Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 25 maart 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 12

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Ladingdampen bij afgeven ontgassingsinstallatie
  2. Verstoringen in zeehavens door verschuivende opening en closing times
  3. Oproep aan België, Frankrijk en Zwitserland tot ratificatie van de nieuwe CDNI-ontgassingsvoorschriften
  4. Logistieke keten slaat handen ineen voor soepele invoering CVB
  5. Brand aan boord
  6. Save the Date 7 en 8 april PLATINA3 Boedapest-sessies
  7. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Ladingdampen bij afgeven ontgassingsinstallatie

In de Taskforce Varend Ontgassen is de vraag opgeworpen hoe ladingdampen aangemerkt moeten worden wanneer ze vanuit het ladingtanks van een schip worden overgebracht naar een ontgassingsinstallatie. Specifiek is de vraag gesteld of deze ladingdampen moeten worden aangemerkt als een afvalstof óf als een product. Deze vraag is van belang met het oog op het toepasselijk vergunningenregime.

Deze vraag was aan de orde, omdat de gebruikte definities in het CDNI en de Europese Kaderrichtlijn afval (Kra) niet gelijk zijn. Om de totstandkoming van proeven met ontgassingsinstallaties meer te stimuleren, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) destijds haar steun uitgesproken voor een benadering waarbij de ladingdampen (vooralsnog) als product worden aangemerkt en niet als afvalstof. Met de overige landen die deel uitmaken van het CDNI-verdrag zou ondertussen worden besproken hoe zij de afgegeven ladingdampen aanmerken.

Minister Cora van Nieuwhuizen van het ministerie van IenW laat middels een brief aan de Taskforce Varend Ontgassen weten dat er gesproken is met de andere landen. Daaruit is gebleken dat vrijwel elke verdragsstaat de afgegeven ladingdampen aanmerkt als een afvalstof en daarbij dus aansluit bij hetgeen de Europese Kaderrichtlijn afval (Kra) voorschrijft. Gelet op de uitkomsten van de bespreking in het CDNI en de relevante juridische kaders moet de minister concluderen dat het juridisch gezien de meest veilige keuze is om de afgegeven ladingdampen aan te merken als afvalstof. Hiermee wordt het risico van strijdigheid met de Kra vermeden en wordt een keuze gemaakt die aansluit bij de wijze van handelen in onze buurlanden. 

De minister hoopt dat het advies van het ministerie kan bijdragen aan het vergunnen van succesvol geteste ontgassingsinstallaties, waarbij de toekenning van het predicaat "afval" op het moment van afgifte een circulaire toepassing niet in de weg hoeft te staan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Verstoringen in zeehavens door verschuivende opening en closing times

De afgelopen periode is er in een toenemende mate sprake van hinder door de verschuivende Cargo Opening Times (COT) en Cargo Closing Times (CCT), het moment waarbinnen containers kunnen worden aangeleverd voor export op de zeehaventerminals, in de havens van Rotterdam en Antwerpen.
Klik hier om de infographic te vergroten en de aanvullende informatie te lezen. 
Het effect zorgt niet alleen voor verstoorde planningen, maar ook voor frustratie tussen achterlandvervoerders en hun opdrachtgevers. Waar de reactie van opdrachtgevers in de richting van de achterlandvervoerders in eerste instantie logisch lijkt, ligt de daadwerkelijke oorzaak en daarmee ook de invloed op het effect bij een andere schakel binnen de logistieke keten. Het steeds grilligere patroon in de aankomsten van de zeeschepen (momenteel vaart minder dan de helft van de mondiale containerlijnvaart volgens schema) in combinatie met de trend in vernauwing van de COT en CCT (door ruimtegebrek bij de zeehaventerminals), dragen in belangrijke mate bij aan het ontstaan van de huidige problematiek.

De COT en CCT vinden hun oorsprong in de schaalvergroting en daarmee ook de grotere callsizes bij de zeeschepen. De CCT is vooral bedoeld om op enig moment voorafgaand aan de aankomst van het zeeschip alle geboekte containers (zowel fysiek als administratief in orde) op de zeehaventerminal binnen te hebben. De COT is juist bedoeld om te voorkomen dat er vroegtijdig al grote hoeveelheden containers bestemd voor de export op de zeehaventerminal worden aangeleverd, met het gevaar op onder andere overbelaste stacks en het vastlopen van de terminal. Voor aanvang van de COT worden containers niet aangenomen door de zeehaventerminal. Dat geldt ook voor containers die al onderweg zijn vanaf het achterland en bij aankomst in de zeehaven worden geconfronteerd met een aangepaste COT en CCT.

