Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

14 april 2022 - KBN nieuwsbrief Nr. 1

Nieuws & Updates

 1. Koninklijke Binnenvaart Nederland een feit
 2. Minister Harbers geeft extra geld aan infrastructuur
 3. Continuïteit certificering binnenvaartvloot in gevaar door ICT probleem bij ILT
 4. Uitvoeringsagenda klimaatbestendige netwerken
 5. Officiële installatie Rotterdam Maritime Board 2022-2025
 6. Zuidkolk Krammer gestremd III
 7. IVR-Congres 2022
 8. Maritime Industry 2022
 9. Agenda

U ontvangt vanaf vandaag de KBN nieuwsbrief

Koninklijke Binnenvaart Nederland is sinds vorige week donderdag een feit. BLN en CBRB zijn gefuseerd tot dé binnenvaartbranchevereniging van Nederland. De komende tijd wordt er gewerkt aan de verdere vormgeving van KBN. Het contact en communicatie blijft voorlopig, zoals u gewend bent van BLN en/of CBRB. Zodra er iets wijzigt, wordt u daarover geïnformeerd. 

Bij vragen verzoeken wij u voor nu contact op te nemen met de locatie of personen waarmee u bekend bent. SAMEN VOORTVAREND!
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

7 april 2022

Koninklijke Binnenvaart Nederland een feit

Op donderdag 7 april 2022 is Koninklijke Binnenvaart Nederland officieel opgericht. Dé branchevereniging voor de binnenvaart in Nederland met forse Europese impact is een feit! En daarom mee komt er ook een einde aan de verenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. De kennis, kunde en historie van deze twee verenigingen zal verder gaan in KBN.

KBN biedt als binnenvaartbranchevereniging meer dan alleen de historie van BLN en CBRB. KBN is hét orgaan dat voor alle overheden en andere organisaties de vanzelfsprekende spreekbuis is namens de branche en voor haar leden. KBN gaat zich inzetten voor de verschillende ledengroepen en voor de sector in het algemeen.  KBN zal actief zijn op de domeinen duurzaamheid/vergroening, Modal Shift, digitalisering en veiligheid. Ook is er veel aandacht voor infrastructuur en het nautisch/technische dossiers, en tevens is er veel focus op de werkgeversbelangen en de arbeidsmarkt.

KBN werkt niet alleen voor, maar ook samen met leden, stakeholders en overheden aan een toekomstbestendige binnenvaart. Als dé branchevereniging van en voor de binnenvaart met onze brede achterban gebeurt dit werk op een voortvarende wijze. SAMEN VOORTVAREND!

KBN lanceert logo en website
Samen Voortvarend is de pay-off die past bij een brancheorganisatie die samen gaat, die samen gaat werken met het grote netwerk en samen vaart wil maken op de grote uitdagingen waar de sector voor staat. Dit alles voor een toekomstbestendige binnenvaart.

KBN presenteert ook het nieuwe logo en bijpassende huisstijl. Een modern en toekomstbestendig logo die duidelijk laat zien waar KBN voor staat. Het vervoer over water wordt op een abstracte wijze inzichtelijke gemaakt en de kroon maakt het geheel af.
De kroon op het werk!
Koninklijke Binnenvaart Nederland lanceert nieuw logo en bijpassende huissstijl
Ook heeft KBN een website gelanceerd: www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl waar het verhaal van KBN te lezen is en het laatste organisatorische nieuws is te vinden over KBN.

KBN verder vormgeven
In de aanloop naar de oprichting van KBN is al begonnen met het vormgeven van de nieuwe organisatie, zoals statuten, bestuur, personele bezetting, huisstijl en financiën. Echter kan KBN nu, de oprichting officieel is, pas gaan starten met de verdere vormgeving van de organisatie. Er komt veel kijken bij het oprichten van dé vereniging en uitrollen van de nieuwe organisatie. De komende tijd zullen de 25 medewerkers en het nieuwe bestuur van KBN de nieuwe organisatie verder vormgeven om voor de leden en de sector het beste resultaat te bereiken van deze fusie. De leden van KBN zullen van en over dit proces op de hoogte gehouden worden.
 

