Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

24 februari 2023 - Nr. 8

Nieuws & Updates

 1. KBN in actie voor gezamenlijke oplossing veilige en betrouwbare brandstof
 2. Rapportage Panteia
 3. Task Force River Cruise
 4. Toekomstbestendig Beroepsonderwijs Binnenvaart (TBB)
 5. Enquête thematische workshops KBN
 6. Enquête haven Antwerpen
 7. Inland Navigation Week
 8. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Biobrandstof

KBN in actie voor gezamenlijke oplossing veilige en betrouwbare brandstof

De Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche (NOVE) en Stichting Vignet Olie Scheepvaart (VOS) vinden dat er één Europese dieselspecificatie moeten komen. Ook hebben zij inmiddels vanaf 15 februari 2023 (zonder overleg met de onderzoekspartijen) de VOS specificatie voor de binnenvaart, op alle punten gelijkgetrokken met die van het wegvervoer (EN590). Dit is gebeurd zonder het onafhankelijke onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), naar veilige bijmenging van biobrandstoffen voor de binnenvaart, af te wachten. 

Koninklijke Binnenvaart Nederland vindt dit onacceptabel omdat de EN590 specificatie (inclusief de maximale 7% FAME-bijmenging) niet voldoet aan de veilige kwalificaties van biobrandstof voor de binnenvaart. Volgens experts en de sector is dit echter wél gewenst. KBN vindt het afwachten van het onafhankelijk onderzoek noodzakelijk. Al eerder heeft de NOVE met een beroep op ‘bunkertoerisme’, de invoer van een bijmengverplichting uit weten te stellen.
Vergroening door (veilige) bijmenging is al sinds 2019 in de Green Deal Binnenvaart opgenomen. In de periode tot 2030 kunnen wij als binnenvaartsector alleen verduurzamings- en vergroeningsstappen zetten, wanneer we met de gehele vloot minder uitstoot genereren. Biobrandstof d.m.v. bijmenging van FAME en/of HVO is hiervoor onder andere een vereiste. Als meest energie-efficiënte modaliteit kunnen we alleen koploper blijven, door te her-motoriseren en/of een veilige biobrandstof toe te juichen. 

In 2021 heeft KBN (toen nog BLN-Schuttevaer en het CBRB) het ministerie van IenW verzocht verder onderzoek te doen naar het bijmengen van biobrandstoffen. Aanleiding waren de problemen bij gebruik van sommige brandstoffen. KBN heeft destijds een meldpunt biobrandstoffen in het leven geroepen, om storingen en uitvallen te onderzoeken en analyses uit te voeren op geleverde brandstof en verstopte filters.  
Het daaropvolgende onderzoek van TNO/EICB en de NEN leverde onvoldoende duidelijkheid op, of verplichte bijmenging van biobrandstoffen zonder risico’s voor de veiligheid op het water kon worden ingevoerd. Dit onderzoek wordt nu door een onafhankelijke partij uitgevoerd.

De huidige normen voor de verschillende componenten en samenstelling van biobrandstof zijn volgens KBN te ruim. Het is van belang om zo snel mogelijk de kwaliteit van biobrandstof vast te stellen die voor de hele binnenvaart bruikbaar is, daarbij met garantie dat die ook daadwerkelijk geleverd wordt. Daarnaast zullen zaken als kwaliteitscontrole in de keten, informatievoorziening, kosten en daarmee transparantie in de prijsvorming, op zorgvuldige wijze moeten worden opgelost.

Al langer dan een jaar zijn verschillende partijen waaronder NOVE/St. VOS, IVR, MVO, VeMoBin (voorheen VNPI), ASV en KBN onder regie van het IenW in gesprek over de veilige bijmenging van biobrandstoffen. Ondanks alle mogelijkheden en oplossingen die worden geboden zijn deze nog niet door de brandstofleveranciers omarmd.  

Het voorstel van NOVE/VOS om de VOS-specificatie zonder overleg gelijk te trekken met het wegvervoer staat het zoeken naar een veilige brandstof en daarmee de toekomstige vergroeningsdoelstellingen van de binnenvaart ernstig in de weg. Doordat Stichting VOS afgelopen week de nieuwe VOS-ULS 2023 eenzijdig van kracht heeft gemaakt, wordt er onvoldoende rekening gehouden met de storingen en motoruitvallen die we hebben gezien in onze sector.

