Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 1 april 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 13

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Boegschroefbediening
 2. Overleg met Europese Commissie over problemen in de containervaart
 3. CBRB: ‘Frustratie binnenvaart door verschuivende tijdsvensters havens’
 4. Blokkade Suezkanaal: gevolgen voor de supply chain
 5. Modal Shift regeling binnenvaart en spoor
 6. Jaarverslag 2020 - IWT Platform
 7. Enquête over de verwijdering van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval volgens deel A van het CDNI
 8. Nieuwe editie Havenlocaties 2021 gepubliceerd
 9. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Boegschroefbediening

In de afgelopen jaren is het onderwerp boegschroefbediening een regelmatig terugkerend punt van discussie geweest bij het certificeren van binnenschepen. Met deze brief aan de certificeerde instellingen bekrachtigd de Inspectie Leefomgeving en Transport dat de boegschroefbediening aan boord van binnenschepen te allen tijde moet voldoen aan de nu geldende voorschriften.

Dit geldt zowel voor boegschroefbedieningen die verplicht zijn aangebracht als de exemplaren die vrijwillig zijn geplaatst. Werkinstructies en tabellen die in het verleden werden toegepast voor het certificeren van binnenschepen maken geen deel uit van het nu geldende normenkader en mogen niet gebruikt worden. De voorschriften voor de boegschroefbediening staan in ES-TRIN, zie onder meer de artikelen 6.06, lid 1, en artikel 7.04 lid 8. Relevant is artikel 7.04 lid 9 ES-TRIN.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Overleg met Europese Commissie over problemen in de containervaart

Congestie in de container(binnen)vaart, en het functioneren van de mondiale supply chain in bredere zin, is al jaren een belangrijk aandachtspunt voor het CBRB.
 
Inmiddels is deze problematiek ook op Europees niveau aangekaart. De afgelopen maanden heeft onze Europese koepelorganisatie EBU (bilaterale) gesprekken gevoerd met Europese brancheorganisaties van onder meer deepseaterminals, verladers, expediteurs en zeehavens, om dit probleem gezamenlijk op te pakken en een beroep te doen op de Europese Commissie om haar verantwoordelijkheid te nemen en het functioneren van de hele keten te onderzoeken.
 
Op 25 maart organiseerde de Europese Commissie (DG MOVE en DG COMP) daarom een overleg. De belanghebbende partijen waren uitgenodigd: de Europese brancheorganisaties van verladers (ESC), expediteurs (CLECAT), deepseaterminals (FEPORT), rederijen (WSC en ECSA), zeehavens (ESPO) en binnenvaart (EBU).
 
Alle partijen kregen de gelegenheid hun specifieke klachten / problemen toe te lichten. De EBU heeft deze verklaring afgelegd. De klachten van ESC en CLECAT (verladers en expediteurs) zijn commercieel georiënteerd; zij verzetten zich vooral tegen de dominante positie van de rederijen, de hoge tarieven, en de capaciteitsproblemen. Zij riepen de Europese Commissie op om de Block Exemption Regulation (kartelvrijstelling voor rederijen) opnieuw kritisch tegen het licht te houden. De WSC (rederijen) verdedigde zich door alle verstorende factoren te benoemen (waaronder COVID-19 en, heel actueel, het incident in het Suez-kanaal) en te benadrukken dat het afgelopen jaar een stresstest was voor het systeem dat uiteindelijk overeind is gebleven: het heeft meebewogen maar is niet gebarsten. Voor de EBU zijn de commerciële aspecten minder relevant; ons gaat het vooral om de operationele aspecten en het structurele functioneren van de keten als geheel.
 
De Europese Commissie heeft vooral geluisterd, en was terughoudend om toezeggingen te doen. Desalniettemin is door de andere stakeholders nadrukkelijk een beroep op de Europese Commissie gedaan om dit probleem op te pakken. “We need more than just a shoulder to cry on”, vatte één van de deelnemers het treffend samen.
 
Er zal nog wel wat lobbywerk nodig zijn om de Europese Commissie tot concrete actie te bewegen. Ondertussen wordt het overleg binnen de Europese brancheorganisaties voortgezet, zowel bilateraal als gezamenlijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CBRB: ‘Frustratie binnenvaart door verschuivende tijdsvensters havens’

Er is steeds meer hinder in de havens van Rotterdam en Antwerpen door verschuivende Cargo Opening Times (COT) en Cargo Closing Times (CCT), de tijdspannen waarbinnen containers kunnen worden aangeleverd voor export op de zeehaventerminals. Verschuivingen zorgen volgens het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) niet alleen voor verstoorde planningen, maar ook voor frustratie tussen achterlandvervoerders en hun opdrachtgevers.

