Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 12 maart 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 8

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Modal Shift: klimaat en onderhoud vragen ander gebruik nationaal logistiek systeem
 2. Update incident Fosfine
 3. VZ&G over KiM-onderzoek ‘Het kleine droge ladingschip op de radar’
 4. Logistieke Alliantie: Digitalisering, verduurzaming en modal shift volop in beeld
 5. Verbod op het overtop kleuren van gasolie 
 6. VZ&G in gesprek met het Consortium project Grensmaas
 7. Transport en logistiek - cijfers van het CBS
 8. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Modal Shift: klimaat en onderhoud vragen ander gebruik nationaal logistiek systeem

Ondernemers en managers van handels-, productie en logistieke bedrijven doen er goed aan steeds bewuster na te denken over de aanvoer en bezorging van hun goederen. De noodzakelijke reductie van CO2/NOX in het goederenvervoer en de afname van beschikbare wegcapaciteit, vraagt om een ander gebruik van het hele logistieke systeem. Om daar een begin mee te maken kwamen op 9 en 10 maart in Bergambacht zo’n 45 organisaties bij elkaar uit de wereld van vervoerders, handels- en productiebedrijven, terminals/havenbedrijven, koepels- en belangenorganisaties én overheden.

Gezamenlijke ambitie: dagelijks 2.000 containers van weg naar binnenvaart

Op het programma stond het forceren van een doorbraak in de zogenaamde ‘modal shift' van containervervoer over de weg naar het water op de corridors Oost (R’dam-Duisburg) en Zuidoost (R’dam-Venlo) – middels concrete toepassingsprojecten. Initiatiefnemers zijn de combinatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat samen met partners Logistieke Alliantie (waar aan het CBRB deelneemt), Connekt Lean & Green en Topsector Logistiek.
De deelnemers van de 24uurs-modal-shiftsessie op 9 en 10 maart
De gezamenlijke ambitie is om in de komende periode (tot 2025) vanuit concrete toepassingen dagelijks 2.000 containers van weg naar binnenvaart over te hevelen. De verladers spelen een belangrijke rol om deze doelstelling te bereiken, maar ook de expediteurs moeten we niet vergeten. Zij hebben een stem in de keuze van het vervoer bij het verzenden van goederen. Ook hen moeten we betrekken bij deze ‘modal shift’.

Binnenvaart lijndiensten verbeteren en uitbreiden
De voorzitter van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Paul Goris, was tijdens deze goede en positieve 24uurs-modal-shiftsessie aanwezig en heeft een presentatie gegeven over de binnenvaart lijndiensten tussen Rotterdam en de terminals. Het systeem van deze lijndiensten kan verbeterd worden, door het beter benutten van schepen. Er is nog veel marge te behalen. Maar daarnaast moeten we niet schromen om het aantal lijndiensten uit te breiden en daarmee de vervoerstromen van de weg naar de binnenvaart te krijgen. Echter zijn er randvoorwaarden nodig om dit systeem uit te breiden en te verbeteren. Zo moeten de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de congestie in de Rotterdamse Haven worden nageleefd. Er moet ondersteuning zijn voor de invoer en exploitatie van de Nextlogic en de Overflow hub.

Om deze ‘modal shift’ kracht bij zetten worden erop kort termijn stappen gezet om oplossingsrichtingen concreet te maken en worden en zal het ministerie actief meewerken aan het faciliteren van het omzetten van goederenstromen van weg naar water. Hieraan zal ook CBRB/LINc en EICB/BVB actief deelnemen.

Klik hier voor meer informatie over deze 24uurs-modalshiftsessie met een overzicht van oplossingsrichtingen en enkele voorbeelden.

Naar boven

 

Update incident Fosfine

In navolging op een eerder nieuwsbriefartikel en via de e-mail verstuurde memo willen wij u graag informeren over het rapport aan van de Onderzoekscommissie veiligheidsincidenten van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, over het incident rond de fosfinevergiftiging aan boord van het ms Fox.

In het kort komt het erop neer dat het Plan van Aanpak van de haven Amsterdam is gebaseerd op de aanname van fosfinetabletten in ‘sleeves’, die voor lossing van het zeeschip worden verwijderd. De “bron” van de fosfinevorming is dan weggenomen en daarmee ook het risico dat er zich opnieuw gas vormt na de overslag in het binnenschip. Bij het gebruik van losse tabletten door de lading is het niet zeker te stellen dat de uitgevoerde metingen ook een representatief beeld geven van de gehele lading.

