Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 7 januari 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 1

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Resultaten onderzoek menselijke factoren in relatie tot ongevallen in de binnenvaart
 2. Modelregeling arbeidsvoorwaarden actueel en in een nieuw jasje
 3. Coulanceregeling havengeld Havenbedrijf Rotterdam gaat over naar Steunpunt Binnenvaart
 4. Tijdelijke subsidieregeling voor motorenfabrikanten om NRMM Stage V-motoren te certificeren en ontwikkelen
 5. Boord-boordoverslag gevaarlijke stoffen op (niet)aangewezen plaatsen
 6. Op enkele locaties langere ligduur mogelijk dan 3 x 24 uur onder voorwaarden
 7. Tips voor thuiswerken
 8. Interessante nieuwsbrief: BICS Mail
 9. Open dagen 2021 binnenvaartopleidingen VMBO/MBO
 10. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Resultaten onderzoek menselijke factoren in relatie tot ongevallen in de binnenvaart

Uit verschillende bronnen blijkt dat in een zeer groot aantal gevallen de menselijke factor de primaire oorzaak is van ongevallen in de binnenvaart. Zo zijn aanvaringen met bruggen en andere infrastructuur een veelvoorkomend type ongeval in de Europese binnenvaart. Een goede analyse van de oorzaken van de incidenten, die de basis kan vormen voor de te nemen maatregelen, is wenselijk.

Daarom hebben de Europese binnenvaartbrancheorganisaties EBU en ESO in samenwerking met het IWT Platform, verzekeraars verenigd in IVR en het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het onderzoeksbureau Intergo de opdracht gegeven een studie uit te voeren met als titel ‘Human factors root causes of accidents in inland navigation’. Het onderzoek bestaat uit 2 fasen en we zijn verheugd te kunnen melden dat fase 1 recentelijk is afgerond en de resultaten van deze onderzoeksfase kunnen worden gedeeld. Hieronder volgt een korte toelichting bij de verschillende fasen en wordt ingegaan op het vervolg.
 

Fase 1: Data- en expertanalyse

Fase 1 is een deskstudie van de beschikbare statistische gegevens. Deze fase bestaat uit het identificeren en prioriteren van de belangrijkste oorzaken van geselecteerde categorieën van ongevallen in de binnenvaart in Nederland, België en Duitsland. De bevindingen van alle analyses zijn geaggregeerd in vijf sluitende onderwerpen, namelijk de impact van menselijke factoren bij incidenten, processen binnen het schip/stuurhuis, organisatorische processen, infrastructurele vraagstukken en omgevingsfactoren. De conclusie dat menselijke factoren ongeveer 70-80% van alle incidenten uitmaken, werd ook in dit onderzoek bevestigd. Een belangrijke oorzaak blijkt communicatie, omdat dit in 40 procent van de gevallen in de Nederlandse SOS-database werd vastgesteld. Dit werd ook onderschreven door de Sailing for Excellence focusgroep. Een andere factor die bepalend was voor het aantal ongevallen is de tijd van de dag en de maand van het jaar, omdat dit ook verband houdt met factoren als vermoeidheid en afleiding. De Sailing for Excellence focusgroep vroeg expliciet aandacht voor de organisatiecultuur omdat dit mogelijk ook samenhangt met factoren als werkdruk, vermoeidheid en afleiding. Deze factor zal in het vervolgonderzoek ook nader worden geanalyseerd. We kunnen nu de resultaten van de eerste fase van het onderzoek met u delen:

Fase 2: diepgaander onderzoek

Nu fase 1 is afgerond, zal verder worden gegaan met fase 2, een meer diepgaande analyse in 2021. Daarbij is input van de binnenvaartsector wederom zeer belangrijk. Mede gelet op de resultaten en de conclusie van het rapport van Intergo over fase 1 heeft het de voorkeur om het vervolg op te splitsen in fase 2a en 2b.

Fase 2a: Mens-machine-interface in het stuurhuis
Deze fase omvat verder onderzoek naar de mens-machine-interface in het stuurhuis, in de wetenschap dat de integratie van menselijke systemen in de binnenvaart nauwelijks wordt toegepast. Deze behoefte moet ook worden gezien in het licht van de huidige en toekomstige niveaus van informatievoorziening en automatisering in het stuurhuis.

