Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

2 juni 2022 - KBN nieuwsbrief Nr. 8

Nieuws & Updates

 1. Stand van zaken KBN: alweer of nog maar....
 2. Congestie containervaart: Europese initiatieven
 3. Terugblik bijeenkomst 18 mei: Energietransitie, en wat er op de binnenvaart afkomt
 4. Europese Unie: Contingency plan for transport
 5. 7 juni: Hartelkanaal ter hoogte van Suurhoffburg gestremd
 6. Vlaams-Nederlandse Havendag: energietransitie en energievoorzieningszekerheid
 7. Registreer u nu nog voor het PLATINA3 event!
 8. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Stand van zaken KBN

Alweer of nog maar....

Koninklijke Binnenvaart Nederland is ‘alweer of nog maar’ 2 maanden geleden opgericht. De medewerkers en het bestuur van KBN werken hard aan het verder vormgeven van dé binnenvaartbranchevereniging.

In de aanloop naar de oprichting van KBN was al begonnen met het vormgeven van de nieuwe organisatie. Meteen na de officiële oprichting op 7 april zijn we gestart met de verdere vormgeving van de nieuwe branchevereniging. Er komt veel kijken bij het oprichten van dé vereniging en uitrollen van de nieuwe organisatie.

Locatie
Nu we weten waar KBN zich gaat huisvesten is er een werkgroep bezig met het vormgeven en inrichting van onze nieuwe locatie in Zwijndrecht. Niet alleen KBN, ook EICB, BVB en BTB verhuizen mee. In een gezamenlijk binnenvaarthuis kunnen we onze diverse werkzaamheden nog beter integreren. Wanneer we onze intrek kunnen nemen op de nieuwe locatie, is afhankelijke van de planning van de aannemer en de levering van materialen. De bouwbranche kampt met lange levertijden en overvolle planningen. Dus tot die tijd werken de medewerkers van KBN nog op twee verschillende locaties. Al weten de medewerkers elkaar al goed te vinden en samen te werken op één van de twee locaties. Uiteraard bent u van harte welkom bij ons, nu nog in Rotterdam of Zwijndrecht.

Samenbrengen en vormgeven
Naast één fysieke locatie moeten ook alle andere bedrijfsprocessen samen worden gebracht. Er werd door beide verenigingen gebruik gemaakt van verschillende software-, administratie- en CRM-pakketten, de ICT was anders geregeld en de inzet van de communicatiemiddelen was verschillend. Dit alles moet samenkomen tot het beste voor KBN, 1+1 = 3. Dit vergt tijd, maar het samenvoegen van de financiële en ledenadministratie is in volle gang. Ook de keuzes en inrichting van administratie, CRM, communicatie en ICT zijn in gang gezet.
 
En naast bedrijfsprocessen moeten er ook twee teams van medewerkers, die allebei op hun eigen manier goed functioneerden, samen worden gevoegd. Hierin zijn al verschillende stappen gezet. Zo wordt naar functies gekeken, indien nodig geschoven met taken, er worden verantwoordelijkheden toegevoegd. Daarnaast zorgen we voor versterking van het KBN-team en er worden nog vacatures uitgezet (zoals de vacature: beleidsadviseur Vergroening), zodat wij de belangen van onze leden en de binnenvaart in het algemeen zo goed mogelijk kunnen behartigen en de hoge ambities voor verschillende beleidsdomeinen kunnen waar maken.

De functie van beleidsadviseur Sociaal is vervuld, op 1 juli zal Henriëtte Schreuders deze functie voor KBN gaan invullen. Zij zal zich later aan u voorstellen. Ook de andere medewerkers van KBN zullen zich (opnieuw) voorstellen, zodat het voor u duidelijk wordt wie waar voor verantwoordelijk is. Dus houdt deze nieuwsbrief de komende weken in de gaten.

Belangen behartigen voor de binnenvaart gaat door
Naast het vormgeven van de nieuwe branchevereniging KBN, draait KBN ook gewoon al op volle toeren. Het behartigen van de belangen, het lobbywerk, de nationale en internationale betrekkingen, het werk voor de verschillende ledengroepen gaat door. KBN is dé binnenvaartbranchevereniging van Nederland, dus dat kan u ook van ons verwachten. Samen voortvarend!

