Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 22 april 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 16

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Veilig reizen tussen Europese lidstaten
 2. Ministerie van IenW deelt analyse op openingsplan voor passagiersvaartsector
 3. Verslag CDNI/G vergadering Straatsburg en  rondetafelbijeenkomst deel A 
 4. Eerste wijziging van de Havenverordening Rotterdam 2020
 5. Herziening technische voorschriften passagiersschepen
 6. 1e PLATINA3 Stage evenement
 7. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Veilig reizen tussen Europese Lidstaten

Als voorzitter van het CBRB en ondernemer houd ik, net als u, alle ontwikkelingen rondom Covid-19 nauwlettend in de gaten. De eerste stappen naar een open Nederland zijn gezet. Dit brengt ons als ondernemers meer perspectief, maar we zijn nog steeds voorzichtig.

We hebben nog een lange weg te gaan maar onze logistiek draait door. De binnenvaart kan vanuit de Europese haven regio’s op lange afstanden bevoorraden. Als CBRB vinden wij het belangrijk dat dit verkeer vrij en veilig kan plaatsvinden. Om zo actief mogelijk te blijven moeten we zo goed als mogelijk kunnen blijven functioneren als branche. Daarbij moeten we niet gestopt worden aan de grens en ons personeel moet vrij op en af naar de schepen kunnen, in heel Europa. Wij zijn de modaliteit waar iedereen op moeten kunnen blijven bouwen en vertrouwen – juist in deze corona crisis-tijd.

Het vaccinatiepaspoort

Om aankomende zomer veilig en voorspoedig verkeer tussen de Europese lidstaten te faciliteren is er vanuit de Europese commissie een ‘Digital Green Certificate’ voorgesteld. Dit dient te worden uitgewerkt tot een werkbaar vaccinatiepaspoort. Met het vaccinatiepaspoort krijgt u een bewijs van vaccinatie, bewijs van negatieve test en/of een bewijs van herstel in handen. Dit kan mogelijk een hulpmiddel zijn bij het ontsluiten van onze samenleving en in een branche als de onze zijn Europese oplossingen meer dan nodig.

Als CBRB staan wij positief tegenover de mogelijkheden die deze tool zou kunnen bieden. Alleen de uitwerking en de mogelijkheden van het vaccinatiepaspoort zijn een enorme opgave die vraagt om stevige EU-coördinatie.

Heeft u nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen met ons. Een overzicht van de verantwoordelijkheden en aanspreekpunten bij het CBRB staan op onze website.

Met vriendelijke groet,

Paul Goris
Voorzitter CBRB

Naar boven

 

Ministerie van IenW deelt analyse op openingsplan voor passagiersvaartsector


Vorige week hebben de leden het openingsplan van minister de Jonge ontvangen. Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Het Ministerie van IenW heeft een analyse gemaakt met de doorwerking van dit plan en samengevat wat het plan inhoudt voor o.a. de passagiersvaartsector. De samenvatting met de belangrijkste punten hebben wij eerder deze week gedeeld met de leden.

Opening onder voorbehoud en voorwaarden

In algemene zin lopen alle vormen van bedrijfsmatig personenvervoer voor recreatie gelijk op met het openstellen van de exploitatie van culturele instellingen. Dit geldt voor rondvaartboten, riviercruiseschepen en de bruine vloot. Dit zou betekenen dat dit vervoer in het huidige openingsplan wordt meegenomen in stap 3 en onder voorwaarden op 26 mei opengesteld kan worden. Deze besluitvorming vindt plaats op 18 mei.

