Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

24 november 2022 - Nr. 33

Nieuws & Updates

 1. Ontwikkeling Landelijk Crisisplan Olie
 2. Ton Wingelaar versterkt KBN-team
 3. Staken bediening sluis Heel & St. Servaasbrug
 4. Sectorconsultatie bemanningsregeling
 5. Overnachtingshaven Haaften weer 3 x 24 uur beschikbaar
 6. Rol van binnenvaart in het kader van het mobiliteits- en logistieke beleid van de EU
 7. Wijgula ontvangt predicaat Koninklijk
 8. Uitnodiging jubileumeditie Telematicadag
 9. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Stand van zaken

Ontwikkeling Landelijk Crisisplan Olie

Afgelopen maand hebben er meerdere bijeenkomsten en interviews plaatsgevonden in het kader van de ontwikkeling van het Landelijk Crisisplan Olie (LCP-O), waarover wij u eerder ook al geïnformeerd hebben.
 
Onlangs hebben de ministers van Klimaat en Energie, Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de Nederlandse voorbereiding op oliesancties tegen Rusland, waarin het LCP-O aangekondigd wordt. Deze kamerbrief geeft tevens een interessant overzicht van de situatie op de oliemarkt.
 
Het LCP-O zal, volgens de kamerbrief, “inzicht geven in de beheersing van effecten van een olie- of dieseltekort op de aanbieders van vitale processen, inzicht geven in de supply chain risico’s en in de bredere maatschappelijke effecten. In het crisisplan zullen scenario’s worden uitgewerkt.”
 
Escalatiefasen
Er zijn vier / vijf escalatiefasen (0 t/m 4) opgesteld. Het juridische kader (welke overheid mag in welke situatie op welke manier ingrijpen c.q. maatregelen opleggen?) en de crisisorganisatie (verantwoordelijkheden en bevoegdheden van nationale en internationale overheidsorganen, betrokkenheid van de relevante sectoren) zijn uitvoerig in kaart gebracht.
 
Voor diesel is een mogelijk worst case scenario uitgewerkt met als uitgangspunt dat we over drie maanden in escalatiefase 4 (noodtoestand) zitten en dat die situatie drie maanden aanhoudt. Er wordt niet verwacht dat dit scenario zich op korte termijn zal voordoen, maar mócht het zich voordoen: welke maatregelen kunnen / moeten dan genomen worden? Vergelijkbare scenario’s moeten nog uitgewerkt worden voor andere olieproducten, maar de verwachting is dat het dieselscenario grotendeels geëxtrapoleerd kan worden naar die andere producten.
 
Als onderdeel van het LCP-O worden prioritaire gebruikers gedefinieerd. Het gaat daarbij niet alleen om de voor de hand liggende vitale processen, maar bijvoorbeeld ook om gemeentelijke diensten zoals vuilnisdiensten, begrafenisondernemers en infectiebestrijding. Binnenvaart (en transport in bredere zin) is cruciaal voor het faciliteren van diverse vitale processen en daarom ook een prioritaire gebruiker.
 
Het plan zal de komende weken verder uitgewerkt worden en moet in december opgeleverd worden. Een distributieplan diesel zal begin februari 2023 volgen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt

Naar boven

 

Vacature ingevuld

Ton Wingelaar versterkt KBN-team

KBN is bijzonder verheugd met de komst van Ton Wingelaar. Hij zal zich in het domein Veiligheid en Gevaarlijke Stoffen voornamelijk gaan toeleggen op het gevaarlijke stoffen en het CDNI dossier. 

Ton is sinds 1987 voornamelijk actief in de sector als tankvaartondernemer. Het binnenvaart-vak is hem met de paplepel ingegoten. Hij is geen onbekende in de sector, zeker ook omdat hij in diverse sociale commissies voor de brancheorganisaties actief is geweest, waaronder het complexe pensioendossier. Als examinator deed hij werkzaamheden voor het CBR en hij gaf en passant les op het STC.

Hij vervulde veiligheidsfuncties binnen diverse tankvaartbedrijven en stond mede aan de wieg van het ISGINTT. Hiermee heeft hij een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de interactie tussen tankschepen en terminals.

“Met Ton halen wij niet alleen een expert binnen op het gebied van gevaarlijke stoffen, maar met zijn kennis van de verschillende facetten van de sector kan hij ook op andere beleidsterreinen een waardevolle bijdrage leveren. Een professional met een echt binnenvaarthart”, aldus KBN-directeur Rob Leussink.

Ton zal begin 2023 starten in zijn nieuwe rol.
 

Tussen 17.00 en 09.00 uur

Staken bediening sluis Heel & St. Servaasbrug

Op maandag 21 november jl. kregen wij het scheepvaartbericht dat sluis Heel en de St. Servaasbrug met onmiddellijke ingang, tot nader order niet zou worden bediend tussen 17.00 en 09.00 uur. Dit vanwege herstelwerkzaamheden.