Met vriendelijke groet,

Rob Leussink
Directeur

Naar boven

 

Europese initiatieven

Congestie containervaart


Stakeholderbijeenkomst DG MOVE

Eerder deze week vond bij DG MOVE (Europese Commissie) een bijeenkomst plaats over de mondiale supply chain disturbances.
 
De concrete aanleiding van deze sessie was de lockdown in Shanghai. De Europese Commissie weet de verstoringen waar de mondiale containervaart al lang onder te lijden heeft voorheen steeds aan een concrete oorzaak (eerst corona, daarna Suez, nu Shanghai) en weigerde vooralsnog te erkennen dat er sprake is van een structurele weeffout in het systeem. Maar inmiddels lijkt de Europese Commissie bij te draaien nu de algemene consensus opnieuw was dat Shanghai niet de oorzaak is (net zomin als dat Suez of corona de oorzaak waren) maar dat het om een fundamenteel probleem gaat in de organisatie van de global supply chain.
 
Afgesproken werd dat de Europese stakeholderorganisaties gezamenlijk een inventarisatie van zogenoemde issues of concern zullen maken die aan de Europese Commissie voorgelegd zullen worden om opgepakt te worden. Het grootste deel van de issues zal vermoedelijk door het bedrijfsleven opgepakt moeten worden, maar mogelijk vereisen sommige issues een regulatory framework vanuit de EC, dan wel Europese of nationale beleidsvorming.
 

CCR – Economisch Comité

Eveneens deze week vond bij de Centrale Rijnvaartcommissie de vergadering van het Economisch Comité plaats.
 

De CCR is voornemens een workshop voor alle stakeholders te organiseren, en tijdens de vergadering van het Economisch Comité is opzet, vorm, inhoud en gewenste timing van deze workshop besproken. De CCR zou deze workshop begin 2023 willen organiseren, maar vanuit de sector is de sense of urgency benadrukt en is er gepleit om deze workshop in het najaar van 2022 te houden – mede gelet op het bovengenoemde initiatief vanuit de Europese Commissie.
 
Mogelijke doelstellingen van de workshop zijn onder andere: de rol in kaart brengen die de overheidsinstanties zouden kunnen spelen, nagaan of behoefte bestaat aan nadere regelgevende maatregelen, en de mogelijke specifieke rol van de CCR definiëren.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Maira van Helvoirt

Naar boven

 

Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart

Terugblik bijeenkomst 18 mei: Energietransitie, en wat er op de binnenvaart afkomt

Woensdagochtend 18 mei 2022 organiseerde EICB Innovation Lab haar jaarlijkse publieksevenement tijdens Maritime Industry. Centraal stond het thema Energietransitie. Wat komt hier allemaal bij kijken en op welke manier weet je als ondernemer dat je de juiste keuzes maakt? Denk daarbij aan de toepassing van biobrandstoffen, batterijvaren, waterstof en methanol als alternatieve energiedragers.

Bezoekers van dit evenement konden terecht met al hun vragen, en zich laten inspireren door succesvolle voorbeelden uit de praktijk. 

Mocht u niet aanwezig zijn geweest? U kunt de gehele bijeenkomst terugkijken.  Ook alle presentaties van deze ochtend zijn op deze pagina terug te vinden. Rob Leussink, directeur van KBN, was één van de sprekers op deze bijeenkomst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EICB

Naar boven

 

Europese Unie

Contingency plan for transport

Naar aanleiding van de lessons learned uit de coronacrisis, en mede naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, heeft de Europese Unie een “noodplan voor vervoer” gepresenteerd.

In dit noodplan wordt een instrumentarium voorgesteld voor de aanpak van alle soorten onvoorziene crises (zoals natuurrampen, pandemieën, terroristische aanslagen, cyberaanvallen, ransomware, militaire conflicten, het instorten van bruggen of tunnels of andere infrastructuur, stroomonderbrekingen), om er voor te zorgen dat vitale verbindingen in het logistieke en mobiliteitssysteem zo goed mogelijk in stand gehouden kunnen worden.

