Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 4 februari 2022 - CBRB speciale nieuwsbrief

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.
Namens EBU/ESO heeft het CBRB acte de présence gegeven bij het digitale overleg van de 39e vergadering van het UNECE - ADN Safety Committee van 24-28 januari 2022.

In deze speciale ADN Safety Committee - gevaarlijke stoffen nieuwsbrief een terugkoppeling van enkele besproken onderwerpen tijdens deze vergadering:
  1. Werkgroep elektronische documenten
  2. Voorstel Duitsland normen
  3. Terms of reference Werkgroep laad- en lossnelheden
  4. Het vervoer van CO2
  5. Ballast in kofferdammen
  6. Project actualisatie ADN 9.3.4. Grote ladingtanks
  7. Gegaste bulklading
  8. Niet meetbare stoffen met een voor de stof verplichte toximeter
  9. Agenda Werkgroep stoffen
  10. Veerbelaste beluchtingsklep bij ontgassen

Overleg in coronatijd

De 39e vergadering van het ADN Safety Committee vond in hybride vorm plaats; een enkeling was ter plekke in Genève aanwezig, de meeste deelnemers namen online deel, waarbij de techniek de vergadering (inclusief de live vertalingen door de tolken) heeft ondersteund. Dit was inmiddels de 3e digitale vergadering en zowel door het ontbreken van live contact als de handicap van digitaal vergaderen inclusief enkele technische storingen, gaat het overleg niet volledig soepel.
 
Door corona hebben ook de Informele Werkgroepen minder en uitsluitend digitaal vergaderd in 2020 en 2021. Door het uitvallen van verschillende vergaderingen zijn een aantal problemen helaas ook vooruitgeschoven. Ook missen wij het live contact met de deelnemers en het ontbreken van de ‘wandelgangen’ momenten om te overleggen en effectieve lobby te kunnen plegen.
 
Na de afstemmingsronden met onze leden en de leden van Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) en EBU/ESO hebben René Overveld (BLN) en Michael Zevenbergen (CBRB) gezamenlijk de 5 dagen durende 39e vergadering digitaal actief bijgewoond en de positie van EBU/ESO kenbaar gemaakt op de verschillende dossiers. Verschillende eigen voorstellen zijn ingebracht en gepresenteerd en de standpunten zijn verdedigd. Vanuit Duitsland en België werd de vergadering ondersteund door Elena Siebrecht van de BDB namens EBU, Edwin Verberght vanuit ESO en Jan Eric Klonki namens EBU.


René Overveld en Michael Zevenbergen tijdens één van de vijf dagen van het ADN Safety Committee
 

De rol van EBU/ESO/IWT-platform in Genève

Het doel van internationale branchevertegenwoordigers is na het afstemmen met de leden op nationaal en internationaal niveau en na afstemming met de nationale overheden, om zo goed mogelijk ‘gewapend’ op pad te gaan naar Genève. Hierbij worden in de vergadering door ons zienswijzen gegeven op ingediende documenten, impact ingeschat en gereageerd op voorstellen. In een aantal gevallen mist de schakel naar de praktijk. Daarnaast doen wij zelf voorstellen als er knelpunten ontstaan ten aanzien van de uitvoerbaarheid van het ADN en voorstellen om het ADN toegankelijker en duidelijker te maken voor de mensen aan boord.
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Werkgroep elektronische documenten - WP.15 AC.2 2022 1E

Zoals aangegeven in de vorige vergadering van het ADN Safety Committee levert de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) een voorstel van de terms of reference voor een werkgroep rond elektronische documenten. In het ADN is uitsluitend sprake van digitale vervoersdocumenten. Het doel is om meerdere documenten elektronisch toe te kunnen staan in het ADN-2025 (zoals Scheepsdocumenten en overige documenten zoals genoemd in deel 8). Het is van belang, zoals in het document ook is aangegeven, om de parallelle initiatieven goed in de gaten te houden (e-FTI, etc.)

