Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 9 januari 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 1

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Adviescommissie oeververbinding Amsterdam erkent belang van scheepvaart
 2. Stand van zaken Mobiliteitsalliantie
 3. Gebruikersoverleg Maascorridor
 4. Schema waterboten haven Rotterdam
 5. Informatiebijeenkomst veranderingen in arbeidsvoorwaardelijke regelingen
 6. Wij zoeken een nieuwe collega!
 7. Eén nieuwe Havenverordening
 8. Uitkomst van het moratorium op overgangsbepalingen voor bijboten
 9. 10 jaar geleden trad het CDNI in werking
 10. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Adviescommissie oeververbinding Amsterdam erkent belang van scheepvaart en haven

De onafhankelijke adviescommissie Oeververbinding Rijkswateren Amsterdam heeft een tussentijdse visienota gepresenteerd, “Genereus verbonden naar een grootstedelijke samenhang”. In dit visiedocument wordt nog geen definitief advies gegeven over wat de beste oeververbinding in Amsterdam zou zijn. De visienota stelt de belangrijkste uitgangspunten vast die de basis moeten vormen voor een afgewogen besluit. Een definitief advies van de commissie wordt in het tweede kwartaal van 2020 verwacht.
 

Binnenvaart belangrijk voor duurzaamheid

CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer zijn blij met deze eerste visie, omdat het belang van de binnenvaart en de haven van Amsterdam erkend wordt. Men geeft aan dat de nautische drukte op het IJ voor een groot deel gerelateerd is aan functies van de haven die van belang zijn voor de regio Amsterdam. Dat de haven van Amsterdam en het IJ als vaarweg in elk toekomstscenario voor Nederland en de binnenvaart belangrijke schakels blijven in het vervoerssysteem van Nederland en Europa. En dat de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de regio Amsterdam, en de rol van Amsterdam als haven, bezien moeten worden vanuit de grote landelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en mobiliteit. De adviescommissie definieert op het gebied van scheepvaart daarom concreet de volgende uitgangspunten voor het definitieve advies:
 • Het IJ is in elk toekomstscenario een belangrijke vaarweg;
 • De haven van Amsterdam is onderdeel van het (inter)nationale netwerk van havens en vaarwegen.
Lees meer over het advies van de onafhankelijke commissie met betrekking tot een tunnel of een brug en de mogelijke alternatieven, en het standpunt dat het CBRB inneemt tot dit onderwerp.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
Een half jaar geleden is het Deltaplan Mobiliteit gelanceerd. Dit Deltaplan is opgesteld door de Mobiliteitsalliantie, een groep van organisaties (variërend van de ANWB, NS, grote OV-bedrijven, tot de Fietsersbond en reizigersorganisatie Rover) die gezamenlijk vinden dat mobiliteit in Nederland beter, slimmer en duurzamer kan en moet. Het CBRB en Landelijk Veren Platform zijn eveneens aangesloten bij de Mobiliteitsalliantie.
 
Het Deltaplan is goed ontvangen en betekende voor de Mobiliteitsalliantie een belangrijke mijlpaal. De ambitie is, om het gedachtegoed van het Deltaplan de komende jaren op veel plekken te laten landen en te verdiepen waar nodig. De inzet voor de komende jaren richt zich dan ook met name op:
 • Mobiliteit in Nederland stevig op de politieke agenda houden en mobiliteit in de top 5 van belangrijke thema’s krijgen. Daarvoor is het nodig dat mobiliteit goed in de verkiezingsprogramma’s komt te staan, juist omdat mobiliteit een belangrijke drager is van al die factoren die uiteindelijk ons welzijn en onze welvaart bepalen: gezondheid, vrijheid, economie, leefbare omgeving, een schoon milieu, persoonlijke ontwikkeling, kansen op werk, etc.
 • Een heldere paragraaf over mobiliteit in het Regeerakkoord 2021-2025 realiseren met jaarlijks voldoende (extra) middelen voor investeringen en een beschrijving van de gewenste transitie.
 • De verbinding (blijven) leggen met belangrijke beleidsontwikkelingen, zoals het mobiliteitsfonds, een mogelijk investeringsfonds, Klimaatakkoord.
 
Om deze doelen te bereiken wordt politiek draagvlak op nationaal, regionaal en lokaal niveau steeds belangrijker. Op ambtelijk niveau worden er nu al beleidsopties voor volgende kabinetten in kaart gebracht, partijen beginnen te werken aan hun verkiezingsprogrammacommissies voor 2021 en het vraagt blijvende inspanningen om in de politieke arena de aandacht vast te houden. Daartoe vonden en vinden één-op-één gesprekken plaats met Kamerleden van zowel coalitie- als oppositiepartijen om het Deltaplan nader toe te lichten en vragen op te halen, en is / wordt er contact gelegd met de partijcommissies die de verkiezingsprogramma’s schrijven. Daarnaast lopen er gesprekken met het ministerie van IenW, waarin het Deltaplan in relatie tot de dagelijkse politieke actualiteit, het investeringsfonds en de omvorming van het Infrafonds naar het Mobiliteitsfonds wordt besproken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Gebruikersoverleg Maascorridor