Het opgestelde noodplan bevat een toolbox met tien maatregelen om de crisisparaatheid en responscapaciteit van de vervoerssector te vergroten:
 1. EU-vervoerswetgeving geschikt maken voor crisissituaties
  Sommige EU-vervoerswetgeving bevat reeds noodclausules. Waar nodig moet deze wetgeving echter aangevuld worden met adequate bepalingen om een ernstige crisis beter het hoofd te kunnen bieden. Zo zijn versterking van de grensoverschrijdende TEN-T trajecten en grotere multimodaliteit dankzij knooppunten voorbeelden van langeretermijnmaatregelen die nodig zijn om onze paraatheid te versterken.
 2. Adequate steun bieden aan de vervoerssector
  Het veerkrachtiger maken van de vervoerssector gaat hand in hand met het verbeteren van de connectiviteit en duurzaamheid van het EU-vervoerssysteem. Daarom zal de Commissie de uitvoering van de Recovery and Resilience Facility (RRF) verder ondersteunen en benadrukt het gebruik van andere financiële instrumenten van de EU (zoals CEF, Cohesiefonds, Europees Fonds voor regionale ontwikkeling) voor investeringen in connectiviteit, digitalisering en in de multimodaliteit van het vervoerssysteem.
  Bovendien moeten de Commissie en de lidstaten indien nodig andere middelen vrijmaken, bijvoorbeeld voor het verlichten van betalingsverplichtingen of voor wettelijke maatregelen om de sector financiële steun te bieden.
 3. Zorgen voor ononderbroken vrij verkeer van personen, goederen en diensten
  Het systeem van green lanes dat tijdens de COVID-19-pandemie met succes is ingevoerd, kan opnieuw worden geactiveerd wanneer dat nodig is tijdens een eventuele nieuwe crisis.
  De Commissie verzoekt de lidstaten om controles, screenings en andere formaliteiten tot een minimum te beperken, om de green lanes zo weinig mogelijk te belemmeren.
 4. Beheer van vluchtelingenstromen en repatriëring van gestrande reizigers en vervoerswerknemers
  Door maatregelen in te voeren zoals het opstellen van rampenplannen in niet-EU-landen, het mobiliseren van het EU-mechanisme voor civiele bescherming en rescEU en het opzetten van transitcorridors voor veilige doorgang.
 5. Een minimale vervoersconnectiviteit en de bescherming van passagiers waarborgen
  De Commissie verzoekt de lidstaten om adequaat collectief openbaar vervoer in stand te houden, bijvoorbeeld door het uitgeven van urgente gunningscontracten voor collectieve vervoersdiensten.
  De Commissie is van plan om in 2022 een aanbeveling te publiceren over plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit en onderzoekt momenteel wetgevingsinitiatieven om passagiers te beschermen tegen het risico van een liquiditeitscrisis.
 6. Vervoersinformatie uitwisselen
  Het delen van vervoersinformatie verbeteren door bijvoorbeeld protocollen vast te stellen voor de meest geschikte communicatiekanalen, en back-upsystemen op te zetten met nationale autoriteiten.
 7. Een betere coördinatie van het vervoersbeleid
  Het netwerk van nationale contactpunten voor vervoer blijft het zenuwcentrum van crisisoverleg inzake vervoer. Om snel in te kunnen spelen op een crisis moet dit netwerk flexibel en informeel blijven functioneren.
 8. Versterkte cybersecurity
  De Commissie wil de samenwerking op het gebied van cybersecurity met de relevante Europese vervoersagentschappen intensiveren, onder meer door de ontwikkeling van cybersecurityprotocollen te ondersteunen.
 9. Het testen van noodscenario’s voor het vervoer
  Deze tests moeten worden opgenomen in het algemene systeem voor crisisbeheersing van de Commissie en zoveel mogelijk deel uitmaken van bestaande EU-oefeningen. Op basis van deze tests kunnen de vervoerssector en de autoriteiten hun eigen plannen voor bedrijfscontinuïteit ontwikkelen.
 10. Samenwerking met internationale partners
  Een crisis die het EU-vervoerssysteem treft, zou een mondiale dimensie kunnen hebben. Daarom moet ingezet worden op versterking en bevordering van de samenwerking en coördinatie met internationale partners, waaronder de samenwerking met de Westelijke Balkan via de Vervoersgemeenschap, en uitbreiding van het TEN-T-netwerk.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Maira van Helvoirt

Naar boven

 

7 juni 2022

Hartelkanaal ter hoogte van Suurhoffburg gestremd

Op dinsdag 7 juni 2022 is vanaf 07.00 tot 18.00 uur het Hartelkanaal gestremd tussen splitsing met de Dintelhaven aan de oostzijde en de kruising met het Beergat aan de westzijde.

Deze maatregel is genomen in verband met werkzaamheden ter hoogte van de Suurhoffbrug en zal zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig duren.Tijdens de stremming ligt er ter hoogte van de Dintelhaven en in het Beerkanaal een scheepvaartbegeleidingsvaartuig.

De scheepvaart wordt verzocht te luisteren op de daarvoor bestemde VHF-kanalen en zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de planning.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 - 252 10 00 of VHF 11;

Naar boven

 

30 juni 2022

Vlaams-Nederlandse Havendag: energietransitie en energievoorzieningszekerheid

Er is een grote gezamenlijke opgave voor alle bedrijven in de havens: de energietransitie. De technologieën zijn beschikbaar, maar om de energietransitie mogelijk te maken is samenwerking noodzaak. Hoe kunnen de havens toewerken naar een gezamenlijk waterstof-ecosysteem?

Op donderdag 30 juni organiseert Nieuwsblad Transport de Vlaams-Nederlandse Havendag waar ze op zoek gaan naar het antwoord op deze vraag. 

Paul Goris, voorzitter van KBN, is één van de sprekers op deze Havendag. Hij spreekt samen met Caroline Nagtegaal (Europees Parlement), Jeannette Baljeu (provincie Zuid-Holland) en Diederik Luijten (Air Liquide) over hoe de energietransitie in het transport eruit ziet.

Voor meer informatie over de sprekers, het programma, de locatie en registeren kunt u kijken op de website van dit evenement.

Naar boven

 

7 en 8 juni 2022

Registreer u nu nog voor het PLATINA3 event!

Aanstaande dinsdag en woensdag organiseert het PLATINA3-team samen met partners het vierde online PLATINA3 event. Met deze keer aandacht voor:
 • Beleids- en regelgevende acties die het aanmoedigen en het faciliteren voor gebruik van de binnenvaart
 • Financiering voor energietransitie van het Europese binnenvaart
 • Belemmeringen voor de implementatie van infrastructuur en voorgestelde oplossingen
Voor meer informatie en registeren kunt u kijken op de website van PLATINA3.

Wat houdt PLATINA3 in?
PLATINA3 biedt gerichte coördinatie- en ondersteuningsactiviteiten om het vervoer over de binnenwateren in Europa te promoten. PLATINA3 slaat de brug naar toekomstige onderzoeks-, innovatie- en implementatiebehoeften binnen de binnenvaart in Europa. Een hoofddoelstelling is het verschaffen van de kennisbasis voor de uitvoering van de Europese Green Deal met het oog op de verdere ontwikkeling van het IWT-actieprogramma (NAIADES) van de EG richting 2030.

PLATINA3 behandelt de volgende onderwerpen voor het succes van de binnenvaart:

 1. integratie en digitalisering van binnenvaart met het oog op modal shift en synchromodaliteit
 2. emissievrije, geautomatiseerde en klimaatbestendige vloot
 3. geschoolde arbeidskrachten anticiperend op emissievrij en automatisering
 4. slimme en klimaatbestendige waterweg- en haveninfrastructuur met schone energiehubs.

PLATINA3 is gestructureerd rond de werkpakketten/thema's: markt, vloot, banen & vaardigheden en infrastructuur.

Wilt u meer weten over PLATINA3? Klik hier voor meer informatie.

Naar boven

 

AGENDA

 • 7 juni - Kwartaalbijeenkomst PZI
 • 7 en 8 juni - Vierde PLATINA3 event
 • 9 juni - Maritime Innovation Platform 2022 
 • 21 juni - CDNI hoorzitting, Straatsburg
 • 21 en 22 juni - Informele werkgroep digitale documenten ADN
 • 22 en 23 juni - Informele werkgroep laadsnelheden
 • 27 juni - Dag van het OV
 • 28 en 29 juni - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 30 juni - Vlaams-Nederlandse Havendag

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.