Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

17 november 2022 - Nr. 32

Nieuws & Updates

 1. Subsidie voor containers en bulk naar het water
 2. Terugkoppeling vergadering CDNI
 3. Milieuwinst door eerste ontheffing stilliggend ontgassen schepen
 4. Bestuursleden stellen zich voor
 5. KBN zoekt enthousiaste beleidsadviseur Techniek
 6. Smart Shipping Event
 7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Modal Shift aanpak

Subsidie voor containers en bulk naar het water

Minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft bekend gemaakt dat hij het structureel verplaatsen van containers en bulk van weg naar water gaat subsidiëren. De modal shift subsidieregeling richt zich op verladers en expediteurs.

Om hen te stimuleren om voor de binnenvaart of het spoor te kiezen wordt een subsidie van 20 euro per structureel verplaatste container (of een equivalent daarvan bij bulk) in het vooruitzicht gesteld. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de extra transportkosten van de binnenvaart of het spoor (zoals een extra overslag van de container). 

Om tot een betekenisvolle modal shift te komen, richt de stimuleringsaanpak zich op de grote vervoersstromen op de goederenvervoercorridors. Het onderliggende netwerk van vaarwegen en daarop opererende kleinere schepen vallen daarmee buiten deze stimuleringsaanpak. Via de regionale hub-functie van de multimodale knooppunten op de corridor profiteren zij echter wel van de impuls die de binnenvaart hiermee krijgt”, schrijft de minister. Dat vinden wij jammer, want juist op kleine vaarwegen en in het binnenlands vervoer is er nog veel mogelijk. We nemen dat op met het ministerie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Schaberg

Naar boven

 

25 en 26 oktober 2022

Terugkoppeling vergadering CDNI

De vergaderingen van de CDNI / G-werkgroep worden tweemaal per jaar gehouden, waarbij Europese binnenvaartbrancheorganisaties (EBU en ESO) als geaccrediteerde organisaties worden uitgenodigd om hun mening te geven en ook mogen inspreken bij het overleg van de verdragsluitende partijen. Beslissingen worden uitsluitend door de verdragsluitende partijen van het CDNI-verdrag genomen.

Dit beknopte verslag is geen volledig verslag van de vergadering van 25 en 26 oktober 2022, maar een kort overzicht  over de drie onderdelen van het CDNI verdrag:
 • Deel A: olie- en vethoudend afval
 • Deel B: lading gerelateerd afval
 • Deel C: overig scheepsbedrijfsafval
A: olie- en vethoudend afval
Voor 2023 staat de vervanging van het huidige SPE-CDNI systeem gepland. Op dit moment is het voornemen om nog voor het einde van dit jaar de contracten te kunnen tekenen zodat medio augustus 2023 het nieuwe systeem ingevoerd kan gaan worden. Een van de zichtbare wijzigingen voor de gebruikers is dat het huidige systeem van terminals en ECO-kaarten vervangen zal gaan worden door een applicatie. Daarnaast zal dit nieuwe systeem ook inspectie op afstand faciliteren voor de daartoe bevoegde autoriteiten. Dit biedt voordelen voor de sector, doordat controles niet meer altijd aan boord hoeven plaats te vinden. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om zaken als wie kan welke informatie inzien goed te borgen met elkaar. Op de aankomende IVC vergadering zullen meer details worden toegelicht over het nieuwe systeem.

B: lading gerelateerd afval
De ratificatie van het aangepaste CDNI verdrag is nog steeds werk in uitvoering, en daarmee ook het ontgassingsverbod in het verdragsgebied. België heeft deze zomer geratificeerd. Frankrijk en Zwitserland hebben dit tot op heden nog niet gedaan. Beide landen hebben geïnformeerd dat zij verwachten dat medio 2023 de ratificatie kan worden afgerond.

Parallel aan de ratificatie loopt ook nog de update van de losverklaring voor de tankvaart. De afgelopen periode zijn hier goede stappen in gemaakt, echter er staan nog enkele punten open ter discussie. Die hebben onder andere betrekking op het vak 13 waarin aangegeven kan worden of de vervolglading verenigbaar is en een voorstel voor het uitbreiden van verplichtingen die nu reeds gekoppeld zijn aan de regeling benzinevervoer naar alle stoffen in tabel I-III. In de vergadering is door de sector aangegeven dat wij eerst het bewijs willen zien voor de noodzaak om deze uitbreiding zoals nu is voorgesteld door te voeren.

