Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 11 februari 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 6

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Een oerwoud aan regels en formulieren
 2. CBRB en BLN vragen ministerie duidelijkheid over prijsverhoging als gevolg van verplichte bijmenging
 3. CBRB publiceert jaarverslag 2020
 4. Op weg naar een nieuwe Europese bemanningsregeling
 5. Transport keeps us going forward
 6. Tijdelijke uitzonderingen voor elektrisch aangedreven rondvaartboten
 7. MO-27 verlengen diploma's ADN-basis, chemie, gas en VA opgevolgd door MO-28 en MO-29
 8. Lectoraat Inland Water Transport in onderzoek
 9. Nieuw geassocieerd lid: I&C Services
 10. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Een oerwoud aan regels en formulieren

De (in)reisregels veranderen door corona voortdurend. Daarbij wordt de specifieke situatie van de binnenvaart nog regelmatig over het hoofd gezien. Samen met European Barge Union (EBU) houden wij zo goed mogelijk vinger aan de pols. Deze week in de nieuwsbrief een overzicht van de ontwikkelingen. In de afgelopen drie weken is er in de nieuwsbrief ook al aandacht voor geweest.

Reizen naar Duitsland
Duitsland stelt speciale regels aan hoog risicogebieden. De besmettingsgraad speelt daarbij een belangrijke rol. Helaas voor ons publiceert het RIVM geen 7-daagse besmettingsgraad. Op de door Duitsland gepubliceerde lijst met hoog risicolanden staat Nederland niet vermeld.

Reizen naar België
Als een bemanningslid in het kader van aflossing naar België reist of tijdens de reis in België aan de wal gaat, moet een PLF document worden ingevuld. Belgische bemanningsleden dienen ook een BTA in te vullen. Onze Belgische collega’s hebben bevestigd dat een bemanningslid die de coronaregels opvolgt en geen symptomen heeft, niet in quarantaine hoeft en niet hoeft te worden getest.

Met alle aanscherpingen van regels zijn ook de reisdocumenten voor België en voor de grenspassage België-Frankrijk in de eerste week van februari weer aangepast. Naast de bekende CCR reisverklaring wordt nu ook een ‘verklaring van eer’ gevraagd. Reizen naar Nederland
De door Nederland half januari ingestelde negatieve testuitslag is binnen transport alleen verplicht voor personenvervoer via lucht- en scheepvaart en niet voor het vrachtvervoer. Inmiddels is onze uitzonderingspositie bij het ministerie aangekaart en gevraagd deze ook op de website van de Rijksoverheid te vermelden.

Reizen binnen Nederland
De avondklok is tot begin maart verlengd. Als het nodig is dat u voor werk nog ’s nachts naar buiten gaat moet u een Werkgeversverklaring avondklok kunnen laten zien en een eigen verklaring avondklok.
 
Reizen met CCR verklaring
Voor alle landen geldt dat ook de CCR voorbeeldverklaring voor de dienstreis van een schipper of een bemanningslid in de binnenvaart/Rijnvaart moet worden meegenomen.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website in het coronadossier.

Naar boven

 

CBRB en BLN vragen ministerie duidelijkheid over prijsverhoging als gevolg van verplichte bijmenging

Europa en Nederland hebben zich ten doel gesteld de uitstoot van CO2 fors terug te brengen. In 2030 moet deze uitstoot al gehalveerd zijn. Op grond van de Europese richtlijn (RED2) wordt door Nederland de verplichting tot bijmengen voor de transportsector uitgebreid met een bijmengverplichting voor de binnenvaart. Dit wordt in nationale wetgeving vastgelegd.  

Het CBRB heeft samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) richting het ministerie in december 2020 gereageerd op het besluit 'energie vervoer kalenderjaren 2022-2030'. In onze reactie naar het ministerie hebben wij aangedrongen op een gematigd bijmengpercentage, een gegarandeerde kwaliteit van de bijgemengde biobrandstof en een transparante prijsstijging.

Anderhalf jaar geleden hebben het CBRB en BLN een handtekening gezet onder de Green Deal Binnenvaart om vergroening te stimuleren en daarmee de concurrentiepositie van de binnenvaart t.o.v. andere modaliteiten verder te verstevigen. De handtekening volgde na een stevige lobby waarin wij de erkenning van gelijkwaardigheid van motoren en nabehandeling, landelijke en Europese normen i.p.v. lokale milieuzones én een fonds om de onrendabele top bij milieu-investeringen gedeeltelijk te compenseren, verankerd hebben weten te krijgen.

