Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 27 mei 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 21

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Landen slaan handen ineen voor beter toezicht op inzet van biobrandstof
 2. CBRB en BLN vragen opnieuw aandacht voor de passagiersvaartsector bij ministerie Economische Zaken en Klimaat
 3. 3 juni: Eerste havendebat Zwolle
 4. Ministerie van IenW biedt Bienniumdocument transport gevaarlijke stoffen aan
 5. Een professionele sector kijkt vooruit
 6. Enquête: Inrichtingen voor het vlak van het aanvaringsschot of achter het achterpiekschot
 7. Update inreisregels Duitsland
 8. Op weg naar een nieuw pensioenregeling
 9. EBU hybrid Event 2021
 10. IVR jaarverslag en congres
 11. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Landen slaan handen ineen voor beter toezicht op inzet van biobrandstof


Vanuit het CBRB vinden we dat het bijmengen van biobrandstof veilig, haalbaar en betaalbaar moet zijn. Om alle praktijkervaringen te bundelen is er een Meldpunt ervaringen met biobrandstoffen opgestart. Een bijmengverplichting kan alleen onder voorwaarden worden ingevoerd. Deze boodschap heeft het CBRB vorige week meegegeven de minister Van Nieuwenhuizen, Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

De mogelijkheden en de onzekerheden van het inmengen met biobrandstof hebben wij uitvoering besproken met de minister van IenW. Tijdens dit gesprek hebben wij ons standpunt kenbaar gemaakt; wij staan achter de verplichting om brandstof voor de binnenvaart bij te mengen met een component hernieuwbare energie maar dit moet wél veilig, haalbaar en betaalbaar zijn.
 

Vijf Europese lidstaten gaan samen aan de slag

Nu de markt groeit is het noodzakelijk om de duurzaamheid van biobrandstof te borgen. Een coalitie van België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland constateert dat Europese samenwerking daarvoor nodig is. De landen roepen eurocommissarissen Frans Timmermans en Kadri Simson daarom op snel werk te maken van beter toezicht en handhaving op Europees niveau.
 

Betere handhaving

Europa heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen. Zo moet al het vervoer in 2050 vrij van uitlaatgassen zijn. Biobrandstoffen zijn voorlopig nog nodig om onze klimaatafspraken na te komen en de omslag naar volledig emissie loos zwaar wegvervoer, binnenvaart, luchtvaart, zeevaart en personenvervoer te kunnen waarmaken. Voorwaarde is wel dat de duurzaamheid gegarandeerd is. Daar is naast privaat toezicht ook goed publiekelijke toezicht voor nodig.

De productieketen van biobrandstof is internationaal, dus moet het toezicht daarop ingericht zijn. Eerder werd grensoverschrijdende fraude opgespoord vanuit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.

De coalitie bestaat uit vijf landen waarin samen het merendeel van de Europese biobrandstof wordt geproduceerd. De totstandkoming ervan is een initiatief van Nederland.

Stevigere wetgeving en meer ambitie

De vijf landen roepen Timmermans en Simson op om Europese wetgeving aan te passen, zodat de lidstaten een stevigere basis hebben om privaat én publiek toezicht op de biobrandstofketen te verbeteren en dat overal hetzelfde gebeurt. Ook roepen zij op tot meer ambitie bij de huidige ontwikkeling van een Europese database om zoveel mogelijk transparantie in de keten te realiseren. Daarmee is de betrouwbaarheid van duurzaamheidsclaims eenvoudig te controleren.

De productieketen van biobrandstof is verspreid over verschillende landen. Landen wisselen daarom ook onderling signalen en werkwijzen uit. Ook kunnen zij op nationaal niveau stappen zetten om fraude te voorkomen. In Nederland stemde de Tweede Kamer afgelopen dinsdag over een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven om nationaal publiek toezicht te versterken.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CBRB en BLN vragen opnieuw aandacht voor de passagiersvaartsector bij ministerie Economische Zaken en Klimaat

Middels deze brief vragen wij nogmaals aandacht voor de problematiek in de passagiersvaartsector en vragen met klem om aanpassing van generieke maatregelen voor seizoensgebonden bedrijven, pleiten voor verlenging van financiële ondersteuning tot en met het eerste kwartaal 2022 en roepen het Kabinet op tot versoepeling van maatregelen voor de passagiersvaartsector.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in maart 2020 verkeren ondernemers met passagiersschepen in een financiële noodsituatie. De omzetschade van vaarseizoen 2020 wordt geschat op circa € 260 miljoen.
Met het huidige beleid en handhaving van 1,5 meter afstand heeft deze groep ondernemers niet of nauwelijks mogelijkheden tot het exploiteren van hun onderneming. Sterker nog, het overgrote deel van de bedrijven is nog altijd (deels) gesloten waardoor vaarseizoen 2021 gedeeltelijk opnieuw verloren is gegaan. Ondernemers zijn ten einde raad en vragen zich af of zij het einde van deze crisis gaan halen. De ondernemers uit de passagiersvaartsector maken weliswaar dankbaar gebruik van de financiële steunmaatregelen van de overheid maar mist de aansluiting ervan op seizoensgebonden bedrijven.

