Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

2 maart 2023 - Nr. 9

Nieuws & Updates

 1. Samenhangend overheidsbeleid noodzakelijk om toekomst binnenvaartsector te verzekeren
 2. Smart Shipping kan doorstroming op de vaarwegen optimaliseren
 3. Presentatie onderzoek toekomstperspectief Gelderse veren 
 4. KBN aanwezig tijdens rondetafelgesprek ontgassingsverbod
 5. Enquête thematische workshops KBN
 6. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Infra

Samenhangend overheidsbeleid noodzakelijk om toekomst binnenvaartsector te verzekeren

Recent heeft er een overleg plaatsgevonden onder leiding van minister (Mark) Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Tijdens dit overleg hebben voorzitter (Paul Goris) en directeur (Rob Leussink) van KBN gesproken met de minister en een delegatie van het ministerie en Rijkswaterstaat over de infrastructurele problemen, waar de binnenvaart mee te maken heeft. Het achterblijven van het noodzakelijke infrastructurele onderhoud zal de nodige vertragingen opleveren en vormt een risico voor de gewenste modal shift. KBN uit haar dringende behoefte aan een consistent overheidsbeleid.

Het Coalitieakkoord van de regering streeft naar modal shift van weg naar water en spoor om duurzaam en veilig transport te bevorderen en de Nederlandse logistieke concurrentiepositie te versterken. De brief van de minister aan de Tweede Kamer van 15 november 2022 en de toezegging in het commissiedebat Maritiem op 5 juli 2022 bevestigen dit beleid. Echter, de staat van onderhoud van het (hoofd)vaarwegennet en aanverwante kunstwerken belemmeren in veel gevallen de leverbetrouwbaarheid en duurzaamheid van het goederenvervoer over water en vormt daarmee een belemmering voor de modal shift. KBN heeft aangegeven dat er dringend behoefte is aan een samenhangend overheidsbeleid waarbij prioriteit wordt geven aan het onderhoud van de infrastructuur, de verduurzaming van de sector om de modal shift van weg naar water te bevorderen en de robuustheid van vervoer over water op de lange termijn te waarborgen.

Tijdens het overleg met de minister heeft KBN een selectie van infrastructuurprojecten voorgesteld die met spoed moeten worden aangepakt. De minister heeft aangegeven bekend te zijn met de problematiek en te werken aan oplossingen. De voorgestelde projecten omvatten onder andere het oplossen van problemen bij Sluis Weurt en Grave, de vervanging van camera's op verschillende bruggen en sluizen, het herstel van beschadigde glijbolders bij diverse sluizen en het verwijderen van stenen bij sluis Lith. 

Eind maart staat er een vervolgafspraak gepland met het ministerie om te bespreken welke vervolgstappen genomen kunnen worden om de projecten op deze shortlist aan te pakken.

Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

SMASH

Smart Shipping kan doorstroming op de vaarwegen optimaliseren

De Nederlandse binnenvaart onderschrijft steeds meer de nut en noodzaak van smart shipping. Reden genoeg om als Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) aansluiting te zoeken bij het Nederlands Forum voor Smart Shipping (SMASH!). Sinds begin dit jaar is Frank Reijerse namens KBN actief kernteamlid van SMASH!. 

KBN vindt het belangrijk om onze achterban te informeren en adviseren over ontwikkelingen, zoals smart shipping. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom wij ons hebben gecommitteerd als samenwerkingspartner van SMASH!. 

KBN helpt samen met SMASH! met het maken van de vertaalslag hoe de binnenvaart gebruik kan maken van smart shipping. Als uiteindelijk doel ziet KBN dat SMASH! een centraal kennisplatform wordt waar onze achterban direct voor informatie over dit onderwerp en de cases terecht kan, zodat de vragen die er zijn op een adequate manier beantwoord kunnen worden.

