Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 15 juli 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 28

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Europese Commissie stelt transformatie van economie en samenleving van de EU voor om aan klimaatambities te voldoen
 2. CBRB in gesprek met ministerie IenW en ministerie VWS over testen voor toegang en aangescherpte maatregelen
 3. RVO informeert CBRB over TVL-regeling
 4. Invoering van het eerste plateau van het Container Vrijgave Bericht
 5. Tussentijds bericht meldpunt biobrandstof voor de binnenvaart
 6. Coördinatie Sociale Zekerheid – EU toetst regels
 7. Bouw kade Amaliahaven Rotterdam gaat van start
 8. NRMM: verlenging van de overgangsperiode tot en met 31 december 2021
 9. Hoog water. Sluis Weurt gestremd vanaf 16 juli 10.00 uur
 10. Gezocht: Eigenaars en exploitanten van binnenschepen
 11. Workshop en nieuws van het European Inland Waterway Transport Platform
 12. Subsidieregeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ belangrijke impuls voor beschikbaarheid Stage V-motoren
 13. Maak uw walstroomaansluiting gereed met steun van de MIA\Vamil!
 14. Steunmaatregel voor de vergroening van uw schip
 15. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Europese Commissie stelt transformatie van economie en samenleving van de EU voor om aan klimaatambities te voldoen

Gisteren heeft de Europese Commissie haar "Fit for 55"-mededeling bekendgemaakt.  Alle burgers en bedrijven krijgen te maken met de gevolgen van de ambitieuze plannen. Voor de binnenvaart zijn er naast uitdagingen ook de nodige vragen. Zo wordt een herziening van de energiebelastingrichtlijn voorgesteld, waarbij schone technologieën worden bevorderd en vrijstellingen en verlaagde tarieven die momenteel het gebruik van fossiele brandstoffen stimuleren, worden afgeschaft. Op het eerste gezicht lijkt er een tegenspraak te bestaan met het onlangs voorgestelde Naiades III-pakket, dat tot doel heeft het modale aandeel van de binnenvaart te verhogen. Het CBRB zal in de komende periode een standpunt over het gehele voorstel moeten bepalen om voorbereid te zijn op de komende nationale en Europese besprekingen. De informatie over het "Fit for 55"-pakket en alle begeleidende documenten kunnen worden geraadpleegd op deze website.
 

Doel: verhoogde emissiereductiedoelstelling EU

Het "Fit for 55"-pakket heeft tot doel een verhoogde emissiereductiedoelstelling van de EU te verwezenlijken. Het pakket bestaat uit een reeks onderling samenhangende voorstellen, die allemaal hetzelfde doel nastreven, namelijk te zorgen voor een eerlijke, concurrerende en groene overgang tegen 2030 en daarna. Waar mogelijk wordt bestaande wetgeving ambitieuzer gemaakt en waar nodig worden nieuwe voorstellen op tafel gelegd. Het gaat om een pakket van acht bestaande stukken wetgeving en presenteert vijf nieuwe initiatieven, die betrekking hebben op een reeks beleidsgebieden en economische sectoren zoals: klimaat, energie en brandstoffen, vervoer en grondgebruik. 
 

Onnodig hoge economische lasten en het sociaal klimaatfonds

De wetgevingsvoorstellen worden ondersteund door een effectbeoordelingsanalyse, die rekening houdt met de onderlinge samenhang van het totale pakket. Uit de analyse blijkt dat een te grote afhankelijkheid van aangescherpt regelgevingsbeleid zou leiden tot onnodig hoge economische lasten, terwijl het beprijzen van koolstof alleen niet volstaat om hardnekkige markttekortkomingen en niet-marktgerelateerde belemmeringen weg te werken. Volgens de Europese Commissie is de gekozen beleidsmix een zorgvuldige balans tussen prijsstelling, doelstellingen, normen en ondersteunende maatregelen. Het "Fit for 55"-pakket voorziet in een nieuw sociaal klimaatfonds dat de lidstaten specifieke financiering zal verstrekken ter ondersteuning van de Europese burgers die het meest te maken hebben met of het risico lopen op energie- of mobiliteitsarmoede. Het fonds zal helpen de kosten te verlichten voor degenen die tijdens de overgang het meest te maken krijgen met prijsstijgingen van fossiele brandstoffen.
 