Een belangrijke kanttekening moet gemaakt worden: De ingangsdata van versoepelingen zijn onder voorbehoud. De situatie in de ziekenhuizen, de nieuwe virusmutaties en aantallen vaccinaties zijn uiteindelijk doorslaggevend of het Kabinet wel of geen versoepelingen zal doorvoeren.
Op 26 mei zijn samenkomsten aan boord van schepen toegestaan onder de voorwaarden:
 • Ontvangst van max. 30 personen per zelfstandige ruimte
 • Max. 4 personen aan tafel bij horecagelegenheden op binnen locaties
Verder blijven de basisregels van kracht zoals; handen wassen, 1,5 meter afstand houden, laat je testen en blijf thuis bij klachten.

Bij ieder besluitvormingsmoment wordt opnieuw bezien wat de ruimte is voor versoepeling. Daarnaast wordt de besluitvorming ten aanzien van onder meer groepsgrootte, de 1,5 meter afstandseis en mondkapjes nader uitgewerkt.
 
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen? Download hier het huidige openingsplan of neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Verslag CDNI/G vergadering Straatsburg en  rondetafelbijeenkomst deel A  

De vergaderingen van de CDNI/G-werkgroep worden tweemaal per jaar gehouden. Hierbij worden de EBU en ESO als geaccrediteerde organisaties uitgenodigd om hun mening te geven.
Ook geven zij een bijdrage bij het overleg van de verdragsluitende partijen. De beslissingen worden uitsluitend door de verdragsluitende partijen van het CDNI-verdrag genomen. Daarnaast informeren wij u graag over de Rondetafelbijeenkomst deel A. Deze bijeenkomst heeft dit jaar voor de eerste keer plaatsgevonden. 

Dit artikel geeft u een kort overzicht over de onderwerpen die tijdens de vergadering van 6-8 april 2021 aan bod zijn gekomen. Het CDNI-verdrag is in drie delen opgedeeld. De wijzigingen per onderdeel en het verslag van de rondetafelbijeenkomst kunt u lezen door op onderstaande links te klikken;  
• Deel A: Olie- en vethoudend afval 
• Rondetafelbijeenkomst deel A
• Deel B: Lading gerelateerd afval 
• Deel C: Overig scheepsbedrijfsafval 

Deel A: Olie- en vethoudend afval 


Het jaar 2021 is voor deel A begonnen met een verhoging van de verwijderingsbijdrage naar €8,50/ 1000L accijnsvrije gasolie. Deze verhoging is noodzakelijk gebleken om de disbalans in de kosten van het systeem en de opbrengsten, die in de afgelopen jaren is ontstaan, te kunnen corrigeren. Hoewel dit de eerste verhoging is geweest sinds de invoer van het verdrag in 2011, is de verwachting voor nu dat ook in de aankomende jaren de kosten zich in een gelijke trend zullen blijven ontwikkelen. Het is daarom van belang om nu binnen het verdrag met elkaar te kijken naar oplossingen om ook in de toekomst het behoud van het internationale systeem zeker te kunnen stellen.

Rondetafelbijeenkomst deel A

Geheel gewijd aan dit onderwerp heeft er op 8 april een eerste Rondetafelbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft de sector aangegeven dat ze in de basis tevreden is met de huidige opzet van het netwerk van afgiftepunten, maar dat het wel van belang is dat er gekeken gaat worden naar de (kosten)efficiëntie van het netwerk. De cijfers hebben in ieder geval aangetoond dat in de afgelopen jaren de totale hoeveelheid afgegeven bilgewater aanzienlijk is afgenomen. Daarnaast zijn in de komende jaren ontwikkelingen te verwachten op het gebied van alternatieve voortstuwing. Dit heeft gevolgen voor de totale afgifte. Aan de kostenkant moet ook worden gerekend met vlootvernieuwing van (dubbelwandige) bilgeboten, die hogere exploitatiekosten met zich meebrengen.

