Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 12 augustus 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 32

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Dubbelinterview verkenners
  2. Fosfine in het droge ladingvervoer
  3. Fit for 55
  4. Nieuwe voorzitter CTGG
  5. Belevingsonderzoek Binnenvaart - RWS
  6. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Dubbelinterview verkenners


De besturen van binnenvaartbrancheverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) zijn al enige tijd met elkaar in gesprek om de mogelijkheid van een nauwere samenwerking of fusie te verkennen. Zo’n poging werd acht jaar geleden ook al gedaan. Toen strandden alle mooie plannen, maar dit keer lijken alle seinen op groen te staan. Verkenners Sjaak Oudakker (BLN-Schuttevaer) en Eric van Viersen (CBRB) vertellen waarom zij niet kunnen wachten om de handen ineen te slaan en samen invulling te geven aan next level branchevertegenwoordiging.
“Je krijgt maar één keer de kans om zo’n nieuwe organisatie goed neer te zetten” steekt Eric van wal als hem wordt gevraagd naar waarom het proces zo’n lange tijd in beslag neemt. “Ik ben zelf af en toe ook best ongeduldig en heb wel eens geroepen dat ik wilde dat de fusie rond was voor mijn pensioenleeftijd, dat is inmiddels zo’n negen maanden geleden. Maar het proces moet zorgvuldig gebeuren. Daarbij hoort bijvoorbeeld het opstellen van een best wel ingewikkelde set statuten en het was belangrijk om echt vertrouwen in elkaar te krijgen. Daar moest de tijd voor worden genomen. En dat is gelukt. Er is sprake van wederzijds respect en vertrouwen. Daarom zijn de fundamenten nu goed. Zo stevig zelfs dat ik er alle vertrouwen in heb dat we er een mooie solide organisatie op kunnen bouwen.”

Sjaak “Als het aan mij had gelegen hadden we er na de derde meeting al een klap op gegeven. Ik vergelijk het met de aankoop van een schip. Dan weet je ook niet precies alles, maar je gelooft erin en dan ga je ervoor. Zo zag ik dit traject ook. Ik ben ervan overtuigd dat het smeden van één nieuwe sterke branchevereniging het beste is voor de sector. Dus voor mij zou het een kwestie zijn geweest van gaan zitten met de medewerkers om te kijken waar je naartoe wilt en dan terug naar de achterban. Gelukkig bestaat ons verkennersteam uit verschillende personen en een aantal heeft terecht gezegd dat daaraan voorafgaand ook nog wel wat belangrijke stappen genomen moesten worden, en daar hebben we afgelopen periode hard aan gewerkt. Het opstellen van statuten hoorde daar inderdaad bij. Maar ook de cultuurverschillen tussen beide organisaties en de verschillende organisatiestructuren zijn aan bod geweest. Momenteel wordt hard gewerkt aan een organisatie waarin iedereen zich thuisvoelt. Natuurlijk medewerkers maar zeker ook leden en hopelijk ook veel ondernemers die nog niet zijn aangesloten.”

Diversiteit
De nieuwe organisatie moet dus dé place to be worden. Een vereniging waar iedereen graag bij wil horen en waarin iedereen zich gehoord voelt. Is dat een extra grote uitdaging gezien de verschillen in achterban van BLN-Schuttevaer en CBRB? Sjaak: “Er zijn inderdaad verschillen. Tussen BLN en CBRB, maar ook binnen onze verenigingen tussen de verschillende ledengroepen.
En als verkenner probeer ik zo goed mogelijk ieders belangen te behartigen. Maar, zoals een Duits spreekwoord zegt, ‘in de rivier stroomt wel altijd hetzelfde water’. Natuurlijk heeft iemand met een traditionele Kempenaar soms andere vragen dan iemand met een duwboot van 6.000 pk, maar we betalen allemaal dezelfde gasolietoeslag, willen allemaal ons scheeps- en huisvuil afgeven, allemaal onze familie of medewerkers aan boord kunnen krijgen tijdens COVID en allemaal een goed opgeleide matroos aan boord. Dus natuurlijk zijn er verschillen, daar komt ook meer dan voldoende aandacht voor, maar laten we de overeenkomsten niet uit het oog verliezen en juist daar de verbinding zoeken.” 