Schonere mobiliteit en transportbrandstoffen

Onderdeel van het voorstel zijn schonere mobiliteit en transportbrandstoffen. Het "fit for 55"-pakket omvat daarom vier voorstellen om schonere voertuigen en brandstoffen op technologisch neutrale wijze te bevorderen, waaronder:
 • De herziening van de CO2-emissienormen voor nieuwe auto's en bestelwagens.
 • De verordening inzake een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen die moet zorgen voor de nodige invoering van interoperabele en gebruikersvriendelijke infrastructuur.
 • ReFUEL Luchtvaart.
 • BrandstofEU Maritiem.

Energiebelasting

Wat energie betreft voorzien de voorstellen in een belastingstelsel voor energieproducten dat zowel de interne markt in stand moet houden als de groene overgang moet ondersteunen door de juiste stimulansen te geven. Daarom wordt in een herziening van de energiebelastingrichtlijn voorgesteld om de minimumbelastingtarieven voor verwarmings- en transportbrandstoffen in overeenstemming te brengen met de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU en tegelijk de sociale gevolgen te verzachten. Met de nieuwe regels zullen verouderde vrijstellingen, bijvoorbeeld in de luchtvaart en het zeevervoer, en andere stimulansen voor het gebruik van fossiele brandstoffen worden afgeschaft, terwijl het gebruik van schone brandstoffen wordt bevorderd. Bijgevoegd vindt u een eerste voorstel van de energiebelastingrichtlijn. Zie met name artikel 15.
 

Vragen met betrekking tot de energiebelastingrichtlijn in verband met de binnenvaart

In de praktijk zou het voorstel een minimumbelasting van 0,04 euro per liter invoeren, terwijl dit momenteel door alle lidstaten met bevaarbare waterwegen is vrijgesteld en er dus 0 belastingtarieven gelden. Het roept dan ook vragen op met betrekking tot:
 • Verhouding tussen de Akte van Mannheim en de EU-wetgeving: krachtens de Akte van Mannheim is belasting op gasolie verboden. Een recent juridisch advies in opdracht van de CCR over de relatie tussen de Akte van Mannheim en de EU-wetgeving bevestigde dat de eerste bindend is voor de lidstaten en niet door EU-wetgeving buiten werking kan worden gesteld. 
 • Definitie van schepen.
 • Alleen van toepassing op vrachtvervoer, hetgeen impliceert dat passagiersvervoer van belasting wordt uitgesloten.
 • Alleen van toepassing op vervoer binnen de EU, dus bijvoorbeeld niet op vervoer naar Zwitserland.

Standpuntbepaling nodig

Op het eerste gezicht lijkt er een duidelijke tegenspraak te bestaan met het onlangs voorgestelde Naiades III-pakket, dat tot doel heeft het modale aandeel van de binnenvaart te verhogen en daartoe o.a. de binnenvaart vrij te stellen van energiebelasting. Bovendien blijkt uit een snelle eerste lezing van de belangrijkste teksten dat er sprake is van een aantal inconsistenties, zoals hierboven vermeld. Het CBRB zal - onder meer onder de vlag van EBU - in de komende periode een standpunt over het gehele voorstel moeten bepalen om voorbereid te zijn op de komende besprekingen in de Raad en in het Europese Parlement én de behandeling door de lidstaten.
 

Energietransitie: een existentiële uitdaging voor de binnenvaart

Uiteraard kan en moet de binnenvaart bijdragen aan de benodigde emissiereductie. Als groene sector willen we daar de ogen niet voor sluiten. Wel is haalbaarheid en betaalbaarheid en een goede concurrentiepositie van de binnenvaart van groot belang. De energietransitie is een existentiële uitdaging voor de binnenvaart. Voor het welslagen van deze transitie zullen in de overgrote meerderheid van de gevallen technologische aanpassingen nodig zijn, waarvan de kosten aanzienlijk zijn en slechts gedeeltelijk door het bedrijfsleven kunnen worden gedragen. Onlangs informeerden we u in dit artikel over de studie van de CCR, waarin is onderzocht welke rol een Europees subsidie- en financieringsmechanisme zou kunnen spelen bij de ondersteuning van de energietransitie. Uiteraard houden we u op de hoogte van het vervolg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CBRB in gesprek met ministerie IenW en ministerie VWS over testen voor toegang en aangescherpte maatregelen


Op vrijdag 9 juli heeft het Kabinet tijdens de persconferentie een aantal maatregelen aangescherpt. Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. Het Kabinet maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en heeft daarom besloten om de maatregelen voor de zomer aan te scherpen.

