Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 23 december 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 52

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. De vooravond van belangrijke transities
 2. Goed nieuws over de pensioenen
 3. Lockdown tot en met 14 januari 2022 voor passagiersvaartsector
 4. Arbo Handreiking krijgt stap voor stap vorm
 5. Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen opent op 1 januari 2022
 6. Stand van zaken exploitatievergunningenstelsel havenwater Amsterdam
 7. Reizen naar Nederland vanuit (hoog) risicogebieden
 8. Voorbeeld verklaring medische geschiktheid vastgesteld
 9. Project Competing
 10. Ligplaatsen ADM Haven weer beschikbaar
 11. CESNI-raadpleging van het bedrijfsleven: een stapje verder in de richting van geharmoniseerde Europese bemanningsvoorschriften
 12. ‘Emissielabel wordt sleutel tot binnenvaart-markt’
 13. CoVadem waterdieptekaarten nu ook op Lek en IJssel
 14. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

De vooravond van belangrijke transities

Eind 2020 sloten we af met de hoop dat COVID-19 ons dagelijks leven en onze economie in 2021 niet langer meer zou beïnvloeden. De harde werkelijkheid heeft ons ingehaald en we zitten sinds afgelopen zondag weer in een harde lockdown. We leven mee met alle ondernemers en bedrijven die geraakt worden door deze nieuwe maatregelen en steunen onze leden van de ledengroep personenvervoer die extra hard geraakt zijn door deze omstandigheden. We durven geen voorspellingen meer te doen, maar hoop blijven we houden dat we de COVID-19 pandemie achter ons kunnen gaan laten.

Naast dat COVID-19 een grote rol heeft gespeeld in de werkzaamheden van het CBRB, is er natuurlijk in het afgelopen jaar ook een grote hoeveelheid aan andere thema’s, vraagstukken en dossiers opgepakt. Op het gebied van sociale zaken, veiligheid, gevaarlijke stoffen, nautische en technische zaken, infrastructuur, modal shift, congestie, economie en vergroening hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Het CBRB doet dit alles in nationaal en internationaal verband, wat van groot belang is voor onze verschillende ledengroepen en de binnenvaart in het algemeen. Onze binnenvaart-wereld kent immers een grote internationale dimensie.

Al de activiteiten van het CBRB zijn alleen maar mogelijk met de steun van leden, geassocieerde leden, binnenvaartorganisaties, overheid, stakeholders en vele andere partijen in de keten. Het is enorm van belang om bij alle ontwikkelingen gezamenlijk op te trekken en invloed uit oefenen op de voor de binnenvaart belangrijke onderwerpen. Zeker nu de binnenvaart aan de vooravond staat van een belangrijke transitie op het gebied van vergroening en verduurzaming.

Niet alleen de binnenvaart staat aan de vooravond van een belangrijke transitie, ook het CBRB: de voorgenomen fusie met Koninklijke BLN-Schuttevaer. De leden zullen op zeer korte termijn geïnformeerd worden over de vervolgstappen richting de fusie. Volgend jaar, al dan niet onder een andere vlag, gaan wij weer heel graag aan de slag voor u, de leden en de binnenvaart in het algemeen.

Voor nu wensen het bestuur, de directie en medewerkers van het CBRB u fijne feestdagen en kijken we uit naar een mooi, gezond en succesvol 2022!
Met vriendelijke groet,

Paul Goris
Voorzitter CBRB

Naar boven

 

Goed nieuws over de pensioenen

Pensioenfondsen hebben moeilijke jaren achter de rug. De lage rentestand drukt de dekkingsgraad. Dit heeft gevolgen voor de pensioenen van werknemers en gepensioneerden. Ons pensioenfonds doet het verhoudingsgewijs goed.
 
Pensioenpremie blijft gelijk
De pensioenpremie blijft in 2022 gelijk. Medewerkers blijven dus evenveel betalen voor het pensioen. Ook bouwt u met hetzelfde geld komend jaar weer hetzelfde pensioen op.
 
