Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 28 januari 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 4

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Coronasteun overheid flink verruimd
 2. Avondklok in Nederland
 3. Overige coronanieuws updates
 4. Bijmengen biobrandstof moet voor binnenvaart haalbaar en betaalbaar zijn
 5. Terugkoppeling op deelname aan webinar VNO-NCW betreft TVL-regeling
 6. 'Laagwater: het nieuwe normaal?'
 7. 10 jaar CDNI in de binnenvaartpraktijk
 8. De wereld van de binnenvaart - How it's done
 9. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Coronasteun overheid flink verruimd

Het kabinet heeft de steunmaatregelen flink verruimd. Zo wordt het maximumbedrag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) opgevoerd van € 90.000 naar minstens € 330.000 voor het MKB (en € 400.000 voor niet-MKB bedrijven) en wordt de eis van maximaal 250 medewerkers losgelaten.

Met deze uitbreiding van de coronasteun wil het kabinet het bedrijfsleven ook voor het tweede kwartaal van 2021 duidelijkheid bieden. Zeker nu er door de start van het vaccinatieprogramma licht aan het eind van de tunnel is.

Het kabinet komt met een brede waaier aan steunmaatregelen. Een greep uit de belangrijkste wijzigingen die het kabinet heeft aangekondigd in een Kamerbrief (pdf):
 • De grootste verandering zit in de TVL. Wat blijft is dat ondernemingen minstens 30% omzetverlies moeten hebben om TVL te kunnen krijgen. Het subsidiepercentage voor het eerste en tweede kwartaal gaat flink omhoog, naar 85%. Tot nu toe was de vergoeding nog 50% bij 30% omzetverlies, en dat liep op naar 70% bij 100% omzetverlies.
  Ook het maximumbedrag gaat omhoog: van € 90.000 naar € 330.000. Het minimale subsidiebedrag voor kleine ondernemers gaat omhoog van € 750 naar € 1.500.
 • De loonkostensubsidie NOW gaat omhoog. Organisaties kunnen maximaal 85% van hun loonsom terugkrijgen (dat was 80%).
 • De regeling voor bijzonder uitstel van belastingbetaling wordt verlengd tot 1 juli 2021. Organisaties kunnen met deze regeling minstens drie maanden uitstel van betaling krijgen voor de diverse ondernemersbelastingen. Voor organisaties die al eerder uitstel hebben gekregen, loopt dit uitstel nu automatisch door tot 1 juli. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, schuift op van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Ondernemers krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.
 • In de TOZO, die inkomenssteun voor zelfstandig ondernemers regelt, zijn er ook kleine veranderingen. De geplande invoering van een vermogenstoets per 1 april 2021 gaat niet door. Ook kunnen ondernemers de TOZO vanaf 1 februari 2021 met terugwerkende kracht voor de voorgaande maand aanvragen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Rijksoverheid.

Naar boven

 

Avondklok in Nederland

Vorige week heeft het kabinet bovenop de al geldende coronamaatregelen een avondklok ingesteld. In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok: van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn.

Als het nodig is dat u voor werk naar buiten gaat, moet u een Werkgeversverklaring avondklok kunnen laten zien. Uw werkgever bepaalt dit en vult dan voor de medewerkers de door de overheid beschikbaar gestelde werkgeversverklaring in. Daarbij moeten de werkenden, net zoals iedereen die vindt dat hij of zij tijdens die uren naar buiten moet, een eigen verklaring avondklok bij zich hebben. Dit laatste formulier kan de medewerker zelf digitaal invullen en printen.

Wij adviseren u om de Werkgeversverklaring avondklok ook te verstrekken aan ZZP’ers, die in uw opdracht reizen naar uw schip. Voor uitzendkrachten en gedetacheerden geldt dat zij een eigen juridische werkgever hebben. Mogelijk kunt u samen met deze werkgever zorgdragen voor de Werkgeversverklaring avondklok.

Ook de CCR voorbeeldverklaring voor de dienstreis van een schipper of een bemanningslid in de binnenvaart/Rijnvaart dient u bij zich te hebben. Meer informatie over de regels van de avondklok kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.
 

Gevolgen avondklok voor veerdiensten

Het openbaar vervoer moet beschikbaar blijven voor reizigers die een noodzakelijke reis moeten maken. Dat geldt ook voor veerdiensten. 

Werknemers die voor hun werk naar buiten moeten tijdens de avondklok, moeten een eigen verklaring avondklok bij zich hebben, evenals een werkgeversverklaring avondklok. Een aantal categorieën werknemers zijn uitgezonderd van de verplichting om dergelijke formulieren bij zich te hebben: agenten, brandweer- en ambulancemedewerkers, en medewerkers in de mobiliteitssector, zoals treinmachinisten, conducteurs, metro- en trambestuurders, buschauffeurs, taxichauffeurs, vliegtuigcrew en passagiersscheepvaartbemanning. 

