Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 18 maart 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 11

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Robert Kasteel stopt als directeur van het CBRB
  2. Terugblik digitale voorjaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer
  3. Enquête over de verwijdering van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval volgens deel A van het CDNI.
  4. In gesprek over een nieuwe Europese bemanningsregeling
  5. Op weg naar de Europese beroepskwalificaties in 2022, wat gaat er veranderen?
  6. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Robert Kasteel stopt als directeur van het CBRB

Robert Kasteel zal per 1 april 2021 zijn taken neerleggen als directeur van het CBRB. Het is tijd om van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten. Toch zal Robert Kasteel actief verbonden blijven aan het CBRB als adviseur en twee belangrijke dossiers onder zijn hoede blijven nemen; de verkenning/voorgenomen fusie met Koninklijke BLN-Schuttevaer en milieu- en vergroeningsdossier inclusief de Green Deal.

Robert Kasteel is al sinds 2013 werkzaam als directeur van het CBRB; voorafgaand aan deze functie was hij als directeur van binnentankvaartrederij Vopak/Interstream Barging al zeer actief als bestuurslid van het CBRB.

Het algemeen bestuur van het CBRB begrijpt de keuze van Robert Kasteel om zijn functie neer te leggen, maar is ook zeer verheugd dat de kennis en kunde op de twee belangrijke dossiers worden gewaarborgd door Kasteel’s aanblijven als adviseur. Het bestuur heeft besloten, gelet op de voorgenomen fusie met Koninklijk BLN-Schuttevaer (nog) geen nieuwe directeur aan te stellen. In de nabije toekomst zal er op zoek worden gegaan naar een kandidaat die leiding zal gaan geven aan deze nieuw op te zetten organisatie.

Voor de continuïteit bij het CBRB worden de directiewerkzaamheden verdeeld tussen de voorzitter, adjunct-directeur en enkele medewerkers. Gezien de huidige omstandigheden zal er op een later tijdstip op gepaste wijze afscheid worden genomen van Robert door bestuur, medewerkers, leden en andere stakeholders

Mocht u vragen hebben over het vertrek van Robert Kasteel en wie er verantwoordelijk is voor een bepaald dossier, dan vernemen wij het graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Terugblik digitale voorjaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer

Op donderdag 11 maart jl. vond de voorjaarsledenvergadering plaats van de Ledengroep Personenvervoer. Wegens COVID-19 werd deze keer wederom gekozen voor een online meeting via Microsoft Teams in plaats van aan boord van een schip.

Sinds maart 2020 worden ondernemers geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19. Met omzetverliezen van 75% tot 90% worden ondernemers uit deze ledengroep hard geraakt. Tijdens de bijeenkomst zijn dan ook vooral ervaringen gedeeld over de gevolgen van COVID-19 op de bedrijfsvoering. Veel ondernemers maken dankbaar gebruik van de financiële steunmaatregelen van de overheid, zoals de TVL-regeling en NOW-regeling. Eind januari heeft het Kabinet de maatregelen uitgebreid. In het eerste en tweede kwartaal van 2021 zijn de subsidiepercentages gecorrigeerd naar 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies.

Door het CBRB is gekeken naar de mogelijkfheden om aanspraak te kunnen maken op een aanvullende module, zoals Eenmalige Horeca Voorraad en Aanpassingen en de Evenementenmodule. Helaas is dat niet gelukt. Naast de inzet van het CBRB voor goede en toegankelijke steunmaatregelen is het van belang om beleidsdoelstellingen die in pre-coronatijd zijn bepaald mee te laten bewegen.

Halverwege februari is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gestart met het inventariseren van de mogelijkheden tot versoepeling van maatregelen in de passagiersvaartsector. Het CBRB heeft laten weten dat namens de passagiersvaartsector al eerder protocollen zijn ingediend waarmee schepen veilig en verantwoord kunnen varen. Als gefaseerde tussenstap kan gekeken worden naar de maatregelen van zomer 2020 met als toevoeging van de mogelijkheid tot de keuze van het dragen van een mondkapje wanneer de 1,5 meter afstandseis niet of nauwelijks gehanteerd kan worden. Er wordt aangedrongen op informatie over de voorwaarden die gesteld zullen worden.

Secretaris Maira van Helvoirt gaf tijdens de voorjaarsledenvergadering toelichting op agendapunt ‘technische eisen’. Naast de actuele stand van zaken werden de thema’s ‘kleine dagtochtschepen’ en ‘personen met een beperkte mobiliteit’ toegelicht.

Het dossier ‘Vrijstellingen vaarbewijzen open rondvaartboten en rondvaarboten van het Amsterdamse grachtentype’ heeft wegens COVID-19 enige tijd geen prioriteit gekregen van ministerie van IenW. Inmiddels wordt dit dossier weer opgepakt en wordt er gekeken naar de juiste aanpak van de implementatie van de richtlijn.

Zowel bestuur als secretariaat van het CBRB zetten zich in voor uitstel van invoering van beleid en pleiten voor een zorgvuldig proces bij overgangsregelingen. Als team zetten wij ons hiervoor in op lokaal-, nationaal-, en internationaal niveau. Er wordt actief deelgenomen aan diverse overleggen t.b.v. beleidsvorming op het gebied van veiligheid & milieu, nautische & technische zaken, juridische zaken, logistieke zaken, infrastructuur, vervoersbeleid, sociaal beleid en meer.

