Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 31 maart 2022 - CBRB nieuwsbrief Nr. 13

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. BLN leden stemmen voor fusie met het CBRB
 2. Deel 4 Q&A over Europese beroepskwalificaties is uit
 3. De passagiersvaart start opgelucht aan nieuw vaarseizoen
 4. Onderhoudsachterstand sluizen en bruggen remt groei binnenvaart
 5. Terugkoppeling CDNI / G vergadering Straatsburg
 6. Nationaal Water Programma 2022-2027 vastgesteld
 7. Door koersen in het sociaal domein
 8. Stremmingen sluizen Grand Canal d’ Alsace 2022
 9. Publicatie van routekaart voor het terugdringen van emissies van de binnenvaart
 10. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

BLN leden stemmen voor fusie met het CBRB

Op 25 maart heeft de meerderheid van de aanwezige leden tijdens de tweede Bijzondere Algemene Ledenvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) vóór de fusie met Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) gestemd. Het proces om te komen tot Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) kan daarmee worden afgerond, nu alle leden van alle verenigingen groen licht hebben gegeven.

Tijdens deze tweede BALV van BLN hebben de aanwezige stemgerechtigde leden met 91% van de stemmen vóór het fusievoorstel gestemd. Twee weken geleden tijdens de BALV waren er niet voldoende leden voor een rechtsgeldige stemming, maar een ruime meerderheid van de aanwezige leden sprak zich toen al uit voor de fusie. Voor de vergadering van vandaag bestond er geen quorum van minimaal aanwezige stemgerechtigde leden, waardoor het fusievoorstel nu definitief door de leden is goedgekeurd. 

Het CBRB en BLN hebben lang en zorgvuldig gewerkt aan deze fusie en kijken er naar uit om nu samen, naar verwachting medio april, dé nieuwe binnenvaartbrancheorganisatie van Nederland op te richten.

De leden van het CBRB stemden drie weken terug al vóór fusie
Op vrijdag 11 maart tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van het CBRB hebben, met maar liefst 100% van de stemmen, de aanwezige stemgerechtigde leden ingestemd met het fusievoorstel. Het is heel fijn te zien dat de leden van het CBRB en BLN voor deze fusie zijn. Het belang van één krachtige en slagvaardige binnenvaartbrancheorganisatie wordt hiermee onderstreept.

Binnenkort zal er meer bekend worden over de oprichting van Koninklijke Binnenvaart Nederland

Naar boven

 

Deel 4 Q&A over Europese beroepskwalificaties is uit

In januari 2022 zijn Europa breed dezelfde beroepskwalificaties ingegaan. Werken door de Europese Unie heen wordt makkelijker en met de zekerheid van gekwalificeerde werknemers wordt de scheepvaart veiliger. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is nog niet klaar met de implementatie. Wat betekent dit voor de binnenvaart?

Eind maart hebben wij opnieuw met het ministerie gesproken en zijn weer tien nieuwe vragen beantwoord. Deze keer kijken we met een aantal vragen al vooruit naar het nieuwe EU kwalificatiecertificaat. In deze Q&A hebben wij alle inmiddels beantwoorden vragen opgenomen.

De richtlijn erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart (Richtlijn (EU) 2017/2397) zorgt ervoor dat in heel Europa de opleidingen en examens voor matroos en schipper aan dezelfde minimale eisen voldoen. Een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Oostenrijk die geslaagd is voor het examen heeft dan dezelfde vaardigheden (competenties) als een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Slowakije. Deze Europese Richtlijn is in 2017 vastgesteld en ging januari 2022 in.

Naar boven

 

De passagiersvaart start opgelucht aan nieuw vaarseizoen

De opluchting is groot: er kan en mag weer gevaren worden. Met meer ruimte voor ondernemen staat de passagiersvaart voor andere grote uitdagingen, zoals de strengere regelgeving op het gebied van duurzaamheid, het personeelstekort en de afrekening van de NOW-steunmaatregel.

Maar, vertellen voorzitter John Vierhouten en secretaris Lotte Janssen - Verschoor van de CBRB ledengroep Personenvervoer in de Cruise Special van de Binnenvaartkrant, de vreugde bij de rederijen en touroperators om weer gasten kunnen ontvangen overheerst.