Wie er precies bedoeld worden met “passagiersscheepvaartbemanning” is vooralsnog onduidelijk. De ‘reguliere’ passagiersvaart (rivier- en zeecruises, rondvaartschepen, partyschepen) ligt immers geheel stil als gevolg van de coronamaatregelen. Welke categorie “passagiersscheepvaart” blijft er dan over? Veerdiensten (over zee en binnenwateren)? Vooralsnog gaan wij ervan uit, dat de uitzondering voor “passagiersscheepvaartbemanning” niet geldt voor medewerkers van veerdiensten als zij tijdens de avondklok onderweg zijn van/naar hun werk, en dat deze medewerkers dus zowel een eigen verklaring als een werkgeversverklaring bij zich moeten hebben als zij onderweg zijn van/naar hun werk. 

Voor de reizigers die tijdens de avondklok gebruik maken van een veerdienst, geldt dat het om een noodzakelijke reis moet gaan. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om te bepalen of een reis al dan niet noodzakelijk is, en om te zorgen dat hij/zij de juiste formulieren bij zich heeft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Overige coronanieuws updates

Negatieve sneltest verplicht voor inreizen Nederland

Binnen Europa en Nederland zijn de reisregels verder verscherpt. Ook binnen de sector transport zijn reizigers verplicht een negatieve testuitslag te overleggen. Binnen transportsector mag gebruik worden gemaakt van een sneltest. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.
 

Corona en reizen naar Duitsland

De strengere maatregelen in Duitsland zijn verlengd tot 14 februari 2021. Daarnaast werkt Duitsland vanaf 15 januari 2021 met hoog risicogebieden. Vanaf 26 januari 2021 zijn dit in ieder geval de volgende Europese landen: Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Portugal, Slovenië en Spanje.

Ligt de 7 daagse besmettingsgraad in een bepaald gebied hoger dan in Duitsland (met een minimum van 200) dan geldt de 72-uursregel. Komt u vanuit een hoog risicogebied en bent u daar meer dan 72 uur geweest, dan bent u verplicht u te registreren en moet u een negatief test resultaat overleggen dat niet meer dan 48 uur oud is.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Bijmengen biobrandstof moet voor binnenvaart haalbaar en betaalbaar zijn

Europa en Nederland hebben zich ten doel gesteld de uitstoot van CO2 fors terug te brengen. In 2050 moet die nagenoeg nul zijn en in 2030 al gehalveerd. Ook de transportsector moet daar aan meedoen. Eén van de maatregelen die daarbij horen is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstof. Dit kan onder meer door het bijmengen van brandstof uit hernieuwbare energie.

Het wegtransport is al langer verplicht om hiervan gebruik te maken. Aan de diesel is 7% brandstoffen uit hernieuwbare energie toegevoegd. Aan de pomp te herkennen als B7. Op grond van de Europese regelgeving (REDII) wordt door Nederland de verplichting tot bijmengen voor de transportsector uitgebreid met een bijmengverplichting voor binnenvaart.

Die RED 2 is dus een Europees richtlijn die door Nederland in nationale wetgeving geïnterpreteerd en vertaald moet worden. Ook andere landen moeten dat gaan doen.

