Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

29 november 2022 - Nr. 34

Nieuws & Updates

 1. KBN kijkt positief terug op eerste Algemene Vergadering
 2. Minister Harbers neemt de binnenvaart serieus
 3. ES-TRIN 2023 beschikbaar
 4. Bestuursleden stellen zich voor
 5. Veiligheid op het water vergroten
 6. Enquête binnenvaartagenda
 7. Vacature vergroening
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

AV

KBN kijkt positief terug op eerste Algemene Vergadering

Vrijdag 25 november 2022 heeft Koninklijke Binnenvaart Nederland in Hotel van der Valk Ridderkerk haar eerste Algemene Vergadering gehouden. Het eerste treffen van leden na het fusietraject tussen BLN en CBRB.

De vergadering werd geleid door voorzitter Paul Goris met naast hem een vertegenwoordiging van directie en bestuur: Rob Leussink, Marco Oosterwijk, Erik Schultz en Jacques Naaborgh. De vergadering trok zo’n 100 genodigden.

Paul Goris trapte de vergadering af met een welkomstwoord en vertelde over het verloop van de afgelopen maanden na het akkoord op de fusie: “Er komt veel bij kijken om beide organisaties tot één krachtige organisatie te smeden. Dit kost tijd.” Paul gaf aan ‘tijdens de verbouwing van de winkel, gewoon open te blijven’.

De aanwezigen werden bijgepraat over de ontwikkelingen en jaarcijfers van KBN tijdens haar startjaar 2022 en gaven goedkeuring over de begroting en contributie van 2023. 

Algemeen directeur Rob Leussink en zijn team lichtten de huidige stand van zaken toe op alle gebieden waar de binnenvaart mee te maken heeft zoals Vergroening, Modal Shift, Arbeidsmarkt en Digitalisering en vertelden enthousiast over het activiteitenplan en de ambities van 2023.

Gedurende de vergadering kregen leden de ruimte om kritische vragen te stellen. Dit waren niet alleen vragen over de jaarstukken, maar ook extra aandacht voor bepaalde onderwerpen uit het activiteitenplan. Dit gaf nogmaals aan hoe belangrijk de taak is als brancheorganisatie voor leden en de binnenvaart sector en vooral om dicht bij de leden te staan.

“Als branche zullen we ons inzetten om belangrijke uitdagingen te omarmen en het hoofd te bieden op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, verduurzaming, infrastructuur, modal shift, digitalisering en veiligheid” – aldus Rob Leussink.

Gastspreker van de avond was Steven Lak, voorzitter van Evofenedex die een treffende speech hield over het belang van brancheorganisaties en de rol van het gezamenlijk optrekken binnen de logistieke ketens. De huidige tijd vraagt om een intensieve samenwerking, om moeilijke maatschappelijke uitdagingen op Europees niveau aan te pakken.

Na afloop van deze Algemene Vergadering vond er een informele afsluiting plaats.

 

Vergroening

Minister Harbers neemt de binnenvaart serieus 

 
Minister Mark Harbers presenteert met ‘Toekomstvisie Binnenvaart’ een integrale aanpak voor de komende decennia. Bij de ontwikkeling van deze visie, heeft KBN samen met een aantal ondernemers een bijdrage geleverd. 

De visie resulteert in een actielijst waar belangrijke thema's zoals vaarwegen, vergroening etc. afspraken worden gemaakt over welke uitdagingen de sector gaat oppakken en welke inspanningen de overheid voor haar rekening neemt. Veel toekomstgerichte onderwerpen zijn ons niet onbekend, of zelfs al in beweging. De komende tijd gaat KBN deze met het ministerie verder uitwerken. 

In de visie is er aandacht voor onderstaande onderwerpen.

Meer vervoer van weg naar water
Om te voorkomen dat het drukke wegennet de komende jaren nog voller wordt, zet het kabinet in op meer vervoer over water. Ook wel ‘modal shift.’ modal shift kan niet alleen de groei van het wegvervoer verminderen, maar is ook een belangrijke stap in het tegengaan van klimaatverandering. Vergeleken met vrachtvervoer via de weg, stoot de binnenvaart namelijk aanzienlijk minder COuit.

Betrouwbare vaarwegen
De vaarwegen worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. De afgelopen jaren waren de effecten van droogte in de zomer voelbaar in de binnenvaart. Het kabinet trekt miljarden uit voor onderhoud en instandhouding, maar dat alleen is niet genoeg. Om onze vaarwegen ook voor de toekomst geschikt te houden voor de binnenvaart, is klimaatadaptatie iets waar structureel rekening mee gehouden moet worden. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom de effecten van klimaatverandering op de vaarwegen, zoals wateroverlast, droogte en overstromingen. Voor KBN zit die betrouwbaarheid ook in minder uitval en storingen van sluizen en bruggen. Dus meer aandacht en geld voor inspecties en preventief en correctief onderhoud. 

