Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

4 augustus 2022 - Nr. 17

Nieuws & Updates

 1. Bijeenkomst commissie gevaarlijke goederen (ADN)
 2. Comissie voor Hydrologie van de Rijn onderzoekt gevolgen klimaatverandering voor laagwater
 3. Werkgroep Binnenvaart Rotterdam (WBR) overleg 15 juni
 4. Stremming sluizen in het Grand Canal d’Alsace
 5. Terugblik: Webinar gegaste lading
 6. Droogte zet door: uitzonderlijke situatie door late rivierafvoeren
 7. KBN-team stelt zich voor
 8. Kom naar de Binnenvaartdagen in Zwijndrecht
 9. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Website - KBN
 

Jaarlijkse commissievergadering

Bijeenkomst commissie gevaarlijke goederen (ADN)


Afgelopen dinsdag heeft op het KBN kantoor in Zwijndrecht de jaarlijkse commissievergadering gevaarlijke goederen plaatsgevonden. Naast de leden van KBN, namen ook andere stakeholders deel aan de Commissie gevaarlijke goederen zoals de havens van Rotterdam, de havens van Amsterdam, de Klassebureaus en afgevaardigden van het ministerie van I&W.

Het was het eerste overleg in de route naar internationale ADN-vergadering in Genève (op 22 t/m 25 augustus a.s.), die onder de vlag van de Verenigde Naties (UNECE) zal plaatsvinden. Het ADN is de belangrijkste wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water.
 
Tijdens de vergadering zijn diverse voorgestelde wetswijzigingen doorgenomen. De aanwezige deskundigheid en enthousiaste bijdragen van de deelnemers zorgden voor een zeer geslaagde bijeenkomst. De Nederlandse afvaardiging kan hierdoor goed beslagen ten ijs komen op het internationale podium.    
 
Hierna volgt nog een vergadering onder de vlag van het IWT, waar het internationale bedrijfsleven om input gevraagd wordt. Gevolgd door een afstemmingsbijeenkomst met de Nederlandse overheid.
 
Als u geïnteresseerd bent in de stukken van de vergadering in Genève, dan kunt u deze raadplegen via de deze link.

Naar boven

 

Gevolgen wegsmelten gletsjers

Comissie voor Hydrologie van de Rijn onderzoekt gevolgen klimaatverandering voor laagwater


Een studie van de Internationale Commissie voor de Hydrologie van de Rijn (CHR) heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van het wegsmelten van de gletsjers door de klimaatverandering voor laagwater van de Rijn. In de studie trekt de CHR de conclusie, dat het wegsmelten van de gletsjers en minder sneeuw in de toekomst tot meer laagwater-situaties (in de Rijn van Bazel tot aan de Noordzee) zou kunnen leiden.

De gevolgen van deze mogelijke veranderingen zijn verstrekkend en betreffen iedereen die gebruikmaakt van het water langs de Rijn: de Rijnvaart. Het belangrijke vervoer van goederen ondervindt nadelen hiervan. Elektriciteitscentrales en stroomverzorgers kunnen minder stroom opwekken en de drinkwaterbedrijven moeten zich erop voorbereiden dat er zich vaker situaties voor zullen doen, waarin er een tekort aan water is.

De nieuwe inzichten bevestigen naar mening van de CHR het belang van een aanpassing van het watermanagement in het Rijnstroomgebied, om beter weerstand te kunnen bieden aan het klimaat.

In bijgaande persmededeling leest u hier meer over. De studie zelf is uitsluitend beschikbaar in het Engels en op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Highlights

Werkgroep Binnenvaart Rotterdam (WBR) overleg 15 juni


Afgelopen 15 juni heeft KBN tijdens het overleg met WBR diverse actualiteiten besproken. Hieronder leest u wat er zoal besproken is.

