Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 19 augustus 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 33

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. CBRB draagt bij aan administratieve lastenverlichting gevaarlijke stoffen containervaart
 2. Persconferentie 13 augustus: wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?
 3. Evaluatie “aanvullend kader riviercruisevaart”
 4. Goederenvervoer – vooruitkijken in coronatijd
 5. Wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn (EU) 2016/1629
 6. Reminder - Looking for partners for the EU-funded Inland Navigation projects
 7. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

CBRB draagt bij aan administratieve lastenverlichting gevaarlijke stoffen containervaart

Conform het ADN 5.4.2 (maar ook het ADR en RID) moet bij het vervoer van gevaarlijke stoffen containers, voorafgaand aan een zeereis, het voor de IMDG noodzakelijke container-of voertuigenbeladingscertificaat zijn.

Tijdens een controle door ILT medio 2018 aan boord van een containerschip van één van onze leden kwam dit knelpunt naar voren. ILT gaf hierbij ook aan maar beperkte inhoudelijke waarde aan het document toe te kennen voor de binnenvaart. Mede door de specifieke vermelding dat het certificaat enkel verplicht is voorafgaand aan een zeereis is het CBRB dan ook van mening geweest dat dit document geen toegevoegde waarde biedt voor het transport op het Europese vasteland / binnenwateren. Daarnaast is het vaak ook niet aanwezig op binnenvaartschepen. De bevestiging dat de container is geladen en gestuwd voor maritiem transport ligt uiteindelijk bij de voor de belading verantwoordelijke partij.

Het CBRB heeft eind 2018 het ministerie van IenW verzocht om een wijzigingsvoorstel in te dienen om van het onnodige papierwerk van het stuwagecertificaat af te komen, met de toelichting in dit document.

Het ministerie heeft de boodschap positief opgepakt en in de februarizitting van de UN-RID/ADR/ADN Joint Meeting (harmonisatie-overleg van het ADN/ADR/RID) een INF-document ingediend in Geneve, in de maartsessie van 2019 (zie dit Verslag-WP15-AC1-154e.pdf op pagina 9).

In de sessie hierna, in maart 2020 heeft de Nederlandse delegatie het voorstel opnieuw, uitgebreid ingediend middels INF.40

Enige tijd geleden kregen wij de feedback van het ministerie dat het voorstel over het niet meevoeren van het beladingscertificaat met het transportdocument bij het inlandse vervoer is aangenomen en na bekrachtiging door de Comités (RID, ADR en ADN) op 1 januari 2023 in zal werking treden.

Hiermee komt de samenwerking van onze leden, de ILT en het ministerie op een mooie manier samen en is er gezamenlijk een verlichting van de administratieve lasten voor de containerbinnenvaart met gevaarlijke stoffen bereikt in het internationale speelveld van het ADN.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Persconferentie 13 augustus: wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?


Op vrijdag 13 augustus heeft het Kabinet tijdens de persconferentie toelichting gegeven op hoe we de komende maanden hopelijk weer terug gaan naar normaal, in welke stappen en wanneer.
De verscherpte maatregelen die begin juli zijn afgekondigd worden verlengd tot en met 19 september. Het blijft belangrijk om drukte te vermijden en ons aan de basisregels te houden, ook als mensen gevaccineerd zijn.

De basisregels zijn: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten.

Daarnaast zijn (bijna) alle publiek toegankelijke locaties onder voorwaarden open. Voor de passagiersvaartsector zijn de volgende maatregelen van belang:

Recreatief vervoer
Recreatief vervoer, zoals rondvaartboten, bruine vloot en rivier cruises, zijn toegestaan onder voorwaarden:
 • Iedereen blijft 1,5 meter afstand houden. Er is geen plicht tot het dragen van een mondkapje.
 • Er is een verplichte gezondheidscheck.
 • Voor horecagelegenheden en overige voorzieningen aan boord gelden de betreffende regels voor die sectoren.
Horeca aan boord van schepen
De horeca mag open onder voorwaarden:
 • Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Registratie en gezondheidscheck is verplicht.
 • In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.
 • Entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen zijn niet toegestaan, en er mag geen harde muziek gedraaid worden. Achtergrondmuziek is wel toegestaan tot maximaal 60 dB.
 • Horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06:00 tot 00:00 uur.
Medio september bekijkt het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de 1,5 meter afstandseis en de overige basisregels) gezet kan worden.

