Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 17 juni 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 24

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Nieuwe loontabel met een lichte verhoging
 2. Onderhoud binnenschepen en lozing in oppervlaktewater
 3. Werk mee met het onderzoek naar de menselijke factor bij ongevallen in de binnenvaart
 4. Arbocatalogus als groeidiamant
 5. Boudewijn Siemons (COO HbR) brengt werkbezoek aan de binnenvaart
 6. Overleg WBR en HbR
 7. Enquête: Inrichtingen voor het vlak van het aanvaringsschot of achter het achterpiekschot
 8. Enquête: Digitale diensten voor de binnenvaart
 9. Enquête: In hoeverre heeft de COVID-19 pandemie invloed gehad op de haven van Rotterdam
 10. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Nieuwe loontabel met een lichte verhoging

Vakbond Nautilus en werkgeversorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB hebben afgesproken de voorbeeld loontabel voor de binnenvaart per half jaar te indexeren. Op basis van de Consumenten Prijs Index wordt de voorbeeld loontabel per 1 juli 2021 met 0,67 procent verhoogd.
 
Bij aantrekkelijk werk hoort een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden. Regelingen en afspraken die passen bij de specifieke kenmerken van onze sector. Om werkgevers en werknemers te helpen bij het maken van goede afspraken hebben sociale partners een voorbeeld regeling opgesteld: de modelregeling arbeidsvoorwaarden en staat samen met de loontabel op onze website.
Tot slot hebben we een instrument opstellen arbeidsovereenkomst gemaakt. Met dit instrument kun je je eigen arbeidsovereenkomst opstellen of het format van je eigen arbeidsovereenkomst toetsen. Het hulpmiddel opstellen arbeidsovereenkomst is ook in het Engels en Duits terug te vinden op onze site.
Alles is terug te vinden in het dossier Arbeidsvoorwaarden op de CBRB website.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Onderhoud binnenschepen en lozing in oppervlaktewater

Na media aandacht voor het onderhoud van binnenschepen en handhaving door ILT heeft het CBRB ILT om informatie gevraagd over het gevoerde beleid. Essentie van de reactie: Het is in beginsel verboden om stoffen in het oppervlaktewater te brengen en lozing moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. ILT ziet dat in de praktijk weinig mis gaat en dat klein onderhoud over het algemeen netjes wordt uitgevoerd.
 

Handhaving

Mogelijk heeft u dit artikel ook gelezen. Het zal u niet verbazen dat dit voor de nodige vragen heeft gezorgd bij binnenvaartondernemers. Immers is het niet alleen gebruikelijk maar ook noodzakelijk dat schepen worden onderhouden. Het CBRB heeft aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gevraagd om informatie over het gevoerde beleid. Bij de casus waar ILT handhavend had opgetreden bleek dat met een slijptol en krabber werkzaamheden werden uitgevoerd aan de zijkant van een schip. Vanaf het schip lagen de verfresten in een lang rood spoor in het oppervlaktewater. ILT gaf aan dat men geen problemen heeft met klein onderhoud. Echter zijn er voor grote onderhoudswerkzaamheden scheepswerven met voorzieningen waarbij de verfresten worden afgevangen en niet worden geloosd naar het oppervlaktewater.
 

CBRB: regulier onderhoudswerk aan schip is nodig

Het CBRB heeft benadrukt dat binnenvaartondernemers regulier onderhoudswerk aan hun binnenschepen moeten kunnen verrichten. We hebben ILT gevraagd om het wettelijk kader op basis waarvan toezicht en handhaving plaats vindt en wat wel en wat niet kan.
 

Wettelijk kader

Relevant is artikel 6.2 van de Waterwet. In het eerste lid staat: Het is verboden om stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam, tenzij:
 1. een daartoe strekkende vergunning is verleend door Onze Minister of, ten aanzien van regionale wateren, het bestuur van het betrokken waterschap;
 2. daarvoor vrijstelling is verleend bij of krachtens algemene maatregel van bestuur;
Het onderhouden van schepen op het oppervlaktewater zou alleen mogelijk zijn met een vergunning (a.) of dat het toegestaan is onder een AMVB, in dit geval het Besluit lozen buiten inrichtingen (b.). De basis is dus: Het is verboden om stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam. Het onderhouden van schepen waarbij er een lozing naar het oppervlaktewater ontstaat is niet toegestaan. Wat mag wel: Het werken met een afzuiging of andere maatregelen waardoor er niet geloosd wordt, zoals het netjes opvangen van resten.
 