Het creëren van een gunstig groen toekomstperspectief op een haalbare én betaalbare manier is steeds ons uitgangspunt, binnen de Europese regelgeving. Vanuit die invalshoek hebben wij het ministerie gevaagd om duidelijkheid over de prijsverhoging die het gevolg zou zijn van een verplichte bijmenging.

Biobrandstof is naar verwachting duurder dan gasolie en dat betekent dat wanneer er bijgemengd gaat worden de prijs omhoog zal gaan. Wij hechten er aan en hebben benadrukt dat die prijsverhoging transparant en redelijk moet zijn en dat de binnenvaart niet ineens met een grote verhoging van de kosten kan worden opgezadeld. Ook in het wegverkeer is de verplichte bijmenging stapsgewijs gegaan. Dat moet onverkort ook voor de binnenvaart gedaan worden.

Wij hebben het ministerie gevraagd om een onafhankelijke instantie daar een berekening voor te laten uitvoeren en hebben nogmaals de wens aangegeven met een laag bijmengpercentage te starten. In de berekeningen moet dus ook de prijsverhoging van de brandstof die nu in het wegverkeer wordt gebruikt, B7, worden meegenomen. Dit naast de voor ons noodzakelijk stappen op het gebied van kwaliteit en monitoring.

Haalbaar en betaalbaar blijven voor het CBRB en BLN de voorwaarden waaronder met een verplichte bijmenging kan worden gestart waarbij veiligheid en continuïteit voorop moeten staan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CBRB publiceert jaarverslag 2020

Het CBRB sloot 2019 af met een zeer feestelijk jaar, waarbij wij het 90-jarige bestaan van de vereniging uitgebreid hebben gevierd. 2020 is echter een roerig jaar geworden voor de maatschappij, de binnenvaart, de Ledengroep Personenvervoer die keihard getroffen is in het bijzonder en dus ook voor het CBRB.

Sinds maart werken alle medewerkers thuis, ligt de gehele passagiersvaart nagenoeg stil, werd de cruciale rol van de binnenvaart in de vitale processen van de logistieke keten benadrukt en is de maatschappij ontwricht. Oorzaak van dit alles: COVID-19. Deze pandemie heeft het belang van een sterke branchevereniging nog maar eens bewezen.

Naast het coronadossier is er ook een grote hoeveelheid aan vraagstukken en dossiers opgepakt op het gebied van sociale zaken, veiligheid, gevaarlijke stoffen, nautische en technische zaken, infrastructuur, logistiek, juridische zaken, milieu, klimaat en economie. Het CBRB doet dit alles op nationaal en internationaal niveau. Hierbij dienen wij verschillende ledengroepen: containeroperators, droge lading, duwvaart, tankvaart, sleep- en bijzonder transporten, havensleepdiensten, personenvervoer, veerdiensten, zand- en grindschippers en de varende ondernemers. Maar ook de binnenvaartsector in zijn geheel.
 

Op weg naar een nieuwe Europese bemanningsregeling

Een goede en veilige vaart, ook over de grens. Dat is het doel van Europese bemanningsvoorschriften en werktijden. Met 28 landen en veel verschillende partijen een overeenkomst bereiken over hoe die regels eruit moeten komen te zien, is niet eenvoudig.

In deze maanden zijn wij opnieuw stappen aan het zetten. Begin januari zijn we met ondernemers en werkgevers uit België, Duitsland en Nederland bij elkaar gekomen. Wij delen, ook met de Europese vakbond, dat de werktijdregeling voor werknemers voldoende rust inbouwt om veilig te kunnen werken, c.q. varen. Dit hoeft niet opnieuw geregeld.

Op dit onderdeel spitst het gesprek zich toe, wat is nodig om te zorgen dat ook zelfstandigen en ondernemers veilig deelnemen/varen? Enerzijds is er de vrijheid van het ondernemerschap en kun en wil je de uren niet in een zelfde soort regeling als die voor werknemers gieten. Anderzijds wil je wel regels aan het varen stellen, juist vanuit het perspectief van veiligheid voor jezelf en anderen.

