Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 19 november 2021 - CBRB speciale nieuwsbrief

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Terugkoppeling CESNI/PT Technische Voorschriften
november 2021

Het is onze missie om proactief betrokken te zijn bij de totstandkoming en wijzigingen van de technische voorschriften voor binnenschepen. We nemen dan ook proactief deel aan de bijeenkomsten van de werkgroep technische voorschriften (CESNI/PT). In deze nieuwsbrief kunt u een terugkoppeling lezen van een selectie van de vele besproken onderwerpen op 16 en 17 november 2021. Dit werk doen we onder de vlag van het Europese Inland Waterway Platform (IWT Platform).
 1. Aanneming van het werkprogramma 2022-2024 van CESNI
 2. Voorzieningen voor verzamelen en verwijderen van huishoudelijk afvalwater
 3. Informatie over toegestane bijzondere ankers
 4. Rapport: Human-machine interface and wheelhouse design
 5. Ononderbroken geldigheid van het scheepscertificaat
 6. Beschikbare stage V-motoren voor de binnenvaart
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Aanneming van het werkprogramma 2022-2024 van CESNI

CESNI heeft eind oktober het werkprogramma voor de komende drie jaar (2022-2024) aangenomen. Dit ambitieuze werkprogramma, dat is gestoeld op de door het secretariaat van de CCR en de Europese Commissie voorgestelde strategische richtsnoeren, kwam tot stand na uitgebreide werkzaamheden van de delegaties en intensief overleg met de verschillende belanghebbenden in de binnenvaart, waaronder met name de erkende organisaties die de sector vertegenwoordigen. Het nieuwe werkprogramma weerspiegelt de prioriteiten van de CCR en de Europese Unie, en omvat een aantal taken met betrekking tot:
 • Nieuwe technologieën en innovatie, met inbegrip van het veilige gebruik van en de vaardigheden voor het omgaan met relevante alternatieve brandstoffen en voortstuwingssystemen, om de transitie naar een emissievrije binnenvaart te bevorderen;
 • Moderne en flexibele bemanningsvoorschriften;
 • De digitalisering van de binnenvaart, met inbegrip van geautomatiseerde schepen, digitale documenten, navigatie- en informatieapparatuur, alsmede elektronische tools voor het registreren en uitwisselen van gegevens over de bemanning;
 • De herziening en ontwikkeling van standaarden om het hoge veiligheidsniveau in de binnenvaart te waarborgen en de technologische ontwikkeling te volgen.
Het werkprogramma zal eind november - een maand na het aannemen ervan - op de website van CESNI worden geplaatst.

Naar boven

 

Voorzieningen voor verzamelen en verwijderen van huishoudelijk afvalwater

Het gaat hier over verzamelen en het verwijderen van huishoudelijk afvalwater van passagiersschepen en specifiek over de herziening van de overgangsbepalingen voor de inbouw van boordzuiveringsinstallaties en verzameltanks voor afvalwater als voorzien in ES-TRIN. Dit naar aanleiding van de wens van harmonisatie van overgangstermijnen in het CDNI en ES-TRIN.

Werkgroep CESNI/PT in september
Na stemming in de werkgroep CESNI/PT bleek in september dat vrijwel alle delegaties een voorkeur hebben voor ode volgende optie: De overgangstermijn zal worden vastgelegd op de eerste verlenging van het certificaat van onderzoek na 2030. Dit geldt voor alle passagiersschepen waar de verplichting nog niet voor geldt.

CESNI comité in oktober
Het comité heeft in oktober 2021 de door de werkgroep ontwikkelde benadering met betrekking tot de kwestie van het verzamelen en het verwijderen van afvalwater voor passagiersschepen bekrachtigd. Deze benadering behelst het volgende:
 • Vaststellen van een overgangstermijn op 2030 voor alle passagiersschepen waarvoor de in artikel 19.14 van ES-TRIN voorziene uitrustingsverplichting nog niet geldt. De lozing van huishoudelijk afvalwater wordt aangemerkt als een kennelijk gevaar voor het milieu. De algemene uitzondering die is voorzien wanneer een kennelijk gevaar ontbreekt, is dus niet meer van toepassing. Deze geharmoniseerde benadering op Europees niveau biedt een periode van acht jaar (gerekend vanaf 2022) om de infrastructuur aan land aan te passen.
 • Voorzien in een uitzondering op de uitrustingsverplichting, voor passagiersschepen die geen huishoudelijk afvalwater produceren.
 • Voorzien in een uitzondering op de verplichting tot uitrusting met toiletten overeenkomstig artikel 19.06, zeventiende lid. (De criteria voor deze laatste uitzondering moeten door de werkgroep nader worden omschreven). De ondernemingen in de passagiersvaart zouden immers kunnen afzien van toiletten aan boord, indien geschikte installaties beschikbaar zijn aan de wal.
Werkgroep CESNI/PT in november
Er zal een uitzondering worden ingevoerd voor binnenschepen die geen huishoudelijk afvalwater produceren. Met deze nieuwe benadering zal rekening worden gehouden in de volgende editie van ES-TRIN (2023/1). Het CESNI-secretariaat heeft een voorstel gemaakt voor een wijziging van ES-TRIN. De werkgroep CESNI/PT heeft in november gediscussieerd over mogelijke uitzonderingen indien geen vuil water aan boord wordt geproduceerd en uitzonderingen voor toiletten aan boord.