Lobby

Minister Harbers geeft extra geld aan infrastructuur

Op woensdag 30 maart hebben de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland, Koninklijke Binnenvaart Nederland is één van deze leden, kennis gemaakt met de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. Mark Harbers is als minister verantwoordelijk voor een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Kortom voor vrijwel alles wat vaart, vliegt of rijdt. De minister heeft in deze bijeenkomst kort de speerpunten van zijn beleid voor de komende periode toegelicht. Tijdens deze introductie was er gelegenheid om de minister vragen te stellen.
 
Een onderwerp waar KBN zich mee bezig houdt, is het achterstallig onderhoud aan de vaarwegen. Daar gaf minister Harbers tijdens het vragenvuur uitgebreid antwoord op. Door achterstallig onderhoud aan sluizen ondervindt de binnenvaart en de logistiek namelijk veel hinder en vertraging door onverwachte stremmingen. Omdat er voor de scheepvaart meestal geen alternatieve route beschikbaar is, maakt dat het probleem extra urgent. In het regeerakkoord is extra geld begroot voor achterstallig onderhoud. Dat is een mooie ontwikkeling. Wij vroegen ons vooral af hoe dit geld besteed mag en kan worden. Dit in het kader van oplopende kosten voor grondstoffen, het tekort aan mankracht en het kennisniveau bij de uitvoeringsorganisatie.
 
Basis op orde
Minister Harbers gaf aan dat de basis van de infrastructuur op orde brengen één van de belangrijkste speerpunten in zijn beleid zal zijn. Hij verklaarde dat door de forse bezuinigingen in het verleden de infrastructuur op achterstand is gekomen en dat er 20 jaar nodig is om dit weer op orde te krijgen. Minister Harbers zal zich inspannen het netwerk op orde te brengen en toekomstbestendig te maken.
 
Extra geld voor infrastructuur
Het kabinet heeft extra geld begroot (1,5 miljard per jaar extra t.o.v. het reguliere onderhoudsbudget) voor de instandhouding van de infrastructuur. Minister Harbers denkt 2 jaar nodig te hebben voor het ontwikkelen van een goed plan waarmee in 20 jaar tijd de vervanging en renovatie van de Nederlandse infrastructuur vorm krijgt. Een deel van het budget gaat uit naar spoedreparaties.
 
Lobby bedrijfsleven
Deze enorme klus kan niet op korte termijn gerealiseerd worden en kan mogelijk nog voor hinder zorgen voor de binnenvaart. Toch zijn wij als KBN blij met deze ontwikkeling. Mede door onze jarenlange lobby op dit dossier lijkt er toch schot in de zaak te komen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Buitendijk, secretaris
Centraal Overleg Vaarwegen

Naar boven

 

Noodkreet

Continuïteit certificering Nederlandse binnenvaartvloot in gevaar door ICT probleem bij ILT

Voor een juiste afgifte van de certificaten voor binnenschepen zijn de klassenbureaus en particuliere keuringsinstanties - die gemandateerd zijn om de Nederlandse binnenvaartvloot te certificeren - afhankelijk van ICT van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hierover zijn al geruime tijd grote zorgen.

Onlangs hebben de certificerende instellingen de noodklok geluid. Vanwege aanhoudende ICT problemen bij ILT komt de continuïteit van certificering van de Nederlandse binnenvaartvloot in gevaar. Voor het opstellen en verwerken van de certificaten, zijn de certificerende instellingen volledig afhankelijk van het door de ILT ontwikkelde Wio-B programma. Met het huidige softwareprogramma zijn er op dit moment zeer grote problemen. In deze noodkreet van de klassenbureaus en keuringsinstanties worden de problemen toegelicht.

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) roept de minister en ILT dringend op om te zorgen dat de certificering van Nederlandse binnenvaartvloot op de juiste wijze blijft gecontinueerd. Samen voor een veilige en efficiënte binnenvaart! KBN zal deze zorgen ook via een brief uiten aan het ministerie en ILT.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lijdia Pater-de Groot

Naar boven

 

Rijkswaterstaat

Uitvoeringsagenda klimaatbestendige netwerken

Rijkswaterstaat heeft een Uitvoeringsagenda Klimaatbestendige Netwerken opgesteld voor de infrastructurele netwerken. Deze uitvoeringsagenda beschrijft welke stappen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de komende jaren zet om het Hoofdvaarwegennet, het Hoofdwatersysteem en het Hoofdwegennet klimaatbestendiger te maken.

