Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 


29 oktober 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 42

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Coronavirus heropleving: Europese Commissie intensiveert maatregelen
 2. Minister Van Nieuwenhuizen in gesprek met de passagiersvaartsector over ‘reizen in COVID-19 tijdperk’
 3. Vernieuwde TVL-regeling – wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?
 4. Wilt u meer weten over de wijzigingen ADN-2021?
 5. Nieuwe website CBRB gelanceerd
 6. In gesprek over de sociale dimensie van automatisering
 7. Volgende uitbreiding van de elektrische meldplicht vanaf 21 december 2021
 8. Studio Schuttevaer in gesprek met Maira van Helvoirt (CBRB/LINc) over congestie in de Rotterdamse haven (video)
 9. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Coronavirus heropleving: Europese Commissie intensiveert maatregelen

Op 28 oktober heeft de Europese Commissie een aanvullende reeks acties gelanceerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken, levens te redden en de veerkracht van de interne markt te versterken. In deze communicatie van de Europese Commissie gaat het om het upgraden van de Green Lanes voor het transport om de economie op gang te houden tijdens de COVID-19 heropleving van de pandemie.

Naadloos vrij verkeer van goederen
De Commissie stelt voor de Green Lane aanpak uit te breiden om ervoor te zorgen dat multimodaal vervoer effectief blijft werken. De lidstaten moeten zorgen voor een naadloos vrij verkeer van goederen op de interne markt. In de mededeling van de Europese Commissie worden maatregelen uiteengezet die het goederenverkeer en het vrije verkeer van werknemers in het vervoer over de grenzen heen zullen blijven waarborgen.

Vervoerswerknemers zijn essentieel
Vervoerswerknemers zijn essentieel, zie deel III van de mededeling. De belangrijkste paragrafen met betrekking tot de binnenvaart zijn de nummers 16, 17, 18, 23, 37, 38, 39 en 45. Hierin is onder meer te lezen:
 • Essentiële werknemers en dienstverleners mogen niet in quarantaine worden geplaatst bij de uitoefening van zijn essentiële taken. Hun volledige bescherming van de gezondheid moet echter worden gewaarborgd, onder meer door de beschikbaarheid van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) waar nodig.
 • De lidstaten mogen niet eisen dat werknemers in het vervoer aan de grensovergangen of achter de grens systematisch worden getest. Dit zou leiden tot onnodige wachtrijen en negatieve gevolgen hebben voor de duur van de grensoverschrijding. Het is ook niet haalbaar of praktisch voor het vervoerspersoneel dat vaak meerdere keren per week de grens moet oversteken.
 • Naast het personeel aan boord moet het ook het personeel voor onderhoud, terminal- en verkeersbeheer e.d. zich zonder enige beperking kunnen verplaatsen en de grenzen kunnen overschrijden.
 • Binnenvaartschippers en -bemanning moeten in staat zijn om in en uit te schepen in binnenhavens langs de waterwegen van de EU. Het is van cruciaal belang dat werknemers in de binnenvaart in de EU-lidstaten kunnen reizen en de grenzen kunnen overschrijden voor continue logistieke operaties op de EU-waterwegen. Exploitanten van binnenschepen moeten de bemanning ook toegang geven tot adequate persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) om hun eigen gezondheid en die van de passagiers te beschermen.
 • De lidstaten moeten bij de toepassing van hun nationale regels betreffende de controle op de naleving van de voorschriften voor binnenschepen door de handhavingsinstanties, met inbegrip van de nationale bepalingen tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/1629 (= de richtlijn tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen)  rekening houden met de noodzaak om onnodige vertragingen bij het vervoer te voorkomen. 
 • Met betrekking tot de certificaten van bemanningsleden van andere binnenschepen dan die welke onder Richtlijn 96/50 vallen, moeten de lidstaten er bij de toepassing van hun nationale bepalingen naar streven dat de bemanningen hun activiteiten in hun respectieve hoedanigheid kunnen voortzetten tot het einde van de periode van uitzonderlijke beperkingen in verband met een pandemie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Minister Van Nieuwenhuizen in gesprek met de passagiersvaartsector over ‘reizen in COVID-19 tijdperk’

Op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op dinsdag 27 oktober jl. een online vergadering plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de passagiersvaarsector om inzicht te krijgen in de reisbewegingen die de passagiersvaartsector maakt en dan met name de cruisemarkt.

De aanleiding voor dit gesprek was de constatering dat er bedrijven in de reisbranche actief zijn die reizen en vakanties naar ‘oranje’ gebieden blijven aanbieden en dit op ongewenste wijze (met stuntprijzen en grote kortingen) actief promoten. Dit gaat tegen het beleid van de overheid in en leidt tot niet-noodzakelijk reizen naar ‘oranje’ gebieden.

