Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 23 september 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 38

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave

 1. Terugblik op Prinsjesdag 2021
 2. Overig nieuws
 

Terugblik op Prinsjesdag 2021 

Beleidsarme Miljoenennota aan de vooravond van een majeure transitie

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag waarbij de koning de Troonrede hield en de Miljoenennota en de Rijksbegroting aangeboden is aan de Tweede Kamer. Er was aandacht voor de economie, veiligheid, criminaliteit, infrastructuur, de coronacrisis en het klimaat. Ook zijn er verschillende bedragen gereserveerd voor infrastructuur en klimaat, die voor de binnenvaart van belang kunnen zijn.

Helaas laat dit kabinet nieuw beleid over aan het volgende kabinet, zoals het oplossen van het stikstofprobleem; een majeure transitie. Wij doen vast een schot voor de boeg voor het nieuwe kabinet. “De binnenvaart kan een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaat- en emissiedoelen, maar dan moeten wel de juiste omstandigheden en financiële basis gecreëerd worden”, aldus Paul Goris, voorzitter van het CBRB.

Vergroening
In lijn met het programma van de Europese Commissie zetten wij in op het vergroten van het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten. Binnenvaart is de schoonste en groenste modaliteit, en daarom moet er in de toekomst meer goederenvervoer over de binnenwateren vervoerd worden. Er moet worden ingezet op een robuust en fijnmazig logistiek netwerk met voldoende overslagpunten en bundeling van ladingstromen waardoor een groter deel van het goederenvervoer met schone schepen. Waarbij het voor- en natransport met schone vrachtwagens kan plaatsvinden. Dit zal samen met het verladende bedrijfsleven, rail- en wegtransport gerealiseerd moeten worden waardoor de Europese en nationale modal-shift doelstelling kan worden bereikt.

Echter om de groenste modaliteit te blijven moet de binnenvaart geholpen worden schoner te worden door nationale en Europese vergroeningsfondsen. Belemmeringen voor innovaties in schone aandrijvingen voor de binnenvaart moeten worden weggenomen. Innovatie in de ontwikkeling van nieuwe scheepsontwerpen en – motoren moeten worden gestimuleerd. De overheid zal ook zorg moeten gaan dragen voor een samenhangend landelijk beleid op het gebied van milieuzones, en per gemeente afwijkende maatregelen zoals de CCR2 beperking in Rotterdam oplossen.

Infrastructuur
Om een grote rol te spelen in de modal-shift van weg naar water, moet de binnenvaart een betrouwbare modaliteit zijn en blijven. Ook op het gebied van binnenvaart – infrastructuur. We roepen daarom samen met de partners van Centraal Overleg Vaarwegen op om te blijven investeren in een robuuste vaarweginfrastructuur en serieus werk te maken van het wegwerken van onderhoudsachterstanden bij sluizen en bruggen, zodat vlot en veilig scheepvaartverkeer mogelijk is en daarmee ‘groene groei’ van de economie gestimuleerd wordt.

Het is ook van groot belang voor de betrouwbaarheid van het goederenvervoer in de binnenvaart dat de containercongestieproblematiek in de Rotterdamse haven wordt geëlimineerd door te investeren in de lopende programma’s die bezig zijn dit probleem aan te pakken. We zetten sterk in op het tot stand komen van een overflowhub waarbij we de betrouwbaarheid van de totale supply chain met alle ketenpartners kunnen verbeteren.

Daarnaast moet de aanpak van gegevensuitwisseling in de gehele goederenvervoerketen worden  vereenvoudigd door vergaande digitalisering. Verdere standaardisatie en integratie van lokale, regionale, nationale en internationale systemen voor verdere integratie in de logistieke keten conform de Europese programma’s.

“In de aankomende kabinetsperiode willen wij dat er voor de binnenvaart 2 miljard euro voor het achterstallig onderhoud van de binnenwateren wordt gereserveerd. Voor de overige punten is dit nog eens 1 miljard euro. Het CBRB zet zich in om deze punten in het aankomende regeerakkoord te krijgen”, zegt Paul Goris.