Auto-afzetplaats Maaskade
Er is gesproken over de mogelijkheden tot het inrichten van een auto-afzetplaats aan de Maaskade. Dit zal met de gemeente besproken gaan worden. Zodra dit afgerond is, zullen wij hier nader over in gesprek gaan.

Walstroomkast Coolhaven
Er is geconcludeerd dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de walstroomkast in de Coolhaven. Ook op de Aelbrechtskade staat een kast die nog niet is aangesloten. Deze zal op 27 juni worden aangesloten door Stedin.

Geluidsoverlast
 • Er zijn veel klachten van bewoners over het gebruik van generatoren. Het gebruik van een generator is verboden en er dient gebruik gemaakt te worden van de walstroom. Als het gebruik van generatoren wordt genegeerd, zullen de ligplaatsen (waar uw belangenorganisatie zich zeer voor heeft ingespannen) in gevaar dreigen te komen.
 • Er wordt een onafhankelijk onderzoek naar geluidsoverlast ingesteld. Bij het negeren van het gebruik van de walstroom, wordt het steeds lastiger in stedelijk gebied te ijveren voor ligplaatsen. Wij vragen u daarom vriendelijk, ook al is het soms lastig en arbeidsintensief, gebruik te maken van het walstroom-aanbod.

Ligplaatsen binnenvaart
 • In het kader van de Merwehavens (die eveneens zullen worden overgedragen aan de Stad) is het HBR in overleg met de gemeente Rotterdam om zoveel mogelijk ligplaatsen voor de binnenvaart te behouden. De gemeente is bereid hier over na te denken maar verwacht ook dat hier met de tijd wordt aangesloten op walstroom.
 • Het project Waalhaven (Pier 3) loopt gestaag. De verwachte oplevering is het 4e kwartaal van 2023.
 • De inrichting ligplaatsen aan de Amaliahaven verwacht een oplevering in 2024.
 • Het project Dintelhaven loopt eveneens gestaag. De verwachte oplevering is vooralsnog het 4e kwartaal van 2022.
 • Door uw belangenvereniging is veelvuldig aangegeven dat er een te kort is aan ligplaatsen voor koppelverbanden. Een enquête over het aantal koppelverbanden dat met regelmaat de 2e Maasvlakte aandoet, heeft helaas niet veel respons opgeleverd. KBN gaat door met het aandringen op meer ligplaatsen voor deze categorie schepen.
 • Elke WBR vergadering wordt een stand van zaken verstrekt over de ligplaatsen.
Walstroom-kasten
Er zijn een aantal walstroom-kasten in Rotterdam (ook in Dordrecht en Zwijndrecht) niet of gedeeltelijk bruikbaar. KBN heeft aangegeven dat het niet langer door de beugel kan dat de walstroom-kasten het aantal ligplaatsen bepaald. In uitzonderlijke gevallen zou er wanneer de kast langdurig buiten gebruik is, ontheffing van de walstroom moeten worden verstrekt. Dit lijkt administratief een lastige kwestie en kan niet zomaar. Toch vind KBN dat het in uitzonderlijke gevallen moet worden overwogen. Als het kan moeten de kasten zo snel mogelijk worden voorzien van werkende modems.

Gemengd afmeren
Er is gesproken over het zogenaamd 'gemengd afmeren'. Dit houdt in dat bijvoorbeeld één- en twee-kegelschepen (zonder afstand naast elkaar) naast schepen zonder gevaarlijke lading mogen afmeren. Als dit water wordt toegepast, resulteert dit tot meer ligplaatsen. Er zou een beleidsregel moeten worden gemaakt door Rijkswaterstaat waar dit gerealiseerd kan worden. Er komt dan een zogenaamd 'afwegingskader'. Het HBR gaat op dezelfde lijn door en onderzoekt welke locaties nog meer voor het gemengd meren in aanmerking komen.