Minister Van Nieuwenhuizen bleek goed op de hoogte dat de ondernemers uit de passagiersvaartsector zich niet schuldig maken aan dit soort acties en juist verantwoordelijkheid nemen door het werken volgens de protocollen. Daarom bood de minister tijdens het gesprek veel ruimte aan de deelnemers om te vertellen hoe zij de afgelopen periode beleefd hebben en werd de gelegenheid geboden om vragen aan haar te stellen.

Namens CBRB Ledengroep Personenvervoer waren Maira van Helvoirt, Lotte Janssen – Verschoor, voorzitter Peter Wagemakers en Nico Arnts aanwezig. Met elkaar hebben wij een goed beeld kunnen schetsen wat de gevolgen van COVID-19 zijn voor de passagiersvaartsector en hebben wij de praktijkervaringen vanaf maart tot heden met haar gedeeld. Wij hebben gepleit voor financiële ondersteuning door de overheid voor een langere periode. De steunmaatregelen, met name de TVL-regeling, moet toegankelijk gemaakt worden voor seizoensgerelateerde ondernemingen. De huidige TVL-regeling sluit onvoldoende aan en daardoor kan men niet optimaal gebruik maken van de regeling.
De minister kon hier niet inhoudelijk op reageren, maar heeft wel aangegeven dat er op korte termijn nieuws vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar buiten gebracht zal worden over de TVL-regeling. Zie het onderstaande bericht in deze nieuwsbrief over de TVL-regeling

Naast de financiële aspecten hebben wij ook het belang benoemd van de uniformering van 1,5 meter protocollen op nationaal- en internationaal niveau. De minister wees erop dat aan de richtlijnen geen juridische status wordt verleend maar erkende ook dat de verschillende zienswijze van regio’s, provincies en landen tot problemen kan leiden.

Namens de veerdiensten hebben wij bij minister Van Nieuwenhuizen opnieuw het signaal afgegeven dat deze sector tussen wal en schip dreigt te vallen. In documenten zoals het ‘protocol verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer’ en in de landelijke noodverordening worden de veerdiensten slechts gedeeltelijk of helemaal niet erkend als onderdeel van het Openbaar Vervoer, waardoor niet duidelijk is of zij bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de voor de OV-sector toegezegde beschikbaarheidsvergoeding. Wij hebben gevraagd om een inhoudelijke reactie op de brieven die hierover zijn gestuurd door het CBRB. Er is een toezegging gedaan dat dit punt opgepakt zal worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vernieuwde TVL-regeling – wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?

Op dinsdag 27 oktober jl. is er door het Kabinet een nieuw steunpakket met financiële maatregelen afgekondigd. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de vorige pakketten is dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in het eerstvolgende tijdvak van de TVL (Q4 2020) opengesteld zal worden voor alle sectoren. De SBI-code afbakening ter vaststelling van de doelgroep komt daarmee eenmalig te vervallen. Dit betekent dat alle sectoren met een minimaal omzetverlies van 30% t.o.v. Q4 2019 de helft van hun vaste lasten vergoed krijgen in verhouding met hun omzetverlies.
 
Vernieuwde TVL-regeling ongunstig voor seizoen gerelateerde ondernemingen
Helaas zijn de voorwaarden van de TVL-regeling tot op heden nog niet aangepast waardoor de TVL-regeling niet gunstig toegepast kan worden door seizoen gerelateerde ondernemingen. In de Kamerbrief van 27 oktober jl. wordt de TVL-regeling als volgt beschreven;
 
Ook de TVL is zo vormgegeven dat de hoogte van de subsidie mee-ademt met het geleden omzetverlies. Hoe hoger dit verlies, hoe hoger de subsidie. De subsidie is namelijk gebaseerd op het omzetverlies en het gemiddelde percentage vaste lasten van bedrijven in hun sector. Het omzetverlies wordt vastgesteld door vergelijking van de omzet in de subsidieperiode met de omzet in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Zo wordt rekening gehouden met seizoenfluctuaties en wordt beoogd de subsidie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke omzetderving. Wel wordt de subsidie gemaximeerd door het vastgestelde subsidieplafond. Voor het volgende TVL-tijdvak (Q4 2020) is de maximale hoogte van de subsidie vastgesteld op € 90.000 voor drie maanden, in het eerste tijdvak (juni-september 2020) was dat € 50.000 voor vier maanden. In totaal is er voor de TVL in de periode 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 ruim € 1,8 miljard geraamd, waarvan ruim € 600 miljoen voor Q4 2020.’
 
