Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

1 juli 2022 - KBN nieuwsbrief Nr. 12

Nieuws & Updates

 1. RI&E: Nieuw certificatieschema arbodeskundigen
 2. Gezocht: ervaren beleidsadviseur vergroening
 3. Publicatie rapportage ongevallen scheepvaart
 4. Stremming sluis Weurt verlengd
 5. KBN-team stelt zich voor
 6. Technische voorschriften voor binnenschepen
 7. Schutproces na stremming
 8. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Voor ondernemers met meer dan 25 werknemers

RI&E: Nieuw certificatieschema arbodeskundigen

Wanneer u minder dan 25 werknemers in dienst heeft, vervalt de toetsingseis bij gebruik van de erkende branche-RI&E. Per 1 juli 2022 wordt een nieuw certificatieschema van kracht voor arbodeskundigen, waarin eisen worden gesteld aan hun expertise en ervaring. Ook gaat de procedure van toetsing van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) veranderen.

Een nieuwe RI&E van een werkgever met 25 of meer medewerkers moet voortaan door meer dan één gecertificeerde arbodeskundige worden getoetst. Vanaf juli 2022 is het voorgeschreven dat een werkgever beoordeelt welke arbodeskundige een nieuwe RI&E moeten toetsen:
 • een gecertificeerde hogere veiligheidskundige als er veiligheidszaken aan de orde zijn in de RI&E;
 • een gecertificeerde arbeidshygiënist als gezondheidszaken een rol spelen, en/of;
 • een gecertificeerde Arbeids- en Organisatiedeskundige bij vraagstukken over werkdruk, agressie en andere vormen van ongewenst gedrag.
Het nieuwe schema geldt niet voor de vierde kerndeskundige, de bedrijfsarts. Voor deze kerndeskundige is een BIG-registratie voldoende. In de praktijk betekent de wijziging dat er, afhankelijk van de onderwerpen in de RI&E, meer dan één toetser de RI&E dient te beoordelen.

Bezwaar en intrekken plannen
Het nieuwe systeem leidt mogelijk tot extra administratieve lasten en kosten, er zijn bovendien te weinig deskundigen beschikbaar. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in een brief aan de Tweede Kamer bezwaar gemaakt tegen de invoering van het nieuwe certificeringsstelsel en gevraagd om de plannen in te trekken. KBN is lid van beide organisaties.

Meer weten over deze wijziging en de Branche RI&E:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van der Linde

Naar boven

 

Gezocht: ervaren beleidsadviseur vergroening

KBN is op zoek naar een ervaren en enthousiaste beleidsadviseur die samen met verschillende stakeholders aan de slag wil om vervoer over water milieu- en klimaatvriendelijker te maken.
 • Ontwikkelen van en richting geven aan het beleid van KBN op gebied van vergroening
 • Contactpersoon zijn voor de overheid
 • Projecttrekker en vertegenwoordiger van KBN voor de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
 • Aanspreekpunt voor stakeholders
 • Actieve rol bij het Europese IWT Platform in het Innovation & Greening committee
 • Adviseren van het bestuur van KBN
 • Leden informeren over de laatste ontwikkelingen omtrent vergroening.
Kortom jij wordt dé specialist vergroening van de binnenvaartbrancheorganisatie van Nederland!

Wil je meer weten over deze mooie functie? Of ken jij iemand die geschikt is voor deze functie? Kijk voor meer informatie op onze website.
 
 

Onderzoeksraad voor de veiligheid

Publicatie rapportage ongevallen scheepvaart

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft haar rapportage van mei-december 2021 gepubliceerd. Het rapport gaat voor een groot deel in op ongevallen in de zeevaart. Er is ook aandacht voor enkele voorvallen in de binnenvaart. Ondanks dat er veel verschillen zijn tussen zee- en binnenvaart kan de binnenvaart, volgens OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem, leren van de voorvallen in de zeevaart en andersom.

Fosfine
Er is in het rapport bijzondere aandacht voor twee onderwerpen in de binnenvaart. Ten eerste, het fosfine voorval op 27 juli 2021, zie pagina 11 van de rapportage. Het fosfine-dossier heeft bijzondere aandacht van KBN, niet alleen vanwege dit incident, maar natuurlijk ook vanwege het voorval met de Fox in 2019. Hier raakte een schippersechtpaar zeer ernstig gewond vanwege te hoge concentratie fosfine in de lading.