Naast de basisregels van 1,5 meter afstand houden, handen wassen en thuisblijven en testen bij klachten lijken de gevolgen van de verscherpte maatregelen beperkt te blijven voor de passagiersvaartsector.

Afgelopen maandagmorgen heeft het CBRB overleg gehad met ministerie IenW en ministerie VWS over het testen voor toegang. Er zijn nog veel onduidelijkheden wanneer schepen wel of niet gebruik kunnen maken van het coronatoegangstestbewijs. Bij het antwoord op de vraag welke type schepen in aanmerking komen voor het testen voor toegang werd de volgende terugkoppeling gegeven:

‘Het is ons inziens niet doorslaggevend of ze wel of niet varen. Party- en restaurantboten zijn zowel varend als aan de kade eet- en drinkgelegenheden (en in de regel ook als zodanig vergund). De nadruk zou dus moeten liggen op wat het in hoofdzaak is. Voor rondvaartboten geldt dan dat het primair om de tocht gaat en niet om het eten en drinken. Voor de party- en restaurantboten geldt dat de functie als eet- en drinkgelegenheid voorop staat en dat het varen de aankleding is.

Alleen voor de bruine vloot geldt dan dat er een onderscheid is tussen de situatie tijdens het varen en het regime aan de kade. Er geldt dan dat de party- en restaurantboten alsmede de bruine vloot aan de kade gebruik kunnen maken van testen voor toegang. Als eet- en drinkgelegenheid of in het kader van een evenement. Rondvaartboten en de bruine vloot komen dan tijdens het varen niet voor testen voor toegang in aanmerking.’.

Op de vraag naar welke criteria er wordt gekeken om te bepalen wat de hoofdzaak- of activiteit van een passagiersschip is, kon men geen duidelijk antwoord geven. Ministerie IenW en ministerie VWS verwijst ondernemers die gebruik willen maken van het testen voor toegang naar de website testenvoortoegang.org en deze pagina van de Rijksoverheid.

Ik zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

RVO informeert CBRB over TVL-regeling

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft CBRB geïnformeerd over de recente ontwikkelingen bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze week worden naar verwachting de eerste TVL Q2-subsidies verleend.
Het verlenen van de eerste TVL Q2-subsidies vraagt dit keer meer tijd dan bij de vorige TVL-periodes. Dat heeft te maken met noodzakelijke controles en de mogelijkheid voor startende en grote ondernemingen om dit keer gelijktijdig met het MKB aan te vragen. Bij TVL Q1 werd door deze groepen TVL nog op gescheiden tijdstippen aangevraagd. Daarnaast moeten alle 255.000 eerder genomen TVL-besluiten meegenomen worden in de regeling, in verband met staatssteungrenzen. RVO benadrukt dat nog steeds de verwachting is dat de eerste 60% van alle binnengekomen aanvragen binnen 3 weken te beschikken, waarna het bedrag binnen enkele dagen op de rekening staat.

Tip van RVO: stuur de kwartaalaangifte van de omzet mee naar de Belastingdienst zodat de aanvraag sneller kan worden behandeld en uitbetaald.

In onderstaand overzicht kunt u zien wat de tijdsduur is tussen de eerste aanvraag, het eerste besluit en de betalingen aan ondernemers:
TVL Eerste aanvraag Eerste besluit Betalingen na 3 weken
TVL 1 30-6 8-7 (8 dagen) 55%
TVL Q4 25-11 26-11 (1 dag) 89%
TVL Q1 (MKB) 15-2 19-2 (4 dagen) 56%
TVL Q1 (starters) 31-5 28-6 (28 dagen) 1%
TVL Q1
(grote bedrijven)
10-5 25-6 (46 dagen) 0%
TVL Q2
- MKB
- Starters
- Grote bedrijven
25-6 Waarschijnlijk 15 -16 juli (20 dagen) Naar schatting 60%

Staatssteungrens komt bij de aanvraag Q2 soms in zicht
Sommige bedrijven zullen bij de aanvraag van Q2 in de buurt gaan komen van de grens aan maximale staatssteun. Bedrijven moeten zelf inschatten of ze deze grens overschrijden en RVO op haar beurt zal aanvragen erop toetsen. Ondernemingen die een groep vormen mogen gezamenlijk niet meer dan de staatsteungrens ontvangen. Dit geldt zowel voor mkb’ers als voor de grote ondernemingen. Na het krijgen van de subsidie mag een ondernemer in totaal niet meer dan € 1.800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen op basis van de ‘Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak’ (PbEU 2020, C 91 I). Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 270.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 225.000 overheidssteun.

