Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 21 januari 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 3

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Veranderde coronamaatregelen in Duitsland
 2. Hogere kosten voor de binnenvaart in 2021
 3. Herziening technische voorschriften passagiersschepen
 4. Vaarwegprojecten door eerste ronde voor het Nationaal Groeifonds
 5. Op weg naar een nieuw pensioen
 6. Handel en logistiek versterken economisch herstel
 7. Europees stagehandboek draagt bij aan veiligheid en mobiliteit
 8. Gebruik CoVadem Smart Dashboard op de smartphone
 9. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Veranderende coronamaatregelen in Duitsland

De wintermaanden en nieuwe varianten van het coronavirus zorgen voor steeds scherpere maatregelen in alle Europese landen. Vorige week maakte Duitsland bekend dat zij nieuwe scherpere bepalingen stelde aan het (in)reizen van Duitsland en wel met onmiddellijke ingang. Maatregelen die het van en naar schepen reizen enorm bemoeilijken.

Vanuit de internationale binnenvaartverenigingen, EBU en ESO, hebben wij de minister verzocht in lijn met de dit voorjaar gemaakte afspraken, de zogenaamde Green Lanes, een uitzondering voor onze sector te maken om het reizen van en naar schepen te kunnen blijven doen. Zodra wij nieuwe informatie hebben informeren wij u hierover.
 
Naast deze terugblik, ook een korte vooruitblik. In Duitsland is deze week gesproken over het verder verscherpen van nog een aantal maatregelen. Inmiddels is besloten de lockdown te verlengen tot 14 februari. Daarnaast wordt in openbaar vervoer en winkels een medisch mondmasker verplicht, de zogenaamde OP-Masker of FFP2 mondkapje. Wij blijven de ontwikkelingen voor u volgen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Hogere kosten voor de binnenvaart in 2021

De binnenvaartsector gaat meer onkosten kennen in het jaar 2021. Wel zijn er verschillen tussen de scheepstypen, -grootteklassen en inzetpatronen. Schepen die relatief veel vaaruren maken, bijvoorbeeld degenen die actief zijn in het internationale transport en volcontinu varen, kennen een grotere kostenstijging dan de schepen op de binnenlandse markt. Dit alles hangt samen met naar verwachting hogere kosten voor brandstof in 2021. Niet alleen wordt verwacht dat de olieprijs stijgt, ook neemt de verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval toe.

Dit en meer blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het CBRB. Lees meer over deze kostenrapportages op onze website.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lijdia Pater - de Groot

Naar boven

 

Herziening technische voorschriften passagiersschepen

Op 19 en 20 januari vond er weer een (online) bijeenkomst van de werkgroep CESNI/PT/PAX plaats. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende Europese lidstaten,  van klassenbureaus, de scheepsbouwsector en natuurlijk de passagiersvaart zelf (EBU en IG Rivercruise). 
 
Een deel van de onderwerpen die tijdens de CESNI/PT/PAX-bijeenkomst in oktober 2020 waren besproken, stond deze keer opnieuw op de agenda, om nieuwe voorstellen te bespreken. De belangrijkste besproken punten:

Personen met beperkte mobiliteit
Al eerder had de EBU dit standpunt geformuleerd, na afstemming met de leden. Naar aanleiding van de discussie tijdens de vorige CESNI/PT/PAX-bijeenkomst waren voorstellen uitgewerkt. Klik hier voor deze voorstellen.

Kleine dagtochtschepen
Al eerder is vastgesteld dat voor kleine schepen (<25 m, <150 pax) gedeeltelijk afwijkende voorschriften nodig zijn, omdat deze categorie schepen niet aan alle voorschriften kan voldoen. Naar aanleiding van de discussie over dit onderwerp tijdens de vorige bijeenkomst van CESNI/PT/PAX zijn een aantal concrete voorstellen uitgewerkt voor de intactstabiliteit met betrekking tot vrijboord en veiligheidsafstand, toiletten en het kenterend moment. Het voorstel om af te mogen zien van toiletten voor passagiers op kleine passagiersschepen was al eerder afgewezen; nationale ontheffingen staan dit al toe en er bleek geen consensus om dit in het ES-TRIN zelf op te nemen.