EBU/ESO hebben aangegeven dit een belangrijk thema te vinden en bereid te zijn aan de werkgroep deel te nemen.

Naar boven

 

Voorstel Duitsland normen - WP.15 AC.2 2022 4E

Duitsland stelt voor om EN-, ISO-, DIN-, IEC-normen en ASTM-standaarden waarin het ADN wordt verwezen, te actualiseren in het ADN-2023. Dit, omdat veel normen inmiddels achterhaald zijn en bij nieuwbouw hierdoor niet aan de wetgeving kan worden voldaan.

Tevens wordt een overgangsbepaling voorgesteld voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2023 en voor bestaande schepen tot vernieuwen van het Certificaat van Goedkeuring na 31-12-2026. Duitsland heeft veel moeite genomen om de geldigheid van normen te controleren in het ADN en om wijzigingen voor te stellen in dit uitgebreide voorstel.

EBU/ESO hebben aangegeven niet op zo'n korte termijn over de normen te hebben kunnen beschikken en geven aan dat het moeilijk is om impact hiervan in te schatten. Normen blijven in principe geldig tot het einde van de levensduur en vervanging van een apparaat. De wijziging voor actualisatie van normen voor N/V/O (nieuwbouw, vervanging, ombouw) is aangenomen, voor de overgangstermijnen voor bestaande schepen zal een werkgroep worden opgezet, waaraan EBU/ESO heeft aangegeven deel te willen nemen.

Naar boven

 

Terms of reference Werkgroep laad- en lossnelheden - WP.15 AC.2 2022 14E

De eerder vastgestelde terms of reference voor de werkgroep laad- en lossnelheden zijn voorgesteld en aangenomen. Er zal een werkgroep laad- en lossnelheden worden opgezet, die voor een deel het eerdere door in Nederland uitgevoerde werk van de inspectie voor Leefomgeving en Transsport (ILT), verladend en vervoerend bedrijfsleven opnieuw zal doorlopen.

Deze werkgroep krijgt onder andere de taken om de status van de huidige laad- en losinstructie in het ADN te beoordelen, de relatie van ADN 9.3.2.25.9 9.3.3.25.9 en 7.2.4.16.15 en met name de relevantie van de dampdichtheid. Daarnaast om te bepalen hoe en in welk format dit vastgelegd moet worden. EBU/ESO zal deelnemen aan deze werkgroep.

Naar boven

 

Het vervoer van CO2 - WP.15 AC.2 202215E 

EBU/ESO hebben het voorstel ingediend om het vervoer van koolstofdioxide mogelijk te kunnen maken in gasschepen van het huidige type; zonder koelinstallatie.

Net als bij het vervoer van diepgekoelde stoffen zoals LNG, is een koelinstallatie niet noodzakelijk als de ladingtanks goed zijn geïsoleerd en voor de reisduur met de natuurlijke temperatuurinvloed vanuit de omgeving rekening is gehouden (de “verblijftijd”). Voor het vervoer van CO2 is ook gevraagd van deze uitzondering gebruik te mogen maken. Er zijn momenteel ook geen gastankers met koelinstallatie. Bijzonder aan CO2 is het relatief hoge punt waarbij de stof over kan gaan van de gasvorm naar de vaste vorm (sublimatie), waarvoor INF.6 Triple point en vervoerstemperatuur is ingediend. Het voorstel is positief ontvangen en zal door de Werkgroep Stoffen verder worden behandeld.

Naar boven

 

Ballast in kofferdammen - WP.15 AC.2 2022 16E

EBU/ESO hebben echt geknokt om dit voorstel in goede banen te leiden. Tijdens de vergadering is zelfs nog intensief overleg geweest met Duitsland. Het voor de derde keer ingediende voorstel om ballast te mogen zetten in kofferdammen, is na in stemming te zijn gebracht in de vergadering uiteindelijk met een ruime meerderheid aangenomen. Het blijft wonderlijk dat een veiligheidsvoorstel zoveel energie kost om het aangenomen te krijgen.