Conclusies en aanbevelingen
Klik hier voor de opgesomde conclusies en aanbevelingen uit het rapport. Tevens treft u hier het besluit aan, dat er voor zorgt dat er tijdelijke maatregelen van kracht worden om de risico’s bij de overslag van gegaste ladingen te beheersen.
 
Het CBRB heeft intensief contact gehouden met zowel Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als Inspectie SZW, die beiden momenteel nog geen uitspraken kunnen doen. Binnen het topic-team, waar alle overheidspartijen in betrokken zijn, zal de rapportage van het Havenbedrijf Amsterdam meegenomen worden bij het onderzoek naar de verantwoordelijkheden met betrekking tot gegaste ladingen. Ook het Openbaar Ministerie voert hier een eigen onderzoek naar uit.
 
Wij betreuren het dat de Onderzoeksraad voor de veiligheid (OVV) geen onderzoek naar dit incident doet, omdat zij altijd onafhankelijke, praktische leerpunten naar voren brengt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

VZ&G over KiM-onderzoek ‘Het kleine droge ladingschip op de radar’

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft onderzoek gedaan naar de kleine drogeladingvaart. De kleine drogeladingvaart is van belang voor toekomstig duurzaam vervoer over water. De kleine drogeladingvaart is een interessant, maar onderbelicht onderdeel van het goederenvervoer.

Om een beter beeld te krijgen van de kleine drogeladingvaart analyseerde het KiM reisdata van Rijkswaterstaat. De studie maakt duidelijk dat de vloot kleine schepen krimpt en de vervoersprestaties kleiner worden. Desondanks groeit de beladingsgraad van kleine schepen en is sprake van meer overslag langs kleine vaarwegen. De studie is niet alleen verkennend, maar agendeert ook onderwerpen die bepalend zijn voor de toekomst van de kleine drogeladingvaart.

Reactie VZ&G op het KiM-onderzoek
Jaco Visser en Paul van Zwol, beide bestuurders van de Verenging Zand- en Grindschippers (VZ&G), reageren op het rapport. Zij hebben enkele kritische kanttekeningen op het rapport, zoals dat dit rapport een voorbeeld is van praten over in plaats van met de binnenvaart en dat de meeste kleine vaarwegen geen onderdeel zijn van het Rijksbeleid. 

Klik hier voor het gehele interview met Jaco Visser en Paul van Zwol, waarin ze ook reageren op verschillende stellingen uit het rapport.

Werk aan de winkel
Het rapport rond af met een opsomming van vragen zoals:
 • Wat is het benodigd aantal schippers in de kleine drogeladingvaart in de toekomst?
 • Wat zijn toekomstplannen en drijfveren van jonge ondernemers in de kleine drogeladingvaart?
 • Is er voldoende aanbod van nieuwe binnenvaartmotoren om te voorzien in de toekomstige vraag?
 • In welke mate dragen veranderingen in voorstuwing en vaargedrag bij aan een duurzame kleine drogeladingvaart?
 • Voldoen de brugbedienings- en brugopeningsregimes aan de behoefte aan flexibiliteit van verladers en logistiek dienstverleners?
 • Hoe is de kleine drogeladingvaart gepositioneerd in het samenspel tussen grote en kleine verladers, logistieke dienstverleners, coöperaties en bevrachters?
“Als de overheid vindt dat de kleine drogeladingvaart een belangrijke rol blijft spelen bij toekomstig duurzaam transport, dan zijn antwoorden op deze vragen belangrijk. VZ&G rekent hierbij op een actieve inzet van de Nederlandse overheid. VZ&G is altijd bereid tot overleg en afstemming”, aldus bestuurders van VZ&G.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Logistieke Alliantie: Digitalisering, verduurzaming en modal shift volop in beeld

Begin 2019 besloten 18 bedrijfsleven partijen (CBRB is één van deze partijen) actief in het logistieke systeem de handen ineen te slaan. Doel van de samenwerking is om in 2040 een competitief, veilig en duurzaam logistiek systeem te hebben dat werkt voor Nederland in een internationaal onzekere omgeving.