Pensioen stijgt mee met de inflatie
In 2022 worden de pensioenen verhoogd: er komt 3,28% bij. Dit is goed nieuws voor zowel de mensen die met pensioen zijn als de mensen die nog pensioen opbouwen, want de verhoging geldt zowel voor de pensioenen die al zijn ingegaan als de pensioenen die nog worden opgebouwd. Die verhoging van 3,28% komt overeen met de gemiddelde prijsstijging in het afgelopen jaar. Daarom spreken we van volledige indexatie. Hierdoor groeit het pensioen mee met de inflatie. Bovendien is het ook mogelijk om daarbovenop nog een extra verhoging toe te kennen van 0,3%.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat het fonds in kas heeft (het vermogen) en de pensioenen die ze moeten betalen. Is de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110%? Dan heeft het fonds €110 in kas voor iedere €100 die ze ooit aan pensioen moeten betalen. Dus: hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. De dekkingsgraad is nu dus hoog genoeg om volledig te kunnen indexeren én nog een stapje extra te kunnen zetten.
Meer informatie, de actuele dekkingsgraad en de cijfers voor 2022 vindt u terug op de website van het pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart.

Naar boven

 

Lockdown tot en met 14 januari 2022 voor passagiersvaartsector

Afgelopen zaterdag werd een extra persconferentie ingelast vanwege de snelle verspreiding van COVID-19 (Omnikron-variant). De snelle opmars leidt nog dit jaar tot een stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s. Hiermee wordt een overbelasting van de zorg in januari steeds reëler.  Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat.
  
Toelichting van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op maatregelen voor passagiersvaartsector
Het ministerie van VWS heeft toegelicht dat riviercruiseschepen en rondvaartboten onder recreatief vervoer vallen en daarom niet zijn toegestaan. In de maatregelen zoals gepubliceerd door VWS staat dit:
 • Onverminderd artikel 58h, tweede lid, van de wet worden tot en met 15 januari 2022 om 05.00 uur geen andere publieke plaatsen voor publiek opengesteld dan:
  • Openbaar vervoer en ander bedrijfsmatig personenvervoer, mits het vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en het vervoer geen recreatieve activiteit is.
Dit betekent dat riviercruiseschepen en rondvaartboten niet mogen varen, tenzij ze van A naar B varen en geen horeca aanbieden. Zoals de regels geïnterpreteerd worden door de overheid is het de bedoeling dat er niet ‘geswitcht’ wordt tussen hoofdactiviteit en nevenactiviteit.
 
Wat betreft riviercruiseschepen met een overnachtingsmogelijkheid is het alleen mogelijk voor reders die aan de volgende definitie voldoen:
 • Publieke plaatsen waar tegen betaling verblijf wordt aangeboden aan personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven in de basisregistratie personen met een adres in de gemeente waar dit verblijf wordt aangeboden, mits geen etenswaren of dranken aan de gasten worden geserveerd en mits deze publieke plaatsen als zodanig opgenomen zijn in het register van de Kamer van Koophandel of een soortgelijk erkend register. 
Informatie over maatregelen gedurende de lockdown tot en met 14 januari 2022 Er geldt echter nog geen verbod tot aanmeren. Aanmeren is mogelijk, het liefst kortstondig, voor bijvoorbeeld brandstof of bevoorrading, maar er mogen geen passagiers op- of afstappen. Voor riviercruises betekent dit dat zij met ingang van afgelopen zondag 19 december 2021 niet meer mogen starten. Riviercruises die al onderweg waren, worden geacht naar de eindbestemming te varen en daar de passagiers z.s.m. af te zetten.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Arbo Handreiking krijgt stap voor stap vorm

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het vernieuwen van de Arbocatalogus uit 2012. Alle hoofdstukken zijn vernieuwd en uitgebreid met praktische informatie. Daarnaast zijn er geheel nieuwe hoofdstukken bijgekomen, zoals passagiers-en hotelschepen, duwboten en koppelverbanden en veerboten en ponten. De vernieuwde en nieuwe hoofdstukken vormen samen de Arbo Handreiking.
 
