Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 2 september 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 35

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Kabinet stopt per 1 oktober met steunpakketten
 2. CDNI deel B, ratificatieproces ontgassingsverbod
 3. Rijkswaterstaat start tweede proefperiode langer liggen op ligplaatsen
 4. Stap voorwaarts met Europees stagehandboek
 5. Sociale Zekerheid en A1 verklaring
 6. PLATINA3 - Enquête over de vergroeningsuitdaging
 7. Studio Schuttevaer Duikt Dieper in de krappe arbeidsmarkt van de binnenvaart
 8. Geen vertraging bij CBR binnenvaartexamens
 9. EBU publiceert jaarverslag 2020 - 2021
 10. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Kabinet stopt per 1 oktober met steunpakketten

Afgelopen maandag werd de Kamerbrief steun- en herstelpakket vanaf het 4e kwartaal van 2021 gepubliceerd. Op basis daarvan concluderen wij dat het kabinet vasthoudt aan de beleidslijn. Dat betekent dat de 1,5 meter afstandseis per 20 september losgelaten wordt. Enerzijds is dat goed nieuws, ondernemers met passagiersschepen kunnen weer met volledige capaciteit varen. Anderzijds betekent het loslaten van de 1,5 meter afstandseis ook dat de generieke steunmaatregelen per 1 oktober stopt.

In de kamerbrief laat het kabinet weten veel respect te hebben voor de veerkracht, creativiteit en doorzettingsvermogen van ondernemers in deze moeilijke periode. Dankzij de steunpakketten voor banen en economie is het aantal faillissementen beperkt gebleven en zijn de werkloosheidcijfers laag. De economische cijfers van het Centraal Planbureau gaat uit van een groei van 3,8% in 2021 en 3,2% in 2022. Doorgaan met de generieke maatregelen uit het steunpakket verstoort dit herstel. Daarom eindigt het steunpakket op 1 oktober 2021. Enkele financiële regelingen lopen door tot en met 31 december 2021. In het overzicht einde steunpakket voor banen en economie vindt u meer informatie hierover.

CBRB luidt de noodklok
Met het loslaten van de 1,5 meter is de crisis voor veel ondernemers nog lang niet voorbij. Ondernemers uit de passagiersvaartsector hebben te maken met hoge lasten, terwijl de omzetten – met name door de hoge afhankelijkheid van (buitenlandse) gasten  – nog beperkt zijn. Vorige week luidde het CBRB en een aantal ondernemers uit de Ledengroep Personenvervoer in een brief aan het kabinet hierover al de noodklok en hebben wij laten weten graag in gesprek te willen gaan om tot een oplossing te komen. Helaas missen wij in de kamerbrief nog steeds een duidelijk herstelplan voor kapitaalintensieve bedrijven en houdt het kabinet vast aan de ingezette koers.

CBRB zet in op verlengen van maatregelen
Samen met VNO-NCW en MKB-Nederland zet CBRB in op het verlengen van generieke maatregelen als blijkt dat er na 20 september toch nog beperkingen zijn en worden verschillende routes verkend om tot gerichte steun voor kapitaalintensieve bedrijven te komen. Daarnaast moeten de financiële regelingen die tot 31 december 2021 doorlopen zorgdragen voor een ‘zachte’ landing voor ondernemers die er gebruik van willen maken.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CDNI deel B, ratificatieproces ontgassingsverbod

Net voor de zomer is bekend geworden dat de ratificatie van het ontgassingsverbod binnen het CDNI verdragsgebied opnieuw vertraging zal gaan oplopen. Momenteel hebben België, Frankrijk en Zwitserland nog niet geratificeerd. De laatste heeft zelfs aangegeven niet voor 2023 te kunnen ratificeren. Verder uitstel is niet in het belang van de binnenvaartsector en het milieu in het algemeen. In navolging van de eerdere brief in maart, heeft EBU/ESO opnieuw een brief gestuurd om de verdragstaten te wijzen op de kritieke situatie die inmiddels ontstaan is.