Het doel van dit voorstel is om schepen iets meer mogelijkheid te geven om de kruiphoogte te verlagen, met name bij kanaalvaart. Hiernaast is de verplichte controle om dagelijks de kofferdammen te controleren op lekkage, naar een wekelijkse intervalplicht opgeschoven.

Door aanname van het voorstel mag vanaf het ADN-2023 ballast gezet worden in kofferdammen bij lege schepen en bij (deels) geladen schepen op voorwaarde dat onder andere de aan de kofferdammen aangrenzende ladingtanks leeg zijn. Om voor oudere bestaande schepen (mogelijk nog zelfs met gedeelde kofferdammen, om te kunnen trimmen tijdens lossen) de situatie mogelijk te laten blijven, zijn de overgangsbepalingen voor ADN 7.2.3.20 ook aangepast, zoals aangegeven in het aanvullende document INF.22rev.1_Kofferdammen en ballast. Dit document is tijdens de vergadering na afstemming met enkele leden opgesteld en deze tekst is uiteindelijk aangenomen.

Naar boven

 

Update project actualisatie ADN 9.3.4. Grote ladingtanks - INF09e

Middels INF.9 is door TNO een update gegeven over het project van revisie van de voorschriften voor de ‘alternatieve constructie’ onder ADN 9.3.4. Doordat de vlootsamenstelling is gewijzigd ten opzichte van de jaren ’90 toen de vorige berekening voor impact van aanvaringsenergie werd gemaakt, is er een update voorgesteld ten aanzien van deze berekeningen.

Daarnaast moet het makkelijker zijn geworden om berekeningen te maken hiervoor en wordt de maximale grootte van 1000 m3 per ladingtank losgelaten. EBU/ESO hebben dit project gevolgd en ondersteund en deelgenomen aan de overleggen met TNO en Klassenbureaus.

Naar boven

 

Gegaste bulklading

Duitsland heeft een correspondence group opgezet, naar aanleiding van de eerdere gesprekken in de 37e en 38e vergadering, waaronder WD 2021/22 Gegaste niet-gevaarlijke ladingHierin stelde Duitsland voor om gegaste droge bulklading onder het ADN te brengen, in vergelijking met het ADR en RID.

EBU/ESO hebben direct aangegeven dat de veiligheid van de bemanning voorop staat, maar hier wel het grotere geheel mist. De experts uit de supply chain van agribulk zouden aan tafel moeten zitten om hierover te praten. Zij zijn niet vertegenwoordigd in het ADN Safety Committee in Genève.

In Nederland heeft het CBRB ook namens BLN intensief overleg met het Comité van Graanhandelaren en gassingsleiders over dit onderwerp. Er wordt gezamenlijk aan de verbetering van de veiligheid gewerkt. Hierdoor zijn al afspraken in de vervoersmarkt gemaakt rond het vastleggen van informatie en werkt het CBRB aan een hoofdstuk in de Arbocatalogus over gegaste lading.

Duitsland koppelde over de correspondence group terug dat zij alleen van EBU/ESO feedback hebben ontvangen en dankte ons daar hartelijk voor. Het was hen duidelijk dat wij in Nederland verder zijn met het nemen van maatregelen op dit onderwerp dan andere landen. Dit wordt vervolgd in de augustuszitting van 2022.

Voor meer informatie over de inspanningen van het CBRB op het gebied van gegaste droge bulklading:

Naar boven

 

Niet meetbare stoffen met een voor de stof verplichte toximeter - INF.20

EBU/ESO en CEFIC (European Chemical Industry Council) hebben na een flink aantal overleggen met elkaar het document INF.20 ingediend. Al eerder is door EBU/ESO met INF.14 in de januarisessie van 2020 and Working Document 2020/31 in augustus 2020 aandacht gevraagd voor de verplichting tot het moeten aan boord hebben van toximeetbuisjes, die bij een aantal stoffen simpelweg niet beschikbaar zijn.