Leidende factor voor deze twee timestamps is de Estimated Time of Arrival (ETA) van het zeeschip. Echter, zodra de ETA van het zeeschip wijzigt of de boeking door de rederij wordt doorgeschoven naar een volgende afvaart (rollover), heeft dit in veel gevallen ook effect op de eerder bepaalde en inmiddels in de keten gecommuniceerde COT en CCT van de boeking. Met name door de aanhoudende schaalvergroting in combinatie met het grillige patroon in de Actual Time of Arrival van de zeeschepen is het effect van een vertraagde en/of een gewijzigde rotatie van het zeeschip op het onderliggende proces steeds duidelijker zichtbaar geworden. Dit onderstreept het belang van correcte en geactualiseerde informatie tussen en het nemen van verantwoordelijkheden door de juiste partijen in de logistieke keten.

Een belangrijke rol in de informatiestroom rond de ETA, de COT en de CCT is weggelegd voor de partij die de exportboeking bij de rederij heeft geplaatst, veelal verladers of expediteurs. In de in het najaar van 2019 gepubliceerde guideline containerbinnenvaart is reeds aandacht besteed aan de specifieke rol van deze partijen en het informeren van de achterlandvervoerders over wijzigingen die optreden in de planning van hun containers. Het vervoer per achterlandmodaliteit is feitelijk een afgeleide van de exportboeking en de daaraan gekoppelde parameters, de achterlandvervoerder heeft verder geen directe invloed op deze randvoorwaarden.

Bij een aanpassing van de ETA van het zeeschip of in geval van een doorgeschoven exportboeking is het van belang dat de verlader of expediteur zich primair via de rederij op de hoogte laat stellen van de wijziging en de gevolgen. Vervolgens dienen de verlader of de expediteur er zorg voor te dragen dat de actuele informatie bij de achterlandvervoerder terecht komt, zodat ook zij tijdig kunnen anticiperen op de veranderende omstandigheden. In het geval van achterlandvervoer zijn de actuele COT en CCT voor een exportboeking vervolgens bepalend of de container wel of niet kan vertrekken richting de zeehaven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Oproep aan België, Frankrijk en Zwitserland tot ratificatie van de nieuwe CDNI-ontgassingsvoorschriften

De EBU (waar het CBRB is aangesloten) en ESO roepen België, Frankrijk en Zwitserland op tot aannemen van de nieuwe
CDNI-ontgassingsvoorschriften. Gezien het belang van deze regelgeving voor de binnenvaart doen zij een beroep op deze staten om de nodige stappen te nemen om de bekrachtiging zo spoedig mogelijk te doen. Lees hier de oproep van de EBU en ESO.


Het zou zeer betreurenswaardig zijn als het ratificatieproces voortduurt, aangezien het risico bestaat dat er nationale verboden worden geïmplementeerd. Dit leidt weer tot de situatie, zoals in het verleden, dat er een lappendeken van regelgeving ontstaat. Vooral "afvaltoerisme" moet worden vermeden.

De nieuwe voorschriften beogen de geleidelijke invoering van een ontgassingsverbod in het toepassingsgebied van het CDNI om te voorkomen dat milieugevaarlijke gasvormige ladingrestanten in de atmosfeer terechtkomen. Deze dampen blijven na lossing achter in de ladingtanks van tankschepen en moeten in veel gevallen worden verwijderd voordat vanuit veiliheids- of kwaliteitsoogpunt de volgende lading kan worden geladen. Als stoffen wel "op elkaar" mogen worden geladen, geldt dit ook als de dampen niet via een dampretourleiding naar een tank aan de wal afgevoerd kunnen worden. De zes lidstaten van het CDNI zijn deze nieuwe voorschriften overeengekomen, die voorzien in de vereiste procedures en faciliteiten voor de inname en verwerking van deze gasvormige ladingrestanten.

Nederland, Duitsland en Luxemburg hebben de akte reeds aangenomen en bekrachtigd. De binnenvaartbrancheorganisaties dringen aan op een snelle ratificatie door België, Frankrijk en Zwitserland.

Lees meer over de invoering en toepassing van de nieuwe ontgassingsvoorschriften.

Naar boven

 

Logistieke keten slaat handen ineen voor soepele invoering CVB

Op 1 oktober 2021 voert de Douane stapsgewijs in de Nederlandse havens het CVB (Container Vrijgave Bericht) in. De procedure voor het indienen van nadere aangiften voor goederen van buiten de Europese Unie verandert hierdoor aanzienlijk. Dat geldt voor containers, maar óók voor trailers, stukgoed en bulklading.

