Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 28 oktober 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 43

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Emissielabel binnenvaart
 2. Disfunctioneren wereldwijde containervaart: reactie van de Europese Commissie
 3. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering CBRB - voor alle leden
 4. Ontgassen in de media
 5. Stremmingsduur Spoorbrug HRMK sterk verkort
 6. Attentie: tot 31 oktober aanvraag voor definitieve berekening NOW
 7. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Emissielabel binnenvaart

Een van de afspraken die in de Green Deal is gemaakt betreft het ontwikkelen van een labelsysteem. Vanaf 15 november kan door de binnenvaart een emissielabel worden aangevraagd voor binnenvaartschepen en drijvende werktuigen. De SAB (Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart) zal dit label verstrekken in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 
Volgens de SAB, is de procedure voor de aanvraag van het label eenvoudig en laagdrempelig. Via een speciaal portaal op internet kan de aanvraag voor het label online gedaan worden. Gegevens over het aantal draaiuren van de motor, het brandstofverbruik etc. kunnen geüpload worden. Wel zijn in bepaalde gevallen emissiemetingen nodig waar de aanvrager zelf voor moet zorgen, aldus de SAB.
 
Ondernemers worden niet verplicht een label aan te vragen. Aanvragen van het label is vrijwillig. Aan de aanvraag en de uitgifte van het label zelf zijn geen kosten verbonden.
 
Het label is bedoeld voor motoren vanaf 19 kW op vrachtschepen van minimaal 20 meter, passagiersschepen en drijvende werktuigen. Wanneer een motor bij aanvraag van het label meer dan 10.000 of 20.000 draaiuren heeft (afhankelijk van aanwezigheid van een nabehandelingssysteem), dan zullen bij de aanvraag emissiemetingen moeten worden overgelegd.

Er wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de aan boord aanwezige motoren. Om het label te behouden moet na iedere 10.000 draaiuren vervolgens opnieuw worden gemeten. Op die manier wordt volgens de SAB gewaarborgd dat het label echt de daadwerkelijke uitstoot weergeeft.
 
De zoektocht naar een labelsysteem is, zo is de afgelopen jaren duidelijk geworden, een lastig proces. Het nu door de SAB gelanceerde emissie label is dan ook nog geen scheepslabel. In de Green Deal zijn de deelnemende partijen in 2019 overeengekomen om te werken aan een labelsysteem voor binnenvaartschepen. Niet de typegoedkeuring van de motor zou leidend moeten zijn maar een praktijkmeting zou leidend moeten worden bij het bepalen van de emissieprestatie van het schip en de toekenning van het label. Zowel de uitstoot van fijnstof en stikstof als de berekende CO2 uitstoot zouden in het scheepslabel verwerkt worden.

Het scheepslabel zou gebruikt kunnen worden bij;
 • Uitkeringen uit en bijdragen aan een mogelijk verduurzamingsfonds.
 • Reducties op havengelden.
 • Door verladers om inzicht te geven in prestaties van het schip bij het sluiten van vervoersovereenkomsten.
 •  Inzicht voor de banken m.b.t. de vergroening van een schip.
Voor CBRB en BLN was vooral belangrijk dat ondernemers die geïnvesteerd hebben in nabehandeling voor de reductie van stikstof en fijnstof of door gebruik van een alternatieve brandstof een certificaat dan wel herkenning en erkenning konden krijgen waarmee de gelijkwaardigheid met type goedgekeurde motoren kon worden aangetoond. Daar vroegen veel ondernemers om. De labels voor stikstof en fijnstof lijken op dit moment vooral motoren labels. Over de uitstoot van het schip zeggen ze niet zo veel, omdat voor deze uitstoot een terugrekening naar het vermogen van de motor plaatsvindt.
 
Op de andere doelstellingen, zoals inzicht aan bevrachters, sluit het label zo te zien nog niet goed aan. In de praktijk kunnen de emissies per ton kilometer tussen schepen van verschillende omvang verschillen. Ook om de ondernemer en verlader inzicht te geven in de CO2 uitstoot tijdens het transport gaat het primair om de CO2 uitstoot per ton kilometer. Het label systeem maakt die koppeling (nog) niet mogelijk.
 
De bedoeling is dat het label helpt om de verduurzaming in de binnenvaart te bevorderen. Wij zien dit dan ook uitdrukkelijk als een eerste stap. Het ministerie geeft ook aan binnen twee jaar een evaluatie doen naar de resultaten van het label.
 