Wat is de Arbo Handreiking?
Waar bestaat de Arbo Handreiking uit? Wij werken Europees en hebben ook bij arbeidsomstandigheden met meerdere niveaus van regelgeving te maken. De nieuwe handreiking is op basis van de volgende zaken tot stand gekomen:
 1. Europese regels
 2. De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet
 3. Richtlijnen voor onze sector
Eerste stappen
De sociale partners werken toe naar een Arbocatalogus als kern van de Arbo Handreiking. De onderdelen uit de handreiking die de Arbocatalogus vormen, gaan we onderdeel voor onderdeel aan de inspectie SZW aanbieden. De goedgekeurde onderdelen samen vormen onze nieuwe Arbocatalogus. Op deze manier wordt toegewerkt naar opnieuw een goedgekeurde en actuele Arbocatalogus Binnenvaart.
 
Recent hebben we vier hoofdstukken Arbocatalogus ter toetsing ingediend bij de inspectie SZW. Het gaat om de volgende hoofdstukken:
 • Hefbare stuurhuizen
 • Veerboten en ponten
 • Werken met containers
 • Gegaste bulklading
Dit laatste hoofdstuk is nieuw en naar voren gehaald vanwege actuele gebeurtenissen in de droge ladingvaart, waarbij de branche op nationaal en internationaal niveau is betrokken.
 
Daarnaast zijn er twee hoofdstukken voor de Arbo Handreiking afgerond:
 • Organisatie van de arbeid
 • Arbeidsmiddelen
Onze Arbo Handreiking is als het ware een groeidiamant waarbij de eerste facetten geslepen zijn.
 
Waarom een Arbo Handreiking?
Wij willen veilig en gezond werken. In de Arbo Handreiking beschrijven we hoe u het werk in onze sector veilig kunt organiseren en voldoen aan voorschriften in de Arbowet. De Arbo Handreiking beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. De kern van onze handreiking vormt de Arbocatalogus, de onderdelen die beschrijven hoe aan de wettelijke voorschriften (Arbowet) kan worden voldaan.
 
Voordelen goedgekeurde Arbocatalogus
Het opstellen en laten toetsen, goedkeuren van een Arbocatalogus is niet verplicht, maar wel verstandig. Naast veiliger werken in onze sector is het een belangrijk voordeel dat de Inspectie SZW bij het toezicht en de handhaving van de Arbowetgeving belangrijke waarde toekent aan goedgekeurde Arbocatalogi. Werkgevers die de maatregelen uit een Arbocatalogus hebben doorgevoerd zullen “gevrijwaard” worden van de sancties, die uit niet-naleving van de Arbowetgeving kunnen voortvloeien. Bij de handhaving beschouwt de Inspectie SZW de inhoud van de Arbocatalogus namelijk als normstellend.

Komende weken plaatsen we het nieuwe hoofdstuk in onze Arbo Handreiking op de website: www.arbo-binnenvaart.nl. Wilt u de tekst graag direct hebben, dan kunt u deze opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen opent op 1 januari 2022

Sinds begin 2021 stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in totaal € 76,7 miljoen beschikbaar voor aanschaf van een SCR-katalysator of een moderne motor. De subsidieregeling is hoofdzakelijk gericht op reductie van CO2, NOx en PM. Op 1 januari komen de budgetten voor 2022 vrij.

Scheepseigenaren kunnen subsidie krijgen voor aanschaf en inbouw van:
 • Een SCR-katalysator;
 • Een Stage V-gecertificeerde motor;
 • Een elektrische aandrijflijn.
Maatregelen tegen geluidsemissies komen ook in aanmerking als die rechtstreeks samenhangen met één van bovenstaande investeringen.

Let op: voor SCR-katalysatoren is ook in 2021 nog subsidiegeld beschikbaar. Voor motoren is het budget voor 2021 uitgeput.

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
Deze regeling is in het leven geroepen om twee doelen te behalen. De Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens heeft als einddoel een nagenoeg emissieloze sector in 2050. Subdoel is 2035, de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen (o.a. fijnstof en stikstof) moet dan met 25% tot 50% zijn afgenomen. De programmatische aanpak stikstof heeft als doel de nationale stikstofuitstoot terug te dringen. Uit de Green Deal komt € 11,7 miljoen. om Stage V- of elektromotoren te stimuleren. Dit deel van de regeling loopt tot 2023. De programmatische aanpak stikstof levert € 65 miljoen om SCR-katalysatoren te stimuleren. Dit deel loopt tot 2025.