Het CBRB spreekt van een ‘steeds grilliger patroon in de aankomsten van de zeeschepen’. Recent voer minder dan de helft van de mondiale containerlijnvaart volgens schema, en na de Suezblokkade zal dat er voorlopig niet beter op worden. Dit gegeven in combinatie met de trend in vernauwing van de COT en CCT door ruimtegebrek bij de zeehaventerminals, draagt volgens het CBRB in belangrijke mate bij aan verstoringen.

Binnenvaart
Frank Reijerse, secretaris containers & logistiek van het CBRB: ‘Het betekent dat reeds geboekte en inmiddels op de inlandterminals beschikbare, of zelfs al in het binnenvaartschip staande, containers niet op de zeehaventerminals ingeleverd kunnen worden.’

In dat geval moet er volgens Reijerse ook gekeken worden naar alternatieve loslocaties of ‘in het ergste geval’ het weer retour meenemen van de lading. Dit kan volgens hem ook gevolgen hebben voor de importcapaciteit terug naar het achterland.

Lees het gehele artikel met Frank Reijerse op de website van Nieuwsblad Transport.

Naar boven

 

Blokkade Suezkanaal: gevolgen voor de supply chain  

De partijen in de Logistieke Alliantie (CBRB is één van deze partijen) hebben overleg gevoerd over hoe de verwachte drukte als gevolg van het opheffen van de Suezblokkade in gezamenlijk overleg zo goed mogelijk kan worden afgehandeld. Tijdens het overleg zijn mogelijke scenario’s, te verwachten knelpunten, het belang van adequate informatievoorziening, en mogelijke oplossingen besproken.
 
Op dit moment is nog niet duidelijk wat de gevolgen voor het logistieke proces in de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen precies zullen zijn. Naar verluidt liggen er zo’n 60 schepen bestemd voor Rotterdam in de file in het Suezkanaal te wachten; diverse andere schepen zijn omgevaren via Kaap de Goede Hoop. Een en ander zal afhangen van de (aangepaste) vaarschema’s van rederijen en van maatregelen op de deepseaterminals. Voor hen geldt dat de focus vooral zal liggen op de kadeplanning en yardmanagement.

Diverse mogelijke oplossingsrichtingen zullen, in overleg tussen de betreffende stakeholders, nader uitgewerkt worden: flexibeler openingstijden van warehouses in het achterland, mogelijke bufferlocaties voor containers, het inventariseren van stremmingen vanwege onderhoud aan de infrastructuur (weg, water, spoor), mogelijk aangepaste COT/CCT.
 
De aandacht is nu vooral gericht op de operationele gevolgen van de Suezcrisis voor operationele kwesties als: afhandeling, congestie, beschikbaarheid containers.
 
Maar daarnaast blijven wij het structurele probleem in de wereldwijde containervaart benadrukken. Het wordt steeds duidelijker dat de schaalvergroting in de lijnvaart een grens heeft bereikt. Het vastlopen van de Ever Given is niet de oorzaak van de problemen die we straks in Rotterdam en Antwerpen gaan ervaren, maar het is een symptoom van de structurele weeffout in het systeem die wij al geruime tijd onder de aandacht brengen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Modal Shift regeling binnenvaart en spoor

Na vele gesprekken door onder andere het CBRB met een aantal andere organisaties waaronder evofenedex, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Topsector Logistiek is vanaf vandaag de regeling Modal Shift formeel rond en inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Connekt, in opdracht van de Topsector Logistiek zal de uitvoering hiervan op zich nemen. In totaal is voor Modal Shift voor de jaren 2021 – 2024 een bedrag uitgetrokken van 40 miljoen voor de binnenvaart en 9 miljoen voor spoorvervoer.
Start met 2,5 miljoen voor verplaatsing goederenvervoer naar water en spoor
Meer goederenvervoer over water of via het spoor in plaats van over de weg. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot. Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven gaan ondernemers in de logistiek helpen om de verplaatsing van het goederenvervoer naar water en spoor – de Modal Shift - te maken. Ze trekken om ze daar bij te ondersteunen een bedrag van 2,5 miljoen euro uit, waarvan 1,5 miljoen voor de binnenvaart. Logistieke bedrijven die kleine of middelgrote transporten verzorgen, komen in aanmerking voor financiële steun als ze ladingen bundelen.

Minister Van Nieuwenhuizen: “We moeten onze wegen ontlasten en industrie en havencomplexen moeten bereikbaar blijven. Dat is geen wens maar noodzaak. Met deze regeling kunnen we minstens 1000 vrachtwagens per dag van de weg halen. En niet onbelangrijk: dit is een steuntje in de rug voor ondernemers zodat ze de shift ook echt kunnen maken.”