Meer weten over TVL Q2?
RVO heeft een webinar georganiseerd met uitleg over TVL Q2 2021. Deze kunt u terugkijken via Webinar Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021

Goed om te weten
De vaststelling van Q1 start in de tweede helft van juli.
Inmiddels heeft 90 procent van de bedrijven een aanvraag voor een eindafrekening ingediend voor TVL juni-september en voor TVL Q4 70 procent. TVL Q4 staat nog tot en met september open om vast te stellen.
Meer informatie over de TVL-regeling leest u op RVO.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Invoering van het eerste plateau van het Container Vrijgave Bericht per 1 oktober 2021

De invoering van het 1e plateau van het Container Vrijgave Bericht (CVB) komt inmiddels snel dichterbij. Vanaf dit moment verandert de procedure voor het indienen van nadere aangiften voor goederen van buiten de Europese Unie aanzienlijk. Dit betreft zowel containers, trailers, stukgoed en bulklading. Zoals eerder gemeld is de verwachting dat de invoer van het CVB, zeker in het begin, grote impact zal gaan hebben op de logistieke keten.
Met het CVB matcht de Douane de nadere aangifte van een douaneagent of importeur die zijn lading in de haven wil (laten) ophalen met de Aangifte voor Tijdelijke Opslag (ATO) van een rederij/cargadoor. De belangrijkste wijziging ten aanzien van het huidige proces is dat na invoer van het CVB deze nadere aangifte pas gedaan kan worden na de daadwerkelijke aankomstmelding van het zeeschip (ATA) in de Nederlandse haven. Eerdere indiening of gegevens die afwijken van de ATO betekenen afkeuring van de nadere aangifte, waardoor de lading de terminal niet kan verlaten. Een belangrijke rol is hier dus weggelegd voor de douaneagent of importeur die zorg moet dragen voor een correcte nadere aangifte van de lading op het juiste moment. De Douane heeft deze partijen begin juli door middel van een officiële aankondiging op de hoogte gesteld van de komst van het CVB, hun rol en te nemen acties.

Een sleutel om het proces te kunnen versnellen ligt bij het doen van een vooraangifte plus (automatisch) aanbrengbericht na aankomst. De Douane neemt deze vooraangiftes voor de aankomst van het zeeschip al in behandeling en informeert indien er afwijkingen t.o.v. de ATO zijn vastgesteld. Hierdoor kan er nog tijdig geanticipeerd worden op fouten en hoeft alleen de definitieve aangifte nog ingediend te worden bij de Douane na ATA melding zeeschip. De keuze voor het gebruik van deze functionaliteit is echter (nog) geen verplichting en ligt bij de aangever.

Vanuit de positie van de vervoerder is het van belang om de opdrachtgevers tijdig mee te nemen in deze verandering en ze te wijzen op hun rol en verantwoordelijkheden die deze nieuwe werkwijze met zich meebrengt. De belangrijkste boodschap is “zonder het CVB geen toestemming tot vertrek van de terminal”.

Op de website www.voorbereidophetcvb.nl is meer informatie te vinden over het CVB en de manieren waarop het bedrijfsleven zich daarop kan voorbereiden. Deze website is een gezamenlijk initiatief van brancheverenigingen, belangenorganisaties, Portbase en de Douane.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Tussentijds bericht meldpunt biobrandstof voor de binnenvaart

Het meldpunt waar ervaringen met het gebruik van biobrandstoffen voor de binnenvaart gedeeld kunnen worden is in december 2020 gestart is nu dus een goed half jaar onderweg.
In dit halfjaar zijn ruim twintig meldingen binnengekomen. Hiervoor willen wij deze melders onze dank uitspreken omdat wij zonder deze input geen goed beeld kunnen krijgen wat de ervaringen zijn van de gebruikers van biobrandstof.

Van de twintig meldingen, sommige ook positief, zijn er een tiental die nader onderzoek behoeven. Parallel aan dit schriftelijke onderzoek zijn er ook filters en monsters van brandstof naar een laboratorium gestuurd voor nadere studie.

De meldingen van onverwachte storingen varieerden van plotseling toenemende rook uit de uitlaat en vermogensreductie tot het stilvallen van motoren door filterblokkering.
Op zich lijken twintig meldingen op een half jaar niet veel maar we moeten dit wel in het perspectief zien dat het gebruik van deze brandstoffen in deze periode, mede door de reuring die er in de binnenvaart is ontstaan, teruggelopen is naar onder de tien procent.