Binnen het afvalsysteem ontbreekt er op dit moment de stimulans om de totale productie van afval te verminderen. Een mogelijke richting hiervoor zou het inregelen van een vaste en variabele

 

component voor de bijdrage kunnen zijn; de vervuiler betaalt en wie innoveert in schone schepen wordt beloond.  In het algemeen is aangegeven dat er vanuit de sector meer behoefte is aan inzicht en transparantie over de totale exploitatie van het afvalsysteem. Waar betaalt men nu precies voor? Ten behoeve van dit proces heeft het IWT-platform in maart een enquête opengezet, waarin de gebruikers van het afvalsysteem hun mening kunnen delen over dit belangrijke dossier. 

Digitalisering vormt inmiddels ook binnen het CDNI een relevant thema. Hoe gaan we in de komende jaren de gebruikelijke documenten en formulieren gereed maken voor digitaal gebruik? En hoe zorgen we ervoor dat er op de juiste manier wordt omgegaan met privacy, authenticatie en identificatie van de gegevens van personen en organisaties? De komende maanden zal hiervoor een roadmap worden ontwikkeld. 

Deel B: Lading gerelateerd afval 


De ratificatie van het aangepaste CDNI-verdrag is nog steeds werk in uitvoering, en daarmee ook het ontgassingsverbod in het verdragsgebied. België, Frankrijk en Zwitserland hebben het aangepaste CDNI-verdrag tot op heden helaas nog niet geratificeerd. Op basis van de laatste gesprekken met deze drie landen verwachten wij niet dat dit nog in 2021 volledig zal worden afgerond.
Daarom is er vanuit de EBU en ESO in maart een brief gestuurd naar deze landen, met daarin het dringende verzoek om de noodzakelijke stappen te nemen. Verder uitstel leidt alleen maar tot ongewenste problematiek en mogelijke nationale beperkingen rondom het ontgassen van tankschepen. Wij kunnen niet vaak genoeg benadrukken hier zo snel mogelijk vanaf te willen. Parallel aan het aankomende ontgassingsverbod werken we druk aan een update van de losverklaring voor de tankvaart. De komende maanden zullen we u hier verder over informeren. 

Deel C: Overig scheepsbedrijfsafval  

Het belangrijkste thema vormde de invoer van de CDNI-regels voor afvalwater voor passagiersschepen, geschikt voor 12 tot 50 passagiers. Het CDNI beschrijft dat lidstaten zorg moeten dragen voor de infrastructuur van de afgiftepunten. De eerste stap voor deze infrastructuur kan de sector niet maken. De problematiek rondom deze infrastructuur moet goed worden besproken, anders komt het niet van de grond.  

In de speciale CBRB nieuwsbrief van begin maart, met daarin een terugkoppeling van de werkgroep technische voorschriften CESNI/PT hebben we uitvoerig aandacht besteed aan het onderwerp voorzieningen voor het 

verzamelen en verwijderen van huishoudelijk afvalwater, alsmede een verwijzing naar de effectrapportage uitbreiding lozingsverbod passagiersschepen. Een reactie op deze effectrapportage wordt binnenkort ingediend bij zowel CESNI als het CDNI.  

Voor wat betreft de afgifte van overig afval is er opnieuw gesproken over het belang van een uniforme systematiek in alle verdragsstaten. De huidige vorm, waarin er verschillende (betaalde) systemen actief zijn, leidt uiteindelijk ook tot negatieve effecten.  

Wilt u meer toelichting op een van de bovenstaande onderwerpen? Voor uitgebreidere informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 

Eerste wijziging van de Havenverordening Rotterdam 2020

De Havenverordening Rotterdam 2020 is aangepast. Dit naar aanleiding van recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Zo wordt aandacht besteed aan verantwoord sjorren.

Onderzoek heeft uitgewezen dat door de bemanning van zeeschepen in het havengebied varend aan containers worden gesjord. Dit is ongewenst aangezien het varend sjorren van containers een zeer risicovolle activiteit betreft. Om ongevallen bij deze activiteit zoveel mogelijk te voorkomen is er een algeheel verbod voor zeeschepen ingesteld op het varend sjorren van containers in havenbekkens en op de Rijksvaarwegen.