In de brief wordt verwezen naar het Openingsplan van minister Hugo de Jonge en de mogelijke versoepelingen voor de passagiersvaartsector bij stap 3. In algemene zin lopen alle vormen van bedrijfsmatig personenvervoer voor recreatie gelijk op met het openstellen van de exploitatie van culturele instellingen. Dit geldt voor rondvaartboten, riviercruises, bruine vloot, maar bijvoorbeeld ook voor ballonvluchten etc. Dat zou betekenen dat dit vervoer in het huidige stappenplan wordt meegenomen in stap 3 op 9 juni a.s.
In voorjaar 2020 hebben CBRB en BLN-Schuttevaer een COVID-19 richtlijn opgesteld waarmee rederijen in staat waren hun schepen gedurende enkele maanden in 2020 te exploiteren op een veilige, betrouwbare en succesvolle manier. Ondernemers hebben daarmee bewezen dat zij hun verantwoordelijk nemen en meer dan klaar zijn om de stap naar heropening te kunnen zetten.

Stap 3 wordt mogelijk vervroegd van 9 juni naar 5 juni
In de media is te lezen dat nu de aantallen infecties en opname van coronapatiënten in ziekenhuizen dalen en het aantal vaccinaties snelt stijgt, stap drie mogelijk (gedeeltelijk of helemaal) onder voorwaarden vervroegd gezet kan worden op 5 juni a.s.
Morgen, vrijdag 28 mei, neemt het Kabinet hierover een besluit en zal minister Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dit besluit toelichten tijdens een persconferentie.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

3 juni: Eerste havendebat Zwolle 


Port of Zwolle organiseert in samenwerking met Nieuwsblad Transport op donderdag 3 juni het eerste online Havendebat Zwolle. Landelijke en regionale spelers gaan met elkaar in debat over voor de regio relevante onderwerpen.

Door de strategische ligging richting het achterland is regio Zwolle een aantrekkelijk gebied voor nieuwe partijen. Zij hebben de ambitie om de vierde economische topregio van Nederland te worden, met Port of Zwolle als belangrijke aanjager. Om deze ambitie waar te kunnen maken werkt Port of Zwolle aan een icoonprogramma. Dit icoonprogramma vormt de kern voor het Havendebat Zwolle.  
 

De onderwerpen  

Tijdens het debat komen vier belangrijke onderwerpen aan bod: Verduurzaming binnenvaart, multimodale bereikbaarheid, stikstofproblematiek en circulariteit. Zowel regionale als landelijke spelers gaan hierover met elkaar in debat. Vanuit het CBRB en de NVB zal Lijdia Pater – de Groot hieraan deelnemen als spreker. Vanuit het perspectief van de binnenvaartsector en de binnenhavens zal ze met name haar visie delen op de verduurzaming van de binnenvaart. Hier een overzicht van alle sprekers.

Port of Zwolle organiseert in samenwerking met Nieuwsblad Transport op donderdag 3 juni het eerste Havendebat Zwolle.
Kijk, luister en debatteer mee op donderdag 3 juni van14.00 uur – 16.30 uur. Mis het niet. De deelname is gratis. U kunt zich via deze link inschrijven.

Naar boven

 

Ministerie van IenW biedt Bienniumdocument transport gevaarlijke stoffen aan

Dit jaar is er nieuwe regelgeving van kracht voor veilig transport van gevaarlijke stoffen over de weg, over het spoor en over de binnenwateren. Het ADR, RID en ADN, 2021. Vanuit de sector is door het CBRB input geleverd aan Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ter voorbereiding van de vergaderingen voor het ADN 2023. Hiervoor is gebruik gemaakt van een document waarin beschreven is welke prioritaire doelstellingen Nederland heeft bij het internationale overleg over deze regelgeving.