Het is een simpele conclusie dat als er niets verandert en we komend jaar met een verplichting tot het gebruik van biobrandstof te maken krijgen we heel andere getallen op het meldpunt verwachten.

De minister heeft dit ook onderkend en heeft een nieuw onderzoek beloofd waar onder andere dieper op de kwaliteit van de biobrandstof zal worden ingegaan. De ervaringen van het meldpunt zullen hier ook in meegenomen worden.

Om de ontwikkelingen tijdens het gebruik van de biobrandstof ook na datum van de verplichting te kunnen blijven monitoren houden we het meldpunt voorlopig online. U wordt dan ook van harte uitgenodigd u ervaringen te blijven delen op

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
namens BLN, CBRB, IVR, NOVE en VOS.

Naar boven

 

Coördinatie Sociale Zekerheid – EU toetst regels

In Europa heeft ieder land eigen regels voor sociale zekerheid. Werk je in de binnenvaart dan werk je vrijwel zeker in verschillende landen. In verordening 883/2004 is geregeld welke sociale zekerheid van toepassing is op het moment dat mensen in verschillende Europese landen werken.
 
Daarnaast hebben de zes Rijnoeverstaten in het Administratief Centrum voor de Sociale Zekerheid voor de Rijnvarenden (de CASS) samen eigen uitzonderingsafspraken gemaakt. Afspraken hoe zij onder elkaar de sociale zekerheid coördineren.
 
De EU gaat eind dit jaar de sociale regelgeving toetsen in de zogenoemde Fitness Check. Ook onze ‘Rijnafspraken’ worden getoetst. Samen met de vakbond zijn wij deze toets aan het voorbereiden. Op termijn zouden we graag naar een nieuwe Europese afspraak voor de binnenvaart willen. Tot die tijd willen we onze Rijnregel blijven gebruiken.
Deze regel heeft twee belangrijke voordelen: op de werkplek/het schip valt iedereen onder hetzelfde systeem van sociale zekerheid en omzeilen van de regels is moeilijker.
 
Werkgevers (EBU en ESO) en vakbond (ETF) willen dit najaar samen de voordelen van de huidige regeling over het voetlicht brengen. Zij hebben inmiddels de aanleiding en positieve kanten van de Rijnregeling in kaart gebracht en willen nu samen een statement opstellen om in te dienen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Bouw kade Amaliahaven Rotterdam gaat van start

Ten behoeve van de huidige en verwachte toename van de containervolumes maakt het Havenbedrijf Rotterdam bekend dat zij voornemens is om de overslaglocaties in de Amaliahaven uit te breiden. Daarmee versterkt Rotterdam haar concurrentiepositie. De potentiële extra stroom aan containers van 4 miljoen TEU betekent een capaciteitsstijging van ongeveer 28 procent ten opzichte van het jaartotaal van 2020. Naast de bouw van 2400 meter kademuur, die hiermee ten behoeve van de APM en de RWG terminals van start gaat, zal ook de openbare binnenvaart wachtplaats worden gerealiseerd. De nieuwbouw komt aan weerszijden van de ongeveer 2,5 kilometer lange haven. De locatie die hier voor het liggen op spudpalen was gerealiseerd zal hierdoor komen te vervallen.
Impressie van de nieuwe kades in de Prinses Amaliahaven. Havenbedrijf Rotterdam
Aan het Havenbedrijf Rotterdam hebben het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer kenbaar gemaakt binnenkort om de tafel te willen om te kijken hoe de spudpaal locatie die komt te vervallen kan worden gecompenseerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

NRMM: verlenging van de overgangsperiode tot en met 31 december 2021

Recent is de Verordening (EU) 2021/1068 van het Europees Parlement en de Raad gepubliceerd. Het betreft een wijziging van Verordening (EU) 2016/1628 (beter bekend als de NRMM-verordening). De wijziging betreft de overgangsbepalingen voor motoren in de vermogensgroep van ten minste 56 kW en minder dan 130 kW, of de vermogensgroep van ten minste 300 kW, met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis.
 
De kern van wijzigingen kunt u lezen in de derde en vooral de vierde overweging van de Verordening (EU) 2021/1068:

(3) Ingevolge de COVID-19-uitbraak en de daarmee gepaard gaande verstoringen in de toeleveringsketen en de productie hadden fabrikanten van niet voor de weg bestemde mobiele machines — “fabrikanten van originele uitrusting” of “OEM’s” genoemd in Verordening (EU) 2016/1628 — moeite om te voldoen aan de termijnen van 30 juni 2020 en 31 december 2020 die in die verordening waren vastgesteld voor de productie en het in de handel brengen van machines die zijn uitgerust met bepaalde categorieën van motoren die voldoen aan minder strenge emissiegrenswaarden dan die van fase V. Bijgevolg werd Verordening (EU) 2016/1628 gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/1040 van het Europees Parlement en de Raad om die termijnen met twaalf maanden te verlengen.

(4) Aangezien de aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen en de productie als gevolg van de COVID-19-pandemie nog steeds leiden tot vertragingen bij de productie en het in de handel brengen van machines met andere categorieën van motoren (namelijk motoren in de vermogensgroep van ten minste 56 kW en minder dan 130 kW en in de vermogensgroep van ten minste 300 kW) die voldoen aan minder strenge emissiegrenswaarden dan die van fase V, is het zeer waarschijnlijk dat de OEM’s niet zullen kunnen voldoen aan de in Verordening (EU) 2016/1628 vastgestelde termijnen van 30 juni 2021 en 31 december 2021 voor de productie en het in de handel brengen van machines die zijn uitgerust met die motoren, zonder dat zij daarbij ernstige economische schade lijden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Hoog water. Sluis Weurt gestremd vanaf 16 juli 10.00 uur


Onwerkelijke beelden op televisie van delen van Nederland en Europa die worden geteisterd door overstromingen als gevolg van extreme regenval. Auto’s die door straten drijven, complete snelwegen onder water. Met name Zuid Nederland krijgt het flink voor de kiezen. Sterkte voor wie dit persoonlijk raakt!
 
Ook rondom complex Weurt (en Heumen) krijgen we te maken met ernstige overlast. Vanwege de veiligheid van de hoogwaterkering moeten we in Weurt vanaf 10.20+ bij Nijmegen de beschikking hebben over drie deuren om veilig te kunnen schutten. De middendeur van Weurt West is momenteel weg vanwege renovatie. Dat hebben we juist in de zomer gedaan om vanaf oktober tijdens de reguliere hoogwaterperiode weer drie deuren te hebben. Vanwege deze onverwachte hoogwatergolf en het ontbreken van de derde deur zijn we nu genoodzaakt om Weurt West vanaf 10.20+ Nijmegen te sluiten.
 
Op Weurt Oost moeten bij opkomend water de hoogwaterschotten worden geplaatst. Dat is een actie welke ook op kort termijn moet worden opgepakt.
 
Voor het gehele complex Weurt betekent dit een VOLLEDIGE STREMMING vanaf vrijdag 16 juli om 10.00 uur! Het zal een stremming worden van meerdere dagen. Het gegeven dat het water relatief dicht bij Nederland is gevallen maakt de voorspelling van het verloop van de hoogwatergolf lastig. Zodra we hier een betere uitspraak over kunnen doen komen we hier bij jullie terug!
 
Eind van de middag zal keersluis Heumen worden gesloten vanwege hoog water op de Maas. We zijn momenteel nog druk doende om met de schutsluis veilig te kunnen gaan schutten. Hou hieromtrent de berichtgeving ook in de gaten!
 
Pleister op de wonde is dat we proberen om de periode van stremming te gebruiken om zaken aan te pakken welke normaal gesproken voor hinder zouden zorgen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat

Naar boven

 

Gezocht: Eigenaars en exploitanten van binnenschepen

Gezocht: Eigenaars en exploitanten van binnenschepen om samen te werken aan door de EU gefinancierde binnenvaartprojecten


Save the date voor een infosessie van het European Inland Waterway Transport Platform op vrijdag 10 september 2021 om 13.30 uur.

De huidige lange termijn begroting van de EU, ook bekend als het Meerjarig Financieel Kader (MFK), is dit jaar van start gegaan en zal lopen tot 2027. In het kader van Horizon Europe, het belangrijkste EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie, zal de Europese Commissie aanzienlijk investeren in diverse projecten die gericht zijn op vervoer - inclusief de binnenvaart! Meer specifiek zal de aandacht gaan naar decarbonisatie en vergroening, modal shift, digitalisering en automatisering, alternatieve brandstoffen en de veerkracht van de EU ten aanzien van klimaatverandering. Eerder in juni werd het werkprogramma van Horizon Europa voor de periode 2021-2022 goedgekeurd. Daarin worden de doelstellingen en specifieke themagebieden geschetst die in totaal 14,7 miljard euro aan financiering zullen ontvangen.
 
Proefprojecten
Het European Inland Waterway Transport Platform is benaderd door partijen die graag willen meewerken aan de voorstellen naar aanleiding van de oproepen. De nadruk zal liggen op onderzoek en innovatie. Alle voorstellen zullen proefprojecten omvatten - een eerste kleinschalige uitvoering om de levensvatbaarheid van een projectidee aan te tonen. Bij dergelijke proefprojecten in het veld moeten binnenschepen betrokken zijn, en daarom doen we een oproep aan eigenaars en exploitanten van binnenschepen die bereid zouden zijn bij te dragen tot de voorstellen en, indien ze voor financiering worden geselecteerd, tot de projecten. In ruil voor uw tijd en inspanning ontvangt u: 
 • Een budget dat de kosten dekt,
 • Mogelijkheid om samen te werken met andere relevante partijen die actief zijn in de binnenvaart,
 • De mogelijkheid om mee vorm te geven aan de Europese omgeving voor O&O en innovatie.
Hopelijk heeft dit bericht uw aandacht genoeg getrokken om u in te schrijven voor de infosessie die zal plaatsvinden op vrijdag 10 september 2021 om 13:30. Tijdens de sessie zullen we de specifieke kenmerken van de projectoproepen en de organisatorische regelingen meer in detail toelichten. U leert wat er van u als meewerkende partij wordt verwacht, en wat u ervoor terugkrijgt, mocht het projectvoorstel worden goedgekeurd en financieel worden toegekend. U kunt u HIER registeren.

Naar boven

 

Workshop en nieuws van het European Inland Waterway Transport Platform

On 28 June 2021, the EU IWT Platform organised an online workshop
Greening Challenges and Stage V – Perfect match or not?’.
The aim was to zoom in on challenges and opportunities in the context of IWT greening in the nearby future. We often see that certain ideas and themes are framed in a perspective of distant future – which is, naturally, a correct approach; however we also notice that entrepreneurs need insights for the decisions they are already being made today and tomorrow. Especially in a context of accomplishing zero emission and climate resilient inland transport sector by 2050. We willen u attenderen op de informatieve nieuwsbrieven van het IWT Platform:

Naar boven

 

Subsidieregeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ belangrijke impuls voor beschikbaarheid Stage V-motoren

In 2020 en 2021 stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geld ter beschikking voor de ontwikkeling en certificering van binnenvaartmotoren. Deze zogeheten subsidieregeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ heeft motorfabrikanten geholpen projecten op te starten om motoren op de markt te brengen met het veelbesproken Stage V-certificaat.
Projectmanager Niels Kreukniet (EICB) vat de oogst van de regeling samen.
De regeling was specifiek gericht op projecten die zich richten op ontwikkeling en certificering van motoren van de types Inland Waterway Propulsion (binnenvaart voortstuwingsmotoren) en Inland Waterway Auxiliary (binnenvaart- ondersteuningsmotoren). Ook de marinisatie van industriemotoren (NRE) onder de 560kW en Euro VI-motoren, zoals bedoeld in EU-verordening 2016/1628 waar de Stage V-eisen uiteen zijn gezet, viel binnen de scope.

Zes projecten
Tot november 2020 stelde het ministerie een half miljoen euro beschikbaar. Niels Kreukniet, vanuit het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) mede verantwoordelijk voor een goede afhandeling van het aanvraagproces, spreekt van een succes: “De regeling werd zwaar overtekend en de projectaanvragen waren van hoge kwaliteit.” Vervolgens nam een groep experts zitting in de onafhankelijke Innovatieraad Binnenvaart om de binnengekomen aanvragen te toetsen. Op basis hiervan zijn in 2020 twee projecten gehonoreerd. Het eerste project betrof een ontwikkelings- en certificeringsproject van Yerseke Engine Services, waarin het bedrijf zich richt op een Caterpillar-motorserie met een vermogensrange van 955 kW tot 2000 kW. Het tweede project was van Koedood Diesel Service dat Stage V-certificering nastreeft voor de Mitsubishi SR-serie in de range van 500 kW tot 1700 kW.

Kreukniet vervolgt: “De tweede ronde liep tot 1 maart jongstleden. Dit keer was een miljoen beschikbaar en wederom werd flink overtekend.” De onafhankelijke Innovatieraad Binnenvaart kon vier projecten honoreren voordat het subsidieplafond was bereikt. Deze vier projecten betroffen respectievelijk de ontwikkeling van een Stage V-Wärtsilä-motor (749-1340 kW) door Wärtsilä, een Stage V-certificering van Baudouin-motoren door ABATO Motoren (440-1200 kW), de certificering van John Deere 13.5 liter marine-motoren door NPS Diesel (272 - 883 kW) en het certificeringstraject van een gemariniseerde versie van de Scania DC-16 motor door Sandfirden Technics (circa 550 kW).

De genoemde projecten variëren in looptijd. Naar verwachting worden zij afgerond vanaf het vierde kwartaal van 2021 tot en met het derde kwartaal van 2022.

Goed nieuws voor de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
De grote belangstelling voor de regeling is goed nieuws voor deelnemers aan de Green Deal. In juni 2019 committeerde een groot deel van de binnenvaartsector zich aan het nastreven van omvangrijke duurzame ambities voor het jaar 2050. Deze ambities zijn onderbouwd met een groeipad, waarin de beschikbaarheid van NRMM Stage V-motoren een belangrijke rol spelen. Kosten voor certificering bleken in de praktijk voor fabrikanten een struikelblok, hetgeen veroorzaakt werd door de relatief kleine nichemarkt die binnenvaart voor veel grote fabrikanten is. 

De subsidieregeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ heeft in korte tijd zes projecten gesteund, die stuk voor stuk streven naar bredere beschikbaarheid van de gewenste Stage V-motoren. Dat heeft naar verwachting een positief effect op de haalbaarheid van de in de Green Deal gestelde doelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het EICB

Naar boven

 

Maak uw walstroomaansluiting gereed met steun van de MIA\Vamil!

Fotograaf Rob Poelenjee - Mediabank RVO

De behoefte aan walstroom voor schepen groeit vanwege de geluidsoverlast en CO2-uitstoot van draaiende aggregaten die momenteel de aan wal liggende schepen van stroom voorzien. Om gebruik te kunnen maken van walstroom moet het elektrisch systeem aan boord van een schip vaak worden aangepast en is er een verlengkabel nodig tussen het schip en de walstroomkast op de kade. De kosten voor de aanleg van deze walstroomvoorzieningen zijn aanzienlijk.

Daarom stimuleert de Rijksoverheid met de MIA\Vamil-regelingen investeringen in de volgende twee bedrijfsmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor fiscaal voordeel dat netto op kan lopen tot 12% van het investeringsbedrag:

Investeringen in bovengenoemde bedrijfsmiddelen dragen ook bij aan de uitvoering van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens met als doel deze te verduurzamen en een klimaatneutrale en emissievrije binnenvaart te realiseren in 2050.

Deze walstroomvoorzieningen en andere milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor de scheepvaart staan op de Milieulijst 2021. Meer informatie over of u in aanmerking komt voor de MIA\Vamil-regelingen en het regelen van uw aanvraag is te vinden op: rvo.nl/miavamil

Naar boven

 

Steunmaatregel voor de vergroening van uw schip

De Vlaamse Waterweg steunt de vergroening van middelgrote en grote binnenvaartschepen door middel van een subsidie. U kunt de subsidie aanvragen tot 31 december 2022. Helpt u mee de binnenvaart nóg milieuvriendelijker te maken?
Ontdek of u in aanmerking komt voor deze subsidie en hoe de aanvraag verloopt. 
Meer informatie >

Opmerking CBRB: Wat betreft de voorwaarden is 6.2 van de ‘Handleiding steunmaatregel nabehandelingstechnieken’ relevant: Om in aanmerking te komen voor de financiële steun voor het toepassen van een nabehandelingssysteem aan boord van het schip, vraagt de Vlaamse Waterweg nv ook een bestendigingsperiode van 3 jaar activiteit op het Vlaamse waterwegennet volgend op de investeringsperiode. Deze bestendigingsperiode houdt in dat het schip uitgerust met een nabehandelingssysteem gedurende drie jaar minimum 60 dagen per jaar actief dient te zijn op het Vlaamse waterwegennet.[1] Het aantal actieve vaardagen die in jaar 1 of jaar 2 extra worden gevaren op het Vlaamse waterwegennet, kunnen overgedragen worden naar het volgende jaar.
De geselecteerde kandidaat of begunstigde moet hiervoor jaarlijks een overzicht indienen waarin wordt aangetoond dat aan de transportbewegingen wordt voldaan.

[1] Actieve dagen zijn dagen waarop het schip goederen laadt of lost en/ of het schip vaart naar een laad- of lospunt met lading aan boord van het schip.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.