De introductie van het CVB heeft grote impact op de logistieke keten. De website voorbereidophetcvb.nl helpt alle schakels daarom zich goed op het CVB voor te bereiden. Op de website kunnen aangevers via de CVB Keuzehulp eenvoudig een slimme keuze maken voor hun toekomstige werkwijze. Door bijvoorbeeld over te stappen op een voorafaangifte plus automatisch aanbrengbericht gaat de douaneafhandeling zelfs efficiënter dan voorheen.
 
Breed gedragen initiatief
De website voorbereidophetcvb.nl en de aansluitende campagne zijn een gezamenlijk initiatief van Portbase, Nederlandse Douane, Fenex, evofenedex, VRC, VRTO (Deltalinqs), TLN, het CBRB en de Alliantie Douane Software. De ambitie is om samen de logistieke keten te activeren tijdig klaar te zijn voor het CVB. Ook na de introductie gaan ladingstromen dan steeds snel door de havens. Nederland kan zo zijn vooraanstaande positie als dé Europese logistieke hub verder verstevigen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Brand aan boord

Werken in de binnenvaart is werken in vrijheid en dicht bij de natuur. Maar ook werken met risico’s. Deze keer willen we er één specifiek risico uitlichten: brand aan boord.

Brand komt gelukkig weinig voor, maar breekt er brand uit dan heeft u weinig tijd om te reageren. En lukt het om uw hoofd bij hitte en rook nog koel te houden? Het helpt als u bekend bent met algemene regels, waar is de brandmelder en het brandblus apparaat, hoe werkt het en wat zijn de vluchtwegen?
 
Ook belangrijk is om samen te werken aan het voorkomen van brand en het beperken van de schade. Algemene preventieve maatregelen als zorgen voor voldoende brand- en rookmelders en instructie voor bemanningsleden liggen voor de hand. Het Platform Zero Incidents heeft twee handige hulpmiddelen: Branche RI&E
Wilt u zicht krijgen of houden op alle risico’s? Daar heeft onze sector een erkende Branche RI&E voor. De leden van CBRB kunnen de vragenlijsten met een voor hen gratis digitale RI&E tool makkelijker invullen. Ook kan met deze tool een digitaal Plan van Aanpak worden gemaakt.
Voor meer informatie of inschrijven voor de digitale tool kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Save the Date 7 en 8 april PLATINA3 Boedapest-sessies

Samen met de partners heeft het PLATINA3-team een ​​interessant programma opgesteld voor de komende sessies in Boedapest op 7 en 8 april, georganiseerd door de Donaucommissie. U kunt online sessies bijwonen van de nieuw gekozen voorzitter van de Donaucommissie, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van de Donaulanden, leden van het Europees Parlement en van het bedrijfsleven.

De openingssessie wordt gevolgd door 7 thematische sessies, die ingaan op de belangrijkste uitdagingen en kansen in de binnenvaart, zoals de transitie naar emissievrije scheepvaart, de integratie van de binnenvaart in toeleveringsketens en slimme waterwegen en autonome navigatie. Wij willen in het bijzonder uw aandacht vragen voor sessie 7 - Competentiegerichte training - inspiratie voor (toekomstige) bemanningsleden die kunnen voorzien in toekomstige behoeften.

Bekijk hier de ontwerpagenda om alvast een idee te krijgen van de verscheidenheid aan onderwerpen die worden behandeld.

Aanmelden
De PLATINA3 Boedapest-sessies bieden een unieke gelegenheid om ideeën uit te wisselen met experts en beleidsmakers en om kennis te maken met de laatste ontwikkelingen. Klik hier om u aan te melden voor dit evenement. Er zijn al veel aanmeldingen binnen voor de verschillende sessies. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden. 
 

Denktank PLATINA3

Onder de paraplu van PLATINA3 is een denktank gevormd die tot zomer 2023 belangrijke ontwikkelingen en kennis bij elkaar brengt. Binnen het werkpakket banen en vaardigheden leiden we het gesprek over de vertaling van automatisering en nieuwe brandstoffen in beroepskwalificaties en her- en bijscholing.

Begin 2021 hebben wij in een nieuwsbriefspecial PLATINA3 geïntroduceerd. In deze nieuwsbrief leest u meer over deze denktank, de werkpakketen en welke rol het CBRB heeft in deze denktank.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen metDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.