De redenatie met betrekking tot de vaststelling van het omzetverlies rekening houdend met seizoenfluctuaties is onjuist. Veel seizoengebonden sectoren zitten nu juist in het laagseizoen en hebben hierdoor beperkt omzetverlies (in absolute getallen) en hoge vaste kosten. In tegenstelling tot bedrijven die hun omzet verspreid over het gehele jaar behalen, doen seizoengebonden bedrijven dit slechts in een aantal maanden per jaar. De tegemoetkoming vanuit de TVL-regeling zoals men dat nu berekend, is daardoor ontoereikend. De beperking in de vaststelling van het omzetverlies in de vernieuwde TVL-regeling wordt wel erkend voor de Evenementenbranche. Hiervoor wordt zelfs een ‘Evenementenbranchemodule’ aan de TVL-regeling toegevoegd. Dit lijkt in strijd te zijn met het gelijkheidsbeginsel doordat er nu onderscheid wordt gemaakt tussen seizoengebonden bedrijven.
 
CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer reageren op Kamerbrief over vernieuwde TVL-regeling
CBRB en BLN hebben in een brief gereageerd op Kamerbrief van 27 oktober waarin wij pleiten voor het aanpassen van de voorwaarden van de TVL-regeling door de omzetverlies vaststelling o.b.v. het jaargemiddelde van 2019 te berekenen, zoals dit ook wordt toegepast bij de NOW-bepaling door het UWV. In de brief stellen wij tevens de vraag waarom de beperking in de vaststelling van het omzetverlies voor de Evenementenbranche wel wordt erkend en niet voor alle andere seizoen gerelateerde bedrijven. Uit het antwoord zal moeten blijken dat er geen sprake is van ongelijke behandeling tussen seizoengebonden bedrijven.

Verder hebben wij nogmaals aandacht gevraagd op het eerder gedane steunverzoek en staatssecretaris Mona Keijzer en minister Van Nieuwenhuizen uitgenodigd om inhoudelijk op het steunverzoek te reageren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Wilt u meer weten over de wijzigingen ADN-2021?

In het ADN staan alle eisen waaraan het transport van gevaarlijke stoffen moet voldoen. Het ADN wordt internationaal vastgesteld en wordt elke twee jaar gewijzigd. Na ADN-2017, ADN-2019 volgt nu ADN-2021! Wilt u meer weten over de wijzigingen van ADN-2021? Schrijf u dan nu in voor het CTGG webinar over de gewijzigde transportregelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op 27 november.

Michael Zevenbergen, secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid van het CBRB, stelt u tijdens het CTGG webinar op de hoogte van de wijzingen ADN-2021. Deelname aan het webinar is gratis.
Klik hier om u aan te melden voor dit webinar
Programma webinar
 • 9.15 start van het programma
 • 9.30 uur modaliteit ADN (binnenvaart)
 • ± 10.30 uur modaliteit RID (spoor)
 • ± 11.30 uur modaliteit ADR (weg)
 • 13.00 uur modaliteit IMDG (zeevervoer) 
Stel uw vraag vooraf
Deelnemers hebben de mogelijkheid om bij de aanmelding vragen voor de verschillende specialisten op te geven. De informatieve bijlages (Engelstalig) over de onderwerpen vindt u op de website van CTGG.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe website CBRB gelanceerd

Met trots presenteren wij de nieuwe website van het CBRB. De wens was er al langer om iets aan de website van het CBRB te doen. Vanwege veiligheidsoverwegingen en het voorkomen van datalekken was het noodzakelijk om de website van het CBRB te updaten.

Door deze noodzakelijk update is er gelijk gekeken naar de inhoud en vormgeving van de website. We hebben afscheid genomen van oude en achterhaalde informatie en de webwinkel. Daarnaast is ingezet op de inhoud, kennis en kunde van het CBRB. Een logische indeling met het laatste nieuws en de informatie verdeelt in dossiers, waarbij door middel van tags de vele informatie die het CBRB beschikbaar heeft te vinden en te doorzoeken is.

Deze nieuwe website is ook volledig responsive. De leden van het CBRB hebben toegang tot het extranet, waar ze exclusieve informatie kunnen vinden.

Neem een kijkje op onze nieuwe website: www.binnenvaart.nl
En lees het hele bericht over deze nieuwe website.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over de nieuwe website, dan kan dat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

In gesprek over de sociale dimensie van automatisering

Deze week is op Europees niveau door vakbonden en werkgevers gesproken over de sociale dimensie bij automatisering. In een steeds hoger tempo komen veranderingen op ons af. Snel veranderende ontwikkelingen bij automatisering, maar ook digitalisering, verduurzaming en veranderingen in onze samenleving.
 
Met welke vragen willen wij als sociale partners aan de slag? Welke vragen spelen een belangrijke rol bij de onderwerpen en ontwikkelingen waar wij als vakbonden en werkgevers mee bezig zijn? Niet alles is immers nieuw.
 
