Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 


16 december 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 50

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Coalitieakkoord 2021 - 2025: Binnenvaart kan bijdragen aan groene groei
 2. Terugkoppeling CESNI/QP
 3. CBR nieuws over examens in de binnenvaart na 18 januari 2022
 4. Interessante Nieuwsbrieven
 5. Solarluiken na succesvolle zomer klaar voor de markt
 6. Alles weten over het emissieprestatielabel voor de binnenvaart?
 7. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Coalitieakkoord 2021-2025

Binnenvaart kan bijdragen aan groene groei

“Omzien naar elkaar. Vooruitkijken naar de toekomst”, zo luidt de titel van het coalitieakkoord voor de periode 2021-2025. Het CBRB heeft dit akkoord met grote belangstelling gelezen. Twee belangrijke elementen uit dit akkoord verdienen nadere aandacht: Duurzaamheid en Infrastructuur.

“We pleiten voor een vooruitstrevend én realistisch transitiepad naar een emissievrije binnenvaartsector, plus een actieve Modal Shift naar de binnenvaart met een congestie-vrije haven”, aldus Paul Goris, voorzitter van het CBRB. Verder vindt het CBRB dat de noodzaak van een robuust en goed onderhouden vaarwegennetwerk niet genoeg kan worden benadrukt. De Nederlandse binnenvaart, met de grootste en de modernste binnenvaartvloot van Europa kan een flinke bijdrage leveren aan uitdagingen op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. We vertrouwen er daarom op dat de regering de bottlenecks zal wegnemen om de enige weg waar nog echt ruimte is, de waterweg, vrij te maken voor groene groei.


Klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland

De regeringspartijen willen Nederland klaar maken voor de toekomst – klimaatneutraal, fossielvrij en circulair – met een schone energievoorziening en groene industriepolitiek. Een aparte minister voor Klimaat en Energie zal regie voeren over het beleid. Na vaststelling van het “Fit for 55”-pakket door de Europese Unie wordt het klimaatbeleid herijkt aan de hand van de verwachte effecten op CO2-uitstoot en de betaalbaarheid voor huishoudens en het MKB.

Aandacht voor MKB
Er komt een klimaat- en transitiefonds met aandacht voor MKB, waarvoor de komende tien jaar 35 miljard euro beschikbaar is. Het kabinet wil het MKB helpen met verduurzamen, onder meer door te zorgen voor inzicht in en advies over de stappen die het MKB kan zetten en het stimuleren van verduurzaming en versimpelen de regelingen voor ondernemers. Toekomstig klimaatbeleid zal worden getoetst op de effecten op het MKB.

Uitstoot mobiliteitssector moet omlaag
De regeringspartijen willen de uitstoot in de mobiliteitssector fors omlaag brengen. In het coalitieakkoord is te lezen dat dit onder meer bereikt kan worden door een verdere uitbreiding van walstroomvoorzieningen voor de scheepvaart en een stimulans van bijmenging van duurzame brandstoffen.


CBRB: Vooruitstrevend én realistisch transitiepad naar emissievrije binnenvaartsector en een actieve Modal Shift naar binnenvaart met een congestie-vrije haven. 

Het CBRB is zich ervan bewust dat ook voor de binnenvaart de uitstoot van CO₂ en het gebruik van fossiele brandstoffen omlaag moet. De energietransitie is een existentiële uitdaging voor binnenvaart. Het CBRB pleit voor een juiste fasering, die aansluit bij een vooruitstrevend én realistisch transitiepad naar een naar een emissiearme of zelfs emissievrije binnenvaartsector. Bij de bepaling van het hiervoor benodigde instrumentarium voor de binnenvaart zijn onder meer van belang: technologische ontwikkelingen, subsidie- en financieringsmechanismen én de concurrentiepositie van de binnenvaart. Het CBRB hoopt dat met de beschikbaar te stellen middelen grote stappen kunnen worden gezet om ervoor te zorgen dat het vervoer van producten, grondstoffen en materialen per binnenvaart in de toekomst klimaatneutraal kan plaatsvinden. Het CBRB pleit ook voor een actieve Modal Shift naar binnenvaart én een congestie-vrije haven. Positief is dat het kabinet met een aanpak komt om het MKB te ondersteunen in de verduurzamingsopgave. Het overgrote deel van de binnenvaartbedrijven behoort tot het MKB. 

Impuls infrastructuur 
Het kabinet wil inzetten in op een goede bereikbaarheid van het hele land. De transport- en logistiek sector is van economisch belang voor Nederland. Er is dan ook solide infrastructuur nodig. De ambitie van de regeringspartijen is een goed onderhouden infrastructuur van hoge kwaliteit. Hiervoor zijn blijvende investeringen in infrastructuur en bijbehorende knelpunten essentieel. De regeringspartijen trekken structureel 1,25 miljard euro uit voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud en renoveren en vervangen ervan in de toekomst. De regeringspartijen willen inzetten op goede verbindingen voor de binnenvaart door bediening van sluizen, bruggen en wegverkeer beter op elkaar af te stemmen en te zorgen voor goede ligplaatsen.