C: overig scheepsbedrijfsafval
In België heeft in de afgelopen maanden een werkgroep onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om binnen het verdrag tot een verdere harmonisatie voor Deel C afval te komen. De voorlopige conclusie van deze werkgroep is dat draagvlak hiervoor vooralsnog ontbreekt. Afgesproken is om tijdens de volgende CDNI/G in april 2023 terug te komen op dit belangrijke thema middels een gericht werkdocument. Het zou bijvoorbeeld goed zijn om de uitgangspunten van destijds om het verdrag in te richten te spiegelen tegen de huidige stand van zaken. Daarnaast is het ook belangrijk om de huidige teksten in het verdrag niet alleen juist te interpreteren, maar ook juist toe te passen. Niet alle ontwikkelingen voor Deel C worden op dit moment toegepast conform de huidige artikelen in het verdrag. Dit punt hebben wij ook nadrukkelijk geadresseerd op de CDNI-hoorzitting van afgelopen zomer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Reijerse

Naar boven

 

Milieuwinst door

Eerste ontheffing stilliggend ontgassen schepen 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft een eerste ontheffing verleend voor het stilliggend gecontroleerd ontgassen van ladingtanks van binnentankschepen, in de Amsterdamse haven. Er wordt aanzienlijke milieuwinst geboekt door de restdampen aan de wal te verwerken in plaats van onbehandeld en al varend te ontgassen, wat nu nog veelal gebeurt.

Varend ontgassen is slecht voor de luchtkwaliteit en levert stank op. Daarom geldt vanaf 1 maart 2017 een verbod op varend ontgassen in Noord-Holland. Varend ontgassen is het naar de buitenlucht uitstoten van restdampen uit de ladingtank van een schip. Als tankschepen van lading wisselen, is het gebruikelijk om resterende ladingdampen te verwijderen voor het laden van een volgende lading. Stilliggend ontgassen verkleint de milieubelasting aanzienlijk, omdat met de installatie de dampen gecontroleerd worden verwijderd en verwerkt.

Belangrijke eerste stap
"Afhankelijk van de lading kan de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) bij een gemiddeld binnentankschip (van 3000 m3) met meer dan 95% verminderen! Deze eerste ontheffing is een belangrijke en broodnodige stap voor het opzetten van een ontgassingsinfrastructuur. De constructieve samenwerking met provincie Noord-Holland en de Port of Amsterdam op technisch en juridisch vlak heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Deze goede samenwerking maakt het stilliggend ontgassen mogelijk. We kunnen hierdoor grote milieuwinst boeken", aldus Colinda Geertsma, Adjunct Directeur Regulering & Expertise bij de OD NZKG. 

Ontheffing volgt uit nieuw beleid 
De ontheffing geldt voor een mobiele ontgassingsinstallatie waarmee binnentankschepen op openbare kades in de Amsterdamse haven gecontroleerd kunnen worden ontgast. Deze ontheffing, die voor twee jaar geldt, volgt uit de Beleidsregel van de provincie Noord-Holland die de OD NZKG eind 2021 in samenwerking met de provincie en Port of Amsterdam heeft ontwikkeld. Op basis van dit beleid is nu een schoner alternatief beschikbaar voor het varend ontgassen, waar op termijn een internationaal verbod op komt. De Omgevingsdienst heeft de installatie beoordeeld op diverse milieu thema's zoals geluid, stikstofemissie en energie. De ontgassingsinstallatie zal naar verwachting goed presteren op alle milieuaspecten die van belang zijn. 

KBN juicht ontwikkeling toe
KBN juicht de ontwikkeling van stilliggend ontgassen toe. Dit is een stap voorwaarts in het ontgassingsdossier waar ook wij, KBN, hard aantrekt. Echter heeft KBN wel begrepen dat deze genoemde installatie op zijn vroegst in januari 2023 operationeel is voor de binnenvaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van der Linde of René Overveld

Naar boven

 

Maak kennis met het KBN-bestuur

Bestuursleden stellen zich voor

Vorige week hebben aan de hand van drie vragen de eerste bestuursleden zich aan u voorgesteld. Deze week is het de beurt aan
 
Alexander Oost
Director Nautical Operations bij
Uniworld / Holland River Line B.V.

Ledengroep Personenvervoer


 
Waarom vindt u het belangrijk om onderdeel te zijn van het bestuur?
De passie voor de binnenvaart die ik van jongs af heb, heeft mij mogen brengen naar de functie als bestuurslid bij KBN. Ik vind het belangrijk dat wij samen een sterke branchevereniging mogen smeden die de belangen van alle binnenvaartondernemers behartigen en ons gezamenlijk naar een duurzame toekomst kunnen brengen.

Wat is uw toegevoegde waarde aan het bestuur? 
Opgebouwde ervaring en kennis in de binnenvaart met de leidinggevende kwaliteiten in de passagiersvaart branche geven de basis. In combinatie met het opgebouwde netwerk als ”nautisch directeur bij Uniworld” dragen bij aan de goede inzetbaarheid bij KBN.

Wat wenst u KBN toe? Waar ziet u KBN over 5 jaar?
Ik wens KBN toe dat zij erin slagen om de lastige samenstelling van meerdere verenigingen te laten samenwerken in het belang van de binnenvaart en aanverwanten. KBN zal over 5 jaar de branchevereniging zijn die nationaal en internationaal wordt gerespecteerd als de branchevereniging waarmee men wil samenwerken.
 
Jacco Theunisse
Algemeen Directeur bij
Geo Shipping

Ledengroep Containervaart 
Waarom vindt u het belangrijk om onderdeel te zijn van het bestuur?
Met de fusievereniging KBN hebben we in potentie de meest krachtige bracheorganisatie in de geschiedenis van onze sector. Daar wil je wel onderdeel van zijn en ik mag als vertegenwoordigende bestuurslid van een groep leden invloed uitoefenen op de onoverkomelijke veranderingen in onze sector de komende decennia. De transitie naar een CO2 neutrale transportsector is daarbij wellicht de grootste uitdaging.