Dagelijks 2.000 containers van de weg
Het ministerie van IenW zet de komende jaren samen met de provincies, de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie in op een Modal Shift. Meer vervoer van goederen via water en spoor in plaats van de weg is ook belangrijk omdat door de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat de druk op het wegennet zal toenemen. Rijkswaterstaat vervangt of renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Voor de periode 2020-2024 willen de betrokken partijen op de corridors Rotterdam-Venlo en Rotterdam-Arnhem/Nijmegen dagelijks 2.000 containers van de weg te ‘shiften’ naar de binnenvaart. Dat betekent dagelijks 1.000 vrachtwagens minder op de weg. 

Staatssecretaris van Veldhoven: “Voor het maken van de overstap van weg naar water of spoor is lef nodig. Het vraagt van ondernemers een andere manier van denken, want natuurlijk gaat vervoer per boot of trein anders dan via een vrachtwagen. Maar het is noodzakelijk dat we de omslag maken om de transportsector te verduurzamen.”
 
Aanvraag
Ondernemers die werk willen maken van een Modal Shift kunnen vanaf 1 april 2021 een aanvraag indienen met een maximum van 500.000 euro per project. Daarvoor is nodig dat ze met een concreet voorstel komen hoe ze goederen willen verplaatsen van weg naar water of spoor. Voor ondernemers die hun transport willen verplaatsen naar het water geldt dat ze actief moeten zijn op de route tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo. Aanvragen voor deze eerste regeling kunnen tot uiterlijk 1 september 2021 worden ingediend bij uitvoeringsorganisatie Connekt.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.containersvanwegnaarnaarbinnenvaart.nl

Naar boven

 

Jaarverslag 2020 - IWT Platform

Het IWT Platform heeft het jaarverslag van 2020 gepubliceerd. Het voorwoord van het IWT Platform jaarverslag 2019 stond in het teken van jongleren van meerdere taken en er moet gezegd worden dat 2020 daarin niet anders is gebleken. Er is een solide vooruitgang geboekt met betrekking tot de structuur van het Platform. Echter heeft de COVID-19 pandemie effect gehad op de interne en externe zaken van het IWT Platform.

In dit jaarverslag een overzicht van de werkzaamheden en resultaten op het gebied van:
 • Innovatie en Vergroening
 • Milieu en Veiligheid
 • Sociale zaken en Onderwijs
 • Nautiek en Techniek
 • Infrastructuur
Wat is het IWT Platform?
Het Europese IWT-platform is een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecoördineerd door de twee Europese binnenvaartbrancheorganisaties: EBU en ESO. Het Platform versterkt de sector door proactief deel te nemen aan de besluitvormingsprocessen met betrekking tot de gebieden die worden bestreken door de IWT-commissies. Het platform, dat relevante expertise van zowel EBU als ESO samenbrengt, is gevestigd in Brussel, dicht bij het hart van de Europese beleidsvorming binnen het binnenvaart. Verschillende collega's van het CBRB/EBU spelen een zeer actieve rol in de verschillende IWT-commissies.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het IWT Platform

Naar boven

 

Graag uw mening:

over de verwijdering van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval volgens deel A van het CDNI

Per 1 januari 2021 is de verwijderingsbijdrage met één euro verhoogd tot €8,50 per 1000 liter accijnsvrije gasolie. Voorafgaand aan dit besluit zijn er uitvoerige discussies gevoerd over de samenhang tussen de kosten voor het netwerk van ontvangstinrichtingen voor de afgifte van het afval en het te verwachte dan wel het benodigde service level. Deze discussies hebben uiteindelijk geleid tot een grote diversiteit aan meningen over dit onderwerp.

Het doel van deze enquête is om inzicht te verkrijgen in de mening van de gebruikers van het systeem. De enquête is ontwikkeld voor zowel individuele scheepseigenaren als rederijen. Door het beantwoorden van deze enquête kunt u gebruik maken van de gelegenheid uw mening te geven in dit belangrijke dossier.

Klik hier voor meer informatie over deze enquête en om uw mening te geven. 
De enquête is nog maar kort beschikbaar en dan gaan wij de resultaten verwerken
Voor meer informatie kunt contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe editie Havenlocaties 2021 gepubliceerd

De nieuwste editie van het magazine Havenlocaties Nederland is gepubliceerd met maar liefst 80 pagina's over logistieke hotspots, goederenvervoer, overslag, toekomstbestendige havens, investeringen in vaarwegen, samenwerking en verduurzaming in de sector. 

Deze editie is samengesteld in samenwerking met 38 partijen, waaronder de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en meer;

 • Havenbedrijven / havenlocaties 
 • Containerterminals / logistieke dienstverleners 
 • Vastgoedprofessionals 
 • Branche- en belangenorganisaties / overheid 
 • Kennisinstituten / toeleveranciers
Klik hier om de editie Havenlocaties 2021 te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.