KBN is onder andere bezig met een opstellen van een handreiking voor de Arbocatalogus en probeert met de relevante partijen tot een protocol te komen, zoals dat al geldt in de havens van Amsterdam en Rotterdam. De belangrijkste maatregel hierbij is dat de schipper goed geïnformeerd wordt over de voorgeschiedenis van de lading en de huidige staat ervan. Schippers kunnen daarnaast overwegen om een eigen toxi-meter aan boord te nemen voor het geval dat er onverhoopt sprake is van te hoge waardes. Wanneer een schipper ook werkgever is, dan kan de afwezigheid van een toxi-meter leiden tot juridische gevolgen in geval van een ernstig incident met verwondingen.

Veiligheid vaarweg
Verderop in de rapportage gaat de OVV in op de veiligheid van de vaarweg Lemmer-Delfzijl, zie pagina 13. In de voorliggende periode hebben zich diverse brugaanvaringen voorgedaan. Het OVV doet geen nader onderzoek, maar zal het dossier wel nauwgezet monitoren.

Belangrijk hierbij is dat aanvaringen met infrastructuur, zoals bruggen en sluizen, vanuit meerdere perspectieven bekeken wordt. In de meeste gevallen speelt een menselijke factor een rol bij het tot stand komen van een ongeval. De vraag, die altijd gesteld moet worden, is: ‘Waarom maken mensen fouten?’. Niet zelden heeft dit te maken met de inrichting van de vaarweg of het ontwerp van een object. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte, de zichtbaarheid/verlichting van een object en gebrekkige of moeilijk vindbare informatie vooraf of ter plaatse.

Desalniettemin dienen wij als sector ook naar onze eigen processen te kijken. Een goede reisvoorbereiding is een eerste voorwaarde om veilig van A naar B te kunnen. Bewustzijn over en kennis van de risico’s ter plaatse, zoals wind en naburige scheepvaart, kan vervelende verrassingen voorkomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van der Linde

Naar boven

 

Niet meer uitlegbaar

Stremming sluis Weurt verlengd

De Westkolk van de sluis is vanaf 23 mei in stremming en het einde is nog niet in zicht. Begin juli zou de sluis weer in bedrijf gaan. Gisteren deelde Rijkwaterstaat mede dat de stremming enkele weken langer zal gaan duren.
 
Afgelopen week is de installatie opnieuw gesmeerd en de deur aangepikt aan de hijskabels. Bij het bewegen van de deur zijn er opnieuw schades zichtbaar. Er lijkt sprake te zijn geweest van droogloop, waardoor metaaldelen zijn gaan schuren en er schade is ontstaan op de tandflanken. De ontstane schades worden deze week hersteld en de installatie wordt opnieuw in het vet gezet. Voor de planning betekent dit dat 4 juli niet gehaald wordt. Op dit moment is de inschatting dat dit medio juli gaat worden.

KBN heeft de problematiek onder de aandacht gebracht bij Kamerleden en het Rijk. KBN wil dat de renovatie naar voren gehaald wordt, nu steeds hetzelfde probleem tot schade lijdt.

Lees ook het aanvullende artikel over dit onderwerp in de Schuttevaer, waarin in Marleen Buitendijk, beleidsadviseur nautische techniek, water en infrastructuur van KBN het volgende aangeeft: 

“De situatie bij sluis Weurt is niet meer uitlegbaar aan de scheepvaart en de logistieke bedrijven in Limburg. Het begint bijna een klucht te worden. We hebben het over tientallen stremmingen per jaar en in de laatste 3 jaar 3 keer een langdurige stremming voor steeds hetzelfde euvel. Nu loopt de huidige stremming, die al vanaf mei al voortduurt, ook nog eens een aantal weken uit. Er is een structureel probleem met de smering van de bewegende delen van de sluis waardoor schade optreedt. Men blijft de sluis oplappen, maar er is geen geld om de oorzaak goed aan te pakken. De grote renovatie van de sluis staat pas in 2028 gepland, dat houdt deze sluis dus echt niet vol. De mensen van Rijkswaterstaat in de regio doen wat ze kunnen en ook voor hen is dit buitengewoon frustrerend. Wij maken ons grote zorgen. We hebben de problematiek daarom bij Kamerleden onder de aandacht gebracht en dringen er bij het Rijk op aan dat de renovatie naar voren wordt gehaald en zo spoedig wordt uitgevoerd, anders blijft het dweilen met de kraan open.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Buitendijk