Dat voorstel (REDII) besluit energie vervoer kalenderjaren 2022-2030 is in december door het ministerie gepubliceerd en daar konden partijen op reageren. Ook het CBRB heeft dat samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer gedaan. In onze reactie hebben we de onderstaande punten aangegeven:
 • In tegenstelling met het wegverkeer is er voor de Nederlandse binnenvaart tot op heden geen bijmengverplichting.
 • Wij zouden daarbij graag zien dat er werd gestart met een bijmengverplichting die nu ook voor het wegverkeer van kracht is N.B. B7 en dan jaarlijks het percentage verhogen tot circa 40% in 2030. Dit om de sector geleidelijk te laten wennen aan een bijmengpercentage. In dit besluit wordt echter in 2022 gestart met een bijmengpercentage van 16,4%.
 • De hele introductie en verplichting tot het bijmengen van biobrandstoffen is van een aantal onzekerheden omgeven. Voor ons moet centraal staan dat het bijmengen niet mag leiden tot enig veiligheidsrisico voor de binnenvaart.
 • Wij lichten dit graag toe. Ondanks het feit dat er geen bijmengverplichting is, maken sommige schepen gebruik van brandstof waaraan biobrandstof is toegevoegd. In een aantal gevallen leidt dit storing aan motoren of aan uitval van motoren waardoor de veiligheid van het schip, de overige vaarweggebruikers en kunstwerken in gevaar komt.
 • Het is nog niet helder wat de oorzaak van de storingen is.
 • Wij kunnen dan ook alleen instemmen met een bijmengverplichting als gegarandeerd is dat de bijgemengde biobrandstof van een zodanige kwaliteit is dat hierdoor de veiligheid in de binnenvaart niet in het geding komt.
 • Derhalve zijn wij van menig dat de bijmengverplichting alleen onder de volgende voorwaarden ingevoerd kan worden:
  • De kwaliteit van de bijgemengde biobrandstoffen moet onberispelijk zijn en mag niet leiden tot enig veiligheidsrisico.
  • Er moet een aanvullend TNO onderzoek komen om de aard van de storingen in relatie met de kwaliteit en samenstelling van de brandstof te onderzoeken.
  • Aangezien de binnenvaartondernemer geen kwaliteitscontrole kan uitvoeren op de door hem gekochte brandstof dient de overheid te garanderen dat de brandstof aan de te stellen eisen voldoet. De overheid moet hier ketenverantwoordelijkheid zekerstellen.
  • Binnenvaartondernemers moeten bij het kopen van brandstof inzicht krijgen in de kwaliteit en herkomst van de biobrandstof en het bijgemengde percentage (bijsluiter). Dit moet wettelijk geregeld worden.
  • Het bijgemengde percentage mag nooit hoger zijn dan de wettelijke verplichting.
Onze reactie aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betekent dus dat het voor ons haalbaar en betaalbaar moet zijn. Door te starten met een lager percentage kan de sector beter wennen aan bijmenging en is een prijsstijging in eerst instantie beperkt.

Meldpunt Biobrandstoffen
Om de haalbaarheid in de praktijk ook zelf in kaart te brengen, hebben we samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer, IVR, NOVE en VOS een meldpunt biobrandstoffen gelanceerd: www.meldpunt-binnenvaart.nl. Zowel negatieve ervaringen als positieve ervaringen met nu al bijgemengde brandstoffen kunnen hier gemeld worden waarna we die gaan onderzoeken. Het ministerie heeft ook van diverse andere partijen commentaar gekregen die ze mee zal nemen in de uiteindelijke besluitvorming. Wij houden vinger aan de pols of ons uitgangspunt ‘haalbaar en betaalbaar’ op de juiste manier wordt meegenomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Terugkoppeling op deelname aan webinar VNO-NCW betreft TVL-regeling

Eerder deze maand is het bestuur en de leden van de Ledengroep Personenvervoer om input gevraagd voor de deelname aan het webinar van VNO-NCW over de TVL-regeling. Het bestuur en een aantal leden van de Ledengroep Personenvervoer hebben het CBRB van waardevolle informatie voorzien.

Voorafgaand aan het webinar is deze input namens de Ledengroep Personenvervoer gestuurd naar VNO-NCW. Namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werd toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen van de TVL-regeling in het eerste en tweede kwartaal van 2021:
 • Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 85% bij elk omzetverlies vanaf 30%
 • De grens van 250 medewerkers en 50 mln. euro jaaromzet wordt losgelaten, zodat ook grotere MKB bedrijven in aanmerking kunnen komen voor de TVL-regeling
 • De maximale vergoeding van 90.000 euro stijgt naar 330.000 euro voor drie maanden
 • Het minimale bedrag van 750 euro wordt verhoogd naar 1.500 euro zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen
 • De drempel van 3.000 euro wordt verlaagd naar 2.000 euro

Tijdens het webinar hebben wij de vragen nogmaals gesteld en aangehaakt op de bijdrage die werd geleverd door HISWA-Recron, AVNR en Koninklijk Nederlands Vervoer. Uit de toelichting valt te concluderen dat RVO en ministerie EZK erkent dat de voorwaarden van de TVL-regeling niet voldoende aansluiten op seizoensgerelateerde ondernemingen, maar dat men geen mogelijkheden ziet om de voorwaarden aan te passen. Helaas blijft ook de aanvullende subsidiemaatregel Eenmalige Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) alleen toegankelijk voor bedrijven die geregistreerd staan onder de SBI-codes waarvan ‘Horeca’ als hoofdactiviteit wordt aangemerkt. De TVL-regeling wordt verlengd tot 1 juli 2021, waarbij men het jaar 2019 als referentiejaar blijft hanteren.
 