Incidenten Suurhofbrug
Gesproken is over een aantal incidenten bij de Suurhofbrug. De restanten van de dukdalf zijn verwijderd en er ligt nu een ponton als afdekking van de pijler. Op termijn komt er een remmingwerk als aanvaarbescherming voor de pijler te staan. Rijkswaterstaat is bezig met het ontwerpen van dit remmingwerk.

Wijziging havengeld
Tijdens de vergadering is een update (over de toen nog op handen zijnde wijziging) van het havengeld verstrekt. Inmiddels heeft u kunnen vernemen dat de havengeldstructuur als voorgesteld geen doorgang zal vinden per 1-1-2023.

Naar boven

 

Langdurige stremmingen

Stremming sluizen in het Grand Canal d’Alsace


Afgelopen mei is vanuit het IWT platform kenbaar gemaakt dat de binnenvaart niet gelukkig is met de langdurige stremmingen die bij de sluizen in het Grand Canal d’Alsace gaan plaatsvinden. KBN heeft dit besproken tijdens het zogenaamde 'Chomage overleg'. 

In datzelfde overleg is het één en ander uitgelegd door de beheerder: de EDF. Toch heeft KBN ook aangedrongen op een formeel schriftelijke reactie op onze brief van mei 2022.
 
Voor het resterende deel van 2022 heeft de EDF als gevolg van ons verzoek onderzocht of de werkzaamheden uitgesteld kunnen worden tot 2024. De sluitingsperiodes voor de grote sluizen van Fessenheim en Vogelgrun zullen in ieder geval met zeven weken worden ingekort.
 
Door de werkzaamheden uit te stellen is de periode waarin de gebruikers hinder zullen ondervinden van de sluitingen teruggebracht tot 21 weken. Dit is een vermindering van 11 weken t.o.v. 2018.

Lees hier de hele brief

Meer informatie over dit onderwerp kunt u opvragen bij Leny van Toorenburg via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

 

Terugblik

Webinar gegaste lading


Recent heeft zich een ernstig voorval voorgedaan in Amsterdam met een begaste lading. Helaas staat dit voorval niet op zich. Daarnaast wordt er op dit moment veel producten vanuit Oekraïne verscheept. Deze situatie zorgt voor extra druk op de keten. De kans dat er een ongewild product (met een te hoge waarde Fosfine) in het binnenschip wordt geladen is daardoor aanwezig. 
 
Naast het versturen van een extra nieuwsbericht, leek het KBN belangrijk om ook een online informatiesessie te organiseren over dit onderwerp. De sessie trok ca. 30 deelnemers vanuit de sector en de overheid.
 
Gassingsleider Marco van Dam (Spike International) wist een zeer informatieve en kundige presentatie over de verschillende aspecten van het probleem te geven. De sessie kenmerkte zich door betrokkenheid, goede vragen en interessante discussies.
 
Het webinar kunt u hier terugkijken. Het wachtwoord is: webinar0308
De presentatie kunt u hier downloaden.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u opvragen bij Maurits Van der Linde via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Laagwater

Droogte zet door: uitzonderlijke situatie door late rivierafvoeren

De droogte zet deze week verder door. Er is plaatselijk enige neerslag gevallen in Nederland, maar niet genoeg om de wateraanvoer en het neerslagtekort significant te verbeteren. De Rijnafvoer is door neerslag in de Alpen en lokale neerslag in het noordelijk deel van het Rijn stroomgebied een paar dagen ongeveer gelijk gebleven en schommelt vanaf begin augustus rond 850 m3/s bij Lobith. Rond 7 augustus daalt de afvoer vermoedelijk naar 800 m3/s.

Dergelijke lage afvoeren zijn in deze periode van het jaar uitzonderlijk. De gemiddelde Maasafvoer daalt in een langzaam tempo. De watertoevoer is op dit moment voldoende om aan de watervraag te voldoen. Het IJsselmeer bevat nog voldoende water.

