Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

19 oktober 2023 - Nr. 39

Nieuws & Updates

 1. PZI lanceert animatie stuurhuis-/brugaanvaringen
 2. Positieve beoordeling herziening Kwalificatiedossier Binnenvaart (wijziging 2024)
 3. Steunpunt Binnenvaart, KBN en ASV treffen regeling met Havenbedrijf Rotterdam
 4. Terugblik IW-Net Final Event
 5. Reminder: Oproep resterende sessies sectorconsultatie Toekomstbestendig Beroepsonderwijs Binnenvaart
 6. Normenkader Havensleepdiensten opgeleverd 
 7. Luister de podcasts van KBN
 8. Interessante leestips
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Campagne

PZI lanceert animatie stuurhuis-/brugaanvaringen

Helaas blijven er nog steeds ongelukken gebeuren waarbij schepen het stuurhuis of de brug raken. Het Platform Zero Incidents (PZI), opgezet door Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), heeft sinds 2016 tot 2023 ongeveer 120 van deze incidenten geregistreerd. Het is betreurenswaardig dat bij deze ongevallen vijf mensen zijn omgekomen en meer dan 20 anderen licht tot ernstig gewond zijn geraakt. Dit heeft PZI aangespoord om dit jaar een campagne te lanceren met als titel: Veilig passeren van bruggen.
 
Naast diverse bewustzijns-verhogende documenten over het onderwerp, heeft PZI nu ook een animatie gepubliceerd. De animatie is gebaseerd op informatie van werkelijk voorgevallen incidenten. 

Oorzaken brugaanvaringen gerelateerd aan de vaarweg
De animatie richt zich met name op de roerganger en heeft als doel het bewustzijn in de sector te verhogen. Echter, ten aanzien van de vaarweg zijn er voldoende mogelijke oorzaken aan te wijzen, die een bijdrage kunnen leveren aan het ontstaan van een incident. Te denken valt hier aan slechte tot geen verlichting van een brug en het ontbreken van lokale informatie betreffende de doorvaarthoogte. Daarnaast zijn informatiebronnen die gebruikt kunnen worden voor de reisvoorbereiding, niet altijd toegankelijk, onvolledig of incorrect. KBN zet zich al geruime tijd in om dit in samenspraak met de vaarwegbeheerders te verbeteren. 

Menselijke factoren
De animatie gaat in op diverse menselijke factoren die een rol spelen bij brug-/stuurhuisaanvaringen, zoals afleiding en vermoeidheid. Daarnaast kan onvoldoende kennis van de hoogte van het schip en een gebrekkige reisvoorbereiding een oorzaak van een aanvaring zijn. 

Bekendheid met het schip
Eerder besteedde Studio Schuttevaer al aandacht aan dit onderwerp. Maurits van der Linde, beleidsadviseur bij KBN en verbonden aan PZI, ging daar op in, bij het thema: bekendheid met het schip. 

Helaas komt het te vaak voor dat schippers, waaronder ook aflossers, met te weinig kennis van de werking en dimensies van het schip op reis gaan. Van der Linde stelde: Ieder stuurhuis is anders, kijk het stuurhuis dus eerst goed rond en leer het schip kennen voordat je wegvaart, dat is wel de professionaliteit die hoort bij de serieuze sector die we willen zijn. 

De animatie en de overige campagnematerialen zijn te bekijken via deze link.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Onderwijsprogramma Binnenvaart

Positieve beoordeling herziening Kwalificatiedossier Binnenvaart (wijziging 2024)

Het huidige onderwijsprogramma voor de binnenvaart is in de grondslag al bijna twintig jaar oud en is tussentijds minimaal aangepast op grond van wijzigingen in wet- en regelgeving. Zoals wij via diverse berichtgevingen met u gedeeld hebben, is de implementatie van de Europese Richtlijn (EU 2017/2397) aanleiding geweest om te werken aan een herziening van het Kwalificatiedossier Binnenvaart. Kwalificatiedossiers beschrijven de eisen waaraan een student moet voldoen om diens diploma te behalen. Op basis van de richtlijn moesten alle binnenvaartopleidingen in Europa worden geharmoniseerd.
 
Binnen dit herzieningstraject van het kwalificatiedossier hebben wij de afgelopen anderhalf jaar prettig kunnen samenwerken met het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en afgevaardigden vanuit alle maritieme mbo-scholen. Een traject waarin zeer zorgvuldig en grondig is gewerkt, waarin goede discussies en gesprekken hebben plaatsgevonden en waarin wij onder het voetlicht hebben kunnen brengen wat vanuit de bedrijfstak wordt verwacht van een (beginnend) beroepsbeoefenaar.
 
Op dit moment kunnen wij u mededelen dat het Kwalificatiedossier Binnenvaart (wijziging per schooljaar 2024-2025) een positieve beoordeling heeft gekregen van de zogenoemde toetsingskamer van het SBB. Daarnaast is er ook een goedgekeurde verklaring vanuit het ministerie van IenW betreffende de wet- en regelgeving in het dossier. 
 