Definities van verschillende locaties
In de afgelopen periode zijn de definities van locaties besproken. Ook bij leden van de ledengroep Personenvervoer hebben de definities ‘Doorstroomlocatie’ en ‘Gesloten locatie’ tot vragen geleid.
Rijksoverheid geeft hier duidelijkheid over de verschillende locaties.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Evaluatie “aanvullend kader riviercruisevaart”


Op woensdag 18 augustus vond de evaluatie plaats van het “aanvullend kader riviercruisevaart” van RIVM / GGD, waarover wij u onlangs al geïnformeerd hadden.
 
Uit de steekproefsgewijze controles die de GGD de afgelopen anderhalve maand heeft uitgevoerd aan boord van verschillende riviercruiseschepen, is gebleken dat de rederijen de coronamaatregelen over het algemeen serieus nemen en hun best doen om deze zo goed mogelijk na te leven.
 
De volgende aandachtspunten willen RIVM / GGD graag meegeven aan de riviercruisevaart:
 • Gebleken is, dat de 1,5 m afstandsregel niet altijd nageleefd wordt. Vooral in de restaurants aan boord komt het nog wel eens voor, dat de tafels zodanig zijn opgesteld dat er niet altijd tussen iedereen 1,5 m afstand aangehouden kan worden.
 • Wat betreft het testen aan boord: bij klachten moet er aan de wal getest worden (PCR), en kan niet volstaan worden met een test aan boord.
 • Veel rederijen hebben een landzijdige organisatie opgelijnd staan (al dan niet via de touroperator) die in geval van een positieve test, de regie overneemt; die ervoor zorgt dat de betreffende persoon van boord geëvacueerd wordt en dat de overige verplichtingen aan de wal (testen, onderbrengen in quarantainelocatie) geregeld worden. De bemanning hoeft in een dergelijk geval slechts het telefoonnummer van de walorganisatie te bellen, en is als gevolg daarvan niet altijd goed op de hoogte van de procedure bij een positieve test. RIVM / GGD adviseren ervoor te zorgen, dat ook de bemanning aan boord op de hoogte is van de procedure bij een positief geval, ook al wordt de uitvoering hiervan uitbesteed aan een walorganisatie.
 • De bemanning aan boord blijkt niet altijd goed op de hoogte te zijn van de regels uit het aanvullend kader. Op zich logisch, omdat het veiligheidsplan van de rederij zelf, waarin de maatregelen uit het “aanvullend kader” verwerkt zijn, aan boord leidend is. RIVM / GGD adviseren ervoor te zorgen dat het aanvullend kader aan boord ook bekend is, naast het plan van de rederij zelf.
Over de hele linie zijn RIVM / GGD tevreden over de naleving van de maatregelen. Besloten is daarom, dat de maatregelen niet aangepast hoeven te worden, en ongewijzigd zullen worden voortgezet.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Goederenvervoer – vooruitkijken in coronatijd

In het afgelopen jaar, toen duidelijk werd dat de corona pandemie de economie in zijn greep zou houden en daarmee ook het goederenvervoer, was er behoefte vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om zicht te hebben op de ontwikkelingen in het goederenvervoer. In dit artikel in het tijdschrift Vervoerswetenschap, met de titel 'Goederenvervoer - vooruitkijken in coronatijd', wordt vooruit gekeken naar het goederenvervoer in coronatijd. Het artikel is geschreven door Arnaud Burgess en Roeland Houkes van Panteia en Jan Francke van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Conclusie: naar verwachting permanente effecten in het goederenvervoer