Coronapandemie – Ledengroep Personenvervoer
In de troonrede van afgelopen dinsdag werd gezegd: “Achter ons ligt een periode die voor een belangrijk deel in het teken stond van het coronavirus. Voor ons ligt een jaar waarin we mogen hopen op een verdere terugkeer naar meer normale verhoudingen.” Voor enkele sectoren ligt deze coronaperiode nog zeker niet achter ons. Dit geldt ook voor onze Ledengroep Personenvervoer. Op korte termijn blijven wij ons bij het huidige kabinet inzetten voor deze ledengroep die zwaar getroffen is en blijft door de coronamaatregelen van de overheid. Volgende week is er een debat in de Tweede Kamer over de steunmaatregelen, wij houden dit debat nauwlettend in de gaten.

Paul Goris
Voorzitter CBRB

Naar boven

 

Blijf investeren in renovatie en onderhoud van vaarwegen

Het demissionaire kabinet presenteert voor 2022 een beleidsarme begroting. Dat betekent geen extra geld voor infrastructuur. De partijen uit het Centraal Overleg Vaarwegen (COV), waaronder het CBRB, zijn teleurgesteld en roepen het nieuwe kabinet op zo snel mogelijk budget vrij te maken om de achterstanden in onderhoud aan vaarwegen weg te werken.

Het goederenvervoer op de vaarwegen groeit tot 2040 met 18 tot 34% ten opzichte van 2014 (IMA, 2021). Vervoer over water heeft veel te bieden. Het draagt positief bij aan het terugdringen van CO2 uitstoot en het verminderen van files. Dat mag niet door de slechte staat van de infrastructuur worden belemmerd. Nu de coronacrisis op haar einde loopt en de economie weer aantrekt, zien we een groei van de mobiliteit. Willen we Nederland in beweging houden, zal er meer geïnvesteerd moeten worden in vaarwegen.

Achterstallig onderhoud
De scheepvaart wordt geconfronteerd met een constante stroom van storingen bij veel Nederlandse sluizen, met ongewenste stremmingen als gevolg. De bereikbaarheid van het achterland en de daarin gelegen havens is niet altijd gegarandeerd. In 2022 investeert het Rijk € 3,6 miljard in onderhoud, vervanging en renovatie aan wegen, vaarwegen, spoor, bruggen en het hoofdwatersysteem. Dat lijkt fors maar is onvoldoende om de grootschalige problemen op te lossen. Voor onderhoud aan vaarwegen is een budget € 450 miljoen beschikbaar. Dat is iets meer dan in de vorige begroting. Tot 2025 heeft de Algemene Rekenkamer een jaarlijks tekort vastgesteld van € 400 miljoen op het budget voor onderhoud aan vaarwegen. Voor de zichtjaren 2022 en 2023 zijn de budgetten weliswaar iets verhoogd, maar voor de jaren daarna zijn de beoogde middelen absoluut ontoereikend. De beslissing over de budgetten voor na 2023 wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet.
 
Infrastructuur
In de begroting van 2022 wordt in totaal ongeveer € 1,3 miljard geïnvesteerd in vaarwegen, dit is evenveel als vorig jaar. We staan aan de vooravond van grote transities op het gebied van klimaat en energie, daarnaast zijn er verschuivingen in de wereldhandel gaande. Om de voortrekkersrol in de logistiek te behouden en vlot en veilig achterlandtransport te borgen, zijn meer investeringen nodig.
 
In 2022 worden extra ligplaatsen op de Lek opgeleverd en een nieuwe sluis bij IJmuiden. Een nieuw project is het Programma Integraal Riviermanagement (IRM). Het Programma IRM is erop gericht het rivierengebied klimaatbestendig te maken. Er zijn op het gebied van vaarweginfrastructuur twee belangrijke zaken die binnen IRM opgepakt worden, de aanpak van bodemerosie op de Waal en IJssel en de afvoerverdeling op de Rijntakken.

Lees op onze website meer over de oproep van het COV met betrekking tot bodemerosie in de Waal en IJssel, Kreekrak- en Volkeraksluizen en Sluis Grave.

Water verbindt
Met een groei van 3,9% dit jaar, gaat het met de Nederlandse economie beter dan gedacht. Dat betekent intensivering van het wegverkeer en een overbelast transportnetwerk. In de binnenvaart is voldoende scheepsruimte beschikbaar en ook vaarwegen kunnen groei aan. Het COV roept de minister op te blijven investeren in een robuuste vaarweginfrastructuur en serieus werk te maken van het wegwerken van onderhoudsachterstanden bij sluizen en bruggen, zodat vlot en veilig scheepvaartverkeer mogelijk is en daarmee ‘groene groei’ van de economie gestimuleerd wordt.

