Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 
10 augustus 2023 - Nr. 30

Nieuws & Updates

 1. Registratie van werktijden in het vaartijdenboek
 2. Beperking in bediening duurt voort!
 3. ECO-kaart wordt ECO-ID
 4. Webinar voorbereiding toegankelijkheidseisen voor zelfbedienings- en ticketinformatieterminals
 5. Scheepsmotoren event 19 September - Landvast Alblasserdam
 6. Agenda
 

RSP

Registratie van werktijden in het vaartijdenboek

De afgelopen maanden kregen wij berichten van enkele leden die in Duitsland een boete hebben gekregen over het verkeerd registreren van werk- en rusttijden. De registratie van werk- en rusttijden in het vaartijdenboek (RSP art. 18.02) zijn verplicht en dienen om exploitatiewijze, bemanning en werk- en rusttijden te kunnen controleren. Enkel de registratie in het vaartijdenboek is volgens de Arbeidstijdenwet onvoldoende en kan een boete opleveren.

Dit betekent, dat werk- en rusttijden voor werknemers zowel in het vaartijdenboek, als in een ander document vastgelegd dienen te worden (werkstaat). Uiteraard is het mogelijk om de werk- en rusttijden in een eigen overzicht of via een andere systeem (bijvoorbeeld gekoppeld aan de loonadministratie) te registreren. 

Hierin moet vermeldt worden dat:
 • Werkgever en werknemer het eens dienen te zijn met de opgave van deze tijden (d.m.v. handtekening of digitaal akkoord)
 • De werknemer een afschrift van deze tijden ontvangt en verplicht is deze tot 52 weken na afloop van de periode te kunnen tonen.
Het niet kunnen overleggen van een degelijke registratie kan boetes tussen de € 800,- en € 1.500,- opleveren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Aangepaste bedientijden

Beperking in bediening duurt voort!

De afgelopen periode heeft de binnenvaart veelvuldig te maken gehad met een beperking in de bediening van de kunstwerken en objecten als de Oostkolk in Terneuzen. De binnenvaart moet aan haar vervoersverplichtingen kunnen blijven voldoen en deze onzekere situatie kan dit een enorme handicap zijn. KBN probeert zoveel mogelijk druk uit te oefenen om hier snel een einde aan te maken.
 
Inmiddels hebben wij een nieuw overzicht gekregen over de stand van zaken m.b.t. de bediening en de beperkingen voor de komende periode. Eerder al hebben wij u de aangepaste bedientijden laten weten van o.a. de Krammerjachtensluis en Hansweert. Dit alles komt voort uit onvoldoende personeel door enerzijds een krapte op de arbeidsmarkt en anderzijds een toename van de veroudering van het personeelsbestand in de bediening.

De afgelopen maanden is er door Rijkswaterstaat, o.a. door middel van uitgebreide wervingscampagnes, hard gewerkt om nieuw personeel aan te nemen op diverse locaties. Een groot deel van het benodigde personeel is daardoor inmiddels aangenomen en wordt opgeleid.

Op enkele plekken heeft dit tot het terugdraaien van een deel van de beperkingen geleid (b.v. Krammerjachtensluis), of kan er per heden een deel van de beperkingen worden opgeheven. Op andere plaatsen is het tekort nog zo groot dat de bedientijden moeten worden aangepast. Hieronder vindt u een volledig overzicht van de aanpassingen die waarschijnlijk nog tot en met september zullen duren.

Overzicht aangepaste bedientijden
Voor augustus en september zijn de volgende aangepaste bedientijden van kracht:
 • Jachtensluis bij de Krammersluizen: Vanaf 01-07-2023 is de dienstverlening op de Krammerjachtensluis weer verruimd, deze wordt weer op de normale tijden lokaal bediend (tussen 06.00 - 22.00 uur). Met uitzondering van de dinsdag en donderdag. Deze zijn nog steeds van 10.00 - 18.00 uur. 
 • Sluizen van Hansweert: Per 05-08-2023 is een verbetering bij de dienstverlening voor Hansweert doorgevoerd, waardoor de wachttijden voor de scheepvaart omlaag kunnen. De beide sluiskolken worden vanaf dat moment weer volcontinu bediend. Bij de bediening van de bruggen (vanaf dezelfde post) blijft nog een kleine beperking in stand. Deze worden ééns per uur bediend tussen 06.00 - 09.00 uur én tussen 17.00 - 22.00, in plaats van op aanbod. 
 • Oostkolk bij Terneuzen: de afgelopen periode is het niet gelukt om de Oostkolk altijd te bedienen. In augustus en september zal de Oostkolk tussen 22.45 en 06.45 uur gestremd zijn, zodat er op de andere uren wel volledig kan worden bediend.
 • Ook bij de Stevinsluis zal vanaf maandag 14 augustus sprake zijn van stremming in de nacht van 22.00 tot 06.00 uur.
 • De bediening van een aantal andere Zeeuwse objecten blijft ongewijzigd. Dit gaat over de Grevelingensluis, de Zandkreeksluis en de Roompotsluis.