Tijdens de vergadering van CESNI is afgesproken is dat door sociale partners, voorzitter en secretariaat van CESNI verder wordt gesproken over mogelijke denklijnen voor de routekaart. Verwacht wordt dat de routekaart naar een nieuwe bemanningsregeling dit voorjaar definitief zal zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Transport keeps us going forward

Op 9 februari heeft het Europees Parlement het voorstel voor een verordening tot oprichting van een herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) goedgekeurd. Via de RRF wordt een budget van 672,5 miljard euro beschikbaar gesteld aan de transportsector om de financiële gevolgen van COVID-19 te compenseren.
De transportsector speelt een cruciale rol bij de levering van goederen, met name medicijnen, medische apparatuur, voedsel en andere essentiële goederen die nodig zijn om deze crisis te boven te komen. De transportsector blijkt ook een essentieel instrument te zijn in deze tijd waarin veel Europese burgers beperkt zijn in hun mobiliteit. 

De Europese verenigingen die vervoer, infrastructuurbeheerders, werknemers in alle vervoerswijzen en logistiek vertegenwoordigen, havens, binnenwateren, spoorwegen, weg-, fiets-, luchtvaart-, luchthavens en intermodale sectoren, evenals ondersteunende industrieën en bedrijven, roepen de lidstaten en de Europese Commissie gezamenlijk op om ervoor te zorgen dat de transportsector voldoende aandacht krijgt in de nationale herstel- en veerkrachtplannen. De European Barge Union (EBU), waarbij het CBRB is aangesloten, is één van deze verenigingen die deze oproep heeft ondertekend. Lees hier het hele bericht "Transport keeps us going forward".
 
Op 24 maart 2020 jl. werd de verklaring: "COVID-19: Transport keeps us going" uitgebracht door dezelfde Europese verenigingen. De totstandkoming van de RRF is een resultaat van de verklaring en lobby van deze verschillende verenigingen.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website in het coronadossier.

Naar boven

 

Tijdelijke uitzonderingen voor elektrisch aangedreven rondvaartboten

Per 1 januari 2020 is hoofdstuk 11 van
ES-TRIN van kracht. Dit hoofdstuk gaat over de elektrische voortstuwing van binnenvaartschepen. In de praktijk blijkt dat een aantal bepalingen niet toepasbaar zijn op open rondvaartboten en rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt in overleg met de erkende keuringsinstanties aan een voorstel om deze knelpunten op te lossen.

Tot het moment dat deze aanpassingen formeel zijn krijgen de nationaal varende rondvaartboten onder voorwaarden toestemming om zonder volledig geldig certificaat te varen. Hieraan zijn 2 voorwaarden verbonden:

 • Het schip voldoet aan alle (andere) gestelde eisen uit de betreffende bijlage van de Binnenvaartregeling;
 • Het schip voldoet weliswaar niet aan alle eisen van hoofdstuk 11 van ES-TRIN, maar uit onderzoek door de keuringsinstantie is gebleken dat de elektrische voortstuwing van het schip technisch veilig is.
Tijdelijk andere werkwijze 
Nadat er door een keuringsinstantie is geconstateerd dat uw vaartuig aan bovenstaande voorwaarden voldoet ontvangt u hiervan een brief.

Deze brief ontvangt u van de Inspectie Leefomgeving en Transport en is het bewijs dat u aan de hierboven gestelde voorwaarden voldoet en dat u dus, in afwachting van aangepaste regelgeving uw vaartuig mag exploiteren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het om een tijdelijke werkwijze gaat totdat aanstaande wijzigingen in de Binnenvaartregeling zijn doorgevoerd.

Meer informatie met een overzicht van de tijdelijke inhoudelijke wijzigingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

MO-27 Verlengen diploma's ADN-basis, chemie, gas en VA opgevolgd door MO-28 en MO-29

De Multilaterale Overeenkomst (MO) 27 van 10 december 2020, waarin voor de vakdiploma’s ADN basis, chemie en gas een verlenging was afgegeven, verloopt op 28 februari 2021.

Normaliter moet binnen de periode van één jaar voor het aflopen van het 5-jaar geldige certificaat een herhalingscursus en een eindtoets met goed gevolg worden afgerond. De examens zijn door de recente lockdown in Nederland weer stilgelegd.