Fase 2b: Verder onderzoek naar vier vaak voorkomende ongevalsoorzaken
Deze fase omvat verder onderzoek naar de meest plausibele oorzaken van vier geselecteerde ongevalsoorzaken: communicatie, vermoeidheid en stress, specifieke waterwegen of situaties, kwalificatie van het bemanningslid.

De definitieve scope en omvang van fase 2 is ook afhankelijk van de vraag of de financiering kan worden gevonden.

Binnenvaartbrancheorganisaties, IVR en de Nederlandse delegatie hopen een nuttige en onderbouwde bijdrage te kunnen leveren aan de verdere discussie en het onderzoek naar de menselijke factoren die aan de basis liggen van ongevallen in de binnenvaart. Het is een belangrijk onderwerp. Voor de veiligheid aan boord van de binnenschepen, maar ook het imago van de binnenvaart als veilige vervoersmodaliteit. Voor nu danken wij alle betrokken partijen voor hun bijdrage in de eerste fase van het onderzoeksproject.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Modelregeling arbeidsvoorwaarden actueel en in een nieuw jasje

Bij aantrekkelijk werk hoort een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden. Regelingen en afspraken die passen bij de specifieke kenmerken van onze sector. Om werkgevers en werknemers te helpen bij het maken van goede afspraken hebben de sociale partners een voorbeeldregeling opgesteld: de modelregeling arbeidsvoorwaarden.
De eerste voorbeeldregeling zag het licht in 2018. Sinds die tijd zijn er een aantal zaken veranderd. Er is nieuwe regelgeving gaan gelden. De sociale partners hebben in de nieuwe modelregeling deze wijzigingen doorgevoerd. Maar dat niet alleen, de sociale partners hebben in de modelregeling ook informatie over wettelijke regels opgenomen en verwijzingen naar relevante websites gemaakt.
 
Tot slot hebben we een instrument opstellen arbeidsovereenkomst gemaakt. Met dit instrument kunt u uw eigen arbeidsovereenkomst opstellen of het format van uw eigen arbeidsovereenkomst toetsen. Het hulpmiddel opstellen arbeidsovereenkomst is ook in het Engels en Duits terug te vinden op onze website.
 
Wij verwachten dat met dit materiaal betere afspraken tussen werkgever en werknemer tot stand komen. Afspraken die de basis vormen voor de arbeidsrelatie.
 
De mogelijkheden bij vervroegd uittreden
In onze sector is veel fysiek werk. Steeds meer medewerkers leren door, veranderen van functie en investeren samen met de werkgever in inzetbaar zijn en blijven. Voor veel veelal kleinere werkgevers is dit ook moeilijk. De veranderingen in de samenleving gaan soms te snel voor werkgevers en werknemers.

Wat als investeren in inzetbaar zijn en blijven te laat gestart is of door individuele omstandigheden onvoldoende gerealiseerd wordt? Werkgever en werknemer zullen dan samen op zoek moeten naar mogelijkheden om de laatste fase voor pensioen anders in te richten. Voor CBRB leden is een handreiking gemaakt met een overzicht van oplossingsrichtingen en actuele regelgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Coulanceregeling havengeld Havenbedrijf Rotterdam gaat over naar Steunpunt Binnenvaart

Op 15 januari 2020 hebben alle binnenvaartorganisaties gezamenlijk met het Steunpunt Binnenvaart een e-mail verzonden naar het Havenbedrijf Rotterdam, omdat men het voornemen had de coulanceregeling voor het havengeld af te gaan schaffen.

Dit was een regeling waar schippers/binnenvaartondernemers een beroep op konden doen wanneer zij, door omstandigheden zoals ziekte niet meer aan hun financiële verplichting m.b.t. het havengeld, konden voldoen. De coulanceregel was een regeling die al zo’n 20 jaar bestond. Binnen de nieuwe systematiek van het havengeld, en o.a. ook de AVG wetgeving, bleek een dergelijke regeling niet meer te passen daarom is besloten de ongeschreven regeling niet meer op te nemen.