KBN heeft hier onmiddellijk actie op ondernomen. Van Rijkswaterstaat (RWS) hebben wij vernomen dat de bediening via de camera's onvoldoende veilig is gebleken. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden om de bediening toch te kunnen voortzetten.
 • Enerzijds, maar dat staat even los van het probleem dat zich nu voordoet, door de vervanging van deugdelijke camera's.
 • Anderzijds door het nemen van een beheersmaatregel waarbij er mensen op de sluis kunnen worden ingezet, zodat zij de ogen en de oren van de bediening kunnen zijn.
Mogelijkheden zoals het plaatsen van felle lampen op de sluis om het camerazicht te verbeteren, zijn al onderzocht en onvoldoende gebleken. Ook heeft KBN aangegeven om camera's in te huren of uit te wisselen. Ook dat is onderzocht en heeft geen oplossing geboden. Tevens is geopperd om contact te houden met de schepen via de marifoon en desnoods een maatregel uit te vaardigen dat de sluis alleen nog dead slow mag worden ingevaren. Dat is een optie die nog is meegenomen.

Vanaf maandag hebben wij dagelijks contact gehad met RWS over deze kwestie en de urgentie van het probleem. Dat heeft er toe geleid dat wij, na het overleg van vanmorgen, kunnen mededelen dat de inzet van KBN er toe geleid heeft dat met ingang van heden (24-11-2022) 15.00 uur:
 • Sluis Heel weer wordt bediend van 07.00 tot 23.00 uur.
 • Er wordt gekeken naar het inzetten van verkeersregelaars waardoor de 24/7 bediening kan worden hervat; zodra dit is geregeld worden wij geïnformeerd.
 • Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de St. Servaasbrug in de hoogste stand te zetten. Het overleg met de gemeente hierover loopt nog. Hopelijk kunnen we daar spoedig meer duidelijkheid over verschaffen.
 • Het verkeer vanuit Born kan hierdoor haar weg vervolgen, maar het verkeer vanuit het Zuiden vindt de brug als een bottleneck op haar weg.
Al met al is er nog geen oplossing voor het probleem gevonden. KBN vindt dat deze maatregel niet mag plaatsvinden op een vaarweg die een bedienregime van 24-7 kent. Wij hebben Rijkswaterstaat laten weten dat wij verwachten dat er snel een oplossing wordt geboden en dat wij bij het ontbreken daarvan ons beraden op verdere juridische stappen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 
 

7 en 14 december 2022

Sectorconsultatie bemanningsregeling

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe Europese bemanningsregeling. Om tot goede afspraken te kunnen komen, is het van belang dat er ook wordt geluisterd naar degene die het meest met deze regeling te maken krijgen.
 
Om deze reden willen wij u graag uitnodigen om mee te denken in de sectorconsultatie, die wordt georganiseerd door CESNI (Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart) op woensdag 14 december a.s. Klik hier voor meer informatie over deze consultatie.
 
Ter voorbereiding op deze bijeenkomst wordt een voorbespreking georganiseerd op woensdag 7 december van 10.00 tot 15.00 uur. In deze (digitale) voorbespreking wordt meer uitleg gegeven over het hele proces en de onderwerpen die besproken zullen worden.
 
Als u interesse heeft om deel te nemen, kunt u zich hier aanmelden. Deze aanmelding dient uiterlijk zondag 27 november bij ons binnen te zijn.
 
Omdat deze de bemanningsregeling voor iedereen van belang zijn, willen we proberen om deelnemers uit diverse ledengroepen aan te laten sluiten. Mogelijk betekent dit, dat we een keuze moeten maken uit de aanmeldingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

KBN in het gelijk gesteld

Overnachtingshaven Haaften weer 3 x 24 uur beschikbaar

Op 15 maart jl. heeft mr. Marius van Dam als advocaat, namens toen nog Koninklijke BLN-Schuttevaer bezwaar gemaakt tegen het verkeersbesluit van 4 februari 2022 waarin werd uitgevaardigd om de overnachtingshaven Haaften alleen nog te gebruiken voor overnachting tussen 18.00 en 08.00 uur en in het weekend.
 
Het besluit was door de minister van Infrastructuur en Waterstaat genomen in het kader van een vonnis tussen Rijkswaterstaat als erfpachter en een derde, eigenaar van de haven, waarbij de namens ons aangevoerde argumenten, dat een belangenafweging had moeten plaatsvinden waarbij het belang van de binnenvaart voorrang heeft op het belang van de eigenaar, door de minister thans wordt gehonoreerd. Evenals op grond van het Rijnvaartpolitiereglement door de binnenvaart waarop mag worden vertrouwd, dat er (maximaal) 3 x 24 uur mag worden afgemeerd.
 
De uitspraak is overigens nog niet definitief, omdat daar nog beroep tegenover staat. Al met al wordt het besluit van 4 februari 2022 ingetrokken door de minister en de daarvoor bestaande situatie in ere hersteld: de haven van Haaften is weer beschikbaar voor de binnenvaart voor het nemen van 3 x 24 uur ligplaats.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

European Barge Union

Rol van de binnenvaart in het kader van het mobiliteits- en logistieke beleid van de EU

Op 17 november jl. vond het European Barge Union (EBU) evenement plaats in Brussel, gericht op de rol van de binnenvaart in het kader van het mobiliteits- en logistieke beleid van de EU.
 