Ook is artikel 4.7 van de Havenverordening (lading die in het buitenland is ontsmet) aangepast.

Dit n.a.v. een incident in de binnenvaart met fosfine. In het plan van aanpak ligt een grote verantwoordelijkheid bij de gassingsleider. Door in het tweede lid de verantwoordelijkheid voor de naleving van het plan aanpak bij “eenieder” neer te leggen is het mogelijk om de persoon aan te spreken die de werkzaamheden op basis van het plan van aanpak ook daadwerkelijk uitvoert of laat uitvoeren.

In dit Gemeenteblad kunt u de wijzigingen lezen. De gewijzigde Havenverordening Rotterdam 2020 is per 21 april 2021 van kracht.

Heeft u vragen over deze wijzigingen? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

Herziening technische voorschriften passagiersschepen


Op 21 en 22 april vindt een (online) bijeenkomst van de werkgroep CESNI/PT/PAX plaats. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende Europese lidstaten, van klassenbureaus, de scheepsbouwsector en natuurlijk de passagiersvaart zelf (EBU en IG Rivercruise).
Op de agenda staan een aantal belangrijke onderwerpen, waaronder;
 1. Personen met beperkte mobiliteit.
 2. Kookstellen in lounges en open kookstations in passagiersruimten.
 3. Overgangsbepalingen.
Met betrekking tot bovengenoemde agendapunten zijn diverse wijzigingsvoorstellen ingediend. Deze zullen tijdens deze bijeenkomst worden besproken. Na afloop van de bijeenkomst zullen wij u verder informeren over de ontwikkelingen.

Naar boven

 
1e PLATINA3 Stage evenement:


‘Een vruchtbare bijeenkomst over de toekomst van de binnenvaart.’


Meer dan 300 experts en belanghebbenden kwamen op 7 en 8 april 2021 bijeen voor het eerste PLATINA3 Stage-evenement genaamd "The Budapest Sessions".
De grote interesse voor dit online event toonde aan hoe belangrijk het is om het vervoersbeleid over de binnenwateren op Europees niveau aan te pakken. Dit benadrukte ook de voorzitter van de Donau-commissie, Liubov Nepop, tijdens de opening.

NAIADES III
Het NAIADES III-actieplan voor het IWT-beleid in Europa werd gepresenteerd door Daniela Rosca van EC/DG MOVE. Dit actieplan is erop gericht de digitalisering te vergroten, het modale aandeel met passende infrastructuur te vergroten en de ontwikkeling naar emissievrije binnenvaart te verzekeren. Een duidelijke investeringsroadmap met publieke en private middelen is hiervoor noodzakelijk. Het PLATINA3-project, waar wij nauw bij betrokken zijn, zal de implementatie van NAIADES III ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan; het verstrekken van routekaarten en een duidelijke visie op de digitalisering van de sector.
Daarnaast biedt het PLATINA3-project ook een platform aan nieuwe technologieën voor alternatieve brandstoffen en het vergroten van het draagvlak voor innovatieve technieken.

Innoveren door te inspireren
De opening werd gevolgd door onder andere een aantal technische sessies welke aandacht schonken aan de energie-etikettering en de financierbaarheid van de vergroening van de binnenvaartvloot. De dagen werden afgesloten met inspirerende toespraken van van IWT-ondernemers Sebastiaan van der Meer (Sendo Shipping) en Paul Ivanov (Trading Line).

Bent u benieuwd naar alle presentaties? Deze zijn hier te downloaden.

Het 2de PLATINA3 evenement staat gepland op 19 en 20 oktober in Straatsburg: Save this date!
Wilt u meer weten over onze bijdrage aan dit project? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

 • 26 april 2021 - CBRB gesloten
 • 27 april 2021 - Koningsdag, CBRB gesloten
 • 6 Mei 2021 - Webinar ‘Ports and Inland Waterways: Together Towards Zero Incidents!’

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.