De brief onderstreept het gevaar van ‘afvaltoerisme’ door het mogelijk invoeren van nationale ontgassingsverboden en het gebrek aan voldoende ontgassingsinstallaties binnen het verdragsgebied in het algemeen. Dit laatste punt hangt ook samen met de gecompliceerde procedures rondom de vergunningen voor deze installaties. 

De binnenvaart kan niet vaak genoeg benadrukken zelf ook heel graag van het ontgassen naar de atmosfeer af te willen, maar zit helemaal klem met nationale ontgassingsverboden maar tevens het ontbreken van infrastructuur.

De verdragstaten worden opgeroepen om de lopende processen te versnellen. Niet alleen waar het gaat om de openstaande ratificatie, maar ook voor het zorgen voor een adequate infrastructuur op het moment dat het ontgassingsverbod daadwerkelijk van kracht wordt.

Op de website van het CDNI is een verwijzing te vinden naar de beschikbare ontgassingsinrichtingen die op dit moment voor het publiek zijn geopend.
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Rijkswaterstaat start tweede proefperiode langer liggen op ligplaatsen

Vanaf 1 september tot 1 december 2021 start Rijkswaterstaat de tweede fase van de proef voor het langer liggen op een selectie 3x24 uurs-ligplaatsen. Schippers mogen dan opnieuw op een aantal Rijkswaterstaat locaties ligplaats nemen met een maximum van 14 dagen. Dit is de tweede keer dat Rijkswaterstaat dit jaar kijkt naar de mogelijkheden rondom de ligplaatsen. Deze keer is dat ongeacht eventuele reden of omstandigheden; de langere ligtijd hoeft in deze tweede proefperiode dus niet corona-gerelateerd te zijn. Een veilige en efficiënte doorgaande vaart blijven ook in deze tweede proefperiode de leidende uitgangspunten bij de beoordeling van de aanvraag.
 
Terugblik eerste fase van de proef
Van 10 januari tot 10 april 2021 vond een eerste proef plaats waarbij op ca. 20 locaties, de mogelijkheid werd geboden om langer te liggen dan 3x24 uur. Het maximum was 14 dagen. De proef kwam voort uit de coronacrisis, vanwege de verwachting dat schippers door gebrek aan lading of anderszins vaker langer op een locatie moesten blijven. De eerste proefperiode leidde tot de conclusie dat er op de proefplekken doorgaans voldoende ruimte was voor langer liggen zonder dat de doorgaande vaart werd gehinderd in het nemen van rusttijd. In de meeste gevallen bleef de langere ligtijd beperkt tot maximaal 6-7 dagen.
 
Deelnemende ligplaatsen
Nu kijkt Rijkswaterstaat dus opnieuw naar het in gebruik nemen van deze mogelijkheid. De gangbare meldprocedure blijft van toepassing. In overleg wordt op basis van de actuele situatie en met de bovengenoemde uitgangspunten gekeken of dit gehonoreerd kan worden. De ligplaatsen voor de tweede proefperiode zijn dezelfde als de eerste periode en zijn geselecteerd op basis van suggesties van de binnenvaart, de ligplaatsbeheerder en historische bezettingsdata. De ligplaatsen voor beide proeven komen dan ook grotendeels overeen. Er zijn 2 bijzonderheden:
 • Eén van de locaties bij Sas van Gent maakt deze keer geen deel uit van de proef vanwege noodzakelijk herstel van de kade.
 • Voor Tholen geldt alleen een uitbreiding van de capaciteit om langer te liggen. Men kan dubbel liggen op ligplaats Tholen 4. Het normaal geldende liggeld blijft ook tijdens de proef van kracht. Op dit moment vinden op de locatie Tholen bovendien, onderhoudswerkzaamheden plaats aan de ligplaatsen. Dit leidt in het begin van de proefperiode tot minder beschikbaarheid.
Het totaaloverzicht is te vinden op vaarweginformatie.nl.
 