Lees het gehele interview in de Binnenvaartkrant
 

Onderhoudsachterstand sluizen en bruggen remt groei binnenvaart

Onder de vlag van het Centraal Overleg Vaarwegen heeft het CBRB, samen met BLN-Schuttevaer, evofenedex, Vereniging van Waterbouwers en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, een notitie naar Kamerleden gestuurd en daarmee de noodzaak van onderhoud aan vaarwegen benadrukt.

Onverwachte stremmingen en vertragingen als gevolg van achterstallig onderhoud zijn voor veel binnenvaartondernemers dagelijkse realiteit. Door gebrek aan onderhoud aan sluizen en bruggen is het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet ten opzichte van 2016 inmiddels verviervoudigd. Naast onverwachte stremmingen, zijn tal van sluiscomplexen regelmatig langdurig beperkt of niet beschikbaar.

Omvaren niet mogelijk – noodzaak robuuste  en goed onderhouden infrastructuur
Vervoer over water is, meer dan het wegverkeer, afhankelijk van goed onderhouden infrastructuur en goed werkende sluizen en beweegbare bruggen. Als er een sluis of brug niet werkt, is omvaren lang niet altijd mogelijk, dan ligt het scheepvaartverkeer in veel gevallen stil. Een goed bereikbaar achterlandnetwerk inclusief binnenhavens vergt een robuuste en goed onderhouden infrastructuur. Voor binnenvaartvervoerders, waterbouwers en handels- en productiebedrijven in het Centraal Overleg Vaarwegen is de aanpak van het achterstallig onderhoud de laatste jaren het meest urgente thema in de belangenbehartiging . Ook de Algemene Rekenkamer heeft in 2019 zijn zorgen uitgesproken. Modal shift van weg naar water en groei van veilig en klimaatvriendelijk vervoer over water is alleen mogelijk als de leverbetrouwbaarheid door de binnenvaart is gegarandeerd. Door een betrouwbaar en goed onderhouden infrastructuur kunnen wij gezamenlijk dagelijks maar liefst de lading van 33.000 vrachtauto’s via de binnenvaart vervoeren en zo bijdrage leveren aan CO2 reductie en het behalen van de klimaatdoelen. 

Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord is extra geld uitgetrokken voor de grote onderhoudsopgave waar Nederland voor staat. Er wordt structureel € 1,25 miljard uitgetrokken voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud bij wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen. Dat is een goede en noodzakelijke ontwikkeling waar we blij mee zijn. Toch zijn er nog tal van vragen waardoor wij menen dat extra aandacht voor de vaarwegen nodig is.

Lees meer over de vragen aan de overheid over de verdeelsleutel, prioritering. bemensing en kennis op onze website.

Naar boven

 

Terugkoppeling CDNI / G vergadering Straatsburg

De vergaderingen van de CDNI / G werkgroep worden tweemaal per jaar gehouden, waarbij EBU en ESO als geaccrediteerde organisaties worden uitgenodigd om hun mening te geven en ook mogen spreken bij het overleg van de verdragsluitende partijen. Beslissingen worden uitsluitend door de verdragsluitende partijen van het CDNI-verdrag genomen.

Dit beknopte verslag is geen volledig verslag van de vergadering van 22 en 23 maart 2022, maar een kort overzicht over de drie onderdelen van het CDNI-verdrag:
 • Deel A: olie- en vethoudend afval
 • Deel B: lading gerelateerd afval
 • Deel C: overig scheepsbedrijfsafval
A: olie- en vethoudend afval
In de werkgroep is het voorstel behandeld om de definitie van bilgewater dat in het kader van Deel A kan worden afgegeven te verduidelijken. Voorgesteld is om Artikel 2.02 van de uitvoeringsregeling aan te passen, zodanig dat het duidelijk is dat het hier om bilgewater gaat dat tijdens de scheepsbedrijfsactiviteiten of bij onderhoudswerkzaamheden aan het schip is ontstaan en afgezien van olie niet met andere stoffen verontreinigd is. Het voorstel is aangenomen door de werkgroep en zal worden voorgelegd aan de CVP in juni.