De onderzoekers concluderen dat er grote onzekerheid heerst rond het coronavirus. Het is nog niet duidelijk hoelang het virus blijft rondwaren en wat de volledige invloed gaat zijn op de Nederlandse economie. Er is vanuit alle sectoren behoefte aan actuele informatie en verwachtingen voor de toekomst. Meer inzicht in de mogelijke invloed van COVID-19 op het goederenvervoer draagt bij aan meer op de situatie toegesneden beleidsmaatregelen. Vragen die naar boven komen, zijn onder andere: wat zijn de gevolgen van COVID-19 voor specifieke transportsectoren, en hebben deze sectoren ondersteuning nodig? Maar ook: in welke mate heeft COVID-19 gevolgen voor de haalbaarheid van bepaalde beleidsambities, zoals de modal shift, op de langere termijn? Tijdens en na het opstellen van de prognoses zijn de resultaten vergeleken met de realisaties. De gevolgen van corona op het goederenvervoer zijn duidelijk te zien, met grote dalingen in het tweede kwartaal van 2020 voor alle modaliteiten. Toch treedt er relatief snel herstel op, zoals bijvoorbeeld ook in de Duitse LKW-Maut-Fahrleistungsindex te zien is. De vraag is of dit herstel zich de komende tijd gaat doorzetten, of dat er een nieuwe terugval zal komen. Ook spelen er andere ontwikkelingen, zoals de energietransitie, die impact hebben op het goederenvervoer. Daarom is in de prognose uit oktober de verwachting dat in 2025 geen van de modaliteiten in termen van vervoerd gewicht op het niveau van 2019 zit. Het is zaak om in de gaten te houden hoe de vervoersstromen zich ontwikkelen. Het lijkt zo goed als zeker dat er permanente effecten zullen zijn, ook in het goederenvervoer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn (EU) 2016/1629


Graag informeren we u over de bekendmaking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1308 van de Commissie van 28 april 2021 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de wijziging van de lijst van binnenwateren in de Unie en de minimale technische voorschriften voor vaartuigen. Dit geldt in het bijzonder voor de verwijzing naar ES-TRIN 2021/1 in het EU-recht. We hebben u eerder geïnformeerd over ES-TRIN 2021. Deze zal van kracht zijn  vanaf 1 januari 2022. Het secretariaat van CESNI heeft een ontwerptoelichting opgesteld waarin wordt uiteengezet waarom deze wijzigingen van ES-TRIN nodig zijn, wat de alternatieven waren en wat de gevolgen zullen zijn van de in ES-TRIN 2021 aangebrachte wijzigingen. Deze toelichting dient alleen ter verduidelijking. Hier vindt u deze toelichting in vier talen:
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Reminder - Looking for partners for the EU-funded Inland Navigation projects


European IWT Platform's Info-Session Friday 10th September 2021 at 13.30 (CEST)
The current EU long-term budget, also known as Multiannual Financial Framework (MFF) has started this year and will be running until 2027. Under Horizon Europe, the EU’s key funding programme for research and innovation, the European Commission will substantially invest in various projects focusing on transport – Inland Navigation included! More specifically, the attention will be given to decarbonisation and greening, modal shift, digitalisation and automation, alternative fuels and EU resilience to climate change. 

Earlier in June, the work programme of Horizon Europe for the period 2021-2022 was adopted. It outlines the objectives and specific topic areas that will receive a total of €14.7 billion in funding. The first calls were also launched on the Commission’s Funding and Tenders Portal. 

We have already been contacted by parties that are eager to cooperate on the proposals in response to the calls. The focus will be on research and innovation, however all the proposals will include pilot projects – an initial small-scale implementation to prove the viability of a project idea. Such pilot projects in the field have to involve barges, hence we are reaching out to the barge owners and operators that would be willing to contribute to the proposals and, if selected for funding, to the projects. In return for your time and effort, you will receive: 
 • Budget that covers the expenses,
 • Opportunity to team up with other relevant parties active in Inland Navigation,
 • Possibility to be involved in co-shaping Europe’s R&D and innovation environment.
Hopefully this message caught your attention enough to register for the Info-Session that will take place on Friday, 10th of September 2021 at 13:30 (CEST). During the session, we will explain specifics of the project calls and the organisational arrangements more in detail. You will learn what would be expected from you as a collaborative party, and what would you get in return, in case the project proposal gets approved and financially granted.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.