Sky is the limit
De ambities van de nieuw te vormen binnenvaartbrancheorganisatie zijn groot. Iedereen moet zich dus thuisvoelen. En er wordt meer slagkracht beloofd. Op de vraag wat leden daar in hun stuurhut van gaan merken antwoorden beide verkenners eensgezind. Eric: “Door samen te gaan voorkom je dat twee partijen aan dezelfde dossiers werken, waardoor er tijd overblijft voor andere zaken. Zowel BLN-Schuttevaer als CBRB hebben het getroffen met enorm capabele mensen op de werkvloer. Die komen straks met al hun kennis en energie bij elkaar en kunnen hun krachten gaan bundelen. Ik weet zeker dat de optelsom als uitkomst heeft dat ieder lid gemiddeld meer aandacht krijgt en op een hoger niveau.” Sjaak vult aan “En denk ook aan ondersteuning van de verschillende ledengroepen, daar wordt dankzij een fusie automatisch meer tijd voor vrijgespeeld. Dus er zal meer ruimte komen om in te zoomen op subgroepbelangen en -vraagstukken. Ik weet zeker dat onze leden daar mee geholpen zijn.”

Daarnaast blijkt ook het overkoepelende sectorbelang een belangrijke drijfveer te zijn. De middelen en menskracht tot de beschikking krijgen om een nog sterkere lobby te voeren, daar streven beiden naar. “Door één organisatie te vormen kunnen we met één stem met de verschillende overheden praten, of dat nu in Den Haag, Brussel of Rotterdam is. De ledengroepen tankvaart van beide verenigingen zijn een mooi voorbeeld van dat dat werkt. Die trekken al jaren gezamenlijk op in zowel nationale als internationale lobby. Dit model kunnen we verder uitrollen naar andere thema’s als we onze krachten structureel bundelen.”


Planning
Om invulling te geven aan alle ambities is een aantal subcommissies aan de slag met vraagstukken als huisvesting, communicatie, financiën en personeel en organisatie. Sjaak “We streven ernaar om het voornemen tot fuseren nog dit jaar aan de leden van onze verenigingen voor te leggen. In de zomerperiode nemen we even iets gas terug om vanaf medio augustus weer voortvarend de puntjes op de i te kunnen zetten en in september alles in concept gereed te hebben.” Eric “Het zou heel fijn zijn als we de fusie op 1 januari 2022 tot stand kunnen brengen, maar als het omwille van de schoonheid iets later wordt dan kan ik daarmee leven.”

Nu wel
Dat de voorgenomen fusie dit keer wel moet lukken staat voor beiden als een paal boven water. Sjaak “We zijn er heel dichtbij. En ik denk dat dat goed is. Voor iedereen. Natuurlijk zitten er voor ons een aantal leermomenten in dit proces, maar we zijn dit traject met de beste intenties aangegaan. Mochten leden daar nog over twijfelen, dan hoop ik dat ze langskomen op kantoor voor meer informatie of dat ze ons aanspreken. Zodat we het hen persoonlijk kunnen uitleggen.” Eric: “Toen het acht jaar geleden nét niet lukte om beide organisaties samen te voegen speelde ik nog geen rol in dat proces en ik heb me bewust niet verdiept in verhalen over het verleden. Ik vind het belangrijk om me te richten op het hier en nu. En met alle ambities, een prachtige sector en een loyale en professionele crew aan medewerkers aan boord kan het toch niet anders dat we met z’n allen een hele zonnige toekomst tegemoet gaan? Ik vertrouw erop dat onze achterbannen dit enthousiasme delen en tijdens de ALV’s volmondig vóór stemmen als het voornemen tot fuseren wordt gepresenteerd. Ik kijk er naar uit in ieder geval.”

 
Sjaak Oudakker  
Schipperszoon, 55 jaar, geboren in Gorinchem in het ziekenhuis omdat er aan boord van de sleepboot van zijn ouders niet genoeg ruimte was. Vader van vier kinderen. Eigenaar van Oudcomb B.V., een oud familie bedrijf dat 6 binnenvaart chemicaliëntankers exploiteert. Dit doet hij samen met zijn twee oudste zoons.

Binnen BLN-Schuttevaer is hij secretaris en lid van het Algemeen Bestuur namens de ledengroep Tankvaart en lid van het Dagelijks bestuur.
Zijn rol binnen het verkenningscomité omschrijft hij als ‘degene die opkomt voor alle belangen. Zowel de algemene BLN-Schuttevaer belangen als die van de afzonderlijke ledengroepen en zelfs voor het CBRB als er iets op tafel komt waarvan hij denkt dat het beter is voor het geheel.
Eric van Viersen
Eric van Viersen, 67 jaar, directeur van Bonn & Mees Drijvende Bokken BV. Een van de oudste (132 jaar) bedrijven in de Rotterdamse haven. Heeft zijn sporen verdiend in het onderwijs en werkte voorheen onder andere voor Mercuri Urval.