Algemeen beeld
In het grootste deel van Nederland is de huidige situatie wat betreft wateraanvoer en waterkwaliteit, nog beheersbaar. Het wordt elke week echter een grotere uitdaging om de negatieve effecten voor natuur, landbouw en scheepvaart te beperken. De effecten van de droogte worden op steeds meer plekken merkbaar. In West Nederland is sprake van toenemende verzilting omdat door de lage rivierafvoeren minder water beschikbaar is om het zeewater terug te dringen. Door de droogte en afnemende wateraanvoer wordt het in steeds meer gebieden moeilijker om waterpeilen op het gewenste niveau te houden. De scheepvaart ondervindt in toenemende mate hinder door afgenomen vaardieptes en stremmingen bij sluizen. 

Rijn en Maas
De afvoer van de Rijn te Lobith had op dinsdag 2 augustus een dalende trend van 861 m3/s. De afvoer is lager dan het LCW-criterium (1100 m3/s). De afvoer van de IJssel bedraagt circa 155 m3/s. In het stroomgebied van de Rijn valt de komende 2 weken weinig neerslag, waardoor de afvoer verder daalt. In de tweede week van augustus komt de afvoer bij Lobith naar verwachting beneden het niveau van 800 m3/s. Afvoeren in de buurt van de 750 m3/s zijn half augustus mogelijk.

De daggemiddelde afvoer van de Maas bij St. Pieter is op dit moment ca. 35 m3/s en is daarmee beduidend lager dan normaal voor de tijd van het jaar (65 m3/s), maar nog boven het LCW criterium. De aankomende twee weken blijft de kans groot op een aanhoudend droog weertype, waardoor de trend van een dalende afvoer blijft doorzetten. De daggemiddelde afvoer kan in de eerste week van augustus uitkomen rond het niveau van 25 – 30 m3/s. Een gemiddelde afvoer van de Maas onder het LCW criterium van 25 m3/s (drie daagse gemiddelde) zou half augustus kunnen optreden.

Maatregelen
Er zijn veel maatregelen genomen om het water vast te houden door de waterschappen. Rijkswaterstaat houdt zoveel mogelijk water vast in het IJsselmeergebied, op de Maas en Midden-Limburgse, Brabantse en Twentekanalen. De Klimaatbestendige Wateraanvoervoorziening (KWA) is op 18 juli officieel gestart. De tijdelijke pompinstallatie bij Eefde is in werking.

Vanwege verhoogd chloridegehalte op het Noordzeekanaal en het zoet houden van het Amsterdam Rijnkanaal wordt extra water aangevoerd uit de Nederrijn en wordt aangepast geschut bij IJmuiden. Zo wordt de zoutlast verminderd. Ook bij sluizen in o.a. de Afsluitdijk, de Maas, het Maas-Waalkanaal, het Twentekanaal, bij Terneuzen en bij schutsluizen in veel regionale wateren wordt aangepast geschut. Om het zoutbezwaar vanaf de Waddenzee tegen te gaan wordt het spuiprotocol ‘watertekort’ toegepast, waardoor gericht kan worden gespuid tegen zoutindringing. Bij de zeesluizen in de Afsluitdijk wordt zoveel mogelijk met volle kolk geschut. 
In Zuid en Oost Nederland zijn op grote schaal onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u opvragen bij Leny van Toorenburg via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

 

Even voorstellen

KBN-team stelt zich voor


Voorgaande weken zag u al eerder kantoormedewerkers van KBN voorbijkomen. Sommigen voor u misschien bekend, anderen misschien niet. Deze week stellen Wendela, Thomas en Els zich voor.


Wendela Andreae - Bestuurssecretariaat

“Ik zorg graag voor de details en een goede afwerking”

Mijn taken bij KBN liggen onder andere op het gebied van het bestuurssecretariaat. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitters van de diverse ledengroepen en telt momenteel vijftien personen. Het bestuur heeft al enkele malen vergaderd en zal in september ook in een heisessie bij elkaar komen. Dit vergt uiteraard de nodige organisatie. 

