Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

27 oktober 2022 - Nr. 29

Nieuws & Updates

 1. Vertrek Lijdia Pater
 2. Ook in 2023 en 2024 subsidie beschikbaar voor schone motoren
 3. CESNI comité neemt ES-TRIN 2023/1 aan
 4. EBU, ETF en IG Rivercruise ondertekenen overeenkomst over riviercruise-activiteiten
 5. Pilot in Limburg; meer over water (Modal Shift)
 6. KBN betrokken bij ontwikkeling Landelijk Crisis Plan Olie
 7. Smart Shipping Event
 8. Enquête Port of Amsterdam - Wat kan beter in de binnenvaart
 9. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Afscheid

Vertrek Lijdia Pater

Na een dienstverband van 18 jaar gaat Lijdia Pater per 1 januari 2023 ergens anders aan de slag. Dit betekent geen afscheid van de binnenvaart en binnenhavens, waarin, waarmee en waarvoor Lijdia zoveel jaren en met zoveel liefde werkte. In haar nieuwe functie als senior adviseur bij Movares Water zal ze betrokken blijven bij binnenvaart, vaarwegen en havens. 

Met haar vertrek verliest KBN niet alleen veel kennis maar ook een zeer gewaardeerde collega en een warm mens. Lijdia heeft een enorme drive om het beste uit zichzelf en uit die ander te halen. Wij kennen haar als iemand met vertrouwen in en passie voor de sector; een mooie eigenschap. 

Lijdia bedankt de leden voor het vertrouwen en wenst alle leden van KBN alle goeds voor de toekomst! 

“Volg je hart want dat klopt” – Lijdia Pater 

Wilt u Lijdia succes wensen en/of een persoonlijk bericht sturen, dan kunt u dit mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Stage 5

Ook in 2023 en 2024 subsidie beschikbaar voor schone motoren

Het ministerie heeft minister Harbers geadviseerd om ook in 2023 en 2024 ieder jaar 8 miljoen beschikbaar te stellen voor de binnenvaart, om op vrijwillige basis motoren te vervangen, door motoren die voldoen aan de Stage 5 norm. Ook zal naar verwachting de maximale subsidie per aanvraag dan omhoog gaan van € 200.000,- naar € 400.000,-. Dit om de regeling aantrekkelijker te maken voor grotere motoren.

De regeling die op verzoek van CBRB en BLN in de Green Deal is opgenomen, is een groot succes. Dit jaar konden niet alle aanvragen gehonoreerd worden en om die reden heeft de minister voor de lopende aanvragen, dit jaar aanvullend 10 miljoen extra ter beschikking gesteld. De nieuwe wijzigingsregeling zal voor het einde van dit jaar worden gepubliceerd. De aanvraagprocedure, termijnen en voorwaarden zijn te vinden op de site van de RVO en van het EICB. Het EICB is gevraagd om de regeling voor ondernemers toe te lichten. 

Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Najaarsvergadering

CESNI comité neemt ES-TRIN 2023/1 aan


Het is inmiddels al weer zeven jaar geleden dat het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) is ingesteld. Het doel was en is het opstellen en aannemen van standaarden voor de binnenvaart op uiteenlopende gebieden. Denk aan standaarden met betrekking tot schepen, bemanningen en informatietechnologieën.

Tijdens de najaarsvergadering heeft het CESNI comité een nieuwe versie van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) goedgekeurd. Deze nieuwe ES-TRIN 2023/1 zal per 1 januari 2024 de nu geldende ES-TRIN 2021 vervangen. Hier vindt u de ES-TRIN 2023/1 in vier talen:

KBN is internationaal betrokken bij de totstandkoming van deze technische voorschriften. Dat doen we binnen CESNI en de CCR en onder de vlag van het Europese IWT Platform. Uitgangspunt van KBN: Regelgeving moet nuttig en duidelijk zijn, innovatie mag niet worden belemmerd én moet de noodzakelijke transitie naar een emissiearme of zelfs emissievrije binnenvaart faciliteren.

Vanaf 2015 ES-TRIN - harmonisatie op Europees niveau
De ES-TRIN wordt sinds 2015 door CESNI regelmatig geactualiseerd en gepubliceerd. Met de actualisaties wordt rekening te houden met de technologische ontwikkelingen en de lering die uit de toepassing van de standaard kan worden getrokken. ES-TRIN bevat bepalingen voor de bouw, inrichting en uitrusting van binnenschepen en specifieke bepalingen voor bepaalde categorieën schepen.