Het gebruik van kookgelegenheden in passagiersruimten
Om deze, reeds gebruikelijke gang van zaken (kookplaten bij ontbijtbuffetten, live cooking evenementen, en dergelijke) ook in de regelgeving te formaliseren hebben de EBU en de vertegenwoordiger van de scheepswerven een presentatie gegeven over de huidige praktijk. Het is niet te verdedigen dat dergelijke kookgelegenheden in passagiersruimten wél zijn toegestaan in restaurants en hotels aan de wal, en aan boord van zeecruiseschepen, maar aan boord van binnenvaartpassagiersschepen tot discussie leiden. Vooral Duitsland is uiterst terughoudend bij het toestaan van dergelijke apparaten. Afgesproken is, dat de risico’s voor de brandveiligheid verder geanalyseerd zullen worden, zodat een eventueel aangepast voorstel opnieuw besproken kan worden.

Trappen
Opnieuw is er gediscussieerd over de verschillende normen voor rechte, gebogen en spiraalvormige trappen. Het gebruik van wenteltrappen en spiraalvormige trappen voor mensen met een beperkte mobiliteit is niet toegestaan, maar gebogen trappen mogen wel. Hoe verder een trap gebogen is, hoe meer het echter op een spiraalvormige trap gaat lijken. Moet hier een definitie voor vastgelegd worden? Opnieuw is voorgesteld om de verschillende waarden voor de gewenste / maximale hellingsgraad (die in de verschillende voorschriften varieert van 30°, 32°, 33°, tot 38°) te harmoniseren tot maximaal 33°.

Bovendek en niet-besloten ruimtes aan dek
Het gaat hier om het aantal noodzakelijke uitgangen voor evacuatie vanaf het bovendek (‘zonnedek’). Artikel 19.03 lid 3 ES-TRIN, over het aantal en de breedte van uitgangen, gaat alleen over passagiersverblijven. Een bovendek bevindt zich in de buitenlucht en heeft als zodanig eigenlijk per definitie geen ‘uitgangen’. Een bovendek is in noodgevallen in beginsel veel beter toegankelijk dan ‘omsloten’ passagiersruimten. Daarom is voorgesteld om geen aanvullende voorschriften op te nemen voor het aantal uitgangen voor evacuatie vanaf het bovendek. Als het bovendek gebruikt wordt voor evacuatie, dan is artikel 19.06 lid 8 ES-TRIN wél van toepassing.
Ook is de vraag aan de orde geweest, hoe om te gaan met uitgangen van passagiersverblijven op schepen zonder vrije ruimte aan dek. Voorbeeld: een schip met een capaciteit van 600 passagiers zou, volgens de regels (0,01 m per passagier), uitgangen nodig hebben met een totale breedte van 6 m. Indien dit schip geen vrije ruimte aan dek zou hebben, zouden deze uitgangen direct overboord leiden.
Een voorstel hiervoor zal volgende keer besproken worden.

Uitgangen uit passagiersruimten die niet voor passagiers bestemd zijn
Mogen deze meetellen bij de berekening van de totale breedte van alle (nood-) uitgangen?
Artikel 19.06 lid 3d: “uitgangen die voor passagiers zijn bestemd en door hen in geval van nood moeten worden gebruikt”: zijn dit dan feitelijk nooduitgangen? Een voorstel voor deze punten zal volgende keer besproken worden.