Om er een paar uit te lichten die deze week besproken zijn:
 • Hoe zorgen we dat onze bemanningsleden inzetbaar blijven? Automatisering biedt kansen, verlicht het werk, maar datzelfde werk moet tot op een latere leeftijd uitgevoerd worden?
 • De ontwikkelingen blijven en gaan steeds sneller, hoe laat je opleidingseisen hierop aansluiten? En hoe zorg je dat medewerkers mee ontwikkelen? Hoe certificeer je steeds veranderende eisen?
 • Werk verandert, voor wie wordt werken in onze sector interessant? Hoe blijven we aansluiten op de arbeidsmarkt?
 • Hoe kunnen we in een sector als de onze, met veel kleine ondernemingen mee blijven ontwikkelen?
 We hebben nog geen antwoorden. Wel hebben we een belangrijke stap gezet, we gaan verder in gesprek met elkaar. In één van de volgende bijeenkomsten willen we bijvoorbeeld de uitkomsten over een grootschalig onderzoek in transport met elkaar delen.
 
Een gedeeld beeld over de toekomst en de uitdagingen waar wij voor staan, kan ons helpen om bijvoorbeeld onze ambitie om een modernere meer toekomstbestendige Europese bemanningsregeling te realiseren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Volgende uitbreiding van de elektrische meldplicht vanaf 21 december 2021

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft besloten per 1 december 2021 de verplichting tot elektronisch melden uit te breiden tot alle schepen en bijzondere transporten die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR).

De CCR heeft in Besluit 2020-I-12 alle reglementaire wijzigingen aangenomen die nodig zijn in het RPR. In artikel 12.01 van het RPR wordt voor bepaalde schepen en samenstellen een meldplicht voorgeschreven: de schipper of een derde moet een aantal gegevens met betrekking tot het schip of het samenstel, de vervoerde goederen en de reis aan de bevoegde autoriteiten opgeven. Deze melding verschaft de autoriteiten met name alle informatie die nodig is voor een efficiënt calamiteitenmanagement. In artikel 12.01 van het RPR wordt aangegeven welke schepen aan deze verplichting zijn onderworpen, welke gegevens gemeld moeten worden, welke middelen voor deze melding gebruikt kunnen of moeten worden (marifoon, telefonisch, schriftelijk, elektronisch) en op welk moment of welke plaats deze melding gedaan moet worden.

Tot nu toe geldt de verplichting tot elektronisch melden alleen voor samenstellen, schepen die containers vervoer en schepen met vast ingebouwde tanks. Nu wordt deze meldplicht uitgebreid tot alle schepen en de bijzondere transporten zoals bedoeld in artikel 12.01, eerste lid, van het RPR.

Door deze uitbreiding zullen nu ook de volgende categorieën schepen zich op de Rijn elektronisch moeten gaan melden:
 • schepen die goederen aan boord hebben waarvan het vervoer onder het ADN valt;
 • schepen die langer zijn dan 110 m;
 • hotelschepen;
 • zeeschepen;
 • schepen met een LNG-installatie aan boord;
 • bijzondere transporten zoals bedoeld in artikel 1.21.
Het elektronisch melden zal de administratieve lasten aanzienlijk reduceren, omdat er veel minder gebruik zal worden gemaakt van de marifoon. Bij de bevoegde instanties valt het handmatig invoeren van gegevens die vandaag de dag via de marifoon worden doorgegeven, weg. Dit besluit zal bovendien de veiligheid in de Rijnvaart verder verhogen, aangezien het melden van de informatie betrouwbaarder zal worden.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de CCR.

Naar boven

 

Studio Schuttevaer in gesprek met Maira van Helvoirt

In Studio Schuttevaer van 23 oktober jl. aandacht voor congestie in de binnenvaart in de Rotterdamse haven. Petric Dubbelman licht zijn actie toe (vanaf 2:10) en Maira van Helvoirt (Secretaris CBRB/Voorziter LINc) gaat in op oorzaken en maatregelen (17:40)
 

AGENDA

 • 3 en 4 november 2020 - CESNI/QP/Crew werkgroep beroepskwalificaties voor varend personeel
 • 6 november 2020 - Bestuursvergadering CBRB
 • 12 november 2020 - Najaarsvergadering Ledengroep Personenvervoer
  van 10.00 uur tot 11.30 uur (digitaal)
 • 17 en 18 november 2020 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 27 november 2020 - CTGG-dag 2020 webinar
 • 10 december 2020 - Algemene Ledenvergadering van 14.00 tot 15.30 uur (digitaal)
  Binnenkort worden de leden van het CBRB verder geïnformeerd over de ALV, maar zet de ALV op 10 december alvast in uw agenda!

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.