Toen het Havenbedrijf Rotterdam aangaf deze ongeschreven regeling op te willen heffen per 1-1-2020, hebben wij als binnenvaartorganisaties samen met het Steunpunt, geprobeerd in gesprek te gaan en beargumenteerd waarom het voortbestaan van deze regeling zo belangrijk is. Nu kunnen wij u berichten dat wij er gezamenlijk in geslaagd zijn om op basis van constructieve gesprekken met elkaar tot een oplossing te komen voor de komende drie jaar. Deze voorziet in een financiële tegemoetkoming bij ziekte in de toekomst. De oude regeling is vervallen per 1-1-2021. Daarvoor in de plaats krijgt het Steunpunt voor de komende drie jaar een bedrag uitgekeerd waar zij de komende drie jaar schippers/ondernemers een tegemoetkoming in hun havengeld van kunnen verstrekken. Het budget is gebaseerd op het aantal gevallen dat zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan. Het bedrag hoeft niet opgemaakt te worden binnen het lopend jaar en het overschot mag worden meegenomen naar het volgende jaar. Met het Havenbedrijf en het Steunpunt zijn daartoe sluitende werkafspraken gemaakt.

Wij zijn verheugd over het feit dat het Havenbedrijf zich begaan heeft getoond en dit voorstel heeft gedaan. Wij hopen natuurlijk dat er zo min mogelijk mensen daadwerkelijk gebruik van de regeling hoeven te maken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Tijdelijke subsidieregeling voor motorenfabrikanten om NRMM Stage V-motoren te certificeren en ontwikkelen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt ook in 2021 middelen ter beschikking voor de ontwikkeling en certificering van binnenvaartmotoren. Met de regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ worden motorfabrikanten gestimuleerd om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen.

Projecten die in aanmerking willen komen voor de regeling moeten zich richten op ontwikkeling en certificering van motoren van het type IWP (binnenvaart-voortstuwingsmotoren), IWA (binnenvaartondersteuningsmotoren), of de marinisatie van NRE (Non-Road Engines onder de 560kW) en Euro VI-motoren zoals bedoeld in EU-verordening 2016/1628 waar de Stage V-eisen uiteen zijn gezet.

De eerste ronde liep tot 16 november 2020 waarvoor € 500.000 beschikbaar was. De regeling werd zwaar overtekend en de projectaanvragen waren van hoge kwaliteit. Na toetsing door een onafhankelijke Innovatieraad Binnenvaart zijn twee projecten gehonoreerd, waarna het subsidiebedrag voor 2020 was bereikt. Het betrof een project van Yerseke Engine Services, waarin zij zich richt op ontwikkeling en certificering van een Caterpillar-motorserie met een vermogensrange van 955 kW – 2000 kW. Hiernaast is een project van Koedood Diesel Service gehonoreerd dat Stage V-certificering nastreeft voor de Mitsubishi SR-serie (range grofweg 500 kW-1700 kW).

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
In de Green Deal van juni 2019 committeert de binnenvaartsector zich aan omvangrijke duurzame ambities voor het jaar 2050. Deze ambities zijn onderbouwd met een groeipad waarin motoren die voldoen aan de nieuwste emissie-eisen (NRMM Stage V) een belangrijke rol spelen. Echter, omdat de binnenvaart een relatief kleine markt is voor motorfabrikanten, zijn er op dit moment nog niet genoeg motoren beschikbaar die voldoen aan deze eis. De kosten die fabrikanten moeten maken voor certificering zijn daarbij een struikelblok gebleken.

Deze regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ is dan ook bedoeld om motorfabrikanten te stimuleren om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen.
Praktische informatie
In 2021 stelt het ministerie in totaal €1.000.000 beschikbaar met een maximumbedrag van €250.000 per projectaanvraag. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 maart 2021.