Daarnaast heeft het Marktsegment Maritiem het advies gegeven aan de Sectorkamer om het dossier Binnenvaart te valideren. De Sectorkamer MTLM (Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem) heeft het dossier respectievelijk ook gevalideerd. Het bestuur van SBB heeft inmiddels gelegitimeerd, wat betekent dat alleen de minister van OCW het dossier nog zal vaststellen. (Dit is een parallel proces met alle andere eventueel gewijzigde mbo-kwalificatiedossiers.)
 
Wij hopen naar waarschijnlijkheid in januari 2024 positieve berichtgeving tegemoet te zien vanuit het ministerie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Overeenkomst

Steunpunt Binnenvaart, KBN en ASV treffen regeling met Havenbedrijf Rotterdam

Het Steunpunt Binnenvaart, met ondersteuning van KBN en ASV, zijn er voor de komende 3 jaar in geslaagd een regeling te treffen met het Havenbedrijf Rotterdam. Er is een overeenkomst getekend waarbij schippers die door ziekte ongewild langer in havengebied Port of Rotterdam liggen, een tegemoetkoming kunnen aanvragen via het Steunpunt Binnenvaart. Wij zijn het Havenbedrijf Rotterdam zeer erkentelijk, ook namens de schippers die het juist op die moeilijke momenten zo nodig hebben. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

IWT

Terugblik IW-Net Final Event

Namens KBN nam Leendert Korvink deel aan het IW-Net Final Event van het IWT Platform. IW-NET is een project van het IWT platform en zal zorgen voor een multimodaal optimalisatieproces in het hele EU-vervoersysteem, waardoor het modale aandeel van de binnenvaart toeneemt en de ambities van de EC worden ondersteund om de broeikasgasemissies in de transportsector tegen 2050 met tweederde te verminderen.


Leendert blikt terug
De presentaties van LAST MILE Logistics gaven inzicht in hoe lokale logistiek met zogenaamde hubs kan werken in de scheepvaart. Een cruciaal punt is daarbij dat een overslagpunt of kade beschikbaar moet zijn. Planologie is daarvoor vereist bij waterwegbeheerders, provincies en gemeenten met industriële activiteiten aan de waterweg.
 
Een andere ontwikkeling zijn nieuwe soort duwbakken en konvooien die zijn ontworpen om te worden gebruikt in situaties waar sprake is van laag water, en ze zijn geschikt voor containers, bulkgoederen en stukgoederen. Deze zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik in het Donaugebied, maar ze kunnen ook op andere Europese binnenwateren worden ingezet. De duwbakken kunnen worden uitgerust met boegschroefaandrijvingen en hebben geen gangboord, maar in plaats daarvan is er een looppad in het midden van de duwbak. Het vervoeren van containers tot twee lagen hoogte vormt geen stabiliteitsprobleem, zelfs niet wanneer de diepgang varieert van 60 cm tot 1,50 meter.
 
Vervolgens was er een demonstratie van platooning in de scheepvaart. Platooning is het proces waarbij autonome schepen nauw achter elkaar varen en het traject van het voorste schip volgen zonder menselijke bemanning of besturing aan boord. Deze technologie wordt al toegepast bij vrachtwagens en kan ook worden ingezet in de binnenvaart, met name op kanalen en kleinere waterwegen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

TBB

Reminder: Oproep resterende sessies sectorconsultatie Toekomstbestendig Beroepsonderwijs Binnenvaart

Wij hebben u de afgelopen periode meermaals bericht over de geplande sectorconsultatie voor het project Toekomstbestending Beroepsonderwijs Binnenvaart (TBB). Binnen dat project wordt het beroepsonderwijs voor de binnenvaart de komende jaren volledig vernieuwd in relatie tot de inhoud, structuur en duur van de opleidingen.
 
Deze grootschalige herziening wordt gerealiseerd met behulp van alle samenwerkingspartners vanuit het maritiem onderwijs, diverse binnenvaartondernemers en de sectorvertegenwoordiging. De vier binnenvaartscholen zullen uiteindelijk allemaal dezelfde opleiding gaan aanbieden. 
 
Het hele traject duurt vier jaar, maar deze herfst is er een overleg met de bedrijfstak. Onlangs hielden we onze eerste bijeenkomst in Harlingen. We kijken positief terug op de sessie en de aandachtspunten die we hebben kunnen vaststellen. Eerlijk gezegd viel de opkomst wat tegen, omdat enkele geïnteresseerden zich om praktische redenen hebben afgemeld. We hadden graag meer deelnemers gezien. We willen graag horen waar in het opleidingstraject de nadruk moet liggen op basis van praktijkervaring. Uw input is van onschatbare waarde en dit is het moment om mee te praten over de toekomst van binnenvaartonderwijs. Kunnen we op uw deelname rekenen bij een van de komende sessies?
 