B: lading gerelateerd afval
De ratificatie van het aangepaste CDNI-verdrag is nog steeds werk in uitvoering, en daarmee ook het ontgassingsverbod in het verdragsgebied. België, Frankrijk en Zwitserland hebben tot op heden nog niet geratificeerd. Frankrijk en België hebben geïnformeerd dat zij verwachten dat medio 2022 te ratificatie kan worden afgerond. Zwitserland verwacht nog steeds pas in 2023 te kunnen ratificeren.

Tijdens de CDNI / G is ook uitvoerig gesproken over de update van de losverklaring voor de tankvaart. Het merendeel van de voorgestelde wijzigingen in dit document zijn inmiddels door de werkgroep aangenomen, enkele punten moeten nog nader besproken worden. Door EBU/ESO is de vraag gesteld of het gewijzigde document na definitieve vaststelling mogelijk al vervroegd in gebruik genomen zou kunnen worden. De wijzigingen hebben namelijk niet alleen betrekking op het aanstaande ontgassingsverbod, maar richten zich ook op de verduidelijking van rechten en plichten van de betrokken partijen in de losverklaring. Een mogelijke eerdere ingebruikname dient nog nader te worden onderzocht.

Met betrekking tot het omgaan met regen- en ballastwater in het laadruim is een wijzigingsvoorstel besproken voor Aanhangsel III. De wijziging betreft een aanvulling op punt 8 (e) uit de aanwijzingen voor de toepassing van de tabel. Dit voorstel is door de werkgroep aangenomen en zal worden voorgelegd aan de CVP van juni.

C: overig scheepsbedrijfsafval
In de werkgroep is gesproken over een informatiecampagne gericht op Deel C van het CDNI. Dit voorstel is voortgekomen uit een inventarisatie in het najaar van 2021 waaruit onder andere is gebleken dat er behoefte is aan verbetering van de communicatie en meer informatie over Deel C in het algemeen. De werkgroep heeft dit plan dan ook positief ontvangen.
Onderwerpen waar op de korte termijn aandacht aan gegeven zal worden is de inwerkingtreding van besluit CDNI 2017-I-7 en de wijziging van Artikel 9.03 van de Uitvoeringsregeling. Deze hebben betrekking op het verder specifiëren van (indien mogelijk) te scheiden categorieën van het huisvuil en een richtlijn voor het aan boord gescheiden inzamelen van deze fracties met bijbehorende pictogrammen.

CDNI hoorzitting juni 2022
Eind juni 2022 zal de tweejaarlijkse CDNI hoorzitting plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de geaccrediteerde organisaties de gelegenheid om voor hen belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen. EBU/ESO heeft aangegeven hier onder andere te willen spreken over het ontgassen, de financiering van Deel C, het verzamelen van data en gegevens t.b.v. de toekomst van Deel A en het digitaliseren van CDNI documenten. De komende tijd zal EBU/ESO verder werken aan de voorbereidingen voor deze hoorzitting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nationaal Water Programma 2022-2027 vastgesteld

Op 18 maart 2022 is het Nationaal Water Programma 2022-2027 vastgesteld. In dit programma beschrijft de Rijksoverheid de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de uitvoering ervan in de Rijkswateren en -vaarwegen.

Er liggen grote opgaven voor het waterdomein
Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. We moeten blijven werken aan een goede bescherming tegen overstromingen en toenemende droogte. Het hele watersysteem en het vaarwegennetwerk moet robuuster worden ingericht en toekomstbestendig worden tegen wisselende omstandigheden. Om aan te geven hoe het Rijk omgaat met deze uitdagingen van het water, ontwikkelde de Rijksoverheid het Nationaal Water Programma 2022-2027.