De evenementenmodule biedt wellicht nog mogelijkheden voor ondernemers met SBI-codes 50.10 en 50.30. Daar zullen wij nog nader onderzoek naar doen en bekijken of er mogelijkheden zijn om hierop actie te ondernemen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

'Laagwater: het nieuwe normaal?'

De binnenvaart is één van de belangrijkste en meest duurzame vervoersmodaliteiten in de logistiek. Niet voor niets wordt er veel naar de binnenvaart gekeken om de modal shift te realiseren. Een uitdaging daarbij is het groeiende probleem van laag water. Op 11 maart organiseert Schuttevaer samen met Nieuwsblad Transport hét online Laagwater Event 2021

Laat u in één dag bijpraten over onderstaande onderwerpen en krijg antwoorden van diverse sprekers:
 • Klimaatverandering raakt de binnenvaart, wat betekent dat op lange termijn?
 • Zijn onze rivieren straks nog wel geschikt voor beroepsvaart?
 • Laagwater: van goudmijn naar risicofactor?
 • Hoe pak je nu de kansen die laagwater biedt?
Lijdia Pater - de Groot, Adjunct Directeur van het CBRB, is één van de sprekers tijdens dit evenement.
Bekijk hier het programma van dit evenement
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het evenement.

Naar boven

 

10 jaar CDNI in de binnenvaartpraktijk: balans en herdenkingsbundel van de grondleggers

Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) is in november 2009 in werking getreden en dit 10-jarige jubileum is in 2019 op feestelijke wijze herdacht. 

In deze 10 jaar heeft het Verdrag de milieuvriendelijkheid van de binnenvaart sterk vergroot, die dankzij het CDNI is uitgegroeid tot een toonaangevende vervoerswijze met betrekking tot zowel het beheer als de internationale financiering van de afvalinzameling. Voor deze gelegenheid zijn nu twee publicaties over het CDNI verschenen, waarin de hoogtepunten van de afgelopen jaren de revue passeren. Deze publicaties bieden een overzicht van de belangrijkste momenten van een internationaal Verdrag dat ook toegerust is om de milieu-uitdagingen van morgen het hoofd te bieden.
Klik hier om het hele artikel te lezen op de CDNI website.

Naar boven

 

De wereld van de binnenvaart - How it's done

De wereld van de binnenvaart. Voor ons bekend terrein, voor ieder ander een grijs gebied. De diversiteit, de passie, de pracht en de vrijheid van het beroep. Dit alles wil het tv-progamma How it's done vastleggen in mini documentaire.

Met deze special willen zij laten zien wat er daadwerkelijk speelt in de wereld van de binnenvaart, hoe jullie te werk gaan en toch ook wel wat er beter kan. Zij zoeken naar gepassioneerde ondernemers binnen de binnenvaart: van spitsen tot duwschepen en van bevrachters tot aan een gehele vloot.

Met deze groep willen zij de schijnwerpers zetten op de wereld van de binnenvaart. Meer erkenning en bekendwording voor de sector hiermee als uitgangspunt. Misschien merkt u het zelf ook al, steeds minder jongeren kiezen er voor een ambacht als de binnenvaart te beoefenen. Niet omdat het ze niets lijkt, maar simpelweg omdat er nog weinig bekend is over dit vakgebied. Dit beeld is veelal oud bollig of stereotyperend.
 
Deze mini documentaire zal driemaal worden uitgezonden op RTL Z in het programma ‘How it’s done’, de Nederlandse variant van ‘How it’s made’ op Discovery. De hoofduitzending hiervan zal op een zaterdag van 16:30 tot 17:30, voor het RTL nieuws, zodat het goed onder de aandacht komt.  

Van elke deelnemende binnenvaartondernemer zal er een reportage worden opgesteld van 2 minuten, zo komt u dus een totaal van 6 minuten voorbij op RTL Z, ook zal na deelname de opgestelde reportage uw eigendom worden zodat u deze kan inzetten voor verdere marketing of promotiedoeleinden. Ook bent u zelf mederegisseur van het item en geeft u de doorslag in hoe de reportage vorm zal krijgen.

Om deze productie mogelijk te maken wordt er een eenmalige participatie bijdrage gevraagd om deze productie mogelijk te maken, dit bedraagt een totaal bedrag van
€ 2950,- excl. Btw.
Wilt u hieraan deelnemen of heeft u overige vragen, kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het telefoonnummer: 085 48 62 742

Naar boven

 

AGENDA

 • 3 en 4 februari 2021 - CESNI/CP/crew werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 9 februari 2021 - Secretary Day 2021 IWT Platform
 • 2 en 3 maart 2021 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 11 maart 2021 - Voorjaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer
 • 11 maart 2021 - Laagwater Event 2021

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.