Aanmelden
Tijdens drie bijeenkomsten worden met de deelnemers op een aantal thema’s, de trends/toekomstbeelden van de functies aan boord vastgesteld en besproken wat voor de binnenvaart van belang zal zijn in de komende 15 jaar. Deze beelden vormen de input voor de beantwoording van de vraag of en hoe het onderwijsmateriaal aangepast moet worden. De primaire thema’s van deze sectorconsultatie zijn ‘aandrijving’, ‘digitalisering’ en ‘ontwikkelingsmogelijkheden begeleiding en niveau praktijkopleiders’. Alle thema’s passeren tijdens elk van de 3 bijeenkomsten en zijn in dat opzicht inhoudelijk dus gelijk aan elkaar. Echter staat in elk van de sessies een thema meer centraal met aanvullende presentaties van deskundigen op het gebied van de respectievelijke deelthema’s. 
 
De eerste bijeenkomst heeft dus tussentijds plaatsgevonden, maar de volgende bijeenkomsten staan gepland op:
 • Vrijdag 20 oktober 2023 bij het Binnenvaartmuseum Nijmegen (Waalhaven 1K, Nijmegen) > hoofdthema: ‘digitalisering’.
Deze bijeenkomst vindt morgen plaats op het Museumschip (thuisbasis KSCC) in Nijmegen vanaf 10.00 uur. Gastspreker rondom het thema digitalisering aan boord is Peter van Veen van Alphatron Marine.
 • Woensdag 29 november 2023 bij het STC in Rotterdam (Lloydstraat 300, Rotterdam) > hoofdthema: ‘praktijkopleiders’.
Mede namens alle samenwerkingspartners, hopen we u bij één van de sessies te mogen ontvangen.
 
U kunt zich direct aanmelden bij projectmanager Frans van Weert via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

OVV

Normenkader Havensleepdiensten opgeleverd 

Naar aanleiding van het ongeval met de En Avant 7 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een onderzoek uitgevoerd. Eén van de aanbevelingen uit het rapport van de OVV is gericht aan de minister van IenW en luidt als volgt: “Zorg voor duidelijke normenkaders en eisen aan scheepsspecifieke opleidings- en trainingsdoelstellingen voor een sleepbootkapitein die op de Nederlandse binnenwateren werkzaamheden verricht.”
 
De sector heeft dit opgepakt en in overleg met het ministerie, zélf een normenkader opgesteld. Dit normenkader is opgesteld vanuit het idee dat we géén papieren tijger willen, maar een praktische aanpak die daadwerkelijk een bijdrage aan de veiligheid levert.
 
Inmiddels is het normenkader opgeleverd en via het ministerie (aan wie de aanbeveling immers gericht was), naar de OVV gestuurd. Het wachten is nu op een reactie vanuit de OVV. 
 
Door de verschillende onderzoeken naar het ongeval met de En Avant 7 is ook de “binnen-buiten-discussie” weer opgelaaid. Concreet gaat het daarbij nu om de vraag in hoeverre een Groot Vaarbewijs voorgeschreven is voor deze havenassistenties. Dit onderwerp zal separaat opgepakt worden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Samen Voortvarend

Luister de podcasts van KBN

Luister hieronder de afleveringen van Samen Voortvarend de podcast op Spotify!
In de podcasts van KBN gaan onze beleidsadviseurs in gesprek met stakeholders, ondernemers en leden. We praten u bij over regelgeving en wat er in de praktijk speelt. De afleveringen duren gemiddeld 15-20 minuten.


#04 Samen werken aan vergroening

#03 Personeel moet je hebben en (be)houden

#02 Stuurhuis te hoog, brug te laag

#01 Man overboord
 

Interessante leestips

 

AGENDA

 • 23 oktober - KBN Commissie Vergroening
 • 24 oktober - Themabijeenkomst ontgassen ledengroep tankvaart
 • 24 oktober - Panteia Rapport gebruik biobrandstoffen in de binnenvaart ministerie IenW
 • 25 oktober - Vervolg overleg oplossingsrichtingen onderzoeksrapport Erasmus UPT en Panteia overgangsbepalingen
 • 25 oktober - Vragenuurtje ILT en KBN waar leden kunnen aansluiten
 • 24 en 26 oktober - Werkgroep CDNI/G in Straatsburg
 • 27 oktober - Stuurgroep varend ontgassen ministerie IenW
 • 31 oktober - CTGG/ILT-water overleg
 • 31 oktober - Stakeholders bijeenkomst hervorming jaarverplichting RED3
 • 2 november - Vergadering Ledengroep Personenvervoer
 • 3 november - Commissie Sociaal en Onderwijs
 • 14 - 16 november - CESNI QP
 • 20 - 24 november - ILO Technical Meeting
 • 23 november - CDNI IVC vergadering in Straatsburg
 • 24 november - Algemene Vergadering KBN

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.