Onverwachte aanpassingen

Helaas kan het daarnaast nog steeds zo zijn dat er onverwachte aanpassingen moeten worden gedaan, bijvoorbeeld door uitval van personeel. Ondanks deze maatregelen blijft de beschikbaarheid van personeel onder druk staan en kunnen door ziekte of onverwachte gebeurtenissen plotselinge knelpunten in de bediening ontstaan, óók bij andere bruggen en sluizen. 

Het is daarom raadzaam om de Berichten Aan Scheepvaart (BAS) op uw route nauwlettend in de gaten te houden.  Eén onverwachte aanpassing heeft zich de afgelopen week voorgedaan. Zo werd de scheepvaart onverwacht geconfronteerd met een aanpassing in de bediening van de Algerabrug.
 
De bediening van sluizen, bruggen en andere objecten speelt ons flink parten. KBN heeft (en blijft) hier op alle niveaus veel aandacht aan schenken en vindt het onacceptabel. Wij hebben allerlei alternatieven aangedragen om mee te denken in de oplossing van het personeelstekort. Maar ook dit heeft nog niet bijgedragen aan de totaaloplossing van het probleem. Wij blijven hier onverminderd op inzetten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 
Foto: CDNI

SPE-CDNI 3.0

ECO-kaart wordt ECO-ID

Op 9 augustus is het nieuwe betalingssysteem SPE-CDNI 3.0 in gebruik genomen. Concreet betekent dit dat de ECO-kaart vervangen is door de ECO-ID. Gegevens voor de betaling van de verwijderingsbijdrage moeten nu ofwel via de nieuwe CDNI-app worden verwerkt, ofwel met behulp van een printbare QR-code. Vooralsnog is er op dit moment enkel de functionaliteit voor de betaling van de verwijderingsbijdrage, de app is wel zo ontwikkeld dat er in de toekomst nog andere modules aan toegevoegd kunnen worden. 

KBN uit zorgen
Hoewel het nieuwe systeem wordt omschreven als eenvoudiger en gebruiksvriendelijker, heeft KBN haar zorgen geuit over deze nieuwe manier van werken. Ook andere stakeholders in het proces, waaronder de bunkerlocaties (NOVE), hebben laten weten de nodige vraagtekens te hebben. 

Op 10 juli jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het SAB en vertegenwoordigers van NOVE en KBN. In dit overleg zijn onder andere zorgen kenbaar gemaakt over de beschikbaarheid van de noodzakelijke telefoons en andere apparatuur, zowel aan boord van de binnenvaartschepen als de bunkerstations en bunkerboten. Direct daaraan vast hangt ook de specifiek regelgeving met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons aan boord van tankschepen. Ook is aangegeven dat het moeten autoriseren van bemanningsleden om de transactie namens het specifieke ECO-ID te mogen verrichten tot problemen kan leiden.

In de praktijk zullen onherroepelijk situaties gaan ontstaan dat de transactie niet voltooid kan worden doordat het betreffende bemanningslid op dat moment niet de juiste QR-code kan genereren. Bijvoorbeeld als er geen bedrijfs-smartphone aan boord is en bemanning wisselt tussen schepen. Ook diverse andere situaties in de operatie zijn denkbaar zoals hoogteverschillen tussen het eigen schip en de bunkerboot, waardoor overstappen een lastige exercitie wordt, met risico op verlies van dure apparatuur (maar ook andere veiligheidsissues) of slechte weersomstandigheden waarbij de interactie tussen de apparaten mogelijk niet optimaal is. Daarnaast is gesproken over communicatie richting gebruikers en is aangegeven dat de periode van introductie van het nieuwe en uit bedrijf nemen van het oude systeem (slechts enkele weken en ook nog in een vakantieperiode) verre van ideaal is. Deels ligt de oorzaak van dit laatste punt wel bij het gegeven dat onder hoge druk een nieuw systeem moest worden ontwikkeld, het oude systeem gaat per 1 september aanstaande uit de lucht. 

De komende weken zal daardoor wel de omstandigheid kunnen ontstaan dat bunkerlocaties hun oude terminals reeds hebben moeten inleveren, maar nog niet de beschikking hebben over de juiste apparatuur om met de nieuwe applicatie te kunnen werken. Om het proces toch doorgang te laten vinden heeft NOVE daarvoor een noodprocedure voorgesteld aan het SAB. Waar het gaat om het papierwerk, vooralsnog zal enkel het transactiebewijs omgezet worden naar een digitale variant in de CDNI-app, de bunkerverklaring wordt vooralsnog niet gedigitaliseerd. 