In het regelgevingskader van de EU en de CCR (respectievelijk in Richtlijn (EU) 2016/1629 en in het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn) wordt naar ES-TRIN verwezen. Ook de Donaucommissie heeft in 2017 besloten in haar internationale regelgeving het gebruik van de standaard aan te bevelen. Alle Donau-oeverstaten zouden ES-TRIN tegen 2023 in hun nationale wetgeving moeten hebben geïmplementeerd. De Internationale Commissie voor het stroomgebied van de Sava is eveneens voornemens om in haar regelgevingskader naar de standaard te verwijzen. Dankzij doorgedreven inspanningen is ES-TRIN dus uitgegroeid tot de hoeksteen en referentie voor de technische voorschriften voor binnenschepen in Europa, waarbij de standaard eveneens heeft bijdragen aan een versterking van de governance en harmonisatie op Europees niveau.

Wijzigingen in ES-TRIN 2023 t.o.v. versie 2021
In ES-TRIN 2023 zijn naast enkele redactionele correcties, ten opzichte van de versie uit 2021 zijn onder meer de volgende wijzigingen opgenomen:
·        brandstoffen met een laag vlampunt en brandstofcellen;
·        reddingsvesten;
·        uitlaatgas-nabehandelingssystemen;
·        het verzamelen van afvalwater;
·        vast ingebouwde brandblusinstallaties ter bescherming van objecten;
·        passagiersschepen;
·        pleziervaartuigen;
·        elektrische aandrijfmotoren achter het achterpiekschot;
·        reparatie van motoren die reeds in gebruik zijn;
·        overzakbare stuurhuizen;
·        navigatie-radarinstallaties en bochtaanwijzers;
·        actualisering van de verwijzingen naar ES-RIS 2023/1;
·        bijzondere ankers met verminderde massa.
Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

EBU

EBU, ETF en IG Rivercruise ondertekenen overeenkomst over riviercruise-activiteiten


Op 25 juli ondertekenden de European Barge Union (EBU), de European Transport Workers' Federation (ETF) en IG Rivercruise een overeenkomst, waarin ze zich ertoe verbinden samen te werken aan maatregelen die eerlijke werkgelegenheid in de Europese riviercruisesector ondersteunen.

De afgelopen jaren is de riviercruisesector in Europa snel gegroeid. Dit succesverhaal heeft meer gecompliceerde bedrijfsmodellen met zich meegebracht, wat vaak betekent dat verschillende partijen samenwerken om één cruise te leveren: scheepseigenaren, exploitanten, cateringbedrijven, enz. Helaas zijn er schendingen van de wetten van verschillende EU-lidstaten met betrekking tot de tewerkstelling van werknemers bij riviercruiseactiviteiten. Dit betreft met name het boordpersoneel dat werkzaam is in niet-nautische functies, zoals horeca en catering. Tegelijkertijd wordt de sector geconfronteerd met onduidelijke of tegenstrijdige Europese en internationale regels die van toepassing zijn op werknemers in riviercruiseactiviteiten, en verwarring over de manier waarop deze regels worden gehandhaafd in EU-lidstaten en Zwitserland. Hierdoor is niet altijd duidelijk welke partij verantwoordelijk is voor welke activiteit en welke medewerkers deze uitvoeren.

Het is de gedeelde visie van EBU, ETF en IG Rivercruise dat de exploitant van het schip verantwoordelijk moet worden gehouden voor alle activiteiten, inclusief alle uitgevoerde diensten, aan boord van een riviercruiseschip.

Om de arbeidsomstandigheden op riviercruiseschepen te verbeteren en tegelijkertijd een gelijk speelveld voor de sector te waarborgen, zijn EBU, ETF en IG Rivercruise nu overeengekomen om samen te werken. De eerste stap is het begrijpen van de complexe realiteit van riviercruiseactiviteiten in Europa. We inventariseren de huidige businessmodellen en procedures bij riviercruiseactiviteiten en maken een overzicht van de Europese en internationale regels die voor de sector gelden. Ook brengen we de handhaving van deze regels in EU-lidstaten en Zwitserland in kaart, met speciale aandacht voor situaties die de deur kunnen openen voor social dumping of slechte arbeidsomstandigheden.

Zodra we een duidelijk beeld hebben van de context, zullen EBU, ETF en IG Rivercruise gezamenlijke conclusies trekken en passende bindende maatregelen of overeenkomsten voorstellen, die in het najaar van 2020 moeten worden geïmplementeerd. Dit biedt voordelen voor zowel werkgevers als werknemers in de riviercruisesector, een duidelijk pad uitstippelen naar een sociaal duurzame riviercruise-industrie met een gelijk speelveld voor exploitanten.
Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Uitzending L1

Pilot in Limburg; meer over water (Modal Shift)


In Limburg is er een pilot gestart om het vrachtwagenverkeer te reduceren en deze goederen vaker te vervoeren per schip. Één schip vervangt zo'n 50 tot 70 chauffeurs. Dat is niet het enige voordeel, vervoer per schip zorgt ook voor minder CO2-uitstoot.

Paul Goris (voorzitter KBN) steunt deze pilot en geeft in de uitzending van L1 aan hoe we 'het water' efficiënter kunnen gebruiken.