Vanaf 2018 is de sector betrokken bij het tot stand brengen van het Bienniumdocument. Dit document is van grote waarde gebleken; bij de formulering van onze standpunten en omdat het een evenwichtig pakket van transparant afgewogen wensen en opvattingen van alle betrokken partijen liet zien. Men heeft dit document een zwaardere status gegeven door het in oktober 2020 aan de Tweede Kamer voor te leggen. De binnenvaartsector werd door het Ministerie van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereiding.

Online denksessies

Gedwongen door de huidige omstandigheden konden er echter geen ‘live’ denksessies georganiseerd worden. In plaats daarvan heeft er een virtuele vergadering plaatsgevonden. De informatie die de virtuele sessies hebben opgeleverd zijn de basis voor het nieuwe Bienniumdocument. Het eerste concept is medio september 2020 met de sector besproken. Aan het CBRB en de Koninklijke BLN-Schuttevaer was gevraagd om de beleidswensen en kennis met het ministerie van IenW te delen.

De eerste bijeenkomst

De eerste virtuele meeting met het ministerie van IenW heeft vorige jaar in de zomer plaatsgevonden. Voorafgaand aan deze meeting was er een eigen overleg met de commissie gevaarlijke stoffen CBRB-BLN. Tijdens deze vergadering is er uitvraag gedaan aan de deelnemers. Als sector is er een wensenlijst opgesteld en input geleverd om een roadmap te realiseren voor de komende twee jaar.

Het CBRB hecht grote waarde aan deze toegankelijke wijze waarop de wensen aan het ministerie kenbaar gemaakt kunnen worden en de open manier waarop zij hun roadmap delen met de sector. Naast het overleg over het Bienniumdocument heeft de sector minimaal maandelijks overleg met het ministerie over actuele gevaarlijke stoffenzaken en de voorbereidingen voor de vergaderingen van het ADN Safety Committee in Geneve.

Download hier de nieuwste versie van het Bienniumdocument. Voor vragen kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Een professionele sector kijkt vooruit 

Eind mei is de CESNI-werkgroep QP (beroepskwalificaties) bij elkaar gekomen. Wij delen graag een paar highlights uit deze vergadering met u.

Aan de hand van twee agendapunten werd er tijdens deze vergadering vooruitgekeken. In het project PLATINA3 worden de nieuwe ontwikkelingen in alternatieve brandstoffen (waterstof, methanol en elektrische energie onder hoogspanning) gevolgd. Binnen PLATINA3 zijn de deskundigen van de Maritieme Academie Harlingen (MAH) aan het onderzoeken wat deze nieuwe ontwikkelingen betekenen voor de competenties en welke bij- en omscholing hiervoor in de sector nodig zijn. Het doel hiervan is om, op eenzelfde wijze als met LNG, de voor nieuwe brandstoffen benodigde competenties te identificeren en te omschrijven. Op deze wijze kunnen we dit verankeren in ES-QIN.

Ook de ontwerpstandaarden voor de competenties van ondernemers die goederen of personen over binnenwateren willen vervoeren staan voor modernisering. Binnen CESNI wordt toegewerkt naar een op competenties gebaseerde aanpak, met eenzelfde werkwijze als bij de nautische functies. Het doel is om deze te integreren in ES-QIN. In CESNI ligt nu een voorstel klaar over hoe we dit verder gaan aanpakken.

Implementatie richtlijn erkenning beroepskwalificaties

Een belangrijk deel van de vergadering is besteed aan een doelstelling op de iets kortere termijn: De implementatie van de richtlijn erkenning beroepskwalificaties. Hierbij hebben we besproken hoe we de verandering gaan communiceren en hoe we dit in verschillende landen gaan aanpakken. Ook blijken er onder deelnemers nog een groot aantal vragen te leven over de certificaten, de uitgifte hiervan, het naast elkaar bestaan van oude en nieuwe certificaten en hoe dit administratief het beste geregeld kan worden. Het komend half jaar zal de nog de nodige informatie gedeeld worden.

De Richtlijn erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart -Richtlijn (EU) 2017/2397- zorgt ervoor dat in heel Europa de opleidingen en examens voor matroos en schipper aan dezelfde minimale eisen voldoen. Een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Oostenrijk die geslaagd is voor het examen heeft dan dezelfde vaardigheden (competenties) als een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Slowakije. Deze Europese Richtlijn is in 2017 vastgesteld. In de jaren daarna is er gewerkt aan de standaarden, de daadwerkelijke inhoud van de examens. Deze zijn te vinden in het ES-QIN

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Enquête: Inrichtingen voor het vlak van het aanvaringsschot of achter het achterpiekschot

Namens het Europese binnenvaartbedrijfsleven nemen we deel aan internationale overleggen omtrent totstandkoming en wijzigingen van de technische voorschriften voor binnenschepen in ES-TRIN. Uiteraard willen we graag met een goede onderbouwing deel kunnen nemen aan de discussies in de werkgroep CESNI/PT.

