Binnenvaart brancheorganisatie

Statuten

 
Naam en zetel
Artikel 1
 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.
 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Doel
Artikel 2
 1. De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen der Nederlandse ondernemingen in de nationale- en internationale binnenvaart, waaronder (mede) in Nederland kantoorhoudende buitenlandse ondernemingen.
 2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  1. de belangen der leden bij de overheid en andere instanties van publieke of particuliere aard voor te staan en deze instanties van voorlichting te dienen;
  2. de taak te verrichten, welke haar bij of krachtens wet of verordening wordt opgelegd;
  3. ten behoeve van leden die de vereniging daartoe groepsgewijs mandaat verleend hebben collectieve arbeidsvoorwaardenonderhandelingen met werknemersorganisaties te voeren en deze leden te vertegenwoordigen bij het aangaan van arbeidsvoorwaardenregelingen;
  4. het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
  5. voorlichting te verstrekken en inlichtingen te verzamelen omtrent datgene, wat voor leden van belang is en leden van advies te dienen;
  6. onderlinge samenwerking en overleg tussen leden met betrekking tot gemeenschappelijke belangen en/of problemen te bevorderen;
  7. de totstandkoming van een gemeenschappelijk standpunt van leden ten aanzien van daarvoor in aanmerking komende onderwerpen te bevorderen en dit standpunt waar en wanneer dat noodzakelijk of gewenst wordt geacht naar voren te brengen;
  8. zodanige andere wettige middelen als aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De vereniging kan in het kader van haar doelstelling ten behoeve van leden rechten bedingen.
 4. Met betrekking tot de vaststelling van arbeidsvoorwaarden kan de vereniging verplichtingen aangaan waaraan leden gebonden zijn.
 5. De vereniging beoogt niet het behalen van winst.
 6. De vereniging is niet bevoegd tot transportoverneming en onthoudt zich van het afsluiten van contracten met verladers en in het algemeen van het voor eigen rekening en risico aangaan van verplichtingen op het gebied van het vervoer.

Leden
Artikel 3
 1. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen slechts worden toegelaten die natuurlijke personen en rechtspersonen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen die werkzaam zijn in de binnenscheepvaart.
 2. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd.
 3. Binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag wordt van de beslissing door het bestuur schriftelijk mededeling gedaan aan de betrokkene.
 4. Op basis van hun activiteiten deelt het bestuur de leden in groepen in ten behoeve van een goede ledenconsultatie en evenwichtige vertegenwoordiging in de organen van de vereniging.

Einde lidmaatschap
Artikel 4
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid of het ophouden te bestaan van het lid/rechtspersoon;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
  Dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer het zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Behoudens het bepaalde in het vierde lid kan opzegging van het lidmaatschap slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.
 4. Het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Algemene verplichtingen van de leden
Artikel 5
 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie die de algemene vergadering zal vaststellen.
 2. De leden zijn verplicht er voor te zorgen dat hun adressen en andere contactgegevens steeds volledig bekend zijn aan de vereniging.

Benoeming van bestuursleden
Artikel 6
 1. Lid van het bestuur kan slechts zijn een natuurlijk persoon die lid is van de vereniging dan wel als vertegenwoordiger van een lid van de vereniging optreedt. In het bestuur kan maximaal één vertegenwoordiger van eenzelfde lid van de vereniging zitting hebben.
 2. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering uit de leden of uit de vertegenwoordigers van de leden worden benoemd, met dien verstande dat de voorzitter en de vice-voorzitter geen lid of vertegenwoordiger van een lid behoeven te zijn en met dien verstande dat van elke ledengroep als bedoeld in artikel 3 lid 4 een lid zitting heeft in het bestuur.
 3. Benoeming van de bestuursleden geschiedt met inachtneming van het bepaalde in lid 2 uit één of meer bindende voordrachten, doch niet meer dan het door het bestuur vastgestelde aantal vacatures in het bestuur. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden.
  Een voordracht door tenminste tien leden moet tien dagen voor de datum van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. De voorzitter en de vice-voorzitter worden door de algemene vergadering in functie benoemd.
 5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd zijn.

Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 7
 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
 2. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
 3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af. De aftredende is terstond herbenoembaar. Zolang de vacature niet is vervuld blijft de aftredende in functie.
 4. Door het bestuur wordt een zodanig rooster van aftreden vastgesteld dat jaarlijks ongeveer de helft van de zittende bestuursleden aftreedt.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door het bedanken door het bestuurslid;
  3. door beëindiging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een lid van de vereniging. Het lid van de vereniging zal van het einde van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van zijn vertegenwoordiger terstond mededeling doen aan de vereniging.