Dit geldt onder andere voor het vervoer van oleum in bulk, maar ook verschillende chemische stoffen in tankcontainers in droge ladingschepen is hiervoor aandacht gevraagd. Dit ligt al twee jaar op het bordje van de Werkgroep Stoffen. Middels INF.20 is aandacht gevraagd voor het meten van het vrijkomende reactieproduct van in dit geval zoutzuur (dat wel te meten is met toxibuisjes) bij het vervoer van Titaniumtetrachloride.

Met dit document wordt opnieuw aandacht gevraagd voor het dossier en de urgentie benoemd, gezien momenteel een “reverse modal shift” plaatsvindt. Wat niet de bedoeling kan zijn van ADN wetgeving die het vervoer van gevaarlijke stoffen moet faciliteren. EBU/ESO zullen deelnemen aan de Werkgroep Stoffen, waarbij aandacht zal worden besteed aan alternatieve meetmethoden maar ook aan stuwagevoorschriften voor de droge lading.

Naar boven

 

Agenda Werkgroep stoffen - AC.2-39-inf21e

Duitsland levert een agenda op, als resultaat van wensen en mandaat van het ADN Safety Committee van de afgelopen twee jaar. De voorzitter van deze werkgroep geeft aan het heel spijtig te vinden dat er nog niet vergaderd is en hoopte tijdens de pandemiegolven telkens op een mogelijkheid om live bij elkaar te komen. Gezien de aard van de complexiteit van de materie is dit zeer wenselijk.

EBU/ESO hebben telkens aangegeven dat er teveel opstapelt en dat we zo niet verder komen met veiligheidsvoorstellen en problemen. We zijn blijven aandringen op het bijeenkomen van deze werkgroep. In het komende half jaar zal de werkgroep in wat voor vorm ook, bij elkaar komen. Aan de agenda in INF.21 zijn nog toegevoegd het vervoer van CO2 en niet meetbare stoffen.

Naar boven

 

Veerbelaste beluchtingsklep bij ontgassen

Naar aanleiding van de januarisessie in 2021 is in het verslag ECE/TRANS/WP.15/AC.2/76 onder paragraaf 67 tot 70 te vinden dat een klep ter beluchting van een schip dat naar een ontgasinstallatie ontgast (zonder luchttoevoer vanaf de wal) een ontgasklep mag gebruiken, maar dit géén verplicht uitrustingsstuk is.

De documenten 2020/36 van Nederland, 2021/3 van Duitsland en INF.25 van EBU/ESO, liggen hieraan ten grondslag. EBU/ESO hebben aangegeven dat “veerbelast” er uit moet, deze techniek is niet te gebruiken om vroegtijdiger te openen (ca.-1 kPa) om te beluchten, dan de reguliere onderdrukventielen op tankschepen (meestal -3,5 kPa). Als “veerbelast” uit de tekst wordt verwijderd van ADN 7.2.3.7.2.3, 8.6.4. (checklist, vraag 2) en 9.3.x.62 zoals voorgesteld in document 2020/36 van Nederland, dan is het probleem opgelost en kunnen andere typen klep (op basis van gewicht) met een lagere openingsdruk worden toegepast.

Onder paragraaf 70 in het verslag van de januarizitting van 2021 is te lezen dat het ADN Safety Committee hier in de volgende sessie naar zou kijken. Echter in de volgende sessie (de augustuszitting van 2021) is dit helemaal niet op tafel gekomen en de afgelopen zitting weer niet. Om deze reden hebben wij aandacht gevraagd om de eerder gemaakte afspraak na te komen en dit dossier af te ronden.

De Nederlandse delegatie heeft aangegeven dit op te pakken en in de aankomende augustusvergadering met een voorstel te komen.

Naar boven

 

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over één van de bovenstaande onderwerpen of over het vervoer van gevaarlijke stoffen in het algemeen? Dan kunt u contact opnemen met
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of neem een kijkje in het dossier "vervoer van gevaarlijke stoffen" op onze website.
 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.