Emissie loze binnenvaart
Met andere landen heeft Nederland afgesproken te streven naar een klimaat neutrale binnenvaart in 2050 met vrijwel geen uitstoot van schadelijke stoffen. Dit gaat veel geld kosten. Om de Europese binnenvaartvloot emissievrij te maken is 5 tot 10 miljard euro nodig, wat de sector niet alleen kan dragen. Daarom zijn er vanuit de overheid subsidieregelingen, voor bijvoorbeeld de vervanging van oude motoren of het plaatsen van een elektrische aandrijfmotor. De Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen wordt in 2023 uitgebreid.

KBN is blij met de tijdelijke Nederlandse fondsen. Mooi om nu een bescheiden start te maken ook al moet de grootse investeringsgolf de komende decennia nog komen. Terecht geeft de minister aan, dat de sector die kosten niet alleen kan dragen. Daar is Europees geld voor nodig en daar moet meer op gebeuren. Nederland als grootste binnenvaartland in Europa zal daar meer op moeten drukken. Dat zal zowel door het ministerie in Brussel moeten gebeuren, als door als de Europese sectorvertegenwoordiging. 

Verder noemt de minister bij de vergroening ook het Binnenvaart Emissie Label. In de huidige vorm vindt KBN dat vooral een motor-label dat tot misverstanden kan leiden bij verladers, havens en banken. We hebben daarom gevraagd om een onafhankelijke beoordeling van het label door TNO.

Digitalisering
Door verder te digitaliseren kan de binnenvaart in de toekomst nog efficiënter en veiliger werken, met minder administratieve lasten en met betrouwbare levertijden. Innovatieve concepten zoals autonoom vervoer, kunstmatige intelligentie en blockchain bieden de binnenvaart een enorme kans om bij te dragen aan een slim (en groen) vervoerssysteem.
Kleine schepen
Verladers en bevrachters geven aan dat kleinschalig vervoer over de binnenwateren belangrijk is en blijft. Het is van belang om vast te stellen wat de economische gevolgen zijn van de afname van het aantal kleine schepen en wat de impact daarvan is op de bedrijvigheid die nu actief gebruik maakt van deze schepen. In het lopende onderzoek naar de gevolgen van het aflopen van de overgangstermijnen voor technische eisen in 2035/2041 voor bestaande schepen wordt hier aandacht aan besteed. Het onderzoek gaat ook in op: 
 • welke kansen er zijn voor innovatieve kleinschalige binnenvaartconcepten; 
 • welke kansen kleinschalig vervoer biedt voor het beter benutten van het vaarwegennet; 
 • wat het economisch belang van de kleine vaarwegen is; 
 • welke bijdrage kleinschalig vervoer kan leveren tijdens langdurige perioden van droogte en watertekorten; 
 • welke bijdrage kleinschalig vervoer mogelijk kan leveren aan het beheersbaar houden van de kosten van beheer en onderhoud
KBN is blij dat dit onderwerp nu op de agenda staat en is betrokken bij dit onderzoek. 

Vervolg
De minister heeft de visie deze week aangeboden aan de Tweede kamer. KBN gaat nu met het ministerie om de tafel om de gezamenlijke actieagenda in te vullen. In het eerste kwartaal van 2023 moet die gereed zijn.

Lees meer in de kamerbrief: Toekomst binnenvaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Technische voorschriften

ES-TRIN 2023 beschikbaar


Eerder informeerden wij u uitgebreid over
dat het CESNI-comité in oktober besloten heet tot een volgende versie van Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN). ES-TRIN 2023/1 zal per 1 januari 2024 van kracht zijn.


Wij laten u weten dat ES-TRIN 2023 inmiddels beschikbaar is op de website van CESNI.

KBN is internationaal betrokken bij de totstandkoming van deze technische voorschriften. Dat doen we binnen CESNI en de CCR en onder de vlag van het Europese IWT Platform. Uitgangspunt van KBN: Regelgeving moet nuttig en duidelijk zijn, innovatie mag niet worden belemmerd én moet de noodzakelijke transitie naar een emissiearme of zelfs emissievrije binnenvaart faciliteren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lijdia Pater

Naar boven

 

Maak kennis met het KBN-bestuur

Bestuursleden stellen zich voor

Paul Goris
Dry Bulk Terminals Group / Novalis Energy / K1 Ports and Logistics

Voorzitter KBN

Waarom vindt u het belangrijk om onderdeel te zijn van het bestuur?
KBN is een mooie samenvoeging van Ledengroepen, elke met een specifiek karakter maar allemaal met eenzelfde doel: een gezonde binnenvaart, over een goed netwerk van (inter)nationale vaarwegen. Daarvoor te mogen strijden en lobbyen is een eer!

Wat is uw toegevoegde waarde aan het bestuur?
We werken aan één organisatie waarbij we proberen rekening te houden met ieders belangen maar daarbij vooral het grote gezamenlijke belang nastreven. Het bundelen van die belangen en steeds bezig zijn dat goed uit te leggen aan de leden vind ik iets waar ik graag aan werk. Maar samenwerking is daarbij zo belangrijk!