Voortgang van het proces, overgangsbepalingen
Er bleken, na deze bijeenkomst, nog wat meer openstaande punten te zijn dan vooraf gehoopt was. Deze punten worden de komende maanden opgepakt en verder uitgewerkt. Een zeer belangrijk, nog te bespreken onderwerp is: wat zijn de gevolgen van deze wijzigingen voor bestaande schepen? Voor de bestaande vloot zal een adequate overgangstermijn van toepassing moeten zijn! Vanuit EBU is aangedrongen op een zorgvuldig proces. De volgende bijeenkomst zal in april 2021 plaatsvinden. Na de bijeenkomst van oktober 2021 zal dit proces dan afgerond moeten zijn, waarna de formele besluitvorming kan plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vaarwegprojecten door eerste ronde voor het Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan de economische groei van Nederland. In de eerste ronde zijn 14 projecten geselecteerd die aan de criteria voldoen en voorgelegd worden aan een onafhankelijke beoordelingsadviescommissie. Het project ‘Werken aan vitale, robuuste, veilige en bevaarbare vaarwegen’ is daar één van. De bedoeling is om de bevaarbaarheid van de grote rivieren met name de Waal structureel te verbeteren en klimaatbestendig te maken. Daarnaast wil men uitbreiding van de sluiscapaciteit bij Grave en Weurt.

Het geld uit het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. De eenmalige publieke investeringen moet bijdragen aan toekomstige economische groei en een maatschappelijk nut dienen. Het totale pakket dat is ingediend betreft € 25,5 miljard, er is € 20 miljard beschikbaar. De onafhankelijke adviescommissie Nationaal Groeifonds buigt zicht over de projecten en doet binnen afzienbare tijd uitspraak welke projecten daadwerkelijk aan het nieuwe kabinet zullen worden voorgelegd.

Het CBRB pleit, samen met de andere partijen van het Centraal Overleg Vaarwegen, al jaren voor verbetering van de bevaarbaarheid van de Waal en de aanleg van de extra sluizen op de Maasroute. Dit project zou niet alleen de economie fors stimuleren, maar significant bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland en Europa.

Lees hier de kamerbrief over de projecten die voorgedragen zijn voor het Nationaal groeifonds
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lijdia Pater - de Groot

Naar boven

 

Op weg naar een nieuw pensioen

In Nederland zijn wij op weg naar een nieuw pensioenstelsel. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bezig de afspraken te vertalen in een nieuwe pensioenwet. De tekst voor deze nieuwe wet is nu in consultatie.

En wij? Wij werken door aan een nieuwe pensioenregeling voor onze sector. Als sociale partners, vakbonden en werkgevers willen wij een nieuwe pensioenregeling die in ieder geval twee zaken regelt: een passend inkomen voor later en inkomen bij overlijden.

Voor de nieuwe pensioenregeling speelt het pensioenakkoord een belangrijke rol. Heel Nederland en dus ook wij moeten over naar een premieregeling. Voor ons als werkgevers betekent dit een belangrijk pluspunt. In een premieregeling is het pensioen persoonlijker, je kunt in één oog opslag zien wat jij gespaard hebt.
Wij zouden het mooi vinden om nog onder de verplichtstelling over te gaan naar een nieuwe pensioenregeling. Als de verplichtstelling dan vervalt, wordt deelname vrijwillig. Voordeel is dat wij als sector dan al wel over zijn. Samen met Nautilus en het bestuur van het pensioenfonds zijn we aan het onderzoeken of en hoe dit zou kunnen.

Op dit moment zijn wij benieuwd naar het besluit van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Trekt hij de verplichtstelling in? En zo ja, wanneer? Dit bepaalt hoeveel tijd wij hebben om de overgang naar een nieuwe regeling te realiseren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen metDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Handel en Logistiek versterken economisch herstel

Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen zijn de speerpunten van de Logistieke Alliantie op een rij gezet. Door het oppakken van concrete acties in het logistieke systeem op onder andere het vlak van digitalisering, innovatie en duurzaamheid wil de Logistieke Alliantie de komende jaren samen met de overheid en de Topsector Logistiek een nog mooier en veiliger Nederland dichterbij brengen.

Download hier het lobbydocument van de Logistieke Alliantie.

De Logistieke Alliantie bestaat uit 18 Nederlandse partijen: bedrijven, brancheorganisaties en kennisinstituten die hun krachten hebben gebundeld om de Nederlandse logistiek klaar te stomen voor de toekomst! Het CBRB is één van deze 18 partijen en zet zich samen met de andere partijen in op de volgende lobbypunten: infrastructuur, innovatie, duurzaamheid, mensen en veiligheid.
Voor meer informatie kunt u kijken op de nieuwe website van de Logistieke Alliantie.