Het aanvraagformulier kunt u downloaden via de website van EICB. Hier vindt u ook een handleiding voor het doen van de aanvraag (o.a. het schrijven van het projectplan). Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB) via 010 798 98 30 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Boord-boordoverslag gevaarlijke stoffen op (niet)aangewezen plaatsen

Op 17 december 2020 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de volgende brief gecommuniceerd:

Dagelijks vindt in Nederland boord-boord overslag van gevaarlijke stoffen plaats. Deze overslag kan plaatsvinden tussen twee binnenvaarttankschepen of tussen een binnenvaarttankschip en een zeeschip.

Deze overslag vindt plaats:
 • op een door de bevoegde autoriteit aangewezen of voor dit doel toegelaten plaats;
 • met toestemming van de bevoegde autoriteit buiten een daarvoor toegelaten overslagplaats.
In de praktijk is het niet altijd duidelijk wie onder de (plaatselijk) bevoegde autoriteit wordt verstaan. Er is sprake van een ‘door de bevoegde autoriteit daarvoor toegelaten plaats’ als door de bevoegde autoriteit:
 • vooraf een plaats voor boord-boord overslag is aangewezen;
 • een plaats is aangewezen waar incidentele boord-boord overslag wordt toegestaan.
Boord-boord overslag van gevaarlijke stoffen moet dus altijd door de bevoegde plaatselijke autoriteit worden toegestaan. De plaatselijk bevoegde autoriteit kan aan het boord-boordoverslag op het ADN aanvullende voorwaarden stellen. Voor het toezicht op de boord-boord overslag is ILT de bevoegde autoriteit.

Toestaan van boord-boord overslag bij incidenten
Tijdens incidenten met gevaarlijke stoffen is de vrijstelling van subsectie 1.1.3.1, onder f) van het ADN van toepassing. In dat geval kunnen hulpdiensten onder bepaalde voorwaarden beslissen dat overslag van de gevaarlijke stoffen noodzakelijk is. Als een schip moet worden vervoerd naar een locatie waar overslag van gevaarlijke stoffen moet plaatsvinden, is de ILT de bevoegde autoriteit die voor het verplaatsen toestemming moet verlenen en voorwaarden hieraan stelt.

De toestemming voor overslag zal moeten worden gegeven door de daartoe bevoegde plaatselijke autoriteit.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Op enkele locaties langere ligduur mogelijk dan 3 x 24 uur onder voorwaarden

Rijkswaterstaat (RWS) start een proef met een aantal locaties waar een langere toegestane ligtijd wordt uitgeprobeerd, dan de gebruikelijke 3 x 24 uur. De ligplaatsbeperkingen zijn geen doel op zich maar een middel om voldoende overnachtingsmogelijkheden te borgen voor de doorgaande scheepvaart.
 
Al langer probeert Rijkswaterstaat coulant met de ligplaatsbeperkingen om te gaan als er geen alternatieve ligplaatsen meer beschikbaar zijn in de buurt. In overleg met de binnenvaartorganisaties en Rijkswaterstaat en in aanvulling hierop, is eind vorig jaar een lijst met potentiële ligplaatsen ontvangen waar een langere ligtijd mogelijk lijkt. Na nadere analyse wil Rijkswaterstaat voor een flink aantal van de genoemde locaties nu de volgende lijn volgen:
 
Van 10 januari t/m 10 april 2021 staat Rijkswaterstaat op de in deze bijlage genoemde locaties een langere ligtijd toe zoals eveneens nader gespecificeerd in de bijlage. Dit onder de voorwaarde dat de langere ligtijd veroorzaakt wordt door een langere wachttijd op lading in de heersende (corona) omstandigheden. Na deze periode wordt er geëvalueerd en wordt er bekeken of en hoe hiermee doorgegaan kan worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Tips voor thuiswerken

Nederland en de rest van Europa zitten opnieuw in Lockdown. En al is er met een vaccin licht aan de horizon, voorlopig is het nog massaal thuiswerken. In onze sector wordt van oudsher door een groot aantal werknemers en ondernemers al een soort van 'thuis' gewerkt, namelijk aan boord van het schip. Met de huidige coronamaatregelen zijn daar ook veel kantoormedewerkers bijgekomen. Voor ons allen is een goede werkplek ‘thuis’ een belangrijk onderwerp.