Zo is er op dit moment een interpretatievraagstuk rond de inrichtingen zich voor het vlak van het aanvaringsschot of achter het achterpiekschot bevinden. U kunt hierbij denken aan een Veth-voorstuwingssysteem of het elektrisch of hydraulische systeem van de autokraan (indien gebruikt voor de bijboot).

Wij stellen u via deze korte online enquête enkele vragen over dit specifieke onderwerp. Wilt u hieraan meewerken? U kunt dit doen tot 22 juni. Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage.

Neem bij vragen contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Update inreisregels Duitsland  

De Duitse federale overheid heeft onlangs een nieuwe toegangsverordening aangenomen. Het verschijnen van nieuwe virusvarianten vereist nog steeds maatregelen om ongecontroleerde binnenkomst vanuit het buitenland te voorkomen.

Met deze nieuwe Corona-toelatingsverordening ontstaat een landelijk toegangsregime. Deze nieuwe toelatingsverordening zet de vorige toelatingsverordening om in een bewijsplicht!

Bewijsplicht

Deze bewijsplicht geldt als men langer dan 72 uur in Nederland heeft verbleven of langer dan 72 uur in Duitsland verblijft. U bent dan verplicht een negatief testresultaat, een vaccinatie- of herstelcertificaat te overleggen!

In de huidige toegangsverordening staan herstelde en gevaccineerde mensen nu op gelijke voet met geteste personen. Dus naast een negatief testresultaat worden nu ook vaccinatie- en herstelcertificaten geaccepteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 

Op weg naar een nieuw pensioenregeling


In Nederland zijn we op weg naar een nieuw pensioenstelsel. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is bezig de afspraken te vertalen in een nieuwe pensioenwet. En wij? Wij werken door aan een nieuwe vrijwillige pensioenregeling voor onze sector.

Als sociale partners, vakbonden en werkgevers willen wij een nieuwe pensioenregeling die in ieder geval twee zaken regelt: Een passend inkomen voor later en een passend inkomen bij overlijden. Voor de nieuwe pensioenregeling speelt in Nederland een brede standaardisatie van het nabestaande pensioen.

Hoe gaat deze nieuwe standaard eruitzien?

Het nieuwe nabestaande pensioen wordt een verzekering op risicobasis. De hoogte bedraagt maximaal 50% van het pensioengevend inkomen. Er wordt geen rekening gehouden met een AOW-franchise of diensttijd. Een levenslange uitkering blijft de norm. Als werkgevers vinden wij het belangrijk om in onze eigen nieuwe regeling bij deze ideeën aan te sluiten.

Op dit moment zijn we benieuwd naar het besluit van de minister SZW over de verplichtstelling van onze pensioenregeling. Wij verwachten dat de minister SZW de verplichtstelling zal intrekken. Voor ons is een belangrijke vraag met ingang per wanneer. Dit bepaalt hoeveel tijd wij nog hebben om de overgang naar een nieuwe regeling te realiseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

EBU hybrid Event 2021


Inland Waterway Transport is key to deliver the EU Green Deal and contribute to the Sustainable and Smart Mobility Strategy

Op maandag 21 juni zal de European Barge Union (EBU) een hybride evenement organiseren, u kunt dan zelf bepalen of u erbij bent in Brussel of liever online deelneemt.

De EBU (onze Europese vertegenwoordiging) is verheugd om belangrijke sprekers en panelleden te verwelkomen op dit evenement om de uitdagingen, behoeften, initiatieven en het potentieel van IWT in het kader van het EU-beleid te bespreken. In de uitnodiging leest u meer hierover en is het programma met de sprekerslijst in te zien.
Deelname is kosteloos, u dient zich wel vooraf te registreren.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de EBU / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

IVR jaarverslag en congres

Hierbij delen wij graag het IVR-jaarverslag 2020 met u. In dit jaarverslag deelt het IVR hun activiteiten, statistieken en financiën van het jaar 2020.

Save the date!

Het jaarlijkse IVR congres is verplaatst naar later dit jaar en staat gepland op 7 & 8 oktober 2021. Mits de huidige dalende besmettings- en ziekenhuiscijfers het toelaten wil het IVR dit congres fysiek laten plaatsvinden. Aankomende maand zullen zij u op de hoogte houden van de vorderingen. Ze zullen u dan informeren over het programma, de locatie en hoe u zich kunt aanmelden voor het jaarlijkse IVR congres.

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.