Nederland wil dat in 2050 het vaarwegennetwerk klimaatbestendig en water robuust is. Om daar te komen zal de Rijksoverheid elke zes jaar een uitvoeringsagenda opstellen waarin staat welke activiteiten er de komende jaren gaan plaatsvinden op de netwerken van Rijkswaterstaat.

Stresstesten Hoofdvaarwegennet
De vaarwegen hebben een belangrijke functie voor de Nederlandse economie. Uit de analyse van de stresstesten blijkt dat de effecten van klimaatverandering risico’s en knelpunten opleveren voor de bevaarbaarheid. Zo heeft de droge periode in 2018 gezorgd voor een maatschappelijke schade tussen de 2,8 en 4,7 miljard euro. De stresstesten laten zien dat een dergelijke situatie in de toekomst vaker kan voorkomen. Alleen al dit voorbeeld laat zien dat het van belang is om onze vaarwegen klimaatbestendig te maken. In totaal zijn voor het HVWN de knelpunten en verwachte impact van de volgende vier klimaatbedreigingen in beeld gebracht:
 • Droogte - lage rivierafvoer. Bij vrij afstromende rivieren, zoals de Waal en de IJssel, wordt bij droogte de vaardiepte minder. Bij kanalen en gestuwde rivieren, zoals de Maas, kan er bij de sluizen watertekort optreden.
 • Hoogwater - in relatie tot doorvaarthoogte. Bij hogere waterstanden, door hoge rivierafvoeren en/of door zeespiegelstijging, neemt de doorvaarthoogte bij bruggen af.
 • Hitte - beweegbare bruggen kunnen falen door hitte. Dit kan leiden tot stremmingen.
 • Indirecte bedreigingen - klimaatdreigingen zonder direct effect op de scheepvaart, maar mét negatieve effecten op andere functies. Dit kan tot (opgelegde) beperkingen van de scheepvaart leiden. Zo kan zoutindringing, met name bij droogte, er toe leiden dat er minder geschut kan worden.
Visie KBN
Vanuit KBN constateren wij dat het Rijk de opgave voor vaarwegen goed in beeld heeft. KBN is nauw betrokken bij de uitvoeringsagenda en de diverse uitvoeringsprojecten. Wanneer u meer wilt weten over Klimaatbestendige Netwerken? Klik hier om de uitvoeringsagenda te downloaden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Buitendijk

Naar boven

 

Binnenvaart vertegenwoordigd

Officiële installatie Rotterdam Maritime Board 2022-2025

De Rotterdam Maritime Board is een onafhankelijke adviesraad voor Rotterdam en regio bestaande uit 40 vooraanstaande leiders uit het maritieme bedrijfsleven, kennisinstellingen en brancheverenigingen die hun krachten bundelen voor het versterken van het Rotterdamse maritieme cluster. Paul Goris, voorzitter van Koninklijke Binnenvaart Nederland, is namens de binnenvaartsector één van de 40 leden van deze Maritime Board.

Peter Goedvolk is door het Rotterdamse College benoemd als voorzitter van de Rotterdam Maritime Board. Peter Goedvolk is de opvolger van Mai Elmar die vanaf de start van de Rotterdam Maritime Board in 2017 technisch voorzitter was. Met de benoeming van Peter Goedvolk start de Rotterdam Maritime Board een nieuwe fase als verbindend netwerk in Rotterdam en regio.

De Rotterdam Maritime Board is op initiatief van de gemeente Rotterdam opgericht in samenspraak met de Provincie Zuid-Holland, Drechtsteden en captains of industry uit het regionale maritieme cluster. De boardleden vertegenwoordigen de gehele breedte van het Rotterdamse regionale maritieme speelveld: van commodity traders tot reders, van zakelijke dienstverleners tot scheepsbouwers en offshorebedrijven, van start-ups tot scale-ups. Met hun kennis en ervaring adviseren zij regionale besturen gevraagd en ongevraagd over de maritieme toekomst van de stad, haven en regio. De Rotterdam Maritime Board is onlangs ingesteld voor de periode 2022-2025. 