Na inleidende presentaties door onder meer Henrik Hololei (directeur-generaal DG MOVE van de Europese Commissie) en Philippe Grulois (voorzitter EBU) vonden twee paneldiscussies plaats.
 
Paneldiscussies
De eerste paneldiscussie was vooral gericht op modal shift en de dringende behoefte aan investeringen in infrastructuur. Tijdens de EBU-bestuursvergadering, eerder diezelfde dag, was het belang van goede infrastructuur en de noodzaak van onderhoud, vernieuwing en uitbreiding daarvan, ook al uitgebreid aan de orde geweest. De EBU is kritisch over het gebrek aan ambitie in het kader van de TEN-T-revisie en pleit voor een minimale brughoogte van 7 meter en een minimale waterdiepte van 2,5 meter zodat de binnenvaart daadwerkelijk de modal shift doelstellingen kan verwezenlijken.
 
Het onderwerp van de tweede paneldiscussie was de vlootinnovatie die nodig is voor de energietransitie. Ard-Jan Kooren (Kotug) presenteerde de Citybarge, een nieuw type schip dat niet alleen innovatief is op het gebied van duurzaamheid maar ook door de modulaire bouwwijze en het nieuwe logistieke concept. Lucia Luijten (secretaris-generaal CCR) gaf aan dat er diverse technische oplossingen beschikbaar zijn om te verduurzamen, met verschillende niveaus van volwassenheid. Een modulair systeem met een elektrische aandrijving dat gebruik kan maken van verschillende brandstoffen is volgens haar een no regret option. Vanuit de Europese Commissie en in lidstaten zijn diverse regelingen beschikbaar om verduurzaming en innovatie mede te financieren.
 
Klik hier om het persbericht van de EBU over het evenement te lezen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt

Naar boven

 

KBN-lid in de spotlight

Wijgula ontvangt predicaat Koninklijk

Op 21 november ontving rederij Wijgula aan de Waalbandijk in Druten het predicaat Koninklijk. De onderscheiding werd uitgereikt namens de commissaris van de Koning door de Gelderse gedeputeerde Jan Markink. De directeuren Norbert Meixner en Egbert Schelhaas namen tijdens een feestelijke bijeenkomst de bijbehorende oorkonde in ontvangst. 
 
Tankvaartrederij Wijgula (Wijnhoff & Van Gulpen & Larsen b.v.) bestaat dit jaar 100 jaar. Wijgula is een Nederlandse rederij die transporten uitvoert van gevaarlijke, vloeibare stoffen op de Europese binnenwateren. Het hoofdkantoor zit sinds 1983 in Druten. “Het is voor ons een buitengewone eer om deze onderscheiding te mogen ontvangen", aldus Norbert Meixner. "De koninklijke erkenning bevestigt de uitstekende reputatie van ons bedrijf, dat zich de afgelopen 100 jaar heeft ontwikkeld van zwavelzuurhandelaar tot een moderne rederij voor vloeibare chemicaliën en marktleider in het vervoer van zware anorganische chemicaliën.” Klik hier om meer te lezen over de geschiedenis van Wijgula
 
Predicaat Koninklijk
Het predicaat Koninklijk is een onderscheiding voor grote ondernemingen die honderd jaar bestaan en een vooraanstaande plaats op haar gebied in Nederland innemen. Zij onderscheiden zich door kwaliteit, continuïteit en onbesproken gedrag. Jan Markink: “Het is een belangrijke onderscheiding en staat symbool voor het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning in uw onderneming.”
 

30 december 2022

Uitnodiging jubileumeditie Telematicadag

Op vrijdag 30 december aanstaande wordt in Nijmegen op het KSCC in de Waalhaven voor de 25e keer de jaarlijkse Telematicadag georganiseerd door Bureau Telematica Binnenvaart (BTB). Dit jubileum staat in het teken van de grote ‘digitale’ stappen die in de binnenvaart zijn gezet.

Er is in 25 jaar heel veel veranderd aan boord en op de vaarwegen; elektronische kaarten zijn een niet meer weg te denken onderdeel van iedere moderne stuurhut, ook de invoering van AIS wordt als een nuttige digitaal instrument ervaren en veel schepen melden hun reis- en ladinggegevens met behulp van BICS. Dit alles overigens in de context van zeer goede en inmiddels betaalbare mobiele dataverbindingen. Maar daarbij blijft het echter niet, ook de introductie van meer intelligentie bij de besturing van schepen klopt zo langzaam op de deur van onze vloot. En ook de verdere integratie van vervoer over water in de logistieke keten vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst.

Voor meer informatie over programma en aanmelden, kunt u kijken op de website van BTB

Naar boven

 

AGENDA

 • 25 november - Algemene Vergadering KBN
 • 27 t/m 30 november - Internationale Donauschifffahrts- & Tourismuskonferenz
 • 29 en 30 november - CESNI/PT technische voorschriften
 • 1 december - Smart Shipping Event
 • 2 december - CASS overleg sociale zekerheid
 • 30 december - Telematicadag

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.