Per 1 januari 2020 is het onderhoud van de sluizen in het Maas-Waalkanaal overgegaan van RWS Zuid Nederland naar RWS Oost Nederland. De komende jaren gaan de sluizen Weurt en Heumen op de schop, hetgeen zal leiden tot overlast (stremmingen!) voor de binnenvaartsector. Daarom heeft RWS, naar analogie van het Twentekanaal, een zogeheten ‘gebruikersoverleg’ ingesteld voor binnenvaartvertegenwoordigers en belanghebbende bedrijven langs de betreffende vaarwegen. Vanwege de samenhang van Weurt/Heumen met de omvaarroute via de noordelijke Maasroute langs Grave en Lith, die onder het beheersgebied van RWS Zuid Nederland valt, is ook RWS Zuid Nederland aangehaakt bij dit overleg, en wordt ook meteen de hele Maasroute meegenomen.
 
Het eerste gebruikersoverleg heeft onlangs plaatsgevonden. De volgende bijeenkomst staat eind januari gepland. RWS heeft de werkzaamheden voor de sluizen in Weurt en Heumen, en de gevolgen en planning daarvan, toegelicht. De volgende punten zijn aan de orde geweest:
 • De sluizen van Weurt/Heumen en Grave/Lith vallen onder andere RWS-afdelingen (namelijk Oost- respectievelijk Zuid Nederland). Dit vereist goede afstemming tussen beide afdelingen.
 • Zowel Weurt als Heumen zijn aangemeld voor het V&R-programma (Vervanging & Renovatie) van RWS. Veel objecten van RWS zijn aan het eind van hun levensduur en er moet beoordeeld worden of ze nog een keer gerenoveerd kunnen worden of dat het beter is ze te vervangen.
 • Wij hebben nadrukkelijk onze zorg geuit over de huidige beperkingen en problemen bij de sluizen van Grave en Lith. Hoe verstandig is het om de sluizen in Weurt en Heumen te gaan renoveren als de omvaarroute via Grave en Lith zo onbetrouwbaar is c.q. beperkingen heeft voor 135 m-schepen…?
 • Op verzoek van de binnenvaartsector worden de mogelijkheden om werkzaamheden waar mogelijk te combineren zodat de totale stremmingstijd als het ware ingedikt kan worden, onderzocht.
 • Ook is het belang van adequate informatievoorziening benadrukt. De wijze, frequentie en tijdigheid van communicatie door RWS is afhankelijk van de zogeheten ‘hinderklasse’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Schema waterboten haven Rotterdam

De extra drinkwaterboot voor het westelijk havengebied komt er! We informeerde we u hier al over in deze eerdere CBRB-nieuwsbrief.

Het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer zijn bijzonder verheugd dat het Havenbedrijf Rotterdam de behoefte aan een extra drinkwaterboot in het westelijk havengebied niet alleen onderkend heeft, maar zich ook daadwerkelijk hard gemaakt heeft om er voor te zorgen dat die uitbreiding er komt. In dit schema kunt u zien waar de vier waterboten in de Rotterdamse haven varen en hoe u de waterboten kunt bereiken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen metDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Informatiebijeenkomst veranderingen in arbeidsvoorwaardelijke regelingen

Op 1 januari is de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) in gegaan. In deze wet worden zaken als opeenvolging van arbeidscontracten, percentage WW premie en transitievergoeding geregeld. Daarnaast krijgt de sector mogelijk te maken met een vrijwillige pensioenregeling. Voor leden die meer willen weten over wat er nu verandert en misschien bij pensioen nog gaat veranderen, organiseren we een informatiebijeenkomst.
 
U bent welkom op vrijdag 31 januari in Zwijndrecht. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en we verwachten rond 15.30 uur af te sluiten.
U kunt zich inschrijven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., secretaris Sociale Zaken. Circa één week voor de bijeenkomst ontvangt u de definitieve uitnodiging.

Naar boven

 

Wij zoeken een nieuwe collega!

Ben jij of ken jij een professional die zich wil inzetten voor de havens en binnenvaart? Ben je een zelfstandig persoon die voor de inhoud gaat? Dan kan je aan de slag bij het CBRB en de NVB, want wij zoeken jou!

Zowel de binnenvaart als de havens kunnen de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave voor mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Wil jij aan de slag in deze boeiende sector? Aan de voet van de Rotterdamse Erasmusbrug wacht je een veelzijdige en dynamische baan bij het CBRB.

Je wordt hét aanspreekpunt voor één of meerdere CBRB-ledengroepen en bij de NVB ben je medeverantwoordelijk voor de realisatie van de strategische agenda. Jij bent de gesprekspartner van de leden, de directie en het bestuur. Jouw werkzaamheden zijn afwisselend, en hebben een inhoudelijk karakter.
 • Klik hier om meer te lezen over deze afwisselende, leuk en inhoudelijke baan.
 