Praktische informatie
De budgetten voor 2022 komen vrij op 1 januari a.s. om 00:01 uur. Aanvragen worden ingediend via de website van de RVO. Bij het verdelen van de subsidiegelden is de volgorde van binnenkomst bepalend. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de investeringskosten. Voor middelgrote en kleine ondernemingen kan dit verhoogd worden naar 50% respectievelijk 60%. Het maximaal uit te keren bedrag per aanvraag is € 200.000,-.

EICB treedt voor geïnteresseerden op als vraagbaak. Op de website van het EICB vindt u een uitgebreidere beschrijving, de tekst van de regeling en een document met vragen en antwoorden. Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB) via 010 798 98 30 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Stand van zaken exploitatievergunningenstelsel havenwater Amsterdam

In februari 2020 bent u voor het laatst geïnformeerd middels dit artikel over het voorgenomen exploitatievergunningenstelsel voor het havenwater in Amsterdam. Destijds is door het CBRB een zienswijze ingediend. Daarna is het proces tot invoering van beleid vanwege COVID-19 tijdelijk stopgezet. Inmiddels wordt het dossier weer opgepakt.

Online informatiebijeenkomst invoering exploitatievergunningenstelsel havenwater Amsterdam
Op 13 december jl. is er een online informatiebijeenkomst gehouden over het voornemen voor de invoering van exploitatievergunning voor passagiersvaart op het Havenwater. Deze bijeenkomst werd georganiseerd voor reders en belanghebbenden die vragen hebben over het voorgenomen beleidsvoorstel en de regeling op de haven. De opkomst was groot, ruim 20 deelnemers waren ingelogd. Daarnaast waren medewerkers van het Havenbedrijf Amsterdam en Gemeente Amsterdam aanwezig om vragen te beantwoorden. De bijeenkomst werd gestart met achtergrondinformatie over het doorlopen proces en hoe dit verder zal verlopen. Na de presentatie was er mogelijkheid tot het stellen van vragen. De vragen die werden gesteld gingen o.a. over waarom juist deze sector een exploitatievergunning zou moeten hebben, wat daarvoor de aanleiding is en wat de gevolgen zullen zijn. Alle vragen zijn zoveel mogelijk beantwoord of genoteerd. De uitwerking van de vragen wordt eind januari toegevoegd aan de veelgestelde vragen op de website van Port of Amsterdam.

Oproep tot indienen van zienswijze voor 7 januari 2022
De online bijeenkomst werd afgesloten met het nadrukkelijke verzoek om uiterlijk 7 januari 2022 schriftelijk in te spreken op het beleidsvoorstel en de Regeling op de Haven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CBRB dient zienswijze in
De algemene visie op het voorgenomen beleid is dat de doelstellingen van het beleidsvoorstel, namelijk het verhogen van de veiligheid op de Amsterdamse (haven)water en het stimuleren van een veilige vlotte vaart doelen zijn die CBRB graag ondersteunt. Echter roept het voorgenomen beleidsvoorstel een aantal vragen op en willen wij onderzoeken of dit het enige middel is om doelen te behalen. Alles overwegend zijn wij van mening dat er geen sprake is van een goed, werkzaam en transparant exploitatievergunningenstelsel en trekken wij in twijfel of het exploitatievergunningenstelsel het juiste middel is om doelstellingen te bereiken zonder administratieve lastendruk voor ondernemers te verhogen en geen afbreuk te doen aan een gelijk speelveld tussen vaarweggebruikers. Vervolgtraject na 7 januari 2022
De inspraakreacties worden behandeld in een nota van beantwoording. Deze zal, samen met het aangepaste beleidsvoornemen en de Regeling op de Haven in het voorjaar aan het college worden aangeboden. Aan de hand daarvan neemt het college uiteindelijk een beslissing over het invoeren van de exploitatievergunning voor de passagiersvaart op Havenwater. CBRB heeft laten weten graag betrokken te willen worden bij het vervolgtraject om de belangen van de leden te kunnen behartigen en gezamenlijk aan oplossingen te kunnen werken waarmee beoogde doelstellingen behaald kunnen worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Reizen naar Nederland vanuit (hoog) risicogebieden

Door de nieuwe lockdown in Nederland en de snel oplopende besmettingen in veel Europese landen komen ook de inreisregels voor Nederland zelf weer in de schijnwerpers. Het OMT heeft o.a. geadviseerd om gevaccineerde reizigers uit hoog risicogebieden niet langer uit te zonderen van de quarantaine plicht.