CBRB: Noodzaak robuust en goed onderhouden vaarwegennetwerk

Structurele investeringen in de infrastructuur en het vaarwegennetwerk is niet alleen een hele belangrijke maar vooral noodzakelijke stap. Steeds meer bedrijven ondervinden schade door vertragingen vanwege gebrekkige en versleten infrastructuur. Met het structurele bedrag kunnen de achterstanden worden weggewerkt. 

Vervoer over water is door de lage CO2 uitstoot per ton/km, een klimaatgunstige manier om grote hoeveelheden lading binnen Nederland en Europa te transporteren. Het kan een flinke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Het kabinet doet er verstandig aan om in te zetten op intensivering van goederenvervoer over water en het wegnemen van de grootste infrastructurele knelpunten door structureel te investeren in (het onderhoud van) vaarwegen. Investeren in de natte infrastructuur in crisistijd heeft bovendien een sterk aanjagende functie voor de nationale economie. De Nederlandse binnenvaart, met de grootste en de modernste binnenvaartvloot van Europa kan een flinke bijdrage leveren aan uitdagingen op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. We vertrouwen er daarom op dat de regering de bottlenecks zal wegnemen om de enige weg waar nog echt ruimte is, de waterweg, vrij te maken voor groene groei.

Klik hier voor het coalitieakkoord
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

Andere reacties op het coalitieakkoord van:

 

Terugkoppeling CESNI/QP

Richtlijn 2017/2397 Erkenning beroepskwalificaties
Eerste helft december hebben we in de commissie voor de Europese standaarden; CESNI/QP vergaderd met prominent op de agenda het ingaan van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart. Vanuit Nederland werd gesignaleerd dat de implementatie van de Richtlijn per 18 januari 2022 op juridische gronden niet haalbaar is. Een aantal landen, waaronder Nederland, worstelt met de implementatie ervan. Eens te meer werd duidelijk dat een oplossing om internationale samenwerking vraagt. Zwaartepunt ligt hierbij op de internationale erkenning van diploma’s, certificaten en vaarbewijzen. Vanaf 18 januari ontbreekt de internationale erkenning van de in Nederland afgegeven ‘papieren’. Iedere maand stromen tientallen schoolverlaters de arbeidsmarkt op en bereiken nog meer mensen de leeftijd van 50 jaar, 55 jaar en 60 jaar en ouder. De leeftijd waarop medisch gekeurd moet worden om opnieuw de vaarbevoegdheid te krijgen.
 
In CESNI is van gedachte gewisseld over verschillende (deel)oplossingsrichtingen/noodverbanden. Zowel het vinden van oplossingen EU breed, maar ook  deeloplossingen in de vorm van bilaterale afspraken, of oplossingsrichtingen gebaseerd op het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn kunnen tijdelijk bijdragen aan verlichting van de problemen.
 
Wij hebben na de CESNI vergadering opnieuw aangedrongen bij het ministerie van IenW naar duidelijkheid en oplossingsrichtingen om de problemen met een internationaal karakter te lenigen. Daarnaast hebben wij ook opnieuw aandacht gevraagd voor problemen binnen Nederland, zoals de vrijstelling voor kleine open rondvaartboten en het veerdienstvaarbewijs.
 
Rapport: Menselijke factoren aan de basis van ongevallen in de binnenvaart
Het rapport over Fase 2a "Menselijke factoren aan de basis van ongevallen in de binnenvaart: Mens-Machine-Interface (MMI) en stuurhuisinrichting" is begin november 2021 in de Werkgroep CESNI/PT gepresenteerd. De fase 2b "Menselijke factoren aan de basis van ongevallen in de binnenvaart: Organisatorische aspecten" is nog niet gereed en wordt later geagendeerd in CESNI/QP.
 
Ontwerpstandaarden
Een aantal ontwerpstandaarden zijn besproken. Zij zijn allen onderdeel van het werkprogramma van CESNI voor de periode 2022-2024.
 • Competenties, praktijkexamens en het gebruik van simulatoren
 • Ontwerpstandaarden voor de competenties van ondernemers die goederen of personen over binnenwateren willen vervoeren
 • Ontwerpstandaarden voor milieuvriendelijk en efficiënt varen (ecologisch varen)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CBR nieuws over examens in de binnenvaart na 18 januari 2022

De Richtlijn (EU) 2017/2397 schrijft Europa breed de eisen aan opleidingen en examens in de binnenvaart voor. Nederland is niet klaar met de implementatie op de ingangsdatum van 18 januari. Het CBR heeft ons laten weten aan een noodregeling te werken.

Met deze noodregeling kan eind januari het nieuwe kwalificatiecertificaat schipper worden uitgegeven. Het certificaat LNG blijft het CBR voorlopig uitgeven in de huidige vorm. Net als het zeilbewijs, het vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot beperkt vaargebied en het sportpatent. Helaas kan CBR vanaf 18 januari geen (beperkt) groot vaarbewijs A/B en Rijnpatenten meer uitgeven.
 