Coffee & Connect
Voor de ledengroep Personenvervoer is gestart met ‘Coffee & Connect’. Dit online moment is bedoeld voor CBRB leden als ook niet leden om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen of dilemma’s te bespreken. Dit leidt tot interessante gesprekken en mogelijk nieuwe samenwerkingsverbanden. De volgende ‘Coffee en Connect’ staat gepland op dinsdag 6 april van 9.00 tot 10.00.

Er wordt teruggekeken op een goede digitale vergadering van de ledengroep Personenvervoer. Het was waardevol om elkaar ‘ontmoet’ te hebben. De opname, het conceptverslag, de presentielijst en de presentatie worden aan de leden van de Ledengroep Personenvervoer beschikbaar gesteld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Graag uw mening:

over de verwijdering van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval volgens deel A van het CDNI.


Per 1 januari 2021 is de verwijderingsbijdrage met één euro verhoogd tot €8,50 per 1000 liter accijnsvrije gasolie. Voorafgaand aan dit besluit zijn er uitvoerige discussies gevoerd over de samenhang tussen de kosten voor het netwerk van ontvangstinrichtingen voor de afgifte van het afval en het te verwachte dan wel het benodigde service level. Deze discussies hebben uiteindelijk geleid tot een grote diversiteit aan meningen over dit onderwerp.

Het doel van deze enquête is om inzicht te verkrijgen in de mening van de gebruikers van het systeem. De enquête is ontwikkeld voor zowel individuele scheepseigenaren als rederijen. Door het beantwoorden van deze enquête kunt u gebruik maken van de gelegenheid uw mening te geven in dit belangrijke dossier.

Klik hier voor meer informatie over deze enquête en om uw mening te geven.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

In gesprek over een nieuwe Europese bemanningsregeling

Deze maand is op twee manieren verder gesproken over de nieuwe bemanningsregeling. Met ondernemers en werkgevers uit België, Duitsland en Nederland hebben wij gekeken naar digitale werktijdregistratie. Werk- en rusttijden zijn een belangrijk onderdeel van de bemanningsregeling.

Belangrijke elementen kwamen hierbij aan de orde, zoals het vaststellen van de werktijd doen werknemer en werkgever samen. En ook het belang van op termijn één systeem van registratie, wie is aan boord, welke competenties hebben deze bemanningsleden en dus ook hoe zit het met de werktijd van werknemers?

Naast deze achterban raadpleging aan werkgeverszijde hebben de sociale partners ook verder gesproken onder leiding van CESNI. Wij delen, ook met de Europese vakbond, dat de Europese werktijdregeling voor werknemers voldoende rust inbouwt om veilig te kunnen werken, c.q. varen. Dit hoeft niet opnieuw geregeld te worden. De wet geldt en dient te worden nageleefd en gehandhaafd.

Het gesprek spitste zich vervolgens toe op wat is nodig om te zorgen dat ook zelfstandigen en ondernemers veilig deelnemen/varen? Enerzijds is er de vrijheid van ondernemerschap en kun en wil je de uren niet in een zelfde soort regeling als die voor werknemers gieten. Anderzijds wil je wel regels aan het varen stellen, juist vanuit het perspectief van veiligheid voor jezelf en anderen. Het secretariaat van CESNI werkt de input verder uit voor de routekaart. Verwacht wordt dat de routekaart naar een nieuwe bemanningsregeling dit voorjaar definitief zal zijn. Een routekaart om te komen tot een nieuwe Europese bemanningsregeling, die een goede en veilige vaart, ook over de grens mogelijk maakt. Met 28 landen en veel verschillende partijen overeenkomst bereiken over hoe die regels eruit moeten komen te zien, neemt de nodige tijd in beslag.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Op weg naar de Europese beroepskwalificaties in 2022, wat gaat er veranderen?

De richtlijn erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart (Richtlijn (EU) 2017/2397) zorgt ervoor dat in heel Europa de opleidingen en examens voor matroos en schipper aan dezelfde minimale eisen voldoen. Een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Oostenrijk die geslaagd is voor het examen heeft dan dezelfde vaardigheden (competenties) als een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Slowakije. Deze Europese Richtlijn is in 2017 vastgesteld. In de jaren daarna is er gewerkt aan de standaarden, de daadwerkelijke inhoud van de examens.

Zoals het altijd gaat in Europese overleggen is het een traject van veel uitwerken, onderzoeken en onderhandelen. Een Nederlandse delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de opleiders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft hier hard aan gewerkt. De binnenvaartbranche is via European Skippers' Organisation (ESO) en European Barge Union (EBU) bij deze ontwikkelingen betrokken.

De praktijkexamens zoals deze de laatste jaren in Nederland worden afgenomen, hebben als voorbeeld gediend. Een grote stap voorwaarts is dat elke matroos en schipper als laatste toetsing een praktijkexamen af moet leggen. Kortom, hij of zij kan laten zien wat hij of zij écht kan. Ook zijn de toelatingseisen aangescherpt en Europees gelijk getrokken. En nieuwe medewerkers die als deksman gaan starten zullen een veiligheidstraining moeten volgen voordat men de eerste keer aan boord gaat.

Momenteel wordt er met het ministerie gesproken over de uiteindelijk invulling van de examens en, niet onbelangrijk, de overgangsregelingen. Hoe gaat men om met leerlingen die nu al een BBL of BOL opleiding volgen? En hoe gaat men om met al eerder behaalde CBR-(deel)examens of het Diploma Aspirant Schipper? Wij zetten ons, samen met de opleiders, in om hier een goede overgangsregeling voor te kunnen treffen. De verwachting is dat het ministerie van IenW dit voorjaar meer informatie heeft.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.