Het label is vanaf 15 november aan te vragen via www.binnenvaartemissielabel.nl
Dan zal ook meer duidelijk zijn hoe de labels zijn opgebouwd. Hoe de metingen en berekeningen er uit zien. Wat de kosten zijn en wat benodigde praktijkmetingen gaan kosten.Nadere informatie en contactgegevens zullen tijdig kenbaar gemaakt worden op bovengenoemde website.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart:
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Tel. 010 – 798 98 98
 • www.binnenvaartemissielabel.nl

Naar boven

 

Disfunctioneren wereldwijde containervaart: reactie van de Europese Commissie

Al geruime tijd zijn wij, via onze Europese koepelorganisatie EBU, samen met andere Europese brancheorganisaties van onder meer deepseaterminals, verladers, expediteurs en zeehavens, in discussie met de Europese Commissie over het disfunctioneren van de wereldwijde containervaart.
Zojuist heeft de Europese Commissie gereageerd op onze hernieuwde oproep van 14 september jongstleden om dit probleem aan te pakken. De reactie van de Europese Commissie vindt u hier.
 
De Commissie geeft aan dat er, tijdens de Global Regulatory Summit van 7 september, geen bewijs gevonden zou zijn van oneerlijke/concurrerende praktijken door deepsearederijen: “all participants in the Regulatory Summit concurred that anti-competitive behaviour from shipping alliances aimed at increasing freight rates have not be identified at this stage”. De prijsstijgingen en het huidige niveau van de dienstverlening worden door meerdere aspecten veroorzaakt, die niet noodzakelijkerwijs overal ter wereld volledig vergelijkbaar zijn, en nauwelijks aan slechts één bepalende factor of één categorie operators zijn toe te schrijven, aldus de deelnemers aan de Global Regulatory Summit.

De Commissie bevestigt opnieuw dat zij de sector nauwlettend in de gaten zal blijven houden. In reactie op onze oproep om nu met de herziening van de CBER te beginnen, merkt de Commissie op dat we zullen worden geïnformeerd wanneer de herziening begint.
 
In de komende weken komen de gezamenlijke Europese brancheorganisaties opnieuw bijeen om de volgende stappen te bespreken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering CBRB

Voor alle leden van het CBRB

Het CBRB nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 26 november bij Van der Valk Hotel in Ridderkerk.

Programma     
 • 15.00 uur             Inloop
 • 15.30 uur             Aanvang ALV
 • 18.00 uur             Borrel en diner (in buffetvorm)
Aanmelden       
U kunt zich hier aanmelden voor de ALV en aangeven of u ook gebruik wilt maken van de borrel en het diner (in buffetvorm).

Tijdens deze ALV wordt uitgebreid te tijd genomen om u bij te praten over de ontwikkelingen omtrent de geplande fusie, waarbij alle ruimte is om uw vragen te beantwoorden. Uiteraard hoeft u niet tot 26 november te wachten met het stellen van vragen. Wanneer u vragen heeft, kunt u stellen aanDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De stukken voor de ALV zult u tijdig van ons ontvangen.
 
 

Ontgassen in de media

Afgelopen maandag is er door Koninklijke BLN- Schuttevaer mede namens het CBRB uitgebreid contact geweest met de NOS naar aanleiding van een artikel op NU.nl alsmede een bericht in het AD 

In het gesprek met de NOS hebben wij duidelijk aangegeven dat we als binnentankvaart heel snel van de ontgassingen af willen.  Als branche werken we al langere tijd uitgebreid mee om een ontgassingsverbod snel in te voeren. We doen dit o.a. om onze belangen in de door de minister ingestelde Taskforce goed te verdedigen en onze standpunten kenbaar te maken. Ook door deelname aan het CDNI overleg in Straatsburg vanuit EBU/ESO hebben we onze inbreng.

Omdat het ratificatie proces van het CDNI verdrag stagneert is het gewoon niet mogelijk om een Internationaal Ontgassingsverbod snel in te voeren. België, Frankrijk en Zwitserland moeten dit verdrag nog ratificeren.
Als binnenvaart willen we echter zo snel als mogelijk invoering van een ontgassingsverbod. De complexiteit van wetgeving in Nederland werkt echter niet mee om dit snel te kunnen realiseren. Daarnaast heeft ook het ADN specifieke regelgeving met betrekking tot het ontgassen. Internationale wetgeving en nationale wetgeving botsen hier met elkaar. Daarnaast moeten lokale ontgasunits allemaal apart vergund worden. Dit zijn processen die lopen allemaal, maar deze gaan tergend langzaam.
 