Nederland maakt voor transportpersoneel (incl. binnenvaart), zeevarenden met een zeemansboekje en zeevarenden van commerciële schepen met een lengte van meer dan 24 meter een uitzondering. Bemanningsleden van binnenvaartschepen, inclusief (rivier)cruiseschepen zijn dus uitgezonderd van de testverplichting en nu ook van de quarantaine plicht, mits zij op dat moment in de uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen. Dit moet met een reisverklaring van de CCR aangetoond worden. Reizigers in het personenvervoer, ook bemanningsleden die via een vliegtuig in Nederland aankomen moeten wel een negatieve PCR-testuitslag of een negatieve sneltestuitslag kunnen laten zien.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Voorbeeld verklaring medische geschiktheid vastgesteld

In januari 2022 gaan in Europa een aantal ‘nieuwe’ standaarden in, ook voor medische geschiktheid. We stellen Europa breed allemaal dezelfde eisen aan het beroep. Dit betekent dat de opleidings- en exameneisen en de standaarden voor medische geschiktheid worden geharmoniseerd.
 
Bij medische geschiktheid zijn bijvoorbeeld onderdelen als overgewicht, diabetes en alcohol misbruik gedetailleerder uitgewerkt. CESNI heeft dit samen met de sector in een gedelegeerde richtlijn 2020/12 erkenning beroepskwalificaties en medische geschiktheid vastgelegd. In de laatste CESNI vergadering is het voorbeeld formulier/de medische verklaring vastgesteld.
 
Wij vinden het in de binnenvaart belangrijk dat er steeds meer Europa breed dezelfde wetten, richtlijnen en regels gaan gelden. Het vaststellen van de medische geschiktheid is dan ook niet zo zeer nieuw. Op de Rijn waren al regelingen als deze van toepassing.
 
De richtlijn erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart (Richtlijn (EU) 2017/2397) zorgt ervoor dat in heel Europa de opleidingen en examens voor matroos en schipper aan dezelfde minimale eisen voldoen. Een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Oostenrijk die geslaagd is voor het examen heeft dan dezelfde vaardigheden (competenties) als een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Slowakije. Deze Europese Richtlijn is in 2017 vastgesteld en gaat januari 2022 in.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Project Competing

Binnen Europa werken wij in het project Competing samen aan de introductie van competentiegericht, toekomstbestendig onderwijs en training voor bemanningsleden (Richtlijn (EU) 2017/2397) overal in de Europese Unie. Duurzame oplossingen, automatisering, digitalisering en communicatie maken deel uit van de onderwijs- en opleidingsprogramma's. Binnen Competing worden lesplannen en lesmateriaal, evenals een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld.

Het onderwijs is klaar voor de invoering van de richtlijn erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart (Richtlijn (EU) 2017/2397). In de Competing nieuwsbrief van december kunt u meer lezen over de laatste ontwikkelingen van dit project.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Ligplaatsen ADM Haven weer beschikbaar

Sinds vorige week vrijdag 17 december is het weer mogelijk om met uw schip af te meren in de ADM Haven. De uitspraak van het kort geding tussen het Havenbedrijf Amsterdam en de eigenaar van het naastgelegen ADM-terrein heeft het Havenbedrijf  in staat gesteld de locatie weer in gebruik te nemen. De kegelwachtplaatsen zijn ook weer te zien in het binnenvaart ligplaatsen informatie systeem (BLIS)
Klik hier voor de publicatie in het Gemeenteblad van 16 december 2021 van de gemeente Amsterdam

Naar boven

 

CESNI-raadpleging van het bedrijfsleven: een stapje verder in de richting van geharmoniseerde Europese bemanningsvoorschriften

Op 14 december jl. is een raadpleging van het bedrijfsleven georganiseerd. Dit event vond online plaats in de vorm van een webinar en was geheel en al gewijd aan de Europese bemanningsvoorschriften.

