

Compliance, privacy, geheimhouding

 1. KBN kent een Compliance Regeling Mededinging die aan alle daarin aangewezen betrokkenen de verplichting oplegt om er zorg voor te dragen dat de geldende mededingingsregelgeving wordt nageleefd.
 2. Met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens houdt KBN zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). KBN publiceert haar privacyverklaring op haar website.
 3. Leden van de bestuursorganen, commissies en werkgroepen van KBN zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van hun functie bekend wordt. Deze verplichting blijft na beëindiging van hun functie bestaan. Geen verplichting tot geheimhouding bestaat tegenover het bestuur.
 4. Medewerkers van KBN zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens waarvan zij kennis krijgen. Deze verplichting blijft na beëindiging van hun dienstverband bestaan.

Artikel 15

Slotbepalingen

 1. In alle gevallen waarin de statuten en reglementen van KBN niet voorzien beslist de algemene vergadering.

 

 

 

 

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.