We zien digitaliseringsontwikkelingen in alle modaliteiten terug, maar als binnenvaartbrancheorganisatie willen we hier graag de lead in pakken. De binnenvaart is voor Nederland één van de belangrijkste modaliteiten en er is nog voldoende ruimte om meer lading te kunnen vervoeren over het water. Betrouwbaarheid voor de klant is daarin essentieel. We zijn daarin natuurlijk afhankelijk van andere factoren, maar er zijn diverse voorbeelden waarbij smart shipping verder zou kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het ‘praten’ met bruggen, sluizen en andere vaartuigen om op die manier de doorstroming op de vaarwegen te kunnen optimaliseren. Maar ook het verder automatiseren van navigatietaken en introductie van kunstmatige intelligentie zijn interessante ontwikkelingen waar op dit moment al de nodige ervaring mee wordt opgedaan.

Als we kijken naar het momentum waarin het automatisch varen zich op dit moment bevindt, dan verwacht KBN in de komende jaren een toename in het gebruik van toolings ter ondersteuning van de besturing van het schip, zowel in de stuurhut als remote. Maar ook het gebruik van data afkomstig van het schip zelf zal steeds belangrijker gaan worden voor interne en externe toepassingen. Het volledig geautomatiseerd varen zoals dat op dit moment is gedefinieerd, zal realistisch bekeken nog wel even op zich laten wachten, maar het is wel belangrijk dat deze stip op de horizon staat.

Om smart shipping tot een succes te maken zullen uiteindelijk alle betrokken partijen in de juiste richting moeten bewegen. Dat geldt met name op het gebied van de onderliggende wet- en regelgeving, maar ook  logistieke partners zullen zich ervoor open moeten stellen dat het toepassen van automatisering in de binnenvaart een blijvende ontwikkeling is. De visie over de ontwikkeling van geautomatiseerd varen die de Centrale Commissie voor de Rijnvaart eind 2021 heeft uitgebracht is daarin een belangrijk startpunt, maar tegelijkertijd is er is nog aardig wat werk aan de winkel om alle nieuwe uitdagingen die naar voren komen bij geautomatiseerd varen een juiste plek te geven in de regelementen en voorschriften.

Technisch is er inmiddels al een hoop mogelijk, maar er moet dan wel voor de ondernemer een positieve business case te maken zijn, om uiteindelijk te investeren. Een duidelijk perspectief en tijdslijn naar de toekomst toe waar het gaat om verdere autorisatie op Europees niveau is daar een onderdeel van, uiteraard met de veiligheid voor de scheepvaart in het achterhoofd.

Zo zullen we op termijn bijvoorbeeld in een situatie kunnen komen dat er sprake is van een hybride omgeving met conventionele (zowel beroeps- als pleziervaart) en deels automatisch varende schepen op de vaarweg, maar ook in drukkere gebieden zoals havens of punten waar vaarwegen bij elkaar komen.

Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Frank Reijerse.
 

Veerdiensten

Presentatie onderzoek toekomstperspectief Gelderse veren 


Sinds de verantwoordelijkheid voor veerponten eind jaren negentig werd overgeheveld van de landelijke naar de provinciale overheden, heeft Gelderland een Verenfonds. Veerdiensten met een tekort op de begroting konden onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning krijgen uit dit Verenfonds. Inmiddels is duidelijk dat het Verenfonds, door allerlei redenen, na 2023 leeg zal zijn. De provincie Gelderland wil zijn rol anders invullen en niet opnieuw een financiële bijdrage leveren aan het fonds. 
 
Hierdoor dreigen tariefsverhogingen, minder varen en zelfs het opheffen van verschillende veerdiensten. De zogeheten Veerpontcoalitie, bestaande uit onder andere ANWB, Fietsersbond, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet, heeft hierover onlangs al de noodklok geluid en de provincie Gelderland opgeroepen om met een structurele oplossing voor het behoud van de veerponten te komen. Hierover hebben wij u onlangs al geïnformeerd via onze nieuwsbrief. De petitie van de Veerpontcoalitie is inmiddels al 22.000 keer ondertekend. 
 