Naar boven

 

Arbeidsmarkt nog belangrijker

In de troonrede werd de lage werkloosheid door de koning genoemd. Voor Nederland en voor onze economie is dat een positief punt. Voor een sector als de onze; waar het al lang moeilijk is om gekwalificeerde mensen te vinden, maakt het thema arbeidsmarkt nog belangrijker.
 
In  het arbeidsmarktprogramma "Alle Hens aan Dek" investeren wij sector breed in de arbeidsmarkt in de binnenvaart. In dit programma zoeken we vanaf 2018 samen naar wegen om de sector te presenteren en om nieuwe medewerkers te boeien en te binden. Dit najaar realiseren we een volgende stap van de agenda: het werkboek instappen in de binnenvaart komt uit. Een werkboek, hulpmiddel voor jonge mensen bij de stap gaan werken in de binnenvaart.

Beroepskwalificaties
Met de Richtlijn erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart hebben wij als eerste sector de toegang tot de arbeidsmarkt Europees geregeld. Ongeacht waar een matroos is opgeleid, de basis kennis en kunde is aanwezig, geëxamineerd en gecertificeerd. Dit biedt betere mogelijkheden voor medewerkers om door Europa heen te werken en voor werkgevers om Europa breed te werven. De richtlijn gaat januari 2022 in.
 
Pensioen
In de voor ons liggende periode werken we toe naar een nieuwe vrijwillige pensioenregeling. Op de Nederlandse arbeidsmarkt is het vanzelfsprekend om met een pensioenregeling te sparen voor inkomen voor later. Wij vinden het belangrijk dat dit ook vrijwillige basis voor alle werknemers mogelijk is en moet blijven.
 
Belangrijke stappen om te blijven investeren in de arbeidsmarkt.
Voor meer informatie over de arbeidsmarkt kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Prinsjesdagnieuwsbrief VNO-NCW en MKB Nederland

VNO-NCW en MBK Nederland hebben een Prinsjesdagnieuwsbrief gepubliceerd met een overzicht voor ondernemers van de plannen voor het komend jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals op Prinsjesdag 2021, door het kabinet bekend is gemaakt. Klik hier voor deze publicatie.

Naar boven

 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Overig nieuws

Aanvullende vragen en antwoorden naar aanleiding van persconferentie van 14 september

In de nieuwsbrief van vorige week deelden wij een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden naar aanleiding van de persconferentie van 14 september over het vervangen van de 1,5meter afstandeis en het invoeren van het coronatoegangsbewijs (ctb). Deze lijst met vragen is aangevuld met het volgende:
 • Is registratieplicht nog steeds verplicht?
 • Is kaartverkoop verplicht?
 • Mag controle ook elders plaatsvinden dan aan de poort?
 • Wie is verantwoordelijk voor de controle op een geldig ctb’s?
 • Wie krijgt een boete wanneer de maatregel niet wordt nageleefd?
 • Welke definitie geldt er voor horeca?
 • Bij welke vertoning van kunst- en cultuur is de inzet van een ctb verplicht?
 • Vallen wegrestaurants binnen de scope van de verplichte inzet ctb?
 • Vallen (dag)passagiersschepen binnen de scope van de verplichte inzet van ctb?
 • Is de inzet van ctb verplicht bij eet-en drinkgelegenheden als nevenactiviteit, zoals bij een café op een (dag)passagiersschip, pretpark, bibliotheek of winkel?
 • Hoe krijgen EU burgers uit andere landen toegang tot activiteiten met een ctb in Nederland?
 • Mag je ctb’s inzetten ook buiten de sectoren waar de inzet van ctb’s is verplicht?
 • Hotelovernachting kan zonder ctb. Hoe gaat het dan met ontbijt?
 • Hoe werkt de 75% capaciteitsbeperking in locaties waar sprake is van een mengvorm tussen staplaatsen en zitplaatsen?
 • Komen er geen alternatieve eisen voor terrassen nu de motie in de Kamer is aangenomen dat terrassen niet ctb-plichtig worden?
Bekijk hier de antwoorden op deze vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Handhaving ‘toezicht op de ladingzone’

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 13 januari 2021 per brief aan de vertegenwoordigers van de leden van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) medegedeeld dat in verband met voortschrijdend inzicht, onder toezicht ‘in de buurt van de laad- en losleidingen’ wordt verstaan: ‘de laad- en losleidingen aan dek’ (d.w.z. binnen de gehele ladingzone).