Het CBR heeft van het ministerie uitstel gekregen voor de uitvoering van de nieuwe theorie- en praktijkexamens tot 1 september 2022. Dit betekent dat kandidaten na 17 januari 2022 om in het bezit te komen van een EU/CCR kwalificatiecertificaat schipper het volgende moeten doen/aanleveren:
 • De huidige theorie-examens
 • Het mondeling examen Navigatie 1 (dit mag na aantonen van 3 jaar vaartijd)
 • Het overgangsexamen schipper = een extra theorie-examen
 • 4 jaar vaartijd aantonen – dit is 1 jaar meer dan de Richtlijn aangeeft, maar dit is in plaats van het praktijkexamen
Het CBR wil op korte termijn deze informatie met ook de exameneisen van het overgangsexamen schipper publiceren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Interessante Nieuwsbrieven

 

Solarluiken na succesvolle zomer klaar voor de markt

Het CBRB juicht initiatieven met betrekking tot een duurzame binnenvaart van harte toe en daar zijn de solarluiken van Wattlab/Blommaert een voorbeeld van:

Eind juni werd het nieuwbouwschip MS Kenyro gedoopt en voer het de Europese binnenwateren op. Aan boord een primeur; Solarluiken. Aluminium scheepsluiken met geïntegreerde zonnepanelen. Nu 5 maanden later maken de betrokken partijen de stand van zaken op, conclusie; “We zijn klaar voor de markt!”

Theorie vergeleken met de werkelijkheid
De eerste tests met Solarluiken startten zomer 2020. Sindsdien is er veel kennis vergaard over hoe zo’n solar systeem aan boord werkt. Op basis van deze kennis is in april 2021 voor de MS Kenyro een verwachtte opbrengst berekend. “Dit is nog wel lastig, want de locatie van een schip en omstandigheden op een schip zijn moeilijk te voorspellen.” vertelt Bo Salet, medeoprichter van zonne-energie specialist Wattlab. Deze berekening is nu vergeleken met wat er afgelopen maanden daadwerkelijk is opgewekt.

Door de gemiddelde omstandigheden op een schip te bepalen komt de vooraf berekende zonne-energie goed overeen met de daadwerkelijk gemeten zonne-energie. De ene maand is de opbrengst iets hoger dan berekend en een andere maand iets lager, maar dit middelt netjes uit. “Afwijkingen ten opzichte van de berekeningen zijn logisch aangezien het weer, en dus de hoeveelheid zon, per jaar verschilt.” aldus Salet. Door de opgewekte energie uit de zonnepanelen te gebruiken bespaart de schipper op de draaiuren van zijn generator. Zo bespaart de schipper direct op brandstof of kosten voor walstroom, maar ook indirect in kosten voor onderhoud van generatoren.

Door een gepast accupakket bij te plaatsen kan een schip een nacht of zelfs meerder nachten zonder gebruik van generatoren. Op deze manier is een schippersfamilie minder afhankelijk van walstroom en genieten ze van schone lucht en stille nachten.

Lees meer informatie op onze website over gebruiksomstandigheden en de landtoepassingen van de solarluiken en de samenwerking tussen de aluminium luikenbouwer Blommaert en zonne-energie specialist Wattlab op onze website.

Naar boven

 
 

Alles weten over het emissieprestatielabel voor de binnenvaart?

Aanstaande maandag om 15.00 uur presenteert Schuttevaer in samenwerking met EICB en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een speciale uitzending van Studio Schuttevaer over het emissielabel voor binnenvaartschepen en drijvende werktuigen.

Vragen als: "Wat houdt dit label in?", "Wat heb je er nu precies aan als schipper?" en "Hoe vraag je dit label aan?", worden dan beantwoord.

Sprekers tijdens deze speciale uitzenden van Studio Schuttevaer
 • Paul Goris, CBRB
 • Jan Schreuder, Ministerie van IenW
 • Khalid Tachi, EICB
 • Bart Banning, ABN AMRO
 • Steven Lak, Evofenedex​​​​​​​
Klik hier om u aan te melden voor deelname. Deze Studio Schuttevaer Duikt Dieper is voor iedereen gratis te volgen. Na aanmelden is ook het mogelijk live mee te praten en vragen te stellen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Studio Schuttevaer

Naar boven

 

AGENDA

 • 20 december - Studio Schuttevaer duikt dieper: in emissielabel binnenvaart
 • 6 januari - Commissie gevaarlijke goederen BLN-CBRB
 • 11 januari - EBU/ESO/IWT Gefahrgutkommission
 • 13 januari - Nationaal vooroverleg ADN
 • 13 januari - IWT committee Social and Education
 • 21 januari - SSDC Europees overleg van sociale partners
 • 24 t/m 28 januari - ADN Safety Committee

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.