De Arbowet is minder streng als het gaat om thuiswerkplekken dan om werkplekken in het bedrijf, maar de werkgever blijft verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Voor de inrichting van een beeldschermwerkplek gelden dezelfde regels thuis als voor een werkplek op kantoor.

In de praktijk betekent dit dat er in ieder geval een goede tafel, stoel en computeropstelling moeten zijn. En als een werkplek meer dan 2 uur per dag wordt gebruikt voor beeldschermwerk dan moeten het toetsenbord en beeldscherm los van elkaar zijn. Naast de ergonomische kant spelen er ook een aantal zaken die in de eigen invloedsfeer van de medewerker liggen. De vraag of de werkplek in een rustige omgeving ligt? Hoe wordt met pauzes omgegaan? ArboNed geeft
deze tips voor het instellen van een goede thuiswerkplek. Deze tips kunt u natuurlijk ook aan boord gebruiken.

Structureel thuiswerken is onderdeel van de Risico, Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E). Welke maatregelen worden genomen om na te gaan of een thuiswerkplek geschikt is om langdurig te werken? De werknemer kan met een korte checklist de eigen werkplek toetsen. Als werkgever is het belangrijk dat u uw werknemers goed voorlicht over de eisen aan een ergonomische werkplek. Meer informatie is terug te vinden bij
het steunpunt RI&E.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Geldigheid van certificaten en deelexamens

Alle certificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, bleven geldig tot en met  22 september 2020. Het gaat om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Onder alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR vallen de door het CBR uit te geven vaarbewijzen A+B, Rijnpatent (+voorlopige), Bewijs voor Riviergedeelten, Radarpatent, Sportpatent, het zeilbewijs, Verklaring LNG, etc.

Het volgende geldt voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar een diploma en/of verklaring:
 • Als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.
 • Als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het CBR. De coronamaatregelen leiden tot vragen over regelgeving, inspecties, handhaving en vergunningverlening. Op de website van ILT staat per deelmarkt beschreven welke regelingen gelden.

Naar boven

 

Interessante nieuwsbrief: BICS Mail

In december 2020 heeft BICS (Binnenvaart Informatie- en Communicatie Systeem) een nieuwsbrief uitgestuurd met alle laatste informatie over het elektronisch melden van reis en lading.

In deze nieuwsbrief de volgende artikelen:
 • Meer schepen verplicht elektronisch melden per 1.12.2021
 • De Rijn als poort naar de wereld
 • Een klein maar gevaarlijk stukje Rijn
 • NAMIB klaar voor uitbreiding
 • Nergens veiliger dan op een passagiersschip
 • Elektronisch melden bevordert veiligheid
 • Kapiteins worden tijdig getraind
 • Positief over melden via BICS
 • Voortvarende aanpak elektronisch melden in de tankvaart
 • Elektronisch melden op Westerschelde en in Vlaanderen
 •  Deel BICS-gebruikers heeft nieuw account nodig
 • BTB beheert nu helpdesk BICS
 • Over enkele jaren melden alle schepen zich elektronisch
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van BICS

Naar boven

 

Open dagen 2021 binnenvaartopleidingen VMBO/MBO

In het nieuwe jaar zijn er weer tal van momenten voor scholieren en studenten om kennis te maken met de binnenvaartopleiders en binnenvaartopleidingen in Nederland en België. Diverse evenementen staan op de planning, veelal digitaal maar er zijn ook mogelijkheden om langs te gaan.
Op de website van Wereld van de Binnenvaart worden alle opleidingen gepresenteerd en zijn ook de open dagen terug te vinden.

Naar boven

 

AGENDA

 • 9 januari 2021 - Ledenvergadering VZ&G en ledengroep beunschepen BLN van 10.00 tot 11.30 uur (digitaal)
 • 14 januari 2021 - CDNI Committee Meeting
 • 25 t/m 29 januari 2021 - ADN Safety Committee
 • 3 en 4 februari 2021 - CESNI/CP/crew werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 9 februari 2021 - Secretary Day 2021 IWT Platform
 • 2 en 3 maart 2021 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 11 maart 2021 - Voorjaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.