Naar boven

 

Even voorstellen

KBN-team stelt zich voor

Vorige week stelden wij het hele team van KBN aan u voor. Sommigen voor u misschien bekend, anderen misschien niet. Daarom stellen de medewerkers van KBN zich graag persoonlijk aan u voor, zodat u weet waar ze voor aan de lat staan bij KBN. Deze week stellen Lijdia, Nelleke en Cornelis zich voor.

Lijdia Pater - Adjunct directeur - Techniek - Logistieke Dienstverleners

Mijn jarenlange ervaring in het reilen en zeilen van de binnenvaart gebruik ik graag om bij te dragen aan de ambities van deze kansrijke sector én de maatschappelijke opgaven voor leefbaarheid en mobiliteit.”
 
Bij KBN heb ik meerdere functies. Ik ben beleidsadviseur voor het beleidsdomein Techniek en Nautiek. Daarnaast ben ik secretaris van de ledengroep Logistieke dienstverleners Droge Lading. Als adjunct directeur neem ik de honneurs waar wanneer de directeur afwezig is.
 
Namens de Europese binnenvaart mag ik deelnemen aan voor de binnenvaart belangrijke overleggen over de totstandkoming en wijzigingen van de technische voorschriften voor binnenschepen. Het belang van deze werkzaamheden neemt toe. Immers staat de binnenvaart aan het begin van een belangrijke transitie. Er is een toenemende behoefte aan duidelijkheid en regelgeving die innovatie en de noodzakelijke transitie faciliteert.
 
Mijn jarenlange ervaring in het reilen en zeilen van de binnenvaart gebruik ik graag om bij te dragen aan de ambities van deze kansrijke sector én de maatschappelijke opgaven voor leefbaarheid en mobiliteit. Aan de vooravond van een majeure transitie, met name op het gebied van duurzaamheid,  zijn er de nodige uitdagingen. Als verbinder tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties, politiek bestuur en ambtelijke organisaties ga ik deze ik graag aan. Dat doe ik gedreven, met een scherp analytisch vermogen en met een doel- en toekomstgerichte aanpak. Samen met het KBN-team maak ik graag het verschil en draag met mijn werk bij aan een duurzame, innovatieve, toekomstbestendige, economisch gezonde, veilige en betrouwbare en binnenvaartsector.

Nelleke van der Tor - Secretariaat
"Ik vind het belangrijk om op kantoor ook een goede sfeer te hebben, zodat onze leden zich welkom voelen bij KBN"
De prettige contacten met de relaties uit de binnenvaart die ik heb leren kennen in mijn vorige baan, hebben er voor gezorgd dat ik graag voor deze sector werk. Ik woon in Zwijndrecht en spreek regelmatig onze leden die hier wonen.
 
Ik werk parttime op het secretariaat van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Geen dag is hetzelfde. Mijn voornaamste taken zijn de telefoon beantwoorden, de info e-mail bijhouden, de ledenadministratie bijwerken en het ondersteunen van onze beleidsmedewerkers.
 
Ik word blij als de leden tevreden zijn en mijn werkzaamheden zijn afgerond. Ik ben zorgvuldig, behulpzaam en doelgericht. Ik vind het belangrijk om op kantoor ook een goede sfeer te hebben, zodat onze leden zich welkom voelen bij KBN.

Cornelis van Dorsser - Logistiek en Economie - Kennisontwikkeling
“Hedendaagse branchevertegenwoordiging vraagt om een heldere toekomstvisie en goed onderbouwde analyses zonder zweem van lobby”
 
Als wetenschappelijk beleidsadviseur bied ik ondersteuning aan collega beleidsadviseurs, ledengroep secretarissen en directie bij kennisvragen en strategievorming. Ik ondersteun met objectieve rapportages op basis van wetenschappelijke inzichten en data. Ik sta hiervoor in nauw contact met wetenschappers, onderzoekers, experts en beleidsmakers en draag bij aan het verbeteren van interne beleidsdocumenten en externe onderzoeken over de binnenvaart.
 