In opdracht van VNG Gelderland is een onderzoek uitgevoerd hoe het na 2023 verder moet. Bij de totstandkoming van dit onderzoek is nauw samengewerkt met veerdienstexploitanten, oevergemeenten en met de provincie Gelderland. Aan de hand van een model zijn de exploitaties van verschillende veren doorgelicht en op basis daarvan zijn voorstellen voor een aanpak gedaan. Maar daarmee worden niet alle problemen opgelost. 
 
Op 9 maart zal het rapport aangeboden worden aan vertegenwoordigers van de oevergemeenten, het Gelders Verenfonds, provincie Gelderland, exploitanten en organisaties van gebruikers. U bent voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd. 
 
De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 9 maart van 11.30 – 12.30 uur (inloop vanaf 11.00 uur) in De Bronckhorsthoeve, Bronkhorsterweg 1 in Brummen en ziet er als volgt uit: 
 • Inloop met koffie/thee
 • Welkom door Loes van der Meijs, lid van het bestuur van VNG Gelderland, portefeuillehouder Gelderse Veren
 • Presentatie hoofdlijnen uitkomst door Jan Wijnia, programmaregisseur 
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen
 • Aanbieding van de rapportage aan de stakeholders met ruimte voor een korte reflectie 
 • Afronding
 • Bij vertrek is er gelegenheid een broodje te nuttigen of mee te nemen
 U ben van harte welkom bij deze bijeenkomst, maar in verband met de catering wordt u verzocht zich uiterlijk 6 maart 16:00 uur aan te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Maira van Helvoirt.
 

Varend ontgassen

KBN aanwezig tijdens rondetafelgesprek over ontgassingsverbod


Op 7 maart a.s. zal er tijdens een rondetafelgesprek met de minister van IenW, de VVD en Groenlinks gesproken worden over het versnellen van het ontgassingsverbod. Namens KBN zal Rob Leussink aansluiten tijdens dit overleg.

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) maakt zich, mede gelet op de veiligheid van bemanningen, omwonenden en het milieu, al vele jaren sterk voor het uitbannen van het varend ontgassen. De maatschappelijke verontwaardiging neemt terecht toe en vereist daarom een ander en sneller tijdspad dan van kracht wordt na de ratificatie van het CDNI-verdrag. Een duidelijke stip op de horizon in de vorm van een concrete datum waarop een algeheel ontgassingsverbod ingaat, schept hierdoor meer duidelijkheid voor alle partijen.
Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Input gevraagd

Enquête thematische workshops KBN


Tijdens onze laatste Algemene Vergadering in november 2022 bleek behoefte aan workshops en/of informatiedagen op bepaalde thema’s. Via deze enquête willen we u vragen op welke (beleids-) domeinen en onderwerpen u extra informatie zou willen krijgen.

KBN zal gaan kijken hoe dit in te richten in de vorm van een Q&A, hybride-vergadering, workshop, themadag, podcast of informatievoorziening op onze website.

Geef alstublieft uw voorkeuren door zodat wij ermee aan de slag kunnen
 
Ga naar de enquête
 

Leestip

 

AGENDA

 • 7 maart - Rondetafel gesprek varend ontgassen - Tweede Kamer - IenW
 • 9 maart - Strategische Arbeidsmarktagenda Binnenvaart - Raad van Toezicht & Advies
 • 14 maart - LCW – Leerbijeenkomst evaluatie 2022 - IenW
 • 16 maart - Kwartaalbijeenkomst Platform Zero Incidents
 • 16 maart - Ledengroepvergadering Personenvervoer
 • 23 en 24 maart - PLATINA3 Stage Event
 • 30 maart - Directeurenoverleg Veiligheid Voorop
 • 6 april - Stuurgroep varend ontgassen
 • 12 april - CTGG plenair
 • 14 april - CTGG/ILT modaliteit water
 • 21 april - CTGG-dag 2023
 • 23, 24 en 25 mei - Maritime Industry Beurs
 • 3 juni - Jaarvergadering Ledengroep zand- en grindvaart

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.