Wat gebeurt er na deze tweede proefperiode?
Vanuit de binnenvaartsector is ook gewezen op een meer algemene behoefte om in voorkomende gevallen wat langer te kunnen stilliggen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal de bevindingen van de eerste en de tweede proefperiode evalueren. Met de inzichten die daaruit voortkomen zal worden gekeken naar eventuele structurele mogelijkheden voor langere ligtijden dan het nu op de Rijkswaterstaat-ligplaatsen geldende wettelijke maximum.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van vaarweginformatie.nl

Naar boven

 

Stap voorwaarts met Europees stagehandboek

Er is een nieuw, uniform stagehandboek voor de Europese binnenvaart. Het handboek loopt vooruit op de Europese richtlijn die per 1 januari 2022 een competentiegerichte opleiding voor de binnenvaart voorschrijft. Het nieuwe European Training Record Book vormt een handleiding voor stages en een middel voor het registeren van de geleerde competenties en vaardigheden door aankomende bemanningsleden op OL-operational level en ML-management level.
 
De ontwikkeling van het nieuwe stagehandboek is onderdeel van het pan-Europese project COMPETING waarin vijftien organisaties uit acht landen de introductie van competentiegericht onderwijs voor de Europese binnenvaart voorbereiden. De verplichte stageperiode bestaat uit een vaarperiode aan boord van een binnenvaartschip én een uitgebreide simulatortraining.
 
De Richtlijn erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart -Richtlijn (EU) 2017/2397- zorgt ervoor dat in heel Europa de opleidingen en examens voor matroos en schipper aan dezelfde minimale eisen voldoen. Een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Oostenrijk die geslaagd is voor het examen heeft dan dezelfde vaardigheden (competenties) als een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Slowakije. Deze Europese Richtlijn is in 2017 vastgesteld. In de jaren daarna is er gewerkt aan de standaarden, de daadwerkelijke inhoud van de examens. Deze zijn te vinden in het ES-QIN.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Sociale Zekerheid en A1-verklaring

In Europa heeft ieder land eigen regels voor de sociale zekerheid. Werken in de binnenvaart is vrijwel zeker werken in verschillende landen. In verordening 883/2004 is geregeld welke sociale zekerheid van toepassing is op het moment dat bemanningsleden in verschillende Europese landen werken.
 
Om te weten wie waar verzekerd is voor de sociale zekerheid is er de A1-verklaring. Met deze verklaring (ook wel een certificate of coverage) bewijzen werkgever en werknemer in welk land de sociale verzekeringspremies worden betaald. Bij controle moet de werkgever voor bemanningsleden de A1 verklaring kunnen tonen.
U kunt de A1-verklaring opvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Meer informatie over de A1-verklaring is te vinden op het ondernemersplein bij de Kamer van Koophandel. 

Naar boven

 

PLATINA3 - Enquête over de vergroeningsuitdaging

Het Europese PLATINA3-project over binnenvaart heeft uw steun nodig door deel te nemen aan een korte enquête over de rol van verladers of scheepseigenaren met een vergroeningsuitdaging.
 

Binnen PLATINA3 is een specifieke taak gewijd aan het verbeteren van de financiering en financieringsvoorwaarden voor investeringen in groene technologieën. European Shippers' Council (ESC) is belast met deze taak en hier vragen wij om uw input voor. Verladers kunnen een belangrijke rol spelen bij de evolutie van schepen naar nul emissie.
Klik hier om deel te nemen aan deze enquête
Wat is PLATINA 3?
PLATINA 3 biedt gerichte coördinatie- en ondersteuningsactiviteiten om het vervoer over de binnenwateren in Europa te promoten. PLATINA 3 slaat de brug naar toekomstige onderzoeks-, innovatie- en implementatiebehoeften binnen de binnenvaart in Europa. Een hoofddoelstelling is het verschaffen van de kennisbasis voor de uitvoering van de Europese Green Deal met het oog op de verdere ontwikkeling van het IWT-actieprogramma (NAIADES) van de EG richting 2030.

PLATINA 3 behandelt de volgende onderwerpen voor het succes van de binnenvaart:
 1. integratie en digitalisering van binnenvaart met het oog op modal shift en synchromodaliteit
 2. emissievrije, geautomatiseerde en klimaatbestendige vloot
 3. geschoolde arbeidskrachten anticiperend op emissievrij en automatisering
 4. slimme en klimaatbestendige waterweg- en haveninfrastructuur met schone energiehubs.
PLATINA 3 is gestructureerd rond de werkpakketten/thema's: markt, vloot, banen & vaardigheden en infrastructuur.
 