ILT komt terug op hun eerdere interpretatie van voortdurend toezicht van 3 meter rond het manifold en is van mening dat het de veiligheid ten goede komt. Met name in het geval van ernstige incidenten zoals spills, zou de veiligheid worden verbeterd als er vanaf de walzijde continue en volledig toezicht is op het gehele scheepsdek. Zowel het verladend bedrijfsleven als het vervoerend bedrijfsleven hebben in het CTGG-ILT-wateroverleg aangegeven, zich niet te herkennen in de onderbouwing van de noodzaak hiertoe. Vanuit de incidentendatabase van PZI blijkt dat >80% van de lekkages, spill’s, etc. zich rond het manifold afspelen. De scheepsbemanning heeft met de dekwacht met zijn specifieke taken; het uitvoeren en toezien op het veilig laden/lossen van het schip en doorhalen/vieren van touwen en meerdraden. Het verladend en varend bedrijfsleven zien in het standpunt van ILT niet direct de veiligheidswinst in en zou liever aandacht  willen besteden aan de preventieve kant;
 • een verbetering van de ADN Controlelijst,
 • het nemen van de tijd om deze correct in te vullen en afspraken goed vast te leggen,
 • het goed leegmaken van laadarmen, etc.
Er is aan ILT gevraagd liever hierop toe te zien;  hoe  wordt uitvoering gegeven aan bijvoorbeeld het afstemmen van laadsnelheden, leegblazen, piggen, testen van noodstoppen/lospompen, etc. Daarnaast hebben wij als binnenvaartbrancheorganisaties aangegeven dat een vuller/losser over het grote scheepsdek wel continue kan gaan kijken, maar waarschijnlijk vaak ook niet weet waarnaar hij dan precies moet kijken. Ieder schip is anders en een terminaloperator heeft kennis en ervaring van de walinstallatie, niet van het schip. Het op deze manier continue toezichthouden heeft ons inziens niet zoveel effect.

Handhaving
ILT laat in een brief op 17 september jl. weten de handhaving per direct starten. Daarbij zal de handhaving strategie in principe gericht zijn op waarschuwen en aanpassen van de aangetroffen situatie. De impact hiervan ligt naar verwachting vooral bij de vullers/lossers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Michael Zevenbergen is de CTGG coördinator van het CTGG-ILT-Overleg water.

Naar boven

 

Duurzaam transporteren per binnenvaartschip

Hoe ziet emissieloos varen er in de toekomst uit en wat kan het opleveren in de verduurzaming van je supplychain? In een sector waar diesel slurpende schepen eerder regel zijn dan uitzondering, moet er nu een koers worden bepaald.

Gisteren ging BNR tijdens het programma Koplopers in gesprek met Khalid Tachi. Khalid is managing director bij het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart en probeert duurzame impact te maken in de binnenvaart.

De andere gast was is Hein Oomen, head of business development bij Zero Emission Services. Hij staat aan de wieg van het eerste elektrische binnenvaartschip van Nederland: de Alphenaar. Met batterijcontainers vaart dit schip vrachten van Heineken rond in Nederland.

Klik hier voor deze aflevering van Koplopers.

Koplopers is een initiatief van BNR en Change Inc., en volgt de ontwikkelingen over duurzaamheid, innovatie en ondernemen op de voet. Presentatie door Liesbeth Staats en Werner Schouten.

Naar boven

 

CCR publiceert Marktobservatie / Jaarverslag 2021

Het nieuwe jaarrapport over de Europese binnenvaart, dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in samenwerking met de Europese Commissie wordt uitgebracht, is vanaf nu beschikbaar.

Het nieuwe jaarrapport over het jaar 2021 gaat uitgebreid in op de marktsituatie en de ontwikkelingen in de Europese binnenvaart in 2020. Het volledige rapport kan worden gedownload in pdf-formaat in het Nederlands, Frans, Duits en Engels of online worden geraadpleegd op de speciale website van de CCR.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de CCR.
 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.