KBN blijft zich inzetten voor bijmenging van biobrandstoffen, zonder risico’s voor de veiligheid op het water en het halen van de gestelde vergroeningsdoelstellingen van onze sector. KBN roept daarom alle partijen die onder regie van het ministerie aan de oplossing van dit vraagstuk werken op, om geen eenzijdige stappen te nemen en gezamenlijk naar een oplossing te werken.

Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Kostenontwikkeling

Rapportage Panteia

De kosten voor binnenvaartvervoer gaan naar verwachting sterk toenemen in 2023. Dat geldt voor alle scheepstypen, -grootteklassen en inzetpatronen. Schepen die relatief veel vaaruren maken, bijvoorbeeld degenen die actief zijn in het internationale transport en volcontinu varen, kennen een grotere kostenstijging dan de schepen op de binnenlandse markt. Dit alles hangt samen met de zeer sterk gestegen kosten voor brandstof in 2023. Dit en meer blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent door Panteia zijn geactualiseerd in opdracht van Koninklijke Binnenvaart Nederland.

Er is een algemeen rapport beschikbaar waarin doorrekeningen zijn gemaakt voor diverse segmenten (motorvrachtvaart, duwvaart, tankvaart, containervaart, koppelverbanden). Daarnaast is er gedetailleerd rapport beschikbaar over de zand- en grindvaart. Deze rapporten beschrijven de kostenstructuur in absolute bedragen en de (verwachte) ontwikkeling voor de deelmarkt.

Alleen voor de leden van KBN zijn de samenvattingen van de rapporten beschikbaar

De volledige rapporten kunnen worden besteld via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De volledige rapporten worden aan leden van KBN tegen gereduceerde tarieven verkocht (‘kostenontwikkeling binnenvaart 2022 en raming 2023’ voor € 55,-  en ‘kostenstructuur zand- en grindvaart 2022 en raming 2023’ tegen €110,-).

Ook kunnen de rapporten via de website van Panteia of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon (079 3222389) worden verkregen tegen de normale commerciële tarieven.
 

Stand van zaken

Task Force River Cruise

Op 7 februari is de Task Force River Cruise opnieuw bijeen geweest. Ter voorbereiding hadden zowel ETF als EBU/IG RiverCruise hun eerder (in 2019 en 2020) ingenomen standpunten nogmaals tegen het licht gehouden, zoals afgesproken was tijdens de eerste bijeenkomst van de Task Force eind 2022.  

Hier terug te lezen in onze nieuwsbrief van 2022.
 
Dit resulteerde in twee documenten met uitgangspunten voor de beoogde raamovereenkomst, één document namens ETF en één namens EBU/IG RiverCruise. Deze beide documenten zijn op 7 februari naast elkaar gelegd en puntsgewijs besproken, vooral ter verduidelijking en om te zien waar de verschillen zitten. 
 
Het gesprek verliep wederom in constructieve sfeer. Daarnaast is het verheugend dat er weinig échte discussiepunten bleken te zijn. Afgesproken is dat beide partijen nu verder gaan met hun huiswerk, namelijk het intern bespreken van de geconstateerde verschillen. Begin juni zal de Task Force opnieuw bijeen komen. 

Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Arbeidsmarkt

Toekomstbestendig Beroepsonderwijs Binnenvaart (TBB)

Het huidige onderwijsprogramma voor de binnenvaart is in de grondslag al bijna twintig jaar oud en is tussentijds slechts aangepast op grond van wijzigingen in wet- en regelgeving. De implementatie van de Europese Richtlijn (EU 2017/2397) is aanleiding geweest om nu te werken aan een herziening van het Kwalificatiedossier Binnenvaart. Op basis van de richtlijn worden alle binnenvaartopleidingen in Europa geharmoniseerd. Dit lopende traject biedt de perfecte aanleiding om aansluitend de onderwijsprogramma’s op de maritieme MBO-scholen te vernieuwen.

Het belang van een breed gekwalificeerde instroom is evident en de behoefte aan toekomstgericht en aantrekkelijk onderwijs (en -begeleiding voor leerlingen, docenten en ondernemers) is groot. 