De Rotterdam Maritime Board is gestart vanuit het doel het vestigings-, kennis en innovatieklimaat voor het maritieme cluster in de Rotterdamse regio te versterken door oplossingen aan te dragen voor economische en maatschappelijke uitdagingen. De board vervult een ambassadeursfunctie voor Rotterdam als maritieme hoofdstad van Europa en verbindt partijen met elkaar: ondernemers, investeerders, kennisinstellingen en overheden.
 

Naar boven

 

Naar verwachting tot 26 mei

Zuidkolk Krammer gestremd III

De Zuidkolk van de Krammer is nog altijd gestremd. De situatie is ernstig en een bok moet de deur eruit tillen voor reparatie. Naar verwachting zal de Zuidkolk pas rond 26 mei weer open gaan. In juli en augustus waren onderhoudsstremmingen van een week voorzien. Deze stremmingen vervallen en worden nu meegenomen in deze grote stremming.

De (hoge) containervaart van en naar Antwerpen maakt regelmatig gebruik van de midden Zeeland route en daarmee de Krammersluizen. Afhankelijk van het moment op de dag en in de week nemen de wachttijden bij de sluis toe, maar het valt gezien de omstandigheden nog mee. Veel schepen varen via Antwerpen en het Schelde Rijnkanaal. Wanneer de wachttijd bij de Krammersluis oploopt wordt dit door Post Wemeldinge in het “uurbericht” aan de scheepvaart gemeld.

Scheepvaartverkeer wordt van de hinder op de hoogte gehouden met BAS-berichten en via de website van Vaarweginformatie

Naar boven

 

2 en 3 juni - Zagreb

IVR-Congres 2022

Op 2 en 3 juni 2022 zal in Zagreb de 35e editie van het IVR Congres plaatsvinden. In de prachtige Kroatische hoofdstad zal IVR haar leden wederom een breed scala aan activiteiten en netwerkmomenten aanbieden.

Het congres gaat van start in het prestigieuze Esplanade Zagreb Hotel. Dit 5-sterrenhotel ligt in het centrum van Zagreb, pal naast het centraal station. Geopend in 1925 als een toevluchtsoord voor passagiers van de Orient Express, is het art-nouveaustijl hotel een van de meest prominente gebouwen van de stad. Na inschrijving en een heerlijke lunch zal de workshop “The future of inland navigation” beginnen in de Emerald Ballroom van het hotel. Sprekers uit verschillende werkvelden en landen zullen dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Na een informatieve middag sluiten we de eerste congresdag met elkaar af tijdens een cocktailuurtje op het zonovergoten terras (mits het weer het toelaat) en aansluitend een diner in de Emerald Ballroom. De tweede congresdag start als vanouds met de Algemene Ledenvergadering.
Bekijk in deze video wat u kunt verwachten van het IVR Congres op 2 en 3 juni.
Voor meer informatie over het programma, de workshop en aanmelding, kunt u kijken op de website van IVR.

Naar boven

 

17 t/m 19 mei - Gorinchem

Maritime Industry 2022

In 2020 en 2021 ging Maritime Industry in Gorinchem niet door vanwege de maatregelen rond de coronapandemie. Nu alle coronamaatregelen zijn opgeheven, gaat Maritime Industry 2022 weer door op 17, 18 en 19 mei in de evenementenhal in Gorinchem. 

Koninklijke Binnenvaart neemt ook deel aan deze beur. U kunt ons ontmoeten op stand H136. Binnenkort meer informatie over onze deelname!
Wilt u meer weten over het programma, registeren en praktische informatie?
Kijk dan op de website van Maritime Industry 2022.

Naar boven

 

AGENDA

Vrijdag 15 april en maandag 18 april is KBN vanwege Goede Vrijdag en tweede paasdag gesloten. Dinsdag 19 april zijn wij weer bereikbaar. Wij wensen iedereen een heel fijn paasweekend toe!
 • 15 en 18 april - KBN gesloten
 • 21 april - Multimodaal Transport Expo 2022
 • 22 april - CTGG-dag 2022 
 • 17 mei - IWT-Platform Secretaris Day
 • 17 t/m 19 mei - Maritime Industry 2022 
 • 24 mei - SVA-congres 2022
 • 2 en 3 juni - IVR Congres 

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.