En dat doel is vastgelegd in een gezamenlijk visie document. Sindsdien heeft de Alliantie niet stil gezeten. De samenwerking met de Topsector Logistiek en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op 4 juli 2019 bekrachtigd met de ondertekening van het gezamenlijk ambitiedocument Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig. In dat document staan de gedeelde ambities en doelstellingen die in de afzonderlijke uitvoeringsprogramma’s zijn / worden uitgewerkt. Lees meer hierover op onze website

Naar boven

 

Verbod op het overtop kleuren van gasolie 

Naar aanleiding van steeds terugkerende problemen rondom het overtop kleuren en een directe melding van een scheepvaartondernemer aan de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT), is dit onderwerp tijdens het CTGG-ILT overleg ‘water’ besproken. Het kleuren van witte gasolie met een rode kleurstof is een activiteit die voorkomt vanuit de douane/accijnswetgeving. Meestal vindt het kleuren plaats voor aanvang van de belading op een (winderig) steiger in een zeehaven. Vanuit de sector zijn al meerdere malen bij individuele bedrijven aangedrongen op veiligere maatregelen.

Dit, omdat het kleuren in de afgelopen tijd tot spatgevaar heeft geleid:
 • Bemanning krijgt het product in de ogen en moeten daarmee naar het ziekenhuis, waarbij door het ontbreken van enige informatie de patiënt niet adequaat verzorgd kon worden;
 • Kleurstof blijft kleven op tanktrappen, tankcoating etc. Dit is moeilijk weg te krijgen, waardoor er problemen met de kwaliteit van de vervolglading kan optreden;
 • Spetters met kleurstof (chemicaliën zoals furfural, Solvent Red, Solvent Yellow, vaak bijtend of zelfs giftig) op de verf aan dek waardoor er lakschade ontstaat.
Na overleg met de deelnemende brancheorganisaties en de nodige kennisuitwisseling heeft ILT deze brief aan het platform voor ladingcontroleurs geschreven. Er zal gewerkt moeten worden aan alternatieve manieren om te kleuren, zoals aan de wal of met een in-line injectiesysteem, waardoor er geen ladingtanks meer hoeven worden opengemaakt. Dit systeem is al jaren bekend, maar vergt meer inspanning. Hiermee wordt aan de wet voldaan, is de veiligheid voor surveyors en scheepsbemanning gediend en worden onnodige risico’s voorkomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

VZ&G in gesprek met het Consortium project Grensmaas

Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. De uitvoering is in handen van Consortium Grensmaas. Het Consortium heeft het stroombed van de Maas met zo’n 300 hectare verbreed, de oevers verlaagd en dijken op een traject van twaalf kilometer versterkt en verhoogd, zodat de tienduizenden gezinnen langs de Maas minder risico lopen op een overstroming.

Als voorzitter van de Vereniging Zand- en Grindschippers heeft Jaco Visser 1 à 2 keer per jaar overleg met het Consortium van dit project om te praten over voor de binnenvaart belangrijke onderwerpen.

Recent is de hoogte van de aanlegsteigers (bij Born, werkhaven Trierveld) besproken. De aanlegsteigers lagen te hoog voor het veilig op- en afstappen van het schip naar wal en andersom. Uit eigen ervaring en uit ervaring van anderen heeft Jaco Visser dit gedeeld met het Consortium. Het Consortium heeft daaropvolgend gelijk actie ondernomen en de aanlegsteigers verlaagd. In overleg is ook besloten om twee van de vijf loopbruggen te verwijderen (bij Born, werkhaven Trierveld). Dit omdat er vijf loopbruggen waren geplaatst op de lengte waar drie schepen zouden kunnen liggen. 

Door de korte lijnen met het Consortium zijn de voor de binnenvaart praktische onderwerpen snel te bespreken en wordt er ook waar mogelijk gelijk actie ondernomen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het project Grensmaas

Naar boven

 

Transport en logistiek - cijfers van het CBS

Eén keer per kwartaal geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de belangrijkste cijfers en berichten uit op gebied van transport en logistiek.

Voor dit kwartaal zijn het de volgende berichten:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van het CBS

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.