Ook is gediscussieerd over het harmoniseren van de terminologie voor bedden en slaapplaatsen in ES-TRIN en CDNI voorschriften. Er worden verschillende termen gebruikt bij de vermelding van bedden en slaapplaatsen voor binnenvaartschepen in de verschillende taalversies van de ES-TRIN en de voorschriften vermeld in de CDNI bepalingen. Doordat de gebruikte terminologie uiteenloopt kunnen er interpretatieverschillen ontstaan in de lidstaten bij controles van binnenvaartschepen. Dit is een ongewenste situatie en door consistent gebruik van dezelfde termen voor gelijke begrippen in beide regelwerken worden misverstanden voorkomen.

Naar boven

 

Informatie over toegestane bijzondere ankers

Op deze website van CESNI vindt u waardevolle informatie, zoals: lijsten van bevoegde autoriteiten, erkende bedrijven alsook goedgekeurde apparatuur en uitrustingen op het gebied van de technische voorschriften voor binnenschepen. Onlangs is daaraan toegevoegd informatie over Bijzondere ankers met verminderde massa die worden toegestaan door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 13.01, vijfde lid ES-TRIN.

Naar boven

 

Rapport: Human-machine interface and wheelhouse design

Eerder informeerde we u over de resultaten van de eerste fase van het onderzoek naar de menselijke factor bij ongevallen in de binnenvaart. Na deze eerste fase, een data- en expertanalyse, vonden dit jaar nog twee diepgaande studies plaats:
 • Fase 2a met de nadruk op de mens/machine-interface in de stuurhut, mede gezien in het licht van de huidige en toekomstige niveaus van informatieverstrekking en automatisering.
 • Fase 2b met de nadruk op organisatorische aspecten als plausibele hoofdoorzaken, te weten communicatie, vermoeidheid en stress, specifieke waterwegsituaties, kwalificatie van de bemanningsleden. 
Presentatie aan CESNI/PT  
We hebben het rapport "Human factors root causes of accidents in inland navigation: HMI and wheelhouse design" en de bijlage aan de werkgroep gepresenteerd. Hier vindt u de presentatie die we samen met Intergo hebben gegeven. We hebben benadrukt dat het wat ons betreft niet de bedoeling is om huidige stuurhutten aan te passen, maar dat we met elkaar langzaam moeten bewegen naar een bepaalde “golden standard”.
Voorbeeld stuurhuisontwerp - taakgebieden
Discussie in de werkgroep CESNI/PT
De voorzitter en leden van CESNI/PT hebben met zeer grote interesse gereageerd op het rapport en de presentatie. Er werden enkele vragen gesteld, bijvoorbeeld in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van ervaringen in andere sectoren. In het werkprogramma van CESNI is het volgende opgenomen: Behandeling van de resultaten van het onderzoek naar de factor mens als onderliggende oorzaak van ongevallen in de binnenvaart: Mens/machine-interface en het ontwerp van het stuurhuis. We hebben benadrukt dat dit onderwerp een integrale en multidisciplinaire aanpak vergt. Zeker nu er veel ontwikkelingen zijn en komen omtrent automatisering moeten CESNI/PT, CESNI/QP en CESNI/TI - maar ook verschillende commissie van het IWT Platform -  samenwerken.

Naar boven

 