> Bekijk het fragment hier.
 

LCP-O

KBN betrokken bij ontwikkeling Landelijk Crisis Plan Olie


Afgelopen week zijn er diverse berichten in de media verschenen over het crisisplan voor olie- en dieseltekorten, dat de Nederlandse overheid wil gaan opstellen. De nieuwe sancties tegen Rusland voorzien immers in een ban op de import van Russische ruwe olie (per 5 december), gevolgd door een boycot van Russische olieproducten zoals diesel (5 februari 2023). 
 
Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden, georganiseerd door het ministerie van EZK, om te komen tot dit Landelijk Crisis Plan Olie (LCP-), en KBN is hierbij aangehaakt als één van de stakeholders. De binnenvaart is immers verantwoordelijk voor zo’n 13% van het totale dieselverbruik in Nederland. 
 
Het LCP-O is bedoeld als “een kaderstellend en overkoepelend plan hoe te handelen tijdens een olie/olieproduct crisis vanwege (dreigend) tekort of schaarste aan ruwe olie/olieproducten (zijnde: LPG, nafta, kerosine, benzine, diesel, stookolie, smeeroliën, bitumen).
 
Er wordt een zogeheten escalatieladder opgesteld, met meerdere stappen variërend van ‘verstoringen in de normale olievoorziening’ tot ‘noodsituatie’. Afhankelijk van het escalatieniveau kunnen maatregelen genomen worden die gericht zijn op ‘vraagbeperking’ dan wel ‘aanbodverruiming’. 
 
Op basis van de NCTV-lijst van vitale processen zal een verdere detaillering van prioritaire sectoren uitgewerkt worden. Wij dringen er op aan om bij de definiëring en nadere uitwerking hiervan niet zozeer in op zichzelf staande processen maar vooral in ketens te denken en alle relevante procesonderdelen mee te wegen. Zo wordt bijvoorbeeld “olievoorziening” als vitaal proces gedefinieerd. Voor een goede olievoorziening is vervoer (voor een deel via binnenvaart) onontbeerlijk; daarmee is (binnenvaart-)vervoer dus ook een vitaal proces ook al staat het niet als zodanig op de lijst. 
 
De binnenvaart is immers een afgeleide sector: wij vervoeren goederen (en personen) waar wij niet zelf een belang bij hebben maar waarmee logistieke processen en mobiliteit gefaciliteerd worden. Mocht (een deel van) de vraag naar die goederen wegvallen, bijvoorbeeld doordat de overheid besluit om de schaarse olie op een bepaalde manier te herverdelen over de gebruikers, dan valt ook (een deel van) het bijbehorende transport weg. Maar logistieke ketens en mobiliteit moeten gefaciliteerd blijven worden, en daarom verdient vervoer (via de binnenvaart maar ook via de andere modaliteiten), als bloedsomloop van de economie, een adequate plek in de prioritering van het te ontwikkelen crisisplan.
 
De komende weken zijn er meerdere inhoudelijke sessies en interviews voorzien, met als doelstelling om uiterlijk begin december het LCP-O gereed te hebben. 
Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Congres

Smart Shipping Event

Op 1 december komen binnenvaart, rederijen, scheepsbouwers en vaarwegbeheerders samen in Hendrik-Ido-Ambacht voor het Schuttevaer Smart Shipping Event. Het event neemt de maritieme sector mee in de ontwikkelingen op het gebied van slimmer varen, geautomatiseerd varen en intelligent datagebruik.

Tijdens het evenement staan de volgende onderwerpen op het programma:

 • Een moderne rederij kan niet zonder slimme systemen
 • Waarom zet bevrachter Naval Inland Navigation in op semi-autonome schepen?
 • Wat is de link tussen Smart Shipping en Smart Logistics?
 • De toekomst met smart shipping is dichterbij dan je denkt. Wat doen de ministeries in Nederland en Vlaanderen om dit mogelijk te maken?

Spreker zijn onder andere: Brent Kok, Carmen Vennik, Geert van Overloop, Louis-Robert Cool, Marco Scholtens, Patrick Potgraven, Remco Pikaart, Rudy Negenborn en Tim Gödde.

Kortingscodes voor 25% korting en een gratis ticket:
- Krijg 25% korting op de ticketprijs met de kortingscode SSE22PART25% via deze link.
- Krijg 1 gratis kaart met de kortingscode SSE22KBN1 via deze link.

 

Port of Amsterdam

Enquête Port of Amsterdam - Wat kan beter in de binnenvaart


Het verbeteren van producten en diensten voor de binnenvaart, daar werkt Port of Amsterdam aan. We horen graag wat uw ervaring is over de afgelopen 3 maanden. Het beantwoorden van de vragen kost slechts 5 minuten.

> Ga naar de enquête
 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.