Eén nieuwe Havenverordening

voor Amsterdam, Rotterdam, Velsen, Zaanstad, Beverwijk, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen en Schiedam

Op 6 januari 2020 trad de nieuwe Havenverordening voor Amsterdam/IJmond en Rotterdam/Rijnmond in werking. Het is voor het eerst dat de twee grootste havens van Nederland samen een Havenverordening opstellen. Ze is duidelijker, zorgt voor eenduidigheid in de regelgeving en vervangt de afzonderlijke exemplaren.

De Divisies Havenmeester van Amsterdam en Rotterdam werken samen om de regels voor de zee- en binnenvaart waar mogelijk gelijk te trekken en te vereenvoudigen. De nieuwe Havenverordening is makkelijker en duidelijker voor de klant, omdat de regels hetzelfde zijn voor een schip dat één van de havens in Amsterdam, Rotterdam, Velsen, Zaanstad, Beverwijk, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen of Schiedam aandoet. In de loop der jaren was de Havenverordening op onderdelen steeds ingewikkelder geworden. De nieuwe Havenverordening biedt ook meer flexibiliteit, bijvoorbeeld om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals betere technieken en schonere brandstoffen.

Scheepsenergieparagraaf voor alle brandstoffen
Om flexibel in te kunnen spelen op de komst van nieuwe en schone brandstoffen, is in de verordening een scheepsenergieparagraaf opgenomen. In de huidige verordeningen zijn bunkeractiviteiten van conventionele brandstoffen en LNG apart geregeld. In de nieuwe verordening worden deze, maar ook het bunkeren van andere brandstoffen en hulpstoffen, gereguleerd op drie niveaus: het verstrekken van een vergunning, het aanwijzen van locaties en het stellen van voorwaarden aan de operationele veiligheid.
De nieuwe Havenverordening is terug te vinden op de websites van Port of Amsterdam en Port of Rotterdam en de betrokken gemeenten.

Betrokkenheid binnenvaart
Het CBRB was betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe Havenverordening. Zie hiervoor ook enkele eerdere artikelen in de CBRB-Nieuwsbrief:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Uitkomst van het moratorium op overgangsbepalingen voor bijboten: lijst gepubliceerd

In de afgelopen jaren heeft CESNI verschillende wijzigingen van ES-TRIN goedgekeurd, waaronder de uitkomst van het moratorium op overgangsbepalingen voor bijboten.

Onderzocht is of de bijboten, die in gebruik zijn genomen voor invoering van de EN-norm in de technische voorschriften, redelijkerwijs kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen en het veiligheidsniveau. Het binnenvaartbedrijfsleven heeft een actieve bijdrage geleverd bij het zoeken naar alternatieven voor de naleving van de in de regelgeving genoemde normen, zie dit artikel in een eerdere CBRB-nieuwsbrief.

Het resultaat is opgenomen in ES-TRIN 2019, in de artikelen 32.06 en 33.04 van ES-TRIN, die verwijzen naar een lijst van bijboten gepubliceerd door het CESNI. Voor schepen die op de Rijn varen, is deze lijst van toepassing op bijboten die vóór 1 oktober 2003 aan boord waren. Voor schepen die uitsluitend op waterwegen buiten de Rijn varen, is deze lijst van toepassing op bijboten die vóór 1 januari 2009 aan boord waren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

10 jaar geleden trad het CDNI in werking

Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) vierde in 2019 dat het precies 10 jaar geleden in werking is getreden.

Het CDNI heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de vergroting van de milieuvriendelijkheid van de binnenvaart, die dankzij dit Verdrag is uitgegroeid tot een vervoerswijze met een echte voortrekkersrol op het gebied van zowel het afvalbeheer als de internationale financiering van het verwijderingsnetwerk.

De viering van het 10 jarig bestaan heeft op dinsdag 17 december 2019 in het Palais du Rhin in Straatsburg (Frankrijk) plaatsgevonden in aanwezigheid van bijna 80 gasten, die zich actief inzetten voor de bescherming van het milieu. Lees meer over deze bijeenkomst.

Naar boven

 

AGENDA

 • 16 januari 2020 - Nationale voorbespreking ADN met ministerie IenW, Den Haag
 • 27 t/m 31 januari 2020 - ADN Safety Committee, Genève
 • 31 januari 2020 - Informatiebijeenkomst veranderingen in arbeidsvoorwaardelijke regelingen, Zwijndrecht
 • 5 februari 2020 - CESNI/PQ werkgroep bemanningsvoorschriften, Straatsburg
 • 25 en 26 februari 2020 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften, Straatsburg
 • 27 februari 2020 - Secretaries Day IWT Platform, Eindhoven
 • 12 maart 2020 - Voorjaarsvergadering ledenvergadering Personenvervoer, Groningen
 • 31 maart en 1 april 2020 - CESNI/PT/Pax werkgroep passagiersschepen, Belgrado
 • 12 t/m 14 mei 2020 - Maritime Industry 2020, Gorinchem

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.