Lees voor meer informatie over PLATINA 3 onze eerder verschenen CBRB Special Nieuwsbrief over PLATINA 3.

Naar boven

 

Studio Schuttevaer Duikt Dieper in de krappe arbeidsmarkt van de binnenvaart

Geen saaie 9 tot 5 baan, een goed salaris, goede faciliteiten aan boord, afwisselend en veelzijdig werk: wie wil er nu niet werken op een binnenvaartschip? Toch slaagt de binnenvaart er niet in genoeg personeel te vinden of vast te houden. Waarom? Studio Schuttevaer Duikt Dieper in de krappe arbeidsmarkt van de binnenvaart. 

Op woensdag 15 september van 13:30 tot 16:30 duikt Studio Schuttevaer dieper in de krappe arbeidsmarkt van de binnenvaart met het volgende programma:
 • Hoe groot is het personeelstekort eigenlijk? Wordt dit de komende jaren groter nu de toelatingseisen voor de binnenvaartopleidingen strenger worden?
 • Hoe haal je personeel binnen? Waar vind je personeel? Kies je voor inhuur of neem je zelf aan? Waar haal je betrouwbare buitenlandse arbeidskrachten vandaan? En welke rol spelen de maritieme opleidingen?
 • Hoe behoud je personeel? Als je eenmaal goede krachten gevonden hebt dan wil je ze niet kwijt. Welke rol spelen (secundaire) arbeidsvoorwaarden, bedrijfscultuur en doorgroeimogelijkheden hierin?
Voor meer informatie over dit online evenement, zoals het programma en registeren kunt u kijken op de website van Schuttevaer.

Naar boven

 

Geen vertraging bij CBR binnenvaartexamens

In tegenstelling tot wat er in het nieuws verscheen, zijn er bij het CBR voor wat betreft de binnenvaartexamens GEEN vertragingen.

Sterker nog, de achterstand door de coronamaatregelen was voor de zomervakantie al ingelopen. Er zijn sinds maart extra examenmomenten geweest en de beroepsexamens krijgen nog steeds voorrang t.o.v. de ‘gewone’ examens.
Voor meer informatie over de binnenvaartexamens kunt u kijken op
de website van het CBR.

Naar boven

 

EBU publiceert jaarverslag 2020 - 2021

De European Barge Union (EBU) heeft het jaarverslag 2020 - 2021 gepubliceerd. In dit jaarverslag leest u over:
 • EU-beleid en uitvoeringsprogramma's
 • Infrastructuur
 • Arbeidsmarkt
 • Riviercruisevaart en passagiersvervoer in Europa
 • zee- en binnenvaart in Europa
 • Havencongestie
 • EBU evenementen in 2021
 • en de EBU-leden (CBRB is één van deze leden)
Klik hier om het jaarverslag te lezen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de EBU

Naar boven

 

AGENDA

 • 3-5 september 44e editie Wereldhavendagen
 • 9 september - Sociale en Educatie Commissie IWT platform
 • 10 september - Informatiebijeenkomst EU-gefinancierde IWT projecten
 • 14 september - CESNI/QP/crew
 • 16 september - Nautisch Technische Commissie IWT Platform
 • 16 september - CESNI/QP
 • 16 september - FERM Port Cyber Café
 • 17 september - Overleg ILT-CTGG-water
 • 21-22 september - CESNI/PT
 • 29 september - CBRB-ledengroep Droge Lading en Duwvaart
 • 29 september - Europees overleg sociale partners (SSDC)
 • 29-30 september - Eerste editie Vlaams-Nederlandse Havendagen
 • 30 september - CTGG-plenair
 • 7 oktober - Werkgroep Arbo Binnenvaart
 • 7-8 oktober - IVR Congres
 • 8 oktober - Lustrum congres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
 • 12 oktober - EBU Tankvaartcommissie
 • 19 oktober - Tweede PLATINA3 stage-event
 • 28 oktober - CESNI comité

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.