Binnen CBRB is hij voorzitter van de ledengroep Sleep- en Bijzondere transporten. Uit dien hoofde is hij ook bestuurder bij CBRB.
Zijn rol binnen het verkenningscomité richt zich, naast de algemene overleggen, met name op de portefeuille Personeel & Organisatie. Hiermee grijpt hij terug op zijn werk bij Mercuri Urval, waarbij hij dagelijks met vraagstukken bezig was die betrekking hadden op het gebied van personeel en organisatie.
Tekst: Jolanda Dietvorst, uit de uitgave Kade320 / zomer 2021

Naar boven

 

Fosfine in het droge ladingvervoer

Mede namens recente incidenten rondom fosfine in het droge ladingvervoer, willen wij u graag informeren over de recente en komende ontwikkelingen rondom gegaste lading. Daarbij verwijzen wij graag naar eerder berichtgeving in de nieuwsbrieven (zie 2020-2, 2020-8, 2020-15, 2020-46 en 2020-48) en het schrijven “Communicatie gegaste lading” van 20 november 2020.
 
Plan van Aanpak havens Amsterdam en Rotterdam
Naar aanleiding van het incident met ms “Fox” eind 2019 met een lading zonnebloemschrootpellets heeft het CBRB mede namens BLN veel inzet gedaan omdat het van mening is dat met de juiste expertise en kennis van gevaarlijke stoffen de veiligheid voor de hele sector gediend is.
Tezamen met het Comité van Graanhandelaren is regelmatig overleg gevoerd. O.a. de Haven Amsterdam en Rotterdam voorzien van opbouwend commentaar op de wijzigingen van de “Plannen van Aanpak” t.b.v. de veilige overslag van gegaste ladingen vanuit zeeschepen.
Bij het goed volgen van dit Plan van Aanpak geeft de gassingsleider aan wanneer de lading “veilig” is (concentratie fosfine onder de wettelijke grenswaarde) en kan het binnenvaartschip de lading veilig en zonder verdere maatregelen, vervoeren. Ook in de handelsketen zijn afspraken gemaakt om alle betrokken partijen beter te informeren over eventuele aanwezigheid van gassingsmiddelen. Het CBRB heeft voorgesteld om een hoofdstuk “gegaste lading” te maken binnen de binnenvaart Arbocatalogus, zodat deze informatie voor iedereen toegankelijk is. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben wij ook het Ministerie bereid gekregen dat zij zich hard maken om via de IMO-wetgeving losse pillen in de lading van zeeschepen te voorkomen, waardoor de kans op herhaling van een dergelijk incident wordt geminimaliseerd.
 
Incident 3 schepen fosfine
Onlangs zijn er 3 binnenvaartschepen met graan aan de ketting gegaan vanwege te hoge concentraties fosfine in de lading, dit is uitgebreid in de media naar voren gekomen. Hierbij zijn wederom veiligheidsrisico’s vastgesteld, blootstelling van het giftige fosfine kan zeer schadelijk voor de gezondheid zijn en zelfs leiden tot een dodelijke afloop.
Het is gebleken dat deze schepen in Oss zijn geladen afkomstig vanuit een trein, die afkomstig was uit Polen, de bemanning was niet geïnformeerd over deze hoge concentratie gas.
Er wordt nog een oplossing gezocht om deze schepen te kunnen laten luchten, waarbij de bemanning van het schip moet en pas weer aan boord mag als de door de gassingsleider gemeten waarden onder de wettelijke grenswaarde zijn vastgesteld.
 
Wetgeving vervoer gegaste lading
Conform ADR en RID mag onder bepaalde voorwaarden (UN 3359, ADN 5.5.1) gegaste lading worden vervoerd in een gesloten laadeenheid (CTU; voertuig, wagen, of container). Daarbij moeten deze laadeenheden zijn geëtiketteerd, het personeel moet zijn geïnformeerd en opgeleid en er moeten documenten aanwezig zijn, die relevante informatie geven over het toegepaste gassingsmiddel. Het lijkt erop dat dit treintransport niet overeenkomstig de voorschriften heeft plaatsgevonden en hierdoor de volgende stap in de logistieke keten in te problemen is gekomen, levensgevaarlijk en gelukkig weer goed afgelopen.
In de binnenvaart is het wel toegestaan om gegaste containers te vervoeren onder gelijke voorwaarden, maar dit is niet toegestaan in bulk.  Dit is ook niet wenselijk; een ruim is niet dicht en mensen werken en wonen op het “vervoersmiddel”, hetgeen snel kan leiden tot een te hoge blootstelling.
Dit is dus een andere oorzaak type incident dan met het ms Fox, waarbij vanuit een zeeschip losse pillen zijn achtergebleven bij de overslag uit een zeeschip. In dit geval is de binnenvaart in de problemen gekomen omdat de voorgaande schakel de vervoerwetgeving niet lijkt te hebben nageleefd.
 