Scheepvaart goed verankerd
Scheepvaart is één van de hoofdfuncties uit het Nationaal Waterprogramma. Het NWP beschrijft hoe het beheer van het vaarwegennetwerk de komende jaren vormgegeven wordt. Het Centraal Overleg Vaarwegen is nauw betrokken geweest bij het ontwikkeltraject van het NWP en is tevreden met de wijze waarop scheepvaart in het programma verankerd is. Wij zijn met name blij dat de streefwaarden voor vaarwegen zijn opgenomen in het NWP. Al jaren pleiten we voor een betere borging van deze minimale streefwaarden, die soms mondeling toegezegd waren of versnippert in verschillende beleidsstukken “verstopt” zaten. Nu zijn ze gebundeld in het Nationaal Waterprogramma en komt na een intensieve lobby een wens in vervulling.
Klik hier om het Nationaal Waterprogramma te downloaden.

Naar boven

 

Door koersen in het sociaal domein

Werken in de binnenvaart is werken in vrijheid en dicht bij de natuur. Je leeft en werkt op het water en door Europa. Met een klein team heb je één doel, het schip en zijn lading veilig op bestemming brengen.

Op de drempel van Koninklijke Binnenvaart Nederland verlaat onze secretaris, Ingrid Blom de organisatie. In de laatste editie van KADE320, het magazine van Koninklijke BLN-Schuttevaer blikt zij terug op drie belangrijke ontwikkelingen in haar portefeuille.

Ontwikkelingen waarin zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd en die onder leiding van de bestuurders Jacques Naaborgh (CBRB) en Ton Wingelaar (BLN) voort worden gezet. De heren koersen door op het sociale domein.
Klik hier voor het gehele artikel in KADE320

Naar boven

 

Stremmingen sluizen Grand Canal d’ Alsace 2022

Dit jaar staan er verschillende werkzaamheden gepland aan de grote sluizen in het Grand Canal d' Alsace. Volgens deze planning gaan sommige sluizen gedurende meer dan 4 maanden dicht voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden. Hoewel wij begrijpen dat bepaalde werkzaamheden noodzakelijk zijn, maken wij ons grote zorgen over de lange duur ervan, die varieert van 8 tot 19 weken.

Het binnenvaartbedrijfsleven benadrukt herhaaldelijk het belang van de vervoerszekerheid voor de binnenvaart, de industrie, het toerisme en de diverse havens. De te verwachten enorme vertragingen hebben grote gevolgen voor het vrachtvervoer, maar ook voor de passagiersvaart, die na twee jaar pandemie eindelijk klaar is om dit jaar weer volledig aan de slag te gaan.

Het IWT Platform doet een dringend beroep op VNF, de Franse overheidsdienst voor het beheer van de bevaarbare waterwegen in Frankrijk, de duur van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken door - in ieder geval - de werkzaamheden 24 uur per dag en 7 dagen per week uit te voeren. Daarnaast heeft het IWT Platform een pleidooi gehouden om maatregelen te nemen om de duur van de werkzaamheden te verkorten. Tevens is er verzoek tot overleg gedaan. Wij wachten op een reactie van VNF.
 
 

Publicatie van de routekaart voor het terugdringen van de emissies van de binnenvaart

Overeenkomstig de opdracht in de ministeriële Verklaring van Mannheim van 17 oktober 2018 heeft de CCR een routekaart opgesteld die tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen door de binnenvaart tegen 2050 zo veel mogelijk terug te dringen, hetgeen ook de langetermijnvisie is van de Europese Unie (EU).

Uitgaande van de CCR-studie over de energietransitie naar een emissievrije binnenvaart, moet deze routekaart gezien worden als het voornaamste instrument van de CCR om bij te dragen aan de klimaatverandering door de energietransitie in de binnenvaart te bevorderen en daardoor het Europese binnenvaartbeleid te ondersteunen. Lees hier het gehele persbericht.

Naar boven

 

AGENDA

 • 14 april - FERM Port Cyber Café
 • 21 april - Multimodaal Transport Expo 2022 in Breda
 • 22 april - CTGG-dag 2022 in Leiden
 • 17 mei - IWT-Platform Secretaris Day
 • 17 t/m 19 mei - Maritime Industry 2022 in Gorinchem
 • 24 mei - SVA-congres 2022 in Rotterdam

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnemnvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.