Aan deze belangrijke forumdiscussie, georganiseerd door CESNI/QP (de werkgroep van CESNI voor beroepskwalificaties) en sociale partners (ETF, EBU en ESO), hebben meer dan tachtig ondernemers, werkgevers en werknemers deelgenomen. De deelnemers hadden de gelegenheid om in te gaan op de ontwikkeling van een toekomstig wettelijk kader. Een belangrijke stap op weg naar Europese bemanningsvoorschriften. De deelnemers werden bevraagd op verschillende vraagstukken en invalshoeken.

Lees hier meer over deze raadpleging / webinar.
 

‘Emissielabel wordt sleutel tot binnenvaart-markt’

Het emissielabel binnenvaart wordt een belangrijke sleutel tot de binnenvaartmarkt. Dat was de mening van Paul Goris (CBRB) en Steven Lak (Evofenedex​​​​​​​). Alle vragen en kritiek rondom het Binnenvaart Emissielabel werden 20 december uitvoerig besproken tijdens Studio Schuttevaer Duikt Dieper in Rotterdam.

Het label vloeit voort uit de Green Deal, zo legde Jan Schreuder (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) uit. "We zitten met een grote opgave om in 2050 emissievrij te zijn’, aldus Schreuder. ‘Er zijn teveel schepen die daaraan nog niet voldoen. Vanuit het ministerie vinden we de binnenvaart een belangrijke modaliteit, ook vanuit het oogpunt van de modal shift. Je wil naar een objectieve manier om schepen met te vergelijken. Verduurzaming kost ontzettend veel geld en je wilt niet dat de vloot failliet gaat. Daarom hebben we gekozen voor dit label. En daaraan kunnen stimulansen worden gekoppeld door banken of verladers."

Khalid Tachi (EICB) heeft het label technisch uitgewerkt, de feitelijke uitvoering ligt bij het SAB. Volgens Tachi is het label voortgekomen uit een wens van ondernemers en brancheorganisaties. "Het is een stukje erkenning voor gedane en voorgenomen investeringen."

Lees hier het hele bericht op de website van Schuttevaer. Bekijk daar ook het webinar over het Emissielabel Binnenvaart van Studio Schuttevaer Duikt Dieper terug.
 

CoVadem waterdieptekaarten nu ook op Lek en IJssel

Op verzoek van vele enthousiaste klanten heeft CoVadem het vaargebied  van haar waterdieptekaarten uitgebreid. Een aantal rivieren is toegevoegd aan de Smart Navigation module: het Pannerdens-kanaal, de Beneden-Rijn, de Lek en de IJssel.
 
Sinds ruim een jaar maakt CoVadem Smart Navigation de actuele waterdiepten waar een schip vaart zichtbaar in de Inland ECDIS-viewer, van Werkendam tot Iffezheim. Zo zijn schepen altijd op de hoogte van de juiste diepte rondom hun schip. De uitbreiding gaat voor de klanten niet tot extra kosten leiden, de abonnementsprijs van €100 per maand blijft onveranderd.
 
Actueel en veilig
Gebruikers van de Inland ECDIS-viewers van Periskal, Tresco Engineering, Stentec en Argonav krijgen met een CoVadem abonnement real time-informatie over waterdiepten en hoogtemetingen in hun stuurhuis: geïntegreerd in de elektronische vaarkaart. Op 1 plek, direct op de kaart. Actuele online gegevens bieden de mogelijkheid de snelheid en koers direct aan te passen en te zien waar veilig gevaren kan worden, direct op de ECDIS viewer.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met CoVadem

Naar boven

 

AGENDA

 • 6 januari - Commissie gevaarlijke goederen BLN-CBRB
 • 11 januari - EBU/ESO/IWT Gefahrgutkommission
 • 13 januari - Nationaal vooroverleg ADN
 • 13 januari - IWT committee Social and Education
 • 21 januari - SSDC Europees overleg van sociale partners
 • 24 t/m 28 januari - ADN Safety Committee

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.