ADN Safety Committee en EU
Op de agenda van het ADN Safety Committee staat een voorstel, dat Duitsland heeft voorstel gedaan, om het vervoer van (voorheen) gegaste ladingen in het ADN te willen regelen.
Om deze reden is het CBRB namens/met BLN en het Comité van Graanhandelaren in gesprek hoe dit het beste geregeld kan worden. Eén van de primaire vragen is of het ADN nu het beste gremium is om het transport te regelen.
Graan is geen gevaarlijke stof en een gevaarlijke stoffenschip en ADN-opleiding vereisen zou weinig tot geen toegevoegde waarde hebben voor het vervoer van deze soort agribulk. In de afstemming met het Nederlands ministerie blijkt dat ook zij niet voornemens zijn te vereisen dat deze gegaste ladingen in een schip met een Certificaat van Goedkeuring vervoerd zou moeten worden onder het ADN, maar zich wel verder wil inzetten om de veiligheid van de sector en de daarbij behorende supply chain, te verbeteren.
Het ADN biedt handvaten en geeft gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden aan partijen in de logistieke keten en is daardoor ook handhaafbaar door ILT.
Voor het vervoer van bijvoorbeeld kolen, palmpitschilfers en sojaschroot bestaan al voorwaarden in het ADN. Deze stoffen zijn dus wel geclassificeerd als gevaarlijke stof, maar mogen, bijvoorbeeld door verklaringen van opdrachtgevers (afzender) toch vrij van de ADN-voorschriften worden vervoerd.
 
Standpunt CBRB
Voor het CBRB en BLN staat de veiligheid van de bemanning voorop en zoals wij al 1,5 jaar intensief betrokken zijn bij dit dossier zullen wij dit onder de aandacht blijven brengen op een opbouwende wijze, bij de stakeholders, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en blijven inzetten tot het veilig transport van deze ladingen goed zijn verankerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Fit for 55

Onlangs heeft de Europese Commissie haar Fit for 55 pakket gepresenteerd. Het betreft hier een pakket aan wetgevende maatregelen om in 2030 tot 55% CO2-reductie te komen ten opzichte van 2005. In dit artikel en in dit artikel in eerdere CBRB-nieuwsbrieven informeerden we u over dit Fit for 55 programma.
Nu het pakket bekend is, moet de Nederlandse overheid haar standpunt gaan bepalen dat door de Ministerraad wordt vastgesteld en naar de Kamer zal worden gestuurd. Aan de ondertekenaars van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, is verzocht deze voorstellen te bestuderen en aan te geven hoe wij tegen deze voorstellen aankijken. Voor de binnenvaart is door het ministerie van IenW aandacht gevraagd voor de volgende vier punten:
  1. Energy Taxation Directive;
  2. Renewable Energy Directive (RED 3);
  3. Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR);
  4. Effort Sharing Regulation.
Bijgaand de link naar de visie van CBRB en BLN op de voorstellen in het kader van Fit for 55 zoals die bij het ministerie is neergelegd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe voorzitter CTGG

Per 2 juli jl. heeft Hans Verhoeven het voorzitterschap CTGG overgenomen van Pieter Wildschut, die met pensioen is gegaan. 
Hans is geen onbekende in de wereld van vervoer van gevaarlijke stoffen, mede door zijn rol als voorzitter van de VVG (Propaan & LPG industrie), die tevens lid is van de CTGG.

Hans is bereikbaar via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en telefonisch: 06 21172197

Naar boven

 

Belevingsonderzoek Binnenvaart - RWS

Het Belevingsonderzoek Binnenvaart wordt in opdracht van Rijkswaterstaat en provincies uitgevoerd onder Nederlandse beroepsschippers. Met behulp van uw mening en die van collega’s wordt in kaart gebracht hoe binnenvaartschippers de vaarwegen ervaren en waarderen als het gaat om kwaliteit, veiligheid, bediening van bruggen en sluizen, en voorzieningen. De resultaten worden o.a. gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties.

Wat vindt u als schipper van de Nederlandse vaarwegen? Hoe veilig vindt u de vaarwegen? Wat is uw mening als het gaat om de informatievoorziening tijdens een ongeplande vertraging of stremming? Rijkswaterstaat en provincies horen graag over uw ervaringen in het Belevingsonderzoek Binnenvaart!

U kunt meedoen aan dit onderzoek via www.startvragenlijst.nl/binnenvaart.

Meedoen kan tot en met zondag 19 september. Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research. Het is mogelijk dat u al een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen voor het onderzoek. Als u de vragenlijst al heeft ingevuld, hoeft u dit niet opnieuw te doen.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.