Ik heb een achtergrond als scheepbouwkundig ingenieur en als transporteconoom en ben gespecialiseerd in binnenvaart en toekomstverkenning. Bij KBN fungeer ik als klankboord en draag ik bij aan het vergaren van relevante kennis en inzichten op thema’s als markt en economie, vergroening en verduurzaming, digitalisering, autonoom varen en infrastructuur. Het opdoen van kennis en het verbeteren van data staat hierbij centraal. Door kennis op een gerichte wijze te bundelen en beschikbaar te stellen draag ik bij aan een heldere strategie en goed onderbouwde beleidsstukken op voor KBN relevante werkdomeinen.
 
Naast mijn werk bij KBN ben in eveneens in praktijk werkzaam bij een binnenvaartondernemer, werk ik als zelfstandig adviseur en ben ik als geassocieerd onderzoeker verbonden aan de vakgroep havens en scheepvaartwegen van de TU-Delft. Ik vind het belangrijk om het kennisniveau over de binnenvaart te vergroten en deze ten behoeve van de sector en de maatschappij beschikbaar te stellen. De binnenvaart heeft immers veel potentie om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

De komende weken stellen de andere medewerkers van KBN zich aan u voor!
 

Naar boven

 

22 en 23 juni 2022

Technische voorschriften voor binnenschepen

Op 22 en 23 juni vonden er in Straatsburg gesprekken en discussies plaats tussen Europese experts op het gebied van technische vereisten voor binnenschepen.

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is proactief betrokken bij de totstandkoming en wijzigingen van de technische voorschriften voor binnenschepen. Deze regels staan in de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN). We nemen dan ook deel aan de bijeenkomsten van de werkgroep technische voorschriften (CESNI/PT). Dit doen we onder de vlag van het European Inland Waterway Transport Platform.

Belangrijke onderwerpen op 22 en 23 juni waren onder meer: 
 • Regels voor methanol als brandstof
 • Elektronische apparatuur
 • Motoren
 • Markering van gevaarlijke zones
 • traditionele schepen
Binnenkort ontvangt u via de e-mail een uitgebreide nieuwsbrief met de terugkoppeling van deze twee dagen.

Naar boven

 

Sluis Grave

Schutproces na stremming

Op donderdag 23 juni viel sluis Grave in storing waardoor de wachttijden voor schepen al gauw fors opliepen. Laat in de avond bleken stenen tussen de deur de oorzaak. Na verwijdering kon het schutproces worden opgestart. Er lagen 8 schuttingen voor de sluis en het opstarten is niet goed verlopen.

KBN pleit voor twee zaken na een stremming als er veel schepen liggen:
 • Er kan geen schutmoment “gereserveerd” worden ten koste van de overige vaart. Als een schipper besluit om “uit de rij” te gaan om te gaan slapen of weekend te houden, moet hij opnieuw aanmelden als hij de reis hervat en “achteraan aansluiten”. Dit om te voorkomen dat iedereen “in de wacht ligt” en er plotseling uit het niets schepen de sluis invaren.
 • KBN pleit ervoor dat sluisoperators de schippers van de eerstvolgende schutting bellen om aan te geven dat zij aan de beurt zijn. Wanneer dit vanaf de sluis gebeurt, bevordert dat de doorstroming van het verkeer. We hebben hier op diverse locaties zeer goede ervaringen mee.
Daarnaast zijn wij geen voorstander van een bel-keten vanuit de schippers zelf (dus dat de schipper die aan de beurt is de volgende belt enz.). Dit vanwege taalbarrières, omdat schippers vaak niet over telefoonnummers beschikken en om te voorkomen dat de ketting breekt als een schip in de nacht niet opneemt en de volgende gebeld moet worden.

Wij hebben hierover gesproken met Rijkswaterstaat (RWS). Punt één is een soort van ongeschreven regel geworden in Nederland. Ook tegenover het tweede punt staat men niet afwijzend, maar wil RWS de afweging bij de operators ter plaatse laten.

Aan beide wensen is bij de stremming in Grave geen gehoor gegeven en dat vinden wij jammer. Wij zullen er wederom voor pleiten in het reguliere overleg met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Daarnaast pleit KBN al jaren voor een tweede sluiskolk bij Grave. De problemen van deze week tonen de urgentie ervan wederom aan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Buitendijk

Naar boven

 

AGENDA

 
 

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.