Vanuit KBN verzorgen ik met drie collega’s (plus ondersteuning door administratie, communicatie, ICT) het secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Dit omvat de ledenadministratie van de NVB, bestuursvergaderingen voorbereiden en begeleiden, de jaarlijkse ledenvergadering organiseren en niet te vergeten: hét jaarlijkse NVB-congres, dat telkens in een ander deel van Nederland wordt gehouden. De binnenhavens zijn uiteraard van groot belang voor de binnenvaart!

Het is boeiend om mee te mogen maken hoe twee organisaties samen worden gesmeed tot één grote, sterke branchevereniging. Ik hoop hier dan een bijdrage aan te kunnen leveren.Thomas Wermer – Multimedia en Automatisering

"Tevreden gezichten geven mij weer energie".
 
Als ik mijn werkzaamheden goed heb uitgevoerd dan zijn al mijn collega’s geconcentreerd aan het werk en kan ik me richten op langere termijn projecten. De praktijk is echter dat er evenementen, externe invloeden of incidenten voorkomen waardoor geen dag hetzelfde is. 
 
Ik zorg binnen KBN voor onder andere de automatisering, zodat collega’s flexibel, mobiel, stabiel, hybride, veilig, online en betaalbaar kunnen werken en communiceren (meestal van achter de schermen). Met de fusie is er nu meer dan genoeg te doen op het gebied van het samenvoegen van de systemen, digitale archieven, domeinen, website(s) en CRM-systemen.
 
De afdeling communicatie help ik waar nodig, met multimedia en techniek. Gelukkig weet iedereen bij KBN me te vinden voor (technische)vragen. We hebben talloze plannen voor de nieuwe organisatie en het nieuwe kantoor. Er wordt hard gewerkt aan prettige werkplekken voor de medewerkers en meerwaarde voor de leden. 

 

Els de Haan - Secretariaat

"Werken bij een brancheorganisatie is boeiend".
 
Al jaren werk ik met veel plezier in de binnenvaart. Ik werk op het secretariaat en werk nauw samen met de directie. Mijn werkzaamheden binnen de organisatie zijn veelomvattend.

Waarom werk ik bij een brancheorganisatie? Eigenlijk omdat ik het contact met leden en relaties zeer waardeer. In deze positie ben ik een spin in het web. Hierdoor heb ik direct contact met de leden en weet ik daardoor wat er speelt. Bij binnenkomende telefoongesprekken krijgt men mij of een collega aan de telefoon. De leden help ik zelf of ik verwijs hen naar een collega. Ik ken veel leden, wat een enorm voordeel is. De onderwerpen waar KBN zich mee bezig houden zijn zeer divers en dat maakt de organisatie zo boeiend.

Water heeft op mij een grote aantrekkingskracht. Jarenlang hebben mijn man en ik gevaren op de binnenwateren en tevens op zee met onze zeilboot. Nu woon ik in een omgeving omringt door water en woonde eigenlijk altijd al aan het water… KBN heeft een goed team aan medewerkers. Door de fusie heb ik eigenlijk nog meer leuke collega’s! Met KBN maken we er iets moois van! 
Bekijk het gehele team op onze website.

Naar boven

 

Binnenvaartgemeente Zwijndrecht pakt wederom uit

Kom naar de Binnenvaartdagen in Zwijndrecht


Op 9,10 en 11 september a.s. worden de Binnenvaartdagen op het Veerplein in Zwijndrecht georganiseerd. Het weekend staat in het teken van educatie, voorlichting en het presenteren van de mooie branche; de binnenvaart. In 2019 werd dit evenement voor het eerst georganiseerd, met veel succes!

KBN is op vrijdag en zaterdag aanwezig. Komt u langs bij onze pagodetent?
Graag tot dan!

Naar boven

 

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Website - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.