In het gesprek met de NOS hebben wij als branche over onderstaande zaken duidelijk gesproken:
 • Het vervoer van gevaarlijke stoffen in tankschepen en de bijbehorende ADN-wetgeving m.b.t. ontgassen;
 • Provinciale ontgassingsverboden van benzeen en benzeenhoudende producten;
 • Vaste ontgassingsstations zoals de Rubis-terminal en ATM;
 • Mobiele ontgasunits en de locaties hiervan in Amsterdam en Rotterdam. Aangegeven dat de mobileontgasunits nog in een vergunningentraject zitten;
 • Internationale ontwikkelingen op ontgassingsgebied die er niet of nagenoeg niet zijn;
 • CDNI Wetgeving en de vertaling hiervan naar het ratificatieproces;
 • Handhaving op ontgassingen volgens ADN-wetgeving door ILenT en controle losverklaringen RWS;
 • Compatibele ladingen en ontbreken van dampretour op diverse locaties;
 • De Taskforce ontgassen in Nederland en de voortgang hiervan;
 • De agenda van de aankomende CDNI-vergadering in Straatsburg op 4 en 5 november waarop varend bedrijfsleven EBU/ESO en de Nederlandse overheid wederom zal aandringen op snelle invoering van het CDNI verdrag.
Tevens wijzen wij u op de brieven van EBU/ESO, zoals aangegeven in Nieuwsbrief 35 waarin wordt aangedrongen op een snelle ratificatie omdat de binnenvaart hiermee vreselijk in de maag zit.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Stremmingsduur Spoorbrug HRMK sterk verkort

Dinsdag 7 september was de spoorbrug HRMK over het van Harinxmakanaal te Leeuwarden in storing. Het bleek dat de hefcilinder defect was. Deze was in 2018 nog gereviseerd. In het weekend van 18 september is de cilinder verwijderd en naar de firma Hollandia gebracht voor reparatie. De verwachting was dat de reparatie minimaal drie weken zou duren en daarna zou de cilinder nog herplaatst moeten worden, wat ook de nodige tijd zou vergen. 
 
De spoorbrug heeft slechts een doorvaarhoogte van 5,20 meter en moet voor de meeste schepen open. Door de calamiteit waren nagenoeg alle schepen genoodzaakt om te varen. Alleen al voor MCS-containerservice uit Leeuwarden betekende dit een aanzienlijke kostenpost van € 25.000 per week. 
 
Zo'n langdurige stremming was onacceptabel voor het Centraal Overleg Vaarwegen (COV). We initieerden een breed gedragen protest met alle gedupeerde partijen uit de binnenvaart, de watersport, de logistiek en de waterbouw. Niet zonder succes blijkt nu. Wij hebben, samen met de provincie, druk uitgeoefend op ProRail om alles in het werk te stellen zodat de stremmingsduur beperkt zou blijven. De actie werd door alle betrokken partijen serieus genomen en trok ook de aandacht van de media. 
 
Het heeft gewerkt op 27 september deelde een afgevaardigde van de NS ons mede dat de brug in het weekend van 2/3 oktober zou worden hersteld. De NS en ProRail waren er goed van doordrongen dat de schade voor de scheepvaart substantieel was en waren daarom coöperatief om tot een snelle oplossing te komen. Op maandag 4 oktober draaide de brug weer normaal. 
 
Wij zijn blij dat onze inzet geloond heeft en kijken tevreden terug op de wijze waarop betrokken partijen de zaak uiteindelijk hebben opgepakt.

Naar boven

 

Attentie: tot 31 oktober aanvraag voor definitieve berekening NOW

Ongeveer 55.000 werkgevers hebben volgens UWV nog geen definitieve berekening aangevraagd voor de eerste periode van de NOW. Zij hebben nog maar een paar dagen (tot 31 oktober) om dit alsnog te doen. Als werkgevers niet tijdig hun aanvraag indienen, lopen ze het risico dat UWV de totale verstrekte NOW-subsidie terugvordert.

Tussen maart en eind mei 2020 konden werkgevers een tegemoetkoming in hun loonkosten aanvragen via de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) op basis van het verwachte omzetverlies als gevolg van de coronapandemie. Aan de hand van de eindafrekening stelt UWV de definitieve NOW-subsidie vast.

Werkgevers moeten voor de definitieve eindafrekening een accountantsverklaring of -rapport meesturen. UWV adviseert hen om de aanvraag hoe dan ook uiterlijk 31 oktober te hebben ingediend, ook als nog niet alle bewijstukken zoals de accountantsverklaring beschikbaar zijn. De definitieve berekening kan hier worden gedaan
Voor meer informatie over de NOW-regeling kijk op de website van het UWV
 

AGENDA

 • 10 november -  Vergadering Sociale Commissie
 • 11 november - Najaarsvergadering Ledengroep Personenvervoer
 • 16 en 17 november - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 23 november - Overleg sociale partners en bestuur pensioenfonds
 • 26 november - Algemene Ledenvergadering CBRB
 • 26 november - CASS (administratief overleg Sociale Zekerheid Rijnoeverstaten)
 • 26 november - CTGG-dag
 • 1 december - CESNI/QP/crew tijdelijke werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 2 december - CESNI/QP werkgroep beroepskwalificaties
 • 14 december - Europees Webinar over bemanningsregeling

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.