Daarom wordt MO-27 nu opgevolgd door MO-28 (bemanningen) en MO-29 (veiligheidsadviseurs). Hierin is bepaald dat certificaten die verlopen tussen 1 maart 2020 en 30 september 2021 geldig blijven tot 1 oktober 2021. Voor laatstgenoemde datum moet een herhalingscursus met examen met goed gevolg afgerond zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze MO's op 10 februari 2021 ondertekend.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Lectoraat Inland Water Transport in onderzoek

Ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar in een rap tempo op. Met name in de functie van kapitein/schipper worden steeds meer (management-achtige) taken op hbo-niveau zichtbaar. Het is voor de sector van belang dat zij in de vorm van opleiding een antwoord geeft op deze ontwikkelingen. Als brancheorganisaties en vakbond herkennen wij ons in de wens om niveau verhogend onderwijs te ontwikkelen.

Associate Degree (AD) programma voor de Binnenvaart
Om het aanbod te verbreden in het hoger beroepsonderwijs en de stap tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs te verkleinen heeft InHolland de tweejarige opleidingen Associate Degree doorontwikkeld voor de binnenvaart. Vooral bedoeld voor mbo'ers die na hun opleiding nog door willen studeren, maar die niet willen beginnen aan een 4-jarige hbo-bacheloropleiding.

Lectoraat
Gekoppeld aan dit AD programma wil de Hogeschool Inholland in Rotterdam een lectoraat Inland Water Transport vestigen. Deze onderzoeksgroep, onder leiding van een promovendus, voert een onderzoeksagenda voor de binnenvaart uit. Centraal staat de bedrijfskundige invalshoek bij vraagstukken, keten en stakeholders en operationele vraagstukken/maritiem-hr.

Een lectoraat is een onderdeel van een HBO instelling en is verbonden aan een domein ('faculteit') van die HBO instelling. Het lectoraat Inland Water Transport gaat, als onderdeel van Hogeschool Inholland, hiërarchisch behoren tot het domein Business, Finance and Law.

Als sociale partners hebben wij besloten te investeren in dit lectoraat. Een deel van deze investering hebben wij verbonden aan het uitvoeren van een arbeidsmarktonderzoek. Wij verwachten dat het College van Bestuur van de Hogeschool InHolland dit voorjaar de volgende stap kan zetten en besluit om het lectoraat op te richten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuw geassocieerd lid: I&C Services 

Onlangs is I&C Services lid geworden van het CBRB. Zij stellen zich graag aan u voor:
Door technische competenties en specialistische kennis te bundelen, biedt I&C Services BV u meer dan 20 jaar ervaring met systeem engineering, installatie, inbedrijfstelling, onderhoud, keuring en certificering van uiteenlopende technische systemen, installaties, proces instrumentatie en industriële automatisering voor met name de scheepvaart.
 
Het slagen van elk project wordt gewaarborgd door van begin tot eind deskundig betrokken te zijn en het juiste totaalpakket aan te bieden. I&C Services handelt dus als één partij en aanspreekpunt alles voor u af; efficiënt, voordelig en betrouwbaar.
 
Onze focus ligt voornamelijk in de wereldwijde service aan maritieme systemen en instrumentatie maar onze dienstverlening omvat ook service in de binnenvaart, offshore, industrie en utiliteit (gasdetectiesystemen voor parkeergarages).
 
Gespecialiseerd, technisch personeel dat voortdurend wordt bijgeschoold en aangestuurd verzekert het vakkundig en correct uitvoeren van alle werkzaamheden. Deze worden op locatie in binnen- en buitenland uitgevoerd. Ook in het buitenland veelal ruim binnen 24 uur. Daarnaast bezit I&C Services een eigen reparatie- en kalibratiewerkplaats.
 
Gezien het brede werkveld van I&C Services bieden wij u een scala aan diensten, die wij technisch op ieder niveau beheersen.
 
Om onze kwaliteit en kennis te garanderen en blijven garanderen is I&C Services BV, ISO 9001 gecertificeerd door Bureau Veritas voor de Scope of Supply: Service, Certification and Sales of Marine Systems, Instruments, Fire & Gas Detection Systems.
 
We hebben ons aangesloten bij het CBRB om onze kennis te verbreden en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de branche. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met I&C Services

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.