Het mag niet, tenzij

De insteek is dus: onderhoud waarbij stoffen in oppervlaktewater komen mag niet, tenzij er netjes gewerkt wordt en een lozing voorkomen c.q. zoveel als mogelijk wordt voorkomen. In de praktijk ziet ILT weinig mis gaan en wordt klein onderhoud over het algemeen netjes uitgevoerd. Het voorkomen of vermijden van onnodige verfresten in het water is dus gangbare praktijk. Gelukkig, dat past immers bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en het milieuvriendelijke imago van de binnenvaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Werk mee met het onderzoek naar de menselijke factor bij ongevallen in de binnenvaart

Het zal u de afgelopen maanden vast niet ontgaan zijn, namelijk de resultaten van het rapport van de eerste fase van het onderzoek naar de menselijke factor bij ongevallen in de binnenvaart. De (maritieme) kranten stonden er vol mee. In opdracht van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Europese binnenvaartbedrijfsleven (verenigd in het IWT platform) en IVR is deze studie uitgevoerd door onderzoeksbureau Intergo. 

onderzoek incidenten in de binnenvaart

Hoe nu verder? 

Inmiddels is fase 2 van start gegaan. Deze fase van het onderzoek is uitgesplitst in twee delen. Waar fase 2a zich richt op de mens-machine interface in het stuurhuis, richt fase 2b zich op de vier meest plausibele oorzaken van ongevallen: 

 • Communicatie 
 • Vermoeidheid en stress 
 • Specifieke waterwegen situaties 
 • Kwalificaties van de bemanningsleden 

Medewerking gevraagd! 

Uw mening en input is enorm belangrijk en waardevol voor ons onderzoek! Daarom vragen we dan ook graag 20 minuten van uw tijd voor het invullen van de vragenlijst die beschikbaar is in meerdere talen: 

We verzoeken u om de vragenlijst vóór 26 juni in te vullen met als doel het verzamelen van kwantitatieve informatie over aantal onderwerpen, alsmede een selectie van interessante cases voor de verdiepende werkbezoeken.  

Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld, verwerking van uw inbreng gebeurt op anonieme basis. We danken u alvast voor uw medewerking.  

Mocht u meer over de studies willen weten, verwijzen wij u graag naar dit bericht op onze website. Voor het invullen van de vragenlijst is het lezen van deze informatie niet noodzakelijk. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de vragenlijst, schroom dan niet om contact met ons op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Arbocatalogus als groeidiamant

Arbeidsomstandigheden in de binnenvaart hebben naast algemene ook heel specifieke en eigen kenmerken. Gezien het feit dat de branche verschillende soorten schepen kent en diverse vormen van lading vervoert, betekent dat er veel verschillende Arborisico’s kunnen voorkomen. Risico’s die in kaart moeten worden gebracht met als doel deze te reduceren.

Werkgevers willen de binnenvaart als veilige werkomgeving op de kaart zetten en hebben hiervoor een sectorale website gelanceerd. Op deze website staan de branche instrumenten en praktische informatie over RI&E en kunt u een nieuwe Arbo handreiking inzien. In de Arbo handreiking kunt u veel praktische informatie vinden om veiliger werken aan boord van uw schip te realiseren. De kern van de Arbo handreiking wordt gevormd door de wettelijk verplichte Arbocatalogus.  


Start Arbo handreiking 

De afgelopen jaren hebben we vanuit het CBRB, BLN-Schuttevaer en de Werkgevers geïnvesteerd in het vernieuwen van de Arbocatalogus uit 2012. Alle hoofdstukken zijn vernieuwd en uitgebreid met praktische informatie die aansluit op de huidige tijd. Deze vernieuwde hoofdstukken vormen nu samen de Arbo handreiking en komt binnenkort via deze link beschikbaar: www.arbo-binnenvaart.nl
 

Waaruit bestaat de Arbo handreiking?  

Omdat we als binnenvaart veelal Europees opereren hebben we ook bij arbeidsomstandigheden met meerderde niveaus van regelgeving te maken. In de vernieuwde Arbo handreiking hebben sociale partners de volgende punten voor u op een rij gezet: 
 1. Europese regels 
 2. Op basis van de Nederlandse Arbowet de Arbocatalogus 
 3. Richtlijnen voor onze sector 

Voordelen goedgekeurde Arbocatalogus 

Het opstellen, laten toetsen en goedkeuren van een Arbocatalogus is niet verplicht, maar wel verstandig. Naast veiliger werken in onze sector, heeft het een groot voordeel als de Inspectie SZW bij het toezicht en de handhaving van de Arbowetgeving belangrijke waarde toekent aan de goedgekeurde Arbocatalogus. Bij de handhaving beschouwt de Inspectie SZW de inhoud van de Arbocatalogus als normstellend. Werkgevers die de maatregelen uit een Arbocatalogus hebben doorgevoerd zullen “gevrijwaard” worden van de sancties, die uit niet-naleving van de Arbowetgeving kunnen voortvloeien.  
 