Naar boven

 

Europees stagehandboek draagt bij aan veiligheid en mobiliteit

Er is een nieuw, uniform stagehandboek voor de Europese binnenvaart. Het handboek loopt vooruit op de Europese richtlijn die per 1 januari 2022 een competentiegerichte opleiding voor de binnenvaart voorschrijft. Het nieuwe European Training Record Book vormt een handleiding voor stages en een middel voor het registeren van de geleerde competenties en vaardigheden door aankomende bemanningsleden.
 
De ontwikkeling van het nieuwe stagehandboek is onderdeel van het pan-Europese project COMPETING waarin vijftien organisaties uit acht landen de introductie van competentiegericht onderwijs voor de Europese binnenvaart voorbereiden. De verplichte stageperiode bestaat uit een vaarperiode aan boord van een binnenvaartschip én een uitgebreide simulatortraining. Het nieuwe stagehandboek is één van de eerste resultaten van het project COMPETING.
 
Het handboek, dat is ontwikkeld onder leiding van het Roemeense maritieme opleidingscentrum CERONAV in Constanța, stuurt aankomende bemanningsleden in hun praktische training aan boord en is een handleiding voor docenten en stagebegeleiders. In het handboek worden trainingen en behaalde resultaten vastgelegd. "Dit trainingshandboek is een belangrijke ontwikkeling bij de harmonisatie en het toekomstbestendig maken van het binnenvaartonderwijs in Europa" zegt projectleider Liliana Martes van CERONAV.
 
"Voor het project COMPETING is dit trainingshandboek een essentiële mijlpaal" reageert Jan Smallegange van de Rotterdamse STC Group als projectmanager van COMPETING. "Het geharmoniseerde en toekomstbestendige onderwijs zal straks niet alleen bijdragen aan een grotere mobiliteit op de Europese arbeidsmarkt, maar ook aan een grotere veiligheid op de Europese binnenwateren."
"Voor de harmonisering van alle binnenvaartopleidingen in de EU is een eenduidig stagehandboek zeer belangrijk" zegt voorzitter Arjen Mintjes van EDINNA, het netwerk van Europese onderwijs- en trainingsorganisaties in de binnenvaart. "Ik ben blij dat deze klus binnen COMPETING door onze Roemeense collega’s zó goed is geklaard. Ik verwacht dat alle EDINNA-leden hiermee gaan werken."
 
In het project COMPETING wordt gewerkt aan zeven competenties en het bijbehorende lesmateriaal, zowel op operationeel als managementniveau. Het gaat daarbij om navigatie, bediening van het schip, behandeling van vracht, stuwage en personenvervoer, maritieme techniek en elektrische, elektro- en regeltechniek, onderhoud en reparatie, communicatie en gezondheid, en veiligheid en milieubescherming.
Voor meer informatie over COMPETING kunnen u kijken op deze website.

Naar boven

 

Gebruik CoVadem Smart Dashboard op de smartphone

Het persoonlijke CoVadem Smart Dashboard wordt door veel schippers volop gebruikt. Voor actuele waterdiepten, maar ook voor voorspellingen over waterdiepten en doorvaarthoogten op de vaarroute.

Zoals u wellicht al hebt gemerkt, heeft CoVadem onlangs een aantal verbeteringen doorgevoerd. Bijkomend voordeel is dat de module nu ook uitstekend werkt op de smartphone. Klik hier meer te lezen over de verbeterde functies.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van CoVadem.

Naar boven

 

AGENDA

 • 22 januari 2021 - CTGG Adviesgroep binnenvaart
 • 25 t/m 29 januari 2021 - ADN Safety Committee
 • 3 en 4 februari 2021 - CESNI/CP/crew werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 9 februari 2021 - Secretary Day 2021 IWT Platform
 • 2 en 3 maart 2021 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 11 maart 2021 - Voorjaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.