Met oog op alle innovaties op het gebied van onder meer digitalisering, vergroening en management in de sector, is de ambitie om het beroepsonderwijs in te richten op de toekomstige behoefte van de binnenvaartsector en daarmee van een anticiperende naar een meer initiërende rol te verschuiven. Nederland heeft in Europa een koppositie op het gebied van opleiden in deze sector en wil deze behouden door de aandacht voor en samenwerking op het gebied van opleiden een impuls te geven.

De noodzakelijke vernieuwing van het onderwijs is buitenproportioneel aan een reguliere actualisatie en om innovatie tot stand te kunnen brengen is een investeringsimpuls nodig. Het Nova College Scheepvaart heeft namens de MBO’s binnenvaart en de bedrijfstak een subsidieaanvraag gedaan bij het Regionaal InvesteringsFonds om het onderwijs in te kunnen richten naar de moderne eisen. Bij een toekenning van de aanvraag ontstaan fondsen voor onder meer de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal, de coördinatie van dit project en promotie. De onderwijsinstellingen spelen uiteraard een grote rol en de Wereld van de Binnenvaart is aangetrokken voor het faciliteren van projectcoördinatie en promotie. Uw brancheorganisatie en diverse binnenvaartondernemingen leveren als samenwerkingspartners een directe bijdrage met hun kennis en een stevige commitment in uren.

KBN onderschrijft de doelstellingen van het project TBB en gaat inspanningen verrichten om de gezamenlijke ambitie te realiseren. Wij hopen dan ook van harte dat de aanvraag toegekend wordt om te komen tot modern en uitdagend onderwijs, een passend opleidingsaanbod, meer kennis van de binnenvaart en structurele samenwerking en uiteraard ook nieuwe instroom door positieve profilering van de sector. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Input gevraagd

Enquête thematische workshops KBN


Tijdens onze laatste Algemene Vergadering in november 2022 bleek behoefte aan workshops en/of informatiedagen op bepaalde thema’s. Via deze enquête willen we u vragen op welke (beleids-) domeinen en onderwerpen u extra informatie zou willen krijgen.

KBN zal gaan kijken hoe dit in te richten in de vorm van een Q&A, hybride-vergadering, workshop, themadag, podcast of informatievoorziening op onze website.

Graag willen wij u vragen onze enquête in te vullen.
 
Ga naar de enquête
 

Graag uw mening!

Enquête haven Antwerpen


Samen met de KBV zouden wij graag zien dat de service van een aantal zaken in het havengebied van Antwerpen verbetert. Bijgaand treft u een enquête aan, die bedoeld is om inzicht te krijgen in de wensen van de gebruiker.

Graag willen wij u vragen deze in te vullen en voor 7 maart a.s..
Ga naar de enquête
 

Innovatie

Inland Navigation Week


Het EU-IWT-Platform organiseert samen met EICB, Rijkswaterstaat en vele Europese partners voor het eerst een Brusselse “Inland Navigation Week". Deze vindt plaats in hartje Brussel van 20 tot 24 maart 2023. “Europa” zet hoge doelstellingen voor de binnenvaart en wil de sector, gelukkig genoeg, helpen bij het realiseren daarvan door het ondersteunen van onderzoek en innovatie en door in dialoog te gaan over mogelijke beleidsmaatregelen.

Onderzoek, innovatie, digitalisering, smart shipping, vergroening van de vloot en beleidsmaatregelen worden gedurende die week uitgebreid toegelicht aan de hand van lopende Europese projecten. Het programma volgt spoedig, maar je kan alvast terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.
 

Leestips

 

AGENDA

 • 7 maart - Rondetafel gesprek varend ontgassen - Tweede kamer - IenW
 • 9 maart - Strategische Arbeidsmarktagenda Binnenvaart - Raad van Toezicht & Advies
 • 14 maart - LCW – Leerbijeenkomst evaluatie 2022 - IenW
 • 16 maart - Kwartaalbijeenkomst Platform Zero Incidents
 • 16 maart - Ledengroepvergadering Personenvervoer
 • 23 en 24 maart - PLATINA3 Stage Event
 • 30 maart - Directeurenoverleg Veiligheid Voorop
 • 6 april - Stuurgroep varend ontgassen
 • 12 april - CTGG plenair
 • 14 april - CTGG/ILT modaliteit water
 • 21 april - CTGG-dag 2023
 • 3 juni - Jaarvergadering Ledengroep zand- en grindvaart

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.