Wat wenst u KBN toe? Waar ziet u KBN over 5 jaar?
Ik wens ons echt een grote eenheid toe en vooral dat we samen er een gezaghebbende vereniging van blijven maken. Ik zie ons als dé branchevereniging van de binnenvaart; nu en over 5 jaar!
 
Jaco Visser
Mede eigenaar 
Fa. Visser- de Bruijn

Ledengroep Zand- en Grindvaart

Waarom vindt u het belangrijk om onderdeel te zijn van het bestuur?
Als voorzitter van de ledengroep Zand- en Grindvaart neem ik automatisch deel aan het bestuur van KBN. In die rol vind ik het dan ook belangrijk om onderdeel te zijn van het bestuur.

Wat is uw toegevoegde waarde aan het bestuur?
Ik zal proberen mijn kennis en kunde opgedaan in de loop der jaren te delen met de rest van het bestuur zover dat in mijn vermogen ligt.

Wat wenst u KBN toe? Waar ziet u KBN over 5 jaar?
Ik hoop dat KBN uiteindelijk de daadkrachtige organisatie wordt waar niemand om heen kan op binnenvaart gebied, zoals de diverse lagen van de overheid, nationaal en internationaal.

Naar boven

 

Varen doe je Samen!

Veiligheid op het water vergroten


De campagne ‘Varen doe je Samen!’ heeft als doel de veiligheid op het water te vergroten en is een samenwerking tussen verschillende partners: Rijkswaterstaat, provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke Binnenvaart Nederland, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, HISWA-RECRON, KNMC, Politie, Dienst der Hydrografie, Netwerk Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond.


Sinds begin 2021 heeft Varen doe je Samen! de voorlichting uitgebreid met webinars. Inmiddels hebben er zeven webinars plaatsgevonden, met thema’s als goede reisvoorbereiding, varen op de Staande Mast Route, varen op zee, samen varen met de binnenvaart. Klik hier voor deze webinars. Naast de webinars zijn hier nog meer informatievideo’s te vinden, zoals bijvoorbeeld de drone video’s van diverse knooppunten, tips over de praktijk van het veilig varen.

Marifoongebruik in de praktijk
Recent werd het webinar ‘Marifoongebruik in de Praktijk’ gehouden, zoals de naam al zegt, ingezoomd op de praktijk. Veel recreanten zijn namelijk nog huiverig om een marifoon te gebruiken, terwijl het gebruik ervan het varen juist makkelijker en veiliger kan maken.

Het webinar bestaat uit twee delen: een presentatie van met praktijkvoorbeelden en tips van experts van onder meer Port of Amsterdam, Port of Rotterdam, Rijkswaterstaat en Koninklijke Binnenvaart Nederland over het juiste gebruik van de marifoon. Ook een expert vanuit de recreatie- als de beroepsvaart en een professioneel nautisch verkeersleider vertellen erover en geven verschillende praktijkvoorbeelden. In het tweede deel werden de vragen van kijkers van het webinar live beantwoordt. 

Bekijk hier het webinar: Marifoongebruik in de praktijk op de website van Varen doe je Samen!
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Varen doe je Samen!

Naar boven

 

Geef uw mening

Enquête binnenvaartagenda

Al enige jaren maken wij i.s.m. Skrid Media met veel plezier voor u deze agenda. Voor de volgende editie zijn wij benieuwd naar uw mening en wensen! Zo willen we op basis van uw input de agenda 2024 waar dit mogelijk is, verder laten aansluiten op uw wensen. 

Helpt u ons mee door het invullen van deze korte enquête (ca. 2 min)?

Klik hier om mee te doen

 

Gezocht: ervaren beleidsadviseur vergroening


KBN is op zoek naar een ervaren en enthousiaste beleidsadviseur die samen met verschillende stakeholders aan de slag wil om vervoer over water milieu- en klimaatvriendelijker te maken.
 • Ontwikkelen van en richting geven aan het beleid van KBN op gebied van vergroening
 • Contactpersoon zijn voor de overheid
 • Projecttrekker en vertegenwoordiger van KBN voor de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
 • Aanspreekpunt voor stakeholders
 • Actieve rol bij het Europese IWT Platform in het Innovation & Greening committee
 • Adviseren van het bestuur van KBN
 • Leden informeren over de laatste ontwikkelingen omtrent vergroening.
Kortom jij wordt dé specialist vergroening van de binnenvaartbrancheorganisatie van Nederland!

Wil je meer weten over deze mooie functie? Of ken jij iemand die geschikt is voor deze functie? Kijk voor meer informatie op onze website.
 

Leestips


Veilig van en aanbood stappen.

  "De volatiliteit van de rivierwaterstanden wordt een belangrijke uitdaging voor de binnenwateren" - aldus Paul Goris tijdens de 1e sessie van FEPORT.

> Twitter FEPORT
 

AGENDA

 • 2 december - CASS overleg sociale zekerheid
 • 30 december - Telematicadag

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.