Wat is uw toegevoegde waarde aan het bestuur?
Voor een bestuur is een mix tussen bestuurlijk talent en ondernemers uit het midden van het ondernemersleven de beste combinatie. Als ondernemer die in de prime van zijn ondernemersleven zit is het niet altijd makkelijk om van toegevoegde waarde te zijn, maar het is wel nodig voor een goed bestuur. Als maatschappelijk betrokken persoon doe ik het met plezier en zie het als mijn taak om de economische en sociale werkelijkheid die ondernemers ervaren te duiden in een veld van soms bestuurlijke vergezichten die wel eens meer wenselijk dan haalbaar zijn.

Wat wenst u KBN toe? Waar ziet u KBN over 5 jaar?
Ik wens KBN een rustig vaarwater toe in een vernieuwd onderkomen, fijn aan het werk in een landschap wat niet verder polariseert. De branchevertegenwoordiging gaat veranderen, meer aansluitend aan de tijdgeest van nu. Over 5 jaar zien we dat KBN daar een goede vorm in gevonden heeft, met wat mij betreft een goede mix van economische relevantie op macro niveau, intelligente voorlichting voor de hele breedte van sector en vooral de lange termijn zeker stellen voor de binnenvaart als beroepstak!
 
Erik L. Schultz
Bato Consult

Ledengroep Schuttevaer


 
Waarom vindt u het belangrijk om onderdeel te zijn van het bestuur?
Als verenigde brancheorganisatie de binnenvaart in al haar facetten en vakgebieden te vertegenwoordigen, 
een aanspreekpartner te zijn voor de varende leden, de beheerders en uitvoeringsorganisaties die met en in de binnenvaart actief zijn 

Wat is uw toegevoegde waarde aan het bestuur? 
Bestuurlijke ervaring, gesprekspartner en kennis van techniek, nautisch technische vraagstukken en organisatie

Wat wenst u KBN toe? Waar ziet u KBN over 5 jaar?
Voor de toekomst wens ik KBN meer leden toe, die we de ondersteuning kunnen geven die zij nodig hebben. KBN zal de betrouwbare gesprekpartner zijn voor alle overheden en beheerders in binnen en buitenland.

Naar boven

 

Enthousiaste senior beleidsadviseur Techniek gezocht

KBN is op zoek naar een enthousiaste beleidsadviseur voor het beleidsdomein Techniek. Nederland heeft met de grootste binnenvaartvloot in Europa een belangrijke rol bij de totstandkoming van deze internationale regelgeving.

Uitgangspunt van KBN is: regelgeving moet nuttig en duidelijk zijn, innovatie mag niet worden belemmerd én moet de noodzakelijke transitie faciliteren. De KBN-beleidsadviseur Techniek neemt namens het bedrijfsleven proactief deel aan overleggen over deze voor de binnenvaart belangrijke regelgeving.

Wil je meer weten over deze mooie functie, de verantwoordelijkehden? Of ken jij iemand die geschikt is voor deze functie? Kijk voor meer informatie op onze website.
 
 

1 december 2022

Smart Shipping Event

Op 1 december komen binnenvaart, rederijen, scheepsbouwers en vaarwegbeheerders samen in Hendrik-Ido-Ambacht voor het Schuttevaer Smart Shipping Event. Het event neemt de maritieme sector mee in de ontwikkelingen op het gebied van slimmer varen, geautomatiseerd varen en intelligent datagebruik.

Tijdens het evenement staan de volgende onderwerpen op het programma:
 • Een moderne rederij kan niet zonder slimme systemen
 • Waarom zet bevrachter Naval Inland Navigation in op semi-autonome schepen?
 • Wat is de link tussen Smart Shipping en Smart Logistics?
 • De toekomst met smart shipping is dichterbij dan je denkt. Wat doen de ministeries in Nederland en Vlaanderen om dit mogelijk te maken?
Spreker zijn onder andere: Brent Kok, Carmen Vennik, Geert van Overloop, Louis-Robert Cool, Marco Scholtens, Patrick Potgraven, Remco Pikaart, Rudy Negenborn en Tim Gödde.

Voor meer informatie over het programma en het aanmelden kunt u kijken op de website van het evenement. Als lid van KBN kunt u 25% korting krijgen op de toegangsprijs, gebruik dan de volgende kortingscode: SSE22PART25% via de deze link.

Naar boven

 

AGENDA

 • 21 november - CDNI IVC vergadering
 • 24 november - Vergadering Ledengroep Duw- en Sleepvaart
 • 25 november - Algemene Vergadering KBN
 • 27 t/m 30 november - Internationale Donauschifffahrts- & Tourismuskonferenz
 • 29 en 30 november - CESNI/PT technische voorschriften
 • 1 december - Smart Shipping Event
 • 2 december - CASS overleg sociale zekerheid

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.