Ononderbroken geldigheid van het scheepscertificaat

De werkgroep CESNI/PT werkt momenteel aan de herziening van de overgangsbepalingen in ES-TRIN. Een aantal principiële kwesties wordt thans besproken, waarna de tabellen met overgangsbepalingen nader zullen kunnen worden uitgewerkt. Een van deze kwesties betreft de vraag of het scheepscertificaat doorlopend geldig moet zijn bij de opeenvolgende verlengingen ervan, om de overgangsbepalingen op basis van dezelfde interpretatie te kunnen toepassen. De delegaties hebben verschillende standpunten over de toe te passen opties. Volledigheidshalve herhalen we nogmaals de verschillende opties die meerdere malen zijn besproken:
 • Optie 1: na verloop van geldigheid van het certificaat geen recht op overgangsbepalingen
  Als de geldigheid verstreken is kan bij de afgifte van dit nieuwe certificaat geen beroep meer worden gedaan op de overgangsbepalingen. Het schip wordt beschouwd als een nieuwgebouwd schip.
 • Optie 2: enige flexibiliteit en een jaar extra recht op overgangsbepalingen
  Wanneer het onderzoek plaatsvindt binnen een jaar na het verstrijken van de geldigheid van het certificaat, mag nog een beroep worden gedaan op de overgangsbepalingen. Wanneer het onderzoek later dan een jaar plaatsvindt kan geen beroep meer worden gedaan op de overgangsbepalingen. Dit is vergelijkbaar met de praktijken voor ADN-schepen.
 • Optie 3: optie 2 plus uitzonderingsmogelijkheid
  Gelijk aan optie 2 met de volgende, extra uitzondering: Als het onderzoek later dan een jaar plaatsvindt nadat de geldigheid van het scheepscertificaat verstreken is en dit te wijten is aan een gezondheidsprobleem van de scheepseigenaar, of omdat er met betrekking tot het schip een rechtszaak hangende is, kan de Commissie van Deskundigen beslissen om toch toe te staan dat er een beroep wordt gedaan op toepassing van de overgangsbepalingen en het certificaat verlengen.
 • Optie 4: Er mag altijd een beroep worden gedaan op de overgangsbepalingen, geen behoefte aan ononderbroken geldigheid van het certificaat
  Als het certificaat echter verlopen is, moet de omvang van het onderzoek dat verricht wordt, worden afgestemd op de tijd dat het schip niet gevaren heeft.
 • Optie 5: Optie 2 + flexibiliteit bij bijzondere omstandigheden
  Deze optie - die overeenkomt met wat gebruikelijk is bij de classificatiebureaus - zal meer flexibiliteit mogelijk maken om een schip voor een maximale duur van vijf jaar stil te leggen, maar onder strikte voorwaarden. Er wordt voor het schip een zogenoemd “stilleggingscertificaat” afgegeven.
Compromisvoorstel CCR
De CCR-delegaties hebben deze kwestie tijdens de vergadering van het comité Reglement van Onderzoek (RV) in oktober 2021 besproken en hebben zich unaniem uitgesproken voor het vinden van een compromisoplossing. Het comité RV heeft besloten het volgende voorstel aan de werkgroep CESNI/PT toe te zenden:
 • De technische voorschriften voor schepen (ES-TRIN en bijbehorende regelgevingskaders) zijn een instrument voor de uitvoering van een openbare beleidsdoelstelling, namelijk het waarborgen van een hoog veiligheidsniveau in de binnenvaart en het garanderen van een hoog niveau van bescherming van de personen aan boord en het milieu.
 • Het antwoord op de vraag naar de ononderbroken geldigheid van het scheepscertificaat moet aanvaardbaar zijn voor de CCR, maar ook voor de andere partners in CESNI. Hiervoor is de steun van een grote meerderheid nodig.
 • De lidstaten van de CCR hebben voorlopig nog geen overeenstemming bereikt over de keuze voor een bepaalde optie, ook al zou een meerderheid van de delegaties van de CCR kunnen leven met optie 2 (d.w.z. een gedoogperiode van maximum één jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van het certificaat, analoog aan de regeling in het ADN). De hardheidsclausule (artikel 2.20, tweede lid) werd ook genoemd als een instrument dat een oplossing kan bieden voor de meest problematische schepen.
 • De CCR-delegaties zijn er voorstander van om in dit stadium geen beslissing over deze kwestie te nemen en de werkzaamheden in de werkgroep CESNI/PT voort te zetten op basis van de volgende veronderstelling: het scheepscertificaat moet in principe doorlopend geldig zijn (d.w.z. dat het certificaat moet worden verlengd vóór het verstrijken van de geldigheidsduur ervan). De Commissies van Deskundigen kunnen daarbij bepaalde afwijkingen gedogen (bij gebrek aan een geharmoniseerde oplossing in dit stadium). Nadat de tabellen met overgangsbepalingen zijn uitgewerkt, zal deze kwestie opnieuw kunnen worden besproken.
Discussie werkgroep CESNI/PT in november en standpunt binnenvaart
De verschillende delegaties kunnen instemmen met dit compromisvoorstel van de CCR. Het uitgangspunt is vooralsnog het beginsel van ononderbroken geldigheid van het certificaat. Vanuit het binnenvaartbedrijfsleven hebben we het belang van het onderwerp nogmaals benadrukt. We hebben gewezen op de noodzaak van een geharmoniseerde aanpak in Europa. Ook hebben we gewezen op het level playing field. Begin volgend jaar zal een tijdelijke werkgroep verder gaan met de gewenste vereenvoudiging van de overgangsbepalingen in de hoofdstukken 32 en 33 van ES-TRIN.

Naar boven

 

Beschikbare stage V-motoren voor de binnenvaart

Op de website van CESNI is veel waardevolle informatie te vinden over goedgekeurde apparatuur en uitrustingen op het gebied van de technische voorschriften voor binnenschepen. Hier vindt u een bijgewerkte overzichtstabel van motorfabrikanten die type goedgekeurde motoren voor de binnenvaart kunnen leveren overeenkomstig de stage V-emissiegrenswaarden van de NRMM-richtlijn. Onlangs is een aantal nieuwe types motoren toegevoegd aan de lijst op de website. De keuze wordt langzamerhand groter. Op de website wordt ook aangegeven voor welke teststandaard de motoren zijn goedgekeurd.

Naar boven

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de bovenstaande onderwerpen of over technische voorschriften in het algemeen? Dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Secretaris Nautiek en Techniek

Of neem een kijkje in het dossier "Nautiek en Techniek" op onze website.
 
 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.