Algemeen heerst wel het gevoel dat er bij de ontwikkeling van het nieuwe SPE-CDNI 3.0 systeem onvoldoende rekening is gehouden met de operationele karakteristieken, met name in de interactie tussen de bunkerlocatie en het binnenvaartschip. In dit kader is het wel relevant om te vermelden dat noch KBN, noch EBU/ESO direct betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit nieuwe systeem. Helaas is het gegeven dat het systeem op dit moment is geconfigureerd zoals het nu is gelanceerd. De mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van een geprinte QR-code biedt voor een deel van bovengenoemde zorgpunten een praktische oplossing, maar het verdient niet per definitie de schoonheidsprijs. 

Zowel het CDNI als het SAB hebben de afgelopen periode gerichte informatie geplaatst op hun websites over het nieuwe systeem. De informatie op deze locaties zal de komende tijd nog verder uitgebreid gaan worden. Voor directe vragen over het SPE-CDNI 3.0 wordt verzocht om contact op te nemen met de helpdesk van het SAB, bereikbaar via 010-7989898 of www.sabni.nl Op 15 augustus aanstaande zitten de eerder genoemde partijen opnieuw rond de tafel om de eerste operationele dagen van het nieuwe systeem te evalueren. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Reijerse

Naar boven

 

Veerdiensten, rondvaartrederijen en riviercruisevaart 

Webinar voorbereiding toegankelijkheidseisen voor zelfbedienings- en ticketinformatieterminals

Op donderdag 14 september van 16:00 tot uiterlijk 17:30 uur vindt het webinar “Al klaar voor 2025? Bereid je voor op wettelijke toegankelijkheidseisen van zelfbedienings- en ticketinformatieterminals” plaats.

Om (digitale) producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, werd in 2019 de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn (EU) 2019/882) gepubliceerd en aangenomen. Deze Europese Richtlijn gaat over toegankelijkheidsvoorschriften voor onder meer passagiersvervoer over water en stelt bepaalde eisen bij algemene informatieverstrekking op onder andere websites, ticketing (apps), en zelfbedienings- en ticketinformatieterminals. De richtlijn wordt momenteel omgezet in Nederlandse wetgeving en zal vanaf 28 juni 2025 gaan gelden. 
 
De richtlijn heeft impact op zowel fabrikanten als leveranciers van zelfbedienings- en ticketinformatieterminals, maar ook op bedrijven en ondernemers die deze producten en diensten afnemen, waaronder veerdiensten, rondvaartbedrijven en riviercruiserederijen. 

MKB-Nederland en VNO-NCW gaan, in samenwerking met de Rijksoverheid, bedrijven en ondernemers zo goed mogelijk informeren over de interpretatie en impact van de wetgeving, door onder andere de organisatie van een reeks van een aantal webinars.

Tijdens het seminar wordt ingegaan op de veranderingen, de kansen die toegankelijkheid biedt, en complexe richtlijnen worden vertaald naar praktische tips. Tevens biedt het webinar handelingsperspectief zodat ondernemers eenvoudiger aan de wetgeving kunnen voldoen.

Sprekers
 • Ronald de Snoo, moderator
 • Eric Velleman, professor inclusive digital design & engineering - HAN Hogeschool
 • Mohamed Nabih, projectleider Digitale Toegankelijkheid - VNO-NCW en MKB-Nederland
 • Branche aan het woord
 • Ervaringsdeskundige aan het woord; over het belang van toegankelijke producten en diensten
Klik hier om u aanmelden voor dit webinar
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt

Naar boven

 

Vergroenen

Scheepsmotoren event 19 September - Landvast Alblasserdam

Wat kan ik nú doen om mijn scheepsaandrijving te vergroenen? Hoe kies ik de juiste Stage V-motor? Hoe kun je je schip verder vergroenen? Welke mogelijkheden zijn er om de verduurzaming te financieren? Welke regels komen af op de binnenvaart? De derde editie van het Scheepsmotoren Event geeft antwoord op deze vragen.

Inschrijven
Leden van KBN ontvangen 25% korting op een ticket met de code SME23KBN25% 

Aanmelden kan via deze link met de vermelding 'Vink het gewenste ticket aan en voer de kortingscode in onder de bezoekersgegevens in het VIP code veld.'
 

Interessante links

 
 

AGENDA

 • 10 augustus - Nationaal vooroverleg ADN-Genève
 • 14 augustus - IWT Dangerous goods committee 
 • 15 augustus - KBN verhuizing Rotterdam > Zwijndrecht
 • 28 t/m 30 augustus - Werkgroep RP Straatsburg
 • 29 augustus - Presentatie/herijking concept Goederenvervoeragenda (IenW)
 • 21 t/m 25 augustus - ADN Safety Committee in Genève
 • 12 september - Werkgroep IEN in Straatsburg
 • 16 september - CBOB: Binnenvaart Ontmoetingsdag (Info en aanmelden)
 • 18 september - CESNI/QM
 • 20 september - CESNI/QP/Crew
 • 21 september - CESNI/QP
 • 21 September - 3rd Industry Safety Day Platform Zero Incidents
 • 5 en 6 oktober - IVR 10e Colloquium Wenen
 • 13 oktober - CASS

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.