Directeur
Artikel 8
 1. De directeur wordt benoemd, geschorst of ontslagen door het bestuur.
 2. Bij de directeur berust de leiding van de dagelijkse zaken der vereniging.
 3. De directeur maakt geen deel uit van het bestuur.

Bestuur
Artikel 9
 1. Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging.
 2. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement en eventueel andere reglementen vast, welke geen bepalingen mogen bevatten in strijd met de statuten.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen.
  Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.
 5. Besluiten van het bestuur dienen tot stand te komen als vrucht van onderling overleg.
 6. Het bestuur kan telefonisch of door middel van videoconferentie vergaderen, mits ieder bestuurslid die aan zodanige vergadering deelneemt steeds de andere aan die vergadering deelnemende bestuursleden verstaat en ook door hen verstaan wordt.
  Zodanig bestuurslid zal geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn en aan die vergadering deel te nemen en stem kunnen uitbrengen alsof hij op zodanige vergadering in persoon aanwezig was.

Ter beschikking stellen van functies
Artikel 10
 1. Indien een bestuurslid één of meerdere functies vervult welke direct dan wel indirect verband houden met en/of gevolg zijn van het bestuurslidmaatschap, dient hij/zij deze functie(s) terstond ter beschikking te stellen wanneer het bestuurslidmaatschap eindigt.
 2. Indien een vertegenwoordiger van een lid één of meerdere functies vervult welke direct dan wel indirect verband houden met en/of het gevolg zijn van de vertegenwoordiging, dient hij/zij deze functie(s) terstond ter beschikking te stellen, wanneer zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheid dan wel het lidmaatschap van het betreffende lid eindigt.
 3. Indien de directeur of een medewerker van de vereniging één of meerdere functies vervult welke direct dan wel indirect verband houden met en/of het gevolg zijn van het dienstverband met de vereniging, dient hij/zij deze functie(s) terstond ter beschikking te stellen wanneer het dienstverband eindigt.

Vertegenwoordiging
Artikel 11
 1. Behoudens de wettelijke regeling wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door drie gezamenlijk handelende bestuursleden.
 2. Het bestuur kan aan de directeur of aan een of meer andere personen, al dan niet in dienst van de vereniging, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen.

Rekening en verantwoording
Artikel 12
 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:48 lid 1 BW legt het bestuur jaarlijks rekening en verantwoording af aan de algemene vergadering.
 4. Omtrent de jaarstukken wordt aan de algemene vergadering een accountantsverklaring overgelegd.

Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 13
 1. Behalve de jaarlijkse algemene vergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 3, wordt een algemene vergadering bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
 2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 4. Op schriftelijk verzoek van tenminste een/derde van de in functie zijnde bestuursleden of van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen is het bestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken.
 5. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan, door oproeping overeenkomstig het vorige lid. Bij ontstentenis van de voorzitter en de vice-voorzitter zal de directeur op die vergadering aanwezig zijn en als voorzitter fungeren.
 6. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Over de toegang van anderen beslist het bestuur.

Besluitvorming algemene vergadering
Artikel 14
 1. In de algemene vergadering heeft ieder lid één stem.
 2. Een lid kan zijn stem in de algemene vergadering door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen, met dien verstande dat niemand als gevolmachtigde van meer dan twee andere leden kan optreden.
 3. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gemaakt, die na goedkeuring door de vergadering door de voorzitter en de directeur worden vastgesteld en ondertekend.
 4. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
 5. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid er van betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 6. Voor zover de wet en de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 7. Een besluit dat ertoe strekt dat de vereniging niet meer als zelfstandige organisatie voortgaat, waaronder begrepen een besluit tot samenwerking met andere organisaties is alleen mogelijk op voorstel van het bestuur.
 8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of de vergadering anders beslist.
 9. Indien de stemmen staken over een voorstel beslist de voorzitter van de vergadering, tenzij deze er de voorkeur aan mocht geven de beslissing aan te houden tot een latere stemming.
 10. Een eenstemmig besluit van alle leden buiten vergadering genomen heeft, mits schriftelijk en met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Statutenwijziging, fusie, splitsing
Artikel 15
 1. Een besluit tot statutenwijziging is alleen mogelijk op voorstel van het bestuur in een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat statutenwijziging zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgenomen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden toezenden alsmede een plaats bekend maken, waar zij de tekst van het voorstel voor de leden ter inzage leggen tot en met de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 4. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een besluit tot juridische fusie en/of juridische splitsing.

Ontbinding
Artikel 16
 1. De vereniging kan op voorstel van het bestuur worden ontbonden door een besluit van een speciaal tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering.
 2. Bij het besluit tot ontbinding worden vereffenaars benoemd en wordt beslist omtrent een bestemming van de na vereffening overblijvende bezittingen.