Hoe nu verder? 

Sociale partners willen toewerken naar een Arbocatalogus als kern van de Arbo handreiking. De onderdelen uit de handreiking die de Arbocatalogus vormen, gaan we onderdeel voor onderdeel aan de inspectie van SZW aanbieden. De goedgekeurde onderdelen zullen samen onze nieuwe Arbocatalogus gaan vormen. Op deze manier werken we toe naar een goedgekeurde en actuele Arbocatalogus. Je zou onze Arbocatalogus goed kunnen omschrijven als groeidiamant.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Boudewijn Siemons (COO HbR) brengt werkbezoek aan de binnenvaart


Op dinsdag 15 juni bracht Boudewijn Siemons, sinds acht maanden COO van het Havenbedrijf Rotterdam, een werkbezoek aan de binnenvaart.
 
Na een korte inleiding, waarbij ingezoomd werd op het belang van de binnenvaart voor de haven van Rotterdam en vice versa, zijn de volgende onderwerpen besproken:
 • Infrastructuur:
  Een robuust en goed onderhouden vaarwegennetwerk, met voldoende vaarwegdiepte en voldoende onderdoorvaarthoogte, is cruciaal voor de binnenvaartsector.
 • CCR2:
  De gemeente Rotterdam houdt vooralsnog vast aan de CCR2-norm per 2025. Wij hebben er (opnieuw) voor gepleit dat de gemeente deze norm loslaat omdat deze ongewenst en contraproductief is. Afspraken over vergroening voor de binnenvaart worden immers integraal gemaakt via de Green Deal; een afwijkende norm voor Rotterdam is daarom ongewenst.
 • Congestie / afhandeling containerbinnenvaart in Rotterdam:
  Een zeer complex onderwerp. De onbetrouwbaarheid van de zeescheepvaart leidt tot grote verstoringen in het logistieke proces in de zeehaven. Daarmee is niet gezegd dat de zeevaart ook de ‘schuldige’ is; alle partijen in de keten hebben immers bijgedragen aan de suboptimalisatie van het totale systeem. Alle partijen zullen dan ook met elkaar moeten blijven samenwerken aan verbeteringen.
Na dit gesprek werd een bezoek gebracht aan ms. Avenir van de Bosman Shipping Group. Het onderwerp congestie kwam daar opnieuw aan de orde; de schipper kon uit eigen ervaring melden wat dit voor hem en zijn opdrachtgever (de barge operator) betekent. De sector werkt, samen met het HbR, samen aan oplossingen als Nextlogic en de overflowhub.
Verder is er gesproken over laagwater en de gevolgen daarvan voor de binnenvaart en de interactie / ‘concurrentie’ met spoorvervoer, over ligplaatsen in Rotterdam (problemen voor 2-kegelschepen en voor koppelverbanden). Ook heeft de heer Siemons uitgebreid met twee jonge bemanningsleden gesproken: waarom zij voor de binnenvaart hebben gekozen, en wat zij er zo leuk aan vinden.
 
De heer Siemons was enthousiast over het werkbezoek, en zegde zijn support toe aan de voor ons belangrijke onderwerpen.
 
Vanwege de coronamaatregelen was dit een werkbezoek in wat beperktere vorm dan we graag zouden willen. Binnenvaart bestaat niet alleen maar uit schepen; we willen de heer Siemons ook graag kennis laten maken met het logistieke systeem achter de binnenvaart. Zodra er qua corona weer meer mogelijk is, nodigen we hem dan ook graag opnieuw uit om ook deze andere kant van de binnenvaart beter te leren kennen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Overleg WBR en HbR

Op 2 juni heeft de werkgroep binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR) overleg gehad met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). Er is onder meer gesproken over ligplaatsen in het Rotterdamse havengebied, de jaarlijkse toets betreffende de Strategie en beleid openbare ligplaatsen (SeBOL) en het Zuiddiepje.
 

Ligplaatsen

 • Waalhaven Pier 3: Er is nog geen besluit genomen over de diagonale trappen. Besluitvorming volgt op korte termijn. De oplevering voor het project staat gepland voor Q1 2022.
 • Maashaven: De ligplaatsen in de Maashaven zijn enige tijd geleden opgeleverd. Inmiddels zijn er meerdere signalen ontvangen over een tekort aan ligplaatsen voor schepen van 135 meter. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om de indeling van de ligplaatsen aan te passen zodat er meer ligplaatsen voor schepen van 135 meter beschikbaar kunnen worden gesteld.
 • Prinses Amaliahaven: Er komt een wachtplaats voor schepen tot en met 135 meter. CBRB en BLN hebben aangegeven dat er structureel meer behoefte is aan ligplaatsen voor koppelverbanden.
 • 2e Petroleumhaven steiger 2: Vanwege de Pilot gemengd meren is het toegestaan om zowel met een tanker als een containerschip af te meren.
 • Coolhaven/Aelbrechtskade: De aanbesteding voor de walstroomkasten is afgerond. Er wordt nu gekeken naar waar de kasten precies geplaatst gaan worden. De verwachting is dat dit binnen enkele maanden is gerealiseerd.

Jaarlijkse SEBOL toets

Met deze presentatie heeft het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) een update gegeven over de Strategie en beleid openbare ligplaatsen (SEBOL) in het Rotterdamse havengebied. Voor de ontwikkeling van dit beleid worden bezettingscijfers gemonitord en trends en ontwikkelingen alsmede feedback vanuit de sector meegenomen. Het CBRB heeft gevraagd om uitwerking van toekomstscenario’s.
Toets op SeBOL criteria

Zuiddiepje

Voor de ontwikkeling van het Eiland van Brienenoord zijn er twee bruggen geplaatst. Eén vaste brug aan de westkant en één beweegbare brug aan de oostkant. De beweegbare brug wordt bediend op noodstroom en gaat langzaam open. Er is gevraagd of het mogelijk is om wachtpalen bij de brug te plaatsen. Omdat het een project betreft van de gemeente Rotterdam en niet van HbR zal HbR met de gemeente Rotterdam in gesprek gaan hierover. Hierbij wordt ook de zorg meenemen over de bediening van de brug bij een windkracht hoger dan zes. Verder is opgemerkt dat de vaarweg goed op diepte gehouden moet worden. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het baggeren en het op diepte houden van deze locatie. Zodra het nodig is wordt deze actie snel opgepakt. 
Met deze presentatie heeft het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) een update gegeven over de diverse onderwerpen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Enquête: Inrichtingen voor het vlak van het aanvaringsschot of achter het achterpiekschot

Namens het Europese binnenvaartbedrijfsleven nemen we deel aan internationale overleggen omtrent totstandkoming en wijzigingen van de technische voorschriften voor binnenschepen in ES-TRIN. Uiteraard willen we graag met een goede onderbouwing deel kunnen nemen aan de discussies in de werkgroep CESNI/PT.

Zo is er op dit moment een interpretatievraagstuk rond de inrichtingen zich voor het vlak van het aanvaringsschot of achter het achterpiekschot bevinden. U kunt hierbij denken aan een Veth-voorstuwingssysteem of het elektrisch of hydraulische systeem van de autokraan (indien gebruikt voor de bijboot).

Wij stellen u via deze korte online enquête enkele vragen over dit specifieke onderwerp. Wilt u hieraan meewerken? U kunt dit doen tot 22 juni. Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Enquête: Digitale diensten voor de binnenvaart

Als onderdeel van het IW-NET-project worden er digitale diensten ontwikkeld die toegankelijk zijn via een webpagina of als mobiele app om het gebruik van de havens van Bremen of Bremerhaven toegankelijker te maken voor degenen die zich bezighouden met binnenvaart.

Om deze digitale diensten af te stemmen op de praktische behoeften van degenen die er later gebruik van maken, ontvangen men graag uw input, ongeacht uw rol in de binnenvaart. Hiervoor is er een korte enquête gemaakt! Het invullen van de enquête duurt 5-10 minuten. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.iw-net.eu

Naar boven

 

Enquête: In hoeverre heeft de COVID-19 pandemie invloed gehad op de haven van Rotterdam

Mijn naam is Daan Tjoelker en ik ben bezig met mijn Bachelorsthesis voor de studie Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht over het onderwerp "In hoeverre heeft de COVID-19 pandemie invloed gehad op de haven van Rotterdam".

In dit kader doe ik onderzoek naar de impact die de pandemie heeft gehad op onder andere transport/logistiek, personeelsbezetting en het handelsvolume. Hiervoor wil ik bedrijven enquêteren over de gevolgen zoals zij die hebben ervaren. Hierbij zou ik u willen vragen of u de enquête voor mij zou willen invullen.
Dit zal ongeveer vijf a tien minuten in beslag nemen en is via de volgende link bereikbaar: Onderzoeksenquête gevolgen COVID-19 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., student Sociale Geografie en Planologie Universiteit Utrecht

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.