Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

5 mei 2022 - KBN nieuwsbrief Nr. 4

Nieuws & Updates

 1. Arbospreekuur tijdens Maritime Industry 2022
 2. Congestieberaad Port of Rotterdam
 3. GNA publiceert gewijzigde folder voor veilige binnenvaartpassagiersschepen
 4. Fusie van havens Antwerpen en Zeebrugge
 5. EICB organiseert symposium over energietransitie 18 mei in Gorinchem
 6. CCR publiceert Market Insight April 2022
 7. Stremming Kreekraksluizen
 8. Planmatig onderhoud sluizen Moezel
 9. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

19 mei 2022

Arbospreekuur tijdens Maritime Industry 2022

Heeft u vragen over arbo-onderwerpen of de Branche RI&E? Kom dan op donderdag 19 mei van 14:30 tot 15:30 naar H136, de stand van KBN. 

Mauritus van der Linde (beleidsadviseur Veiligheid van KBN) en Wilma van Sandijk (Veilig aan Boord en lid van de Werkgroep Arbo) zitten klaar op de beursstand van KBN om antwoord te geven op uw vragen. Zij spreken u graag tijdens de beurs.

Ontmoet KBN
Na 2 jaar niet doorgaan van de Maritime Industry, is het nu weer mogelijk om elkaar te ontmoeten in Gorinchem. Van dinsdag 17 mei t/m donderdag 19 mei kunt u kennis maken met dé nieuwe binnenvaartbrancheorganisatie van Nederland tijdens de beurs in Gorinchem op stand H136.

Koninklijke Binnenvaart Nederland ontmoet graag haar leden op de beurs, maar naast elkaar ontmoeten zijn er ook verschillende momenten tijdens de beurs waar u terecht kunt met uw vragen

Kennistheater – nieuwe pensioenregeling – 17 mei van 16.30 tot 17.15 uur
Het kennistheater tijdens Maritime Industry is volledig gericht op ‘Transformatie in de Binnenvaart’. Iedere dag staan er diverse thema’s centraal, zoals; ondernemen in 2022, zero emissie en digitalisering.

Ingrid Blom, beleidsadviseur Sociaal domein van KBN, zal op dinsdag 17 mei van 16.30 tot 17.15 uur een presentatie houden in het kennistheater over de nieuwe pensioenregeling in 2025. Er komen twee belangrijke ontwikkelingen voor de pensioenregeling aan. Hoe gaat de nieuwe regeling eruit zien, en wat regelen we precies? Ingrid vertelt u er graag alles over! Klik hier voor het gehele programma van het kennistheater.
Voor meer algemene informatie over de beurs, kunt u kijken op de website van de beurs.
Vergeet u niet te registeren voor één of meerdere dagen tijdens de beurs.
Wij hopen u te ontmoeten tijdens de beurs. Tot snel!

Naar boven

 

Port of Rotterdam

Congestieberaad

Op dinsdag 3 mei vond het Sectoroverleg Containerbinnenvaart plaats bij Port of Rotterdam. Het was voor het eerst sinds meer dan twee jaar dat deze groep, bestaande uit alle relevante stakeholders uit de logistieke keten rond de containerbinnenvaart, weer bijeen kwam om te praten over de structurele problemen in de afhandeling van de containerbinnenvaart in de zeehaven.

De afgelopen twee jaar is er veel gebeurd. Enerzijds hebben diverse (bilaterale en andere) initiatieven vanuit marktpartijen geleid tot een zekere rust in het proces. Anderzijds hebben ontwikkelingen in de wereldwijde supply chain (als gevolg van corona, de Suez-blokkade) geleid tot een totaal verstoord aanleverpatroon van volle en lege containers. Zo staan, in tegenstelling tot enkele jaren geleden, inmiddels ook de achterlandterminals helemaal vol; alle ademruimte is inmiddels uit het systeem geperst.

Dat betekent dat de huidige problemen niet hetzelfde zijn als een paar jaar geleden, maar de symptomen ervan (congestie, verstoringen van de afhandeling in bredere zin) zijn wél hetzelfde gebleven. Ondanks de belangrijke stappen voorwaarts die de afgelopen jaren gezet zijn, is het lek nog steeds niet boven.

Een belangrijke doelstelling voor dit overleg was dan ook, behalve een update geven van de lopende initiatieven en projecten (Nextlogic, overflowhub), om gezamenlijk te bespreken welke aanvullende acties nodig zijn.

Eén van de grootste issues op dit moment zijn de dwell times. Ook het informatiehiaat tussen achterland en zeehaven blijft een heikel thema. Met deze punten moeten we aan de slag. Veel van de lopende initiatieven spelen zich vooral op Nederlands grondgebied af, en zouden ook in het Duitse (c.q. Franse c.q. Zwitserse) achterland uitgerold moeten worden, uiteraard waar nodig in aangepast format.

Daarnaast moet een onderscheid gemaakt blijven worden tussen maatregelen gericht op het bestrijden van de symptomen enerzijds, en werken aan een structurele oplossing voor de onderliggende oorzaken anderzijds. Dit laatste vereist een zeer lange adem, en actieve inzet op Europees (en idealiter mondiaal) niveau via onze Europese partners.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt
 

Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) publiceert

Gewijzigde folder voor veilige binnenvaartpassagiersschepen

Op 1 april 2019 heeft een aanvaring tussen mps ‘Viking Idun’ en chemicaliëntanker ‘Chemical Marketer’ op de Westerschelde plaatsgevonden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft dit ongeval onderzocht met als doel daar lessen uit te trekken. De rapportage bevat uitgebreide informatie over de toedracht van het ongeval, achtergrondinformatie van de betrokken partijen, diverse analyses, conclusies en aanbevelingen.

De conclusie
In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat de aanvaring niet voorkomen had kunnen worden. Achteraf gezien kan gesteld worden dat er sprake is geweest van miscommunicatie, onvoldoende kennis van het desbetreffende vaargebied en een beperkte beheersing van de Engelse taal (met name nautisch Engels) door de bemanning. Voorafgaand aan de reis heeft de rederij de bemanning onvoldoende gecontroleerd op kwalificaties, vakbekwaamheid en ervaring.

De Westerschelde is een complex vaargebied dat intensief bevaren wordt door zeescheepvaart, binnenvaart en riviercruisevaart. Hierdoor is goede regelgeving en een scherp toezicht vereist. Gebaseerd op de bevindingen doet de OVV een aantal aanbevelingen in het rapport richting de rederijen die actief zijn in de riviercruisevaart, de diverse overheden en aan brancheverenigingen met als doel om de veiligheid in de riviercruisesector te vergroten.

Aanbevelingen in het onderzoeksrapport
 • Aan de rederijen die actief zijn in de passagiersvaartsector wordt de aanbeveling gedaan om zorg te dragen dat er tijdens iedere vaart van een riviercruiseschip een volledig gekwalificeerde en bekwame nautische bemanning in de stuurhut aanwezig is. Om de bemanning gekwalificeerd en (vak)bekwaam te maken en te houden wordt geadviseerd om gebruik te maken van een toegespitst trainingsprogramma met aandacht voor taalbeheersing (nautisch Engels) en voldoende bekendheid met de voorgenomen vaarroutes voor de nautische bemanningen en daarbij een periodieke toetsing van vaardigheden af te nemen.
 • Aan diverse overheden waaronder de Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit (GNA), wordt de aanbeveling gedaan om de bevoegdheids- en bekwaamheidseisen voor nautische bemanningen van riviercruiseschepen binnen het Scheldegebied aan te scherpen en daarbij de mogelijkheid te benutten om in het Scheepvaartreglement Westerschelde aanvullende bepalingen voor een veilige doorvaart van riviercruiseschepen op te nemen. Daarbij wordt gedacht aan aanvullende bepalingen rond bekendheid met het vaargebied en/of een loodsverplichting bij het ontbreken van deze kennis. De OVV beveelt aan om tevens te onderzoeken of de aanvullende bepalingen ook in internationaal verband geborgd kunnen worden.
 • Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt de aanbeveling gedaan om de effectiviteit van toezicht op de riviercruisevaart te verbeteren door een te ontwikkelen toezichtarrangement kan het toezicht op de riviercruisevaart gecoördineerd verlopen. Daarnaast wordt aanbevolen om een instrumentarium te ontwikkelen voor de effectieve handhaving van de voertaaleis en wordt de aanbeveling gedaan om structureel ongevallen en incidenten met riviercruiseschepen te onderzoeken en daar de geleerde lessen uit te trekken en de bevindingen te delen met internationale partners.
 • De laatste aanbeveling is gericht aan CBRB, nu KBN
  De brancheorganisatie wordt aanbevolen om de bevindingen en de lessen uit dit onderzoek te delen met de leden van de Ledengroep Personenvervoer en in het nationale en internationale netwerk van de brancheorganisatie.
Verplichting tot opvolgen van aanbevelingen van Onderzoeksraad voor Veiligheid
De partijen aan wie de OVV aanbeveling(en) doet, zijn verplicht om binnen 1 jaar op de aanbeveling te reageren. CBRB heeft aan deze verplichting voldaan door het onderzoek te delen en de leden daarover te informeren via directe mail en de CBRB-nieuwsbrief Nr. 49 - 2020. Via EBU is het onderzoek gedeeld met het internationale netwerk.

Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit (GNA) publiceert gewijzigde folder
De Westerschelde strekt zich uit over Nederlands en Belgisch grondgebied. Drie instanties waken over een veilige en vlotte scheepvaart op de Westerschelde: de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, de verkeerscentrales en de loodsen. Om het vaarverkeer veilig te laten verlopen, moeten binnenvaartpassagiersschepen een aantal regels volgen:
 • Kennis hebben van de marifoonprocedures. Via de marifoon dienen schepen hun binnenkomst in het vaargebied mee te delen. Klik hier voor alle informatie over de marifoonprocedures
 • Communiceren in het Nederlands of in het Engels.
 • Het aantal personen aan boord van het schip melden bij binnenkomst van het gebied.
 • Varen is toegestaan bij een golfhoogte van maximaal 1,2 m met uitzondering van schepen die gecertificeerd zijn om te varen met een golfhoogte van 1,5 m en een zicht van minimaal 1000 meter.
Graag uw aandacht
KBN heeft input geleverd voor het ontwikkelen van de vernieuwde folder waar u deze informatie kunt terugvinden. Nu vaarseizoen 2022 in volle gang is, vragen wij graag uw aandacht voor deze folder.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lotte Janssen - Verschoor
 

Port of Antwerp-Bruges

Fusie van havens van Antwerpen en Zeebrugge

De havens van Antwerpen en Zeebrugge zetten hun groeitraject verder onder één naam: Port of Antwerp-Bruges. Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 22 april 2022 ondertekenden de twee steden de aandeelhoudersovereenkomst van de eengemaakte havenvennootschap.

Afgelopen week deelde Port of Antwerp-Bruges de concrete invulling van haar ambitie – een wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent – met de wereld.

Grote maar duurzame ambities
In februari 2021 kondigden de Stad Antwerpen en de Stad Brugge de start van het eenmakingstraject van hun respectievelijke havens aan. Sinds de ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst van de eengemaakte havenvennootschap op 22 april 2022 gaan de havens van Antwerpen en Zeebrugge verder onder één naam: Port of Antwerp-Bruges.

Vandaag zorgt deze eengemaakte haven voor maar liefst 74.000 directe en 90.000 indirecte jobs en is met een toegevoegde waarde van bijna €21 miljard of 4,5% van het Belgisch BBP met afstand de grootste economische motor van ons land. Deze zal de grootste Europese exporthaven, de grootste haven voor overslag van voertuigen en de grootste geïntegreerde chemische cluster van Europa zijn.

Port of Antwerp-Bruges koestert de expliciete ambitie om de eerste wereldhaven te worden die economie, mens en klimaat verzoent. De fusiehaven wil haar positie in de internationale logistieke keten verder versterken, leiderschap nastreven in de energie- en digitale transitie en tegelijk duurzame meerwaarde creëren voor de brede samenleving. Niet alleen voor de omgeving van Antwerpen en Zeebrugge zelf, maar ook voor alle mogelijke stakeholders in de ruimere nationale en internationale regio.

Lees meer op de website van Port of Antwerp-Bruges over de versterking van de wereldpositie, pionier in waterstof en CO2-hergebruik

Naar boven

 

Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart

Symposium over energietransitie 18 mei in Gorinchem

Ook dit jaar pakt het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) weer uit met een symposium over een aansprekend thema tijdens de Maritime Industry beurs in Gorinchem. Op woensdagochtend 18 mei kunnen bezoekers vanaf 10.30 uur terecht om kennis te nemen van praktische toepassingen van nieuwe technieken aan de hand waarvan de sector de uitdagingen van de energietransitie het hoofd kan bieden.

Het programma op deze ochtend biedt veel ruimte aan industriële partijen, die verschillende oplossingsrichtingen zullen toelichten. Onder meer waterstof en de toepassing van methanol zullen daarbij aan de orde komen.

Compleet plaatje
Als inleiding hierop zullen vertegenwoordigers van de brancheorganisatie KBN en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de bredere ontwikkelingen schetsen die de transitie in de sector urgent maken. De invalshoeken van belangrijke ketenpartners, zoals banken en verladers, maken het plaatje vervolgens compleet.

In drie uur tijd zijn de bezoekers van dit evenement volledig bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Een afsluitende netwerklunch biedt de gelegenheid nuttige contacten te leggen om samen werk te maken van de energietransitie. Registreren kan via www.eicb.nl/beurs

Programma
10.00 - 10.30  Inloop en registratie
10.30 - 10.35  Welkom en introductie
 • Henk van Laar, dagvoorzitter
 • Khalid Tachi, managing director EICB              
10.35 - 11.00  Energietransitie: koers binnenvaart vanuit sector en beleid
 • Rob Leussink, directeur Koninklijke Binnenvaart Nederland
 • Rens Vermeulen, senior beleidsadviseur ministerie van Infrastructuur en Waterstaat     
11.00 - 11.25  Perspectief vanuit ondernemers: banken en verladers         
 • Henry Steenbergen, directeur Transport en Mobiliteit Rabobank
 • Steven Lak, voorzitter evofenedex
11.25 - 11.40  Koffiepauze     
11.40 - 12.00  Stand van de techniek
 • Sander Roosjen, R&D Manager Koedood
12.00 - 12.20  Methanol in de praktijk
 • Robert-Jan Zimmerman, CEO Mercurius Shipping Group
12.20 - 12.40  Waterstof in de praktijk
 • Claudia Beumer, Business development VT Group
12.40 - 12.45   Introductie Team EICB
12.45 - 13.00  Conclusies en afsluiting door dagvoorzitter
13.00              Lunch
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van EICB
 

Centrale Commisie voor de Rijnvaart 

Market Insight / April 2022

Het nieuwe bulletin over de Europese binnenvaart dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in samenwerking met de Europese Commissie wordt uitgebracht, is onlangs verschenen.

De Market Insight van april 2022 geeft informatie over het vracht- en passagiersvervoer, exploitatie-omstandigheden en een focus hoofdstuk over Zwitserland. Klik hier om dit rapport te lezen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.inland-navigation-market.org, ook voor de rapporten in andere talen.

Naar boven

 

6 t/m 9 mei 2022

Stremming Kreekraksluizen

Van vrijdag 6 mei 06.30 uur tot maandag 9 mei 14.00 uur is de Oostsluis van de Kraakraksluizencomplex gestremd. Dit vanwege de montage van remmingswerken. Tijdens de stremming zijn de kegelpalen en de 3x 24uurs ligplaats niet beschikbaar om te overnachten, alleen te gebruiken als wachtplaatsen om te gaan schutten. 

Op vrijdagmiddag wordt in overleg met de aannemer afgestemd of de stremming kan worden opgeven in de nachtelijke uren, zodat er vanuit één richting geschut kan worden. De gestremde sluiskolk wordt dan alleen vrijgegeven voor eenrichtingsverkeer, dus alleen uitvarend aan de zijde van de werkzaamheden aan de remming in de fuik. Deze stremming valt samen met de langdurige stremming van de zuidkolk Krammersluis.
 

16 t/m 25 mei 2022

Planmatig onderhoud sluizen Moezel

Van 16 tot en met 25 mei 2022 zullen een aantal sluizen op de Moezel worden gestremd. Voor nadere informatie verwijzen wij naar dit bijgaande bericht.
 

AGENDA

 • 7 mei - Ledengroepvergadering Zand- en grindvaart
 • 13 mei - Ledengroepvergadering Containervaart
 • 17 mei - IWT-Platform Secretaris Day
 • 17 t/m 19 mei - Maritime Industry 2022
 • 19 mei - CDNI IVC vergadering, Straatsburg
 • 24 mei - SVA-congres 2022
 • 2 en 3 juni - IVR Congres 
 • 21 juni -  CDNI